มอเตอร์เวย์ “นครปฐม-ชะอำ” คาดเปิดปี 2565

มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโครงการ มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. เม็ดเงินลงทุน 63,998 ลบ. ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการเร่งด่วน (Action Plan) ปี 2560 ของกระทรวงคมนาคม 

โดย “ทล.-กรมทางหลวง” เปิดให้เอกชนลงทุนทั้งโครงการ รูปแบบ PPP Net Cost คือรัฐเวนคืนที่ดิน ส่วนเอกชนลงทุนงานก่อสร้าง ดำเนินการ บำรุงรักษาและที่พักริมทางหลวง มูลค่าลงทุน 54,510 ลบ. โดยเอกชนจะได้สัมปทาน 30 ปี มีรายได้จากค่าผ่านทางและรายได้จากที่พักริมทางตลอดอายุสัญญา คาดเปิดให้บริการปี 2565      มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่ มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่
มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

โครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ เส้นทาง “นครปฐม-ชะอำ”

  เส้นทาง : นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง : 109 กม. วงเงินลงทุน : 63,998 ลบ. แบ่งเป็น • ค่าก่อสร้าง 54,510 ลบ • ค่าเวนคืนที่ดิน 9,488 ลบ. (คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 18,000 ลบ.) การก่อสร้าง : ทางขนาด 4 ช่องจราจร  • มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน • มีทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง • มีพื้นที่บริการทางหลวง 5 แห่ง สถานะ : อยู่ระหว่างรอผลสรุปการศึกษา การลงทุน : เปิดให้เอกชนลงทุนทั้งโครงการ รูปแบบ PPP Net Cost ปีที่สร้างเสร็จ : 2564 ปีที่เปิดให้บริการ : 2565 Info : Prachachat Online (11 Nov 2016)
    info-r044-v2-02 มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่ มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. เป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์เวย์สาย 8 นครชัยศรี-นราธิวาส (สุไหงโก-ลก) มีจุดเริ