โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ประเดิม N2

ภาพรวมโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ    

ภาพรวมแนวเส้นทางโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือในตอนแรกนั้นจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางรวมประมาณ 42.9 กม. แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ตอน โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้ N1 เริ่มต้นแนวสายทางจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก บริเวณ กม.38+500 (ใกล้แยกต่างระดับบางใหญ่ ไปสิ้นสุดที่บริเวณสี่แยกเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ระยะทางประมาณ 19.2 กม.   N2 เริ่มต้นจากสี่แยกเกษตรศาสตร์ แนวสายทางซ้อนทับบนเกาะกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์) ของกรมทางหลวง ถึงถนนนวมินทร์ระยะทางประมาณ 9.2 กม. ตัดกับทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ N3 เริ่มต้นจากถนนนวมินทร์ ตัดผ่านถนนเสรีไทย และถนนรามคําแหง สิ้นสุดโครงการที่ ถนนกรุงเทพ–ชลบุรีสายใหม่ บริเวณถนนศรีนครินทร์  ซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างทางพิเศษศรีรัช ส่วน D กับถนนกรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ (Motorway) ระยะทางประมาณ 12.5 กม.  E-W Corridor เป็นโครงข่ายระยะทางสั้นๆ มีจุดต้นทางที่ทางแยกซึ่งเป็นจุดบรรจบของ ถนนประเสริฐมนูกิจกับถนนนวมินทร์ วางตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออก ซ้อนทับกับทางหลวงหมายเลข 351 ไปบรรจบกับถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก ระยะทางประมาณ 2.7 กม.  แต่หลังจากพิจารณาในหลายๆด้านและเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด แผนโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือล่าสุดจึงให้เหลือเฉพาะช่วง N2 และ E-W Corridor   

โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 N2 N3 และ E-W Corridor ด้านตะวันออก

เกือบทุกคนคงเคยเห็นตอม่อทางด่วนร่วม 281 ต้นบนถนนเกษตร-นวมินทร์ที่ถูกปล่อยทิ้งมายาวนานหลายสิบปี ตอนนี้กำลังจะสร้างประโยชน์แก่คนกรุงเทพฯตอนเหนือแล้ว โดยตอม่อที่เห็นเกิดจากการวางแผนล่วงหน้าเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและเสริมโครงข่ายถนน โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)ผสานกับกรมทางหลวง ต้องการเสริมความสมบูรณ์ของโครงข่ายถนนระหว่างทางด่วนขั้นที่1 (ทางด่วนเฉลิมมหานคร )และทางด่วนขั้นที่2 ทางด่วนศรีรัช รวมถึงบรรเทาปัญหาจราจรช่วงแยกเกษตรฯ จึงเกิดเป็น ครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 N2 N3 และ E-W Corridor ด้านตะวันออก แต่ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงนั้นทำให้โครงการถูกปล่อยทิ้งไว้  ต่อมาโครงการนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ยังถูกคัดค้านจากหลายฝ่าย เช่น ช่วง N1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยื่นหนังสือคัดค้านเพราะเห็นว่าโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบด้านมลภาวะทางเสียง ฝุ่นควัน การสั่นสะเทือน รวมถึงอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคตเพราะตัดผ่านสถานศึกษา ในส่วนของช่วง N3 ถูกคัดค้านเช่นกันเพราะเส้นทางตัดผ่านชุมชนซึ่งมีบ้านเรือนหนาแน่น  โดยช่วงก่อนหน้านี้ได้มีแผนศึกษาเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลเพื่อทดแทนทางด่วน แต่แผนล่าสุด โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ปรับให้เหลือเฉพาะช่วง N2 และ E-W Corridor เพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุด และปรับปรุงถนนประเสริฐมนูกิจโดยเพิ่มช่องจราจรรวมถึงปรับปรุงทางแยก โดยการก่อสร้างทางยกระดับด่วนพิเศษขนาด 4 ช่องจราจรของถนน ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก 5 แห่ง คือ 1.ทางแยกวังหิน (ถนนลาดปลาเค้า) 2.ทางแยกถนนเสนานิคม 3.ทางแยกถนนสุคนธสวัสดิ์ 4.ทางแยกทางหลวงหมายเลข 350 และ 5.ทางแยกถนนนวมินทร์  

แยกเกษตร-วงแหวนรอบนอก

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ เป็น 1 ใน 38 กลุ่มโครงการที่มีความพร้อมดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2560 (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ได้คำนึงถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)   เพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งหมดเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดแผนกำรดำเนินงานโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ไว้ดังนี้
N2 และ E-W Corridor เริ่มจากสี่แยกเกษตรศาสตร์ แนวสายทางซ้อนทับบนเกาะกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์) ถึงถนนนวมินทร์ ระยะทาง : N2 ระยะทางประมาณ 9.2 กิโลเมตร และ E-W Corridor ระยะทางประมาณ 2.7 กม. วงเงินลงทุน : 14,382 ลบ. สถานะการก่อสร้าง : อยู่ระหว่างเสนอ ครม./คกก. PPP  ระยะเวลาการก่อสร้าง : ประมาณ 2 ปี เจ้าของโครงการ : (กทพ.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางความเจริญทุกด้านต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัดมาโดยตลอด ซึ่งทำความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการต่างๆจึงพยายามร่วมกันแก้ไขปัญหาการจราจร รวมถึงการจราจรบน ถ.เกษตร-นวมินทร์ เกิดเป็นโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ  โดยขยายโครงข่ายทางพิเศษให้สามารถรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นนอกและชั้นในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้ใช้ทรัพย์สินที่ลงทุนแล้ว(ตอม่อบนถนนเกษตร-นวมินทร์)ให้เกิดประโยชน์ แก้ไขปัญหาการจราจรในแนวทางหลวงหมายเลข 351 (ถนนประเสริฐมนูกิจ) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ และขยายทางขึ้นลงของทางพิเศษฉลองรัช  

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ จะสามารถช่วยแบ่งเบาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนประเสริฐมนูกิจ และถนนประดิษฐ์มนูธรรมบริเวณทางแยกต่างระดับฉลองรัช และลดการคับคั่งของจราจรบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ และเพิ่มการกระจายปริมาณการจราจรไปทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ได้  นอกจากนี้ โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 ยังเป็นการเชื่อมต่อระดับเมืองในแนวตะวันออก-ตะวันตก อีกทั้งยังตัดผ่านทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์และถนนวงแหวนรอบนอก  ซึ่งเป็นเส้นทางในแนวเหนือใต้ จึงเกิดเป็นการเชื่อมต่อเหนือ ใต้และตะวันออก ตะวันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มทางเลือกใหม่แก่ประชาชนในการสัญจร   โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 มีการประชุมร่วมกับทล.ที่อนุญาตให้กทพ.ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แจ้งว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า ค.ส.ช. ได้อนุมัติในหลักการให้กทพ.ดำเนินโครงการได้ โดยโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ เป็น 1 ใน 38 กลุ่มโครงการที่มีความพร้อมดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดอยู่ 1 ใน 8 โครงการที่เสนอ ครม./คกก. PPP พิจารณา โดยคาดหวังว่าจะบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนประเสริฐมนูกิจและถนนประดิษฐ์มนูธรรมบริเวณทางแยกต่างระดับฉลองรัช และลดการคับคั่งของจราจรบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจและเพิ่มการกระจายปริมาณการจราจรไปทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ได้              ที่มา : คมชัดลึก ทีวี / กระทรวงคมนาคม / หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37