โครงการทางพิเศษ กะทู้-ป่าตอง

ทางพิเศษ กะทู้-ป่าตอง
ความคดเคี้ยวของเส้นทางเดิม ทางหลวง 4029
โครงการทางพิเศษ กะทู้-ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กม. เงินลงทุน 10,496.65 ลบ. ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งปี 2560 ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 โดย กทพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัทเอกชนมาให้คำปรึกษา และลงทุนร่วมในรูปแบบ PPP คือรัฐจะเวนคืนที่ดิน และจัดสรรงบ ส่วนเอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ในช่วงเสนอมติ ครม. และ คกก.
   

ทางยกระดับเชื่อมกับเส้นถนนเดิม ขนาด 6 ช่องจราจร

อุโมงค์ขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง

ด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุก

“โครงการทางพิเศษ

กะทู้-ป่าตอง”

เส้นทาง :    อ.กะทู้ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4029                      – หาดป่าตอง บริเวณถนนผังเมืองรวมสาย ก. ระยะทาง : 3.98 กม. วงเงินลงทุน : 10,496.65 ลบ. การก่อสร้าง : 1. ทางยกระดับและอุโมงค์ขนาด 6 ช่องจราจร                           (สามช่องจราจรต่อทิศทาง)                        2. ด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ช่อง                           – จักรยานยนต์ 3 ช่อง ราคา 10 บาท                           – รถยนต์ 5 ช่อง ราคา 20 บาท                           – รถบรรทุก 6-10 ล้อ ราคา 40 บาท                           – รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ราคา 60 บาท สถานะ : อยู่ในช่วงเสนอมติ ครม. / คกก. PPP พิจารณา การลงทุน : รัฐเป็นผู้จัดสรรงบ และเวนคืนที่ดิน                   และให้เอกชนเป็นที่ปรึกษาและก่อสร้าง ปีที่เปิดให้บริการ : 2564 ที่มา : EXAT, MOT  

แนวเส้นทาง : เชื่อมต่อจากถนนแนวผังเมืองสาย ก. ก่อนถึงอาคาร APK Resort มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกข้ามถนนพิศิษกรณีย์บริเวณใกล้ทางแยกตัดกับถนนห้าสิบปี แล้วมุ่งหน้าสู่อุโมงค์ฝั่งตำบลป่าตอง แนวเส้นทางจะลอดใต้เทือกเขานาคเกิดและออกจากอุโมงค์ในฝั่งตำบลกะทู้ ผ่านด่านเก็บค่าผ่านทาง โดยเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ความยาวรวม 3.98 กม.  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการและแนวทางแก้ไข

               Shotcrete

             กำแพงกันดิน
           หญ้าแฝกคลุมดิน
แนวทางการป้องกัน สถานที่ที่มีการตัดและถมดินในบริเวณก่อสร้างปากอุโมงค์  โดยเฉพาะงานลาดดินตัดจะมีความสูง มากกว่า 5 ม. ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายสูง

                                                           ระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์

การใช้ทางพิเศษ โดยเฉพาะในอุโมงค์อาจมีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างจากทางปกติ  โดยกำหนดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายสัญญาณ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบการรับจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบระบายอากาศในอุโมงค์ ระบบดับเพลิงในอุโมงค์ และระบบช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น รวมทั้งมีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
โครงการทางพิเศษ กะทู้-ป่าตอง อยู่ในช่วงพิจารณา และวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) โดย EIA ของโครงการระบุไว้ทั้งหมด  ตามปัจจัยดังนี้ 1. ทรัพยากรดิน – การตัดและถมดินบริเวณก่อสร้างปากอุโมงค์ให้เลี่ยงฤดูฝน และใช้กำแพงกันดินรวมถึงปลูกหญ้าแฝก 2. คุณภาพอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน – ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างช่วงกลางคืนบริเณชุมชน ติดตั้งรั้วแนวกั้นเขต 3. อุบัติเหตุและความปลอดภัย – เน้นการก่อสร้างภายในอุโมงค์ ให้มีไฟแสงสว่าง ป้ายสัญญาณ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบระบายอากาศ 4. เศรษฐกิจ สังคม โยกย้ายและทดแทนทรัพย์สิน – โครงการมีที่ดินอยู่ในเขตทางที่ต้องทำการเวนคืน ประมาณ 184 ไร่ และสิ่งปลูกสร้างรื้อถอน 68 หลัง ดำเนินการโดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและประเมินทรัพย์สินเพื่อจ่ายค่าทดแทน ที่มา : EXAT

ประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าประชาชนจะได้รับ

1. ช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 2. ประหยัดเวลาในการเดินทาง 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินรถ 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 5. รองรับระบบขนส่ง 6. เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยภาพรวม   Video : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 27/9/2557