มอเตอร์เวย์ “นครปฐม-ชะอำ” คาดเปิดปี 2565

มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโครงการ มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. เม็ดเงินลงทุน 63,998 ลบ. ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการเร่งด่วน (Action Plan) ปี 2560 ของกระทรวงคมนาคม 

โดย “ทล.-กรมทางหลวง” เปิดให้เอกชนลงทุนทั้งโครงการ รูปแบบ PPP Net Cost คือรัฐเวนคืนที่ดิน ส่วนเอกชนลงทุนงานก่อสร้าง ดำเนินการ บำรุงรักษาและที่พักริมทางหลวง มูลค่าลงทุน 54,510 ลบ. โดยเอกชนจะได้สัมปทาน 30 ปี มีรายได้จากค่าผ่านทางและรายได้จากที่พักริมทางตลอดอายุสัญญา คาดเปิดให้บริการปี 2565 

 

 

มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

โครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ เส้นทาง “นครปฐม-ชะอำ”

 

เส้นทาง : นครปฐม-ชะอำ
ระยะทาง
 : 109 กม.

วงเงินลงทุน : 63,998 ลบ. แบ่งเป็น
• ค่าก่อสร้าง 54,510 ลบ
• ค่าเวนคืนที่ดิน 9,488 ลบ. (คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 18,000 ลบ.)

การก่อสร้าง : ทางขนาด 4 ช่องจราจร 
• มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน
• มีทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง
• มีพื้นที่บริการทางหลวง 5 แห่ง

สถานะ : อยู่ระหว่างรอผลสรุปการศึกษา
การลงทุน :
เปิดให้เอกชนลงทุนทั้งโครงการ รูปแบบ PPP Net Cost
ปีที่สร้างเสร็จ :
2564
ปีที่เปิดให้บริการ :
 2565

Info : Prachachat Online (11 Nov 2016)

 

 

info-r044-v2-02

มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. เป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์เวย์สาย 8 นครชัยศรี-นราธิวาส (สุไหงโก-ลก) มีจุดเริ่มต้นจากจุดเชื่อมมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจนบุรี”ที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ผ่านไป จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม สิ้นสุดที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ขนาด 4 ช่องจราจร ตลอดแนวเส้นทางจะเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ใหม่ตามพ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินจะมีเขตทางกว้าง 200-1,000 ม. จะพาดผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 41 ตำบล 13 อำเภอ ได้แก่

 

1. จ.นครปฐม มี 7 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่

• อ.เมืองนครปฐม – ต.ดอนยายหอม

• อ.นครชัยศรี – ต.โคกพระเจดีย์, ต.บางระกำ, ต.ท่ากระชับ, ต.บางแก้ว, ต.ท่าตำหนัก

• อ.สามพราน – ต.ตลาดจินดา 

2. จ.ราชบุรี มี 17 ตำบล 5 อำเภอ ได้แก่

• อ.เมืองราชบุรี – ต.พงสวาย, ต.บางป่า, ต.คุ้งกระถิน 

• อ.บางแพ – ต.ดอนคา, ต.โพหัก, ต.หัวโพ, ต.วัดแก้ว

• อ.สามพราน – ต.ดอนคลัง, ต.ดอนกรวย, ต.บ้านไร่, ต.แพงพวย

• อ.วัดเพลง – ต.เกาะศาลพระ, ต.วัดเพลง, ต.จอมประทัด

• อ.ปากท่อ – ต.วัดยางงาม, ต.วันดาว, ต.วังมะนาว

3. จ.สมุทรสงคราม มี 2 ตำบล 1 อำเภอ ได้แก่

• อ.อัมพวา – ต.แพรกหนามแดง, ต.ยี่สาร

4. จ.เพชรบุรี มี 15 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่

• อ.เขาย้อย – ต.ห้วยโรง, ต.บางเค็ม, ต.เขาย้อย, ต.หนองปบาไหล

• อ.เมืองเพชรบุรี – ต.มะพร้าว, ต.หนองปรง, ต.หัวสะพาน 

• อ.บ้านลาด – ต.บ้านทาน, ต.โรงเข้, ต.หนองกะปุ, ต.ไร่สะท้อน, ต.ห้วยลึก อำเภอ

• อ.ท่ายาง – ต.ท่าแลง, ต.ท่าคอย, ต.ท่ายาง

 

เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มทางเลือกความสะดวกสบาย ให้กับประชาชนในการเดินทาง ลดการจราจรแออัดบนถนนเพชรเกษม และเพิ่มศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกส์ ในปีแรกที่เปิดให้บริการ (ปี 2565) คาดว่าจะมีปริมาณจราจรอยู่ที่ 43,000 คัน/วัน จากนั้นปี 2594 จะเพิ่มขึ้นเป็น 122,108 คัน/วัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3.5%

 

 

info-r044-v2-03

มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ",มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

ด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน ได้แก่

1. ด่านนครชัยศรี
2. ด่านตลาดจินดา
3. ด่านบางแพ
4. ด่านราชบุรี
5. ด่านวัดเพลง
6. ด่านปากท่อ 1 
7. ด่านปากท่อ 2
8. ด่าน เขาย้อย
9. ด่านท่ายาง

ทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง ได้แก่

1. ทางต่างระดับนครชัยศรี
2. ทางต่างระดับตลาดจินดา
3. ทางต่างระดับบางแพ
4. ทางต่างระดับราชบุรี
5. ทางต่างระดับวัดเพลง 
6. ทางต่างระดับปากท่อ
7. ทางต่างระดับเขาย้อย
8. ทางต่างระดับท่ายาง

 

 

info-r044-v2-04

มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ",มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

ที่พักริมทางหลวง 5 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์บริการทางหลวงราชบุรี  2.สถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรี  3.สถานที่บริการทางหลวงบ้านลาด 4.สถานที่พักริมทางหลวงบางแพ และ 5.สถานที่พักริมทางหลวงเขาย้อย ด้านอัตราค่าผ่านทาง รถยนต์ 4 ล้อ ค่าแรกเข้า 10 บ. เพิ่มขึ้น1.5 บาท/กม. รถยนต์ 6 ล้อ ค่าแรกเข้า 16 บ./คัน ปรับเพิ่ม กิโลเมตรละ 2.4 บ. และรถยนต์ขนาด 10 ล้อ ค่าแรกเข้า 23 บ./คัน ปรับเพิ่ม กิโลเมตรละ 3.4 บ.

 

 

info-r044-v2-05

มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ",มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

รูปแบบการลงทุน

เป็นแบบ PPP Net Cost คือรัฐเวนคืนที่ดิน เอกชนลงทุนงานก่อสร้าง ดำเนินการ บำรุงรักษาและที่พักริมทางหลวง มูลค่าลงทุน 54,510 ลบ. โดยเอกชนจะได้สัมปทาน 30 ปี มีรายได้จากค่าผ่านทางและรายได้จากที่พักริมทางตลอดอายุสัญญา

Info : Prachachat Online (11 Nov 2016)

 

 

info-r044-v2-06

วีดิทัศน์ประกอบการประเมินความสนใจของภาคเอกชนในการร่วมลงทุน (Market Sounding) สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ – Daoreuk Studio (1 Nov 2016)