จับตามองเมืองขอนแก่น

จับตามองเมืองขอนแก่น

ท่านสามารถคลิกที่สี่เหลี่ยมด้านซ้ายบนเพื่อเลือกตำแหน่งของสถานี BRT และ Retail ต่าง ๆ

– ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่รองจากจังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธานี ชัยภูมิ และ อุดรธานี มีขนาดเศรษฐกิจเติบโตจากมหาวิทยาลัย ต่างๆ ตั้งอยู่ในจุดที่ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) ตัดผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือตอนล่างที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวทางด้านทิศใต้ของลาว
– มีพื้นที่ 10,885.991 ตร.กม.ใหญ่เป็นอันดับ 15
– มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย คือ ประมาณ 1.8 ล้านคน
– หนาแน่นเป็นอันดับ 22 คือ 164 คน/ ตร.กม.
– GPP อยู่ที่ 145,272 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 16 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 2 ของภาคอีสาน โดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่าสาขานอกการเกษตรมากถึง 137,599 ล้านบาท
– รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่อปีจะอยู่ที่ 81,884 บาท มากที่สุดในภาคอีสาน
– โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่มากถึง 4,131 แห่ง ด้วยเงินลงทุน 7.7 หมื่นล้านบาท
– ภาคการเกษตรนั้นครอบคลุม 4,369,043 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 64%
– มีการพัฒนาในหลายด้าน ๆ เช่น การจัดทำผังเมืองใหม่ BRT ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ที่เข้ามาลงทุน

ผังเมือง

– เพิ่งจัดทำผังเมืองใหม่ ผ่านเมื่อ มกราคม 2558 ที่จะบังคับใช้ร่วมกับ 7 พรบ.หลัก ประกอบด้วย พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
– ผังเมืองรวมจะเป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมือง ด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ โดยเฉพาะในด้านของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กำหนดให้
เหลือง : ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ส้ม : ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
แดง : พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
เขียว : ชนบท เกษตรกรรม
ขาวมีกรอบและเส้นทแยง : อนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรม
เขียวอ่อน : นันทนาการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เขียวมะกอก : สถาบันการศึกษา
ฟ้า : ที่โล่ง เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง
เทาอ่อน : สถาบันศาสนา
น้ำเงิน : สถานที่ราชการ

ผังเมืองใหม่

I211 - 1

ผังเมืองเดิม

I211 - 2
ชมพู : ชุมชน
เขียว : ชนบทและเกษตรกรรม
ขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว : ที่ดินอนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม
เขียวอ่อน : ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว : อนุรักษ์ป่าไม้
ฟ้า : รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

BRT

I211 - 6

– นักธุรกิจขอนแก่น 20 ราย รวมตัวลงขันสร้างรถไฟฟ้าเอง ตั้งบริษัทร่วมทุน “บริษัท KKTT หรือ Khon Kaen Think Tank Co., Ltd. เพื่อทำหน้าที่เป็นบริษัทนิติบุคคลสำหรับเป็นผู้ลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมือง รูปแบบเดียวกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจซึ่งมีกรุงเทพมหานคร (กทม.) ถือหุ้น 100% ถ้าหากทำสำเร็จจะเป็นแห่งแรกขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
– เงินลงทุนก้อนแรก 100 ล้าน ศึกษาระบบขนส่งแก้วิกฤตจราจร
– มี 5 เส้นทาง คือ
1.สายรอบเมือง 26 กม.
2.สายสำราญ-ท่าพระ
3.สายหนองโครต-หนองใหญ่
4.สายน้ำต้อน-ศิลา
5.สายบ้านทุ่ม-บึงเนียม
– ระยะทางรวม 108 กิโลเมตร (ไป-กลับ)
– เงินลงทุน 6,356 ล้านบาท

