โครงการทางพิเศษ กะทู้-ป่าตอง

ทางพิเศษ กะทู้-ป่าตอง

ความคดเคี้ยวของเส้นทางเดิม ทางหลวง 4029

โครงการทางพิเศษ กะทู้-ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กม. เงินลงทุน 10,496.65 ลบ. ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งปี 2560 ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556

โดย กทพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัทเอกชนมาให้คำปรึกษา และลงทุนร่วมในรูปแบบ PPP คือรัฐจะเวนคืนที่ดิน และจัดสรรงบ ส่วนเอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ในช่วงเสนอมติ ครม. และ คกก.

 

 

ทางยกระดับเชื่อมกับเส้นถนนเดิม ขนาด 6 ช่องจราจร

อุโมงค์ขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง

ด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุก

“โครงการทางพิเศษ

กะทู้-ป่าตอง”

เส้นทาง :    อ.กะทู้ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4029

                     – หาดป่าตอง บริเวณถนนผังเมืองรวมสาย ก.

ระยะทาง : 3.98 กม.

วงเงินลงทุน : 10,496.65 ลบ.

การก่อสร้าง : 1. ทางยกระดับและอุโมงค์ขนาด 6 ช่องจราจร

                          (สามช่องจราจรต่อทิศทาง)

                       2. ด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ช่อง

                          – จักรยานยนต์ 3 ช่อง ราคา 10 บาท

                          – รถยนต์ 5 ช่อง ราคา 20 บาท

                          – รถบรรทุก 6-10 ล้อ ราคา 40 บาท

                          – รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ราคา 60 บาท

สถานะ : อยู่ในช่วงเสนอมติ ครม. / คกก. PPP พิจารณา

การลงทุน : รัฐเป็นผู้จัดสรรงบ และเวนคืนที่ดิน

                  และให้เอกชนเป็นที่ปรึกษาและก่อสร้าง

ปีที่เปิดให้บริการ : 2564

ที่มา : EXAT, MOT

 

แนวเส้นทาง : เชื่อมต่อจากถนนแนวผังเมืองสาย ก. ก่อนถึงอาคาร APK Resort มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกข้ามถนนพิศิษกรณีย์บริเวณใกล้ทางแยกตัดกับถนนห้าสิบปี แล้วมุ่งหน้าสู่อุโมงค์ฝั่งตำบลป่าตอง แนวเส้นทางจะลอดใต้เทือกเขานาคเกิดและออกจากอุโมงค์ในฝั่งตำบลกะทู้ ผ่านด่านเก็บค่าผ่านทาง โดยเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ความยาวรวม 3.98 กม.

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการและแนวทางแก้ไข

               Shotcrete

             กำแพงกันดิน

           หญ้าแฝกคลุมดิน

แนวทางการป้องกัน สถานที่ที่มีการตัดและถมดินในบริเวณก่อสร้างปากอุโมงค์  โดยเฉพาะงานลาดดินตัดจะมีความสูง มากกว่า 5 ม. ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายสูง

                                                           ระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์

การใช้ทางพิเศษ โดยเฉพาะในอุโมงค์อาจมีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างจากทางปกติ  โดยกำหนดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายสัญญาณ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบการรับจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบระบายอากาศในอุโมงค์ ระบบดับเพลิงในอุโมงค์ และระบบช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น รวมทั้งมีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

โครงการทางพิเศษ กะทู้-ป่าตอง อยู่ในช่วงพิจารณา และวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) โดย EIA ของโครงการระบุไว้ทั้งหมด  ตามปัจจัยดังนี้

1. ทรัพยากรดิน – การตัดและถมดินบริเวณก่อสร้างปากอุโมงค์ให้เลี่ยงฤดูฝน และใช้กำแพงกันดินรวมถึงปลูกหญ้าแฝก

2. คุณภาพอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน – ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างช่วงกลางคืนบริเณชุมชน ติดตั้งรั้วแนวกั้นเขต

3. อุบัติเหตุและความปลอดภัย – เน้นการก่อสร้างภายในอุโมงค์ ให้มีไฟแสงสว่าง ป้ายสัญญาณ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบระบายอากาศ

4. เศรษฐกิจ สังคม โยกย้ายและทดแทนทรัพย์สิน – โครงการมีที่ดินอยู่ในเขตทางที่ต้องทำการเวนคืน ประมาณ 184 ไร่ และสิ่งปลูกสร้างรื้อถอน 68 หลัง ดำเนินการโดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและประเมินทรัพย์สินเพื่อจ่ายค่าทดแทน

ที่มา : EXAT

ประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าประชาชนจะได้รับ

1. ช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

2. ประหยัดเวลาในการเดินทาง

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินรถ

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. รองรับระบบขนส่ง

6. เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยภาพรวม

 

Video : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 27/9/2557