I211 - 3

– บริษัทจำกัดของเทศบาลจะลงทุน 2 รูปแบบ คือ BRT (Bus Rapid Transportation) วงเงินที่เคยเสนอของบประมาณจากรัฐบาล 1,400 ล้านบาท กับระบบรถไฟฟ้า ซึ่งมีความต้องการวงเงินลงทุนสูงกว่า BRT 5-6 เท่า โดยทางบริษัทบีทีเอสเคยประเมินมูลค่าลงทุนว่าจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท
– ขั้นตอนต่อไปจะเริ่มกระบวนการระดมทุนจากคนขอนแก่น เปิดโอกาสให้คนขอนแก่นถือหน่วยลงทุนในกองทุนก่อนจะทำ IPO ซึ่งน่าจะต้องมีวงเงินหลักพันล้านบาท จากนั้นเมื่อสามารถทำ IPO วงเงินเบื้องต้นคาดว่าต้องการประมาณ 6,000 ล้านบาท สำหรับนำมาลงทุนในอนาคต

I211 - 4

I211 - 5

– ภาพรวมเทศบาลนครขอนแก่นมีการศึกษากลยุทธ์การลงทุนสาธารณูปโภค 4 ด้านด้วยกัน คือ
1.การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในส่วนของถนนชั้นใน
2.การพัฒนาระบบไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
3.โครงการก่อสร้างระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT
4.โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน Transit-Oriented Development หรือ TOD ประกอบด้วย บริเวณพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ, สถานีขนส่งรถโดยสาร (บขส.) แห่งที่ 1 และ 2

I211 - 7

Central Plaza

I211 - 8Image : Sqn.Ldn.Phongnapha

เจ้าของโครงการ : CPN
มูลค่าโครงการ : 6,500 ล้านบาท
เนื้อที่โครงการ : 45 ไร่
พื้นที่โครงการ : 250,000 ตารางเมตร
โครงการแล้วเสร็จ : 3 ธันวาคม 2552
– มีโรบินสัน สูง 5 ชั้น โรงภาพยนตร์ SF Cinema 8 โรง และลานโบว์ลิ่ง SF Strike Bowl ระดับเวิลด์คลาส 14 เลน และอาคารจอดรถกว่า 2,500 คัน

Hugz

I211 - 9
เจ้าของโครงการ : ซีนิท พลาซ่า
มูลค่าโครงการ : 336 ล้านบาท
เนื้อที่โครงการ : 3.8 ไร่
พื้นที่โครงการ : 10,440 ตารางเมตร
พื้นที่เช่า : 4,025 ตารางเมตร
โครงการแล้วเสร็จ : ตุลาคม 2557
– ตัวอาคารมีทั้งหมด 3 ชั้น แบ่งเป็นโซน Food & Beverage 70% โซน service 25% และโซน supermarket หรือ Max Valu 5% จอดรถ 200 คัน แบ่งเป็นอาคารจอดรถชั้นใต้ดิน (Basement Parking) รวม 145 คัน และพื้นที่จอดรถภายนอก (On-Ground Parking lots) รวม 58 คัน

Dino Water Park

I211 - 10
เจ้าของโครงการ : ประตูน้ำขอนแก่น
มูลค่าโครงการ : 2,000 ล้านบาท
เนื้อที่โครงการ : 35 ไร่ (เฉพาะสวนน้ำ) ถ้ารวมโซนอื่นด้วยจะเป็นกว่า 200 ไร่
โครงการแล้วเสร็จ : เมษายน 2556

Terminal 21

I211 - 11
เจ้าของโครงการ : LH & Siam Retail Development
มูลค่าโครงการ : 5,000 ล้านบาท
เนื้อที่โครงการ : 55 ไร่
พื้นที่โครงการ : 150,000 ตารางเมตร
พื้นที่ขาย : 70,000 ตารางเมตร
เริ่มก่อสร้าง : ต้นปี 2558

Kanyarat Village

I211 - 12
เป็นโครงการ community mall หน้ากันยารัตน์คอนโด ริมบึงแก่นนคร
เจ้าของโครงการ : กันยารัตน์ กรุ๊ป

Info : Wikipedia, Khonkaen Link, Prachachat Online (18 Nov 2014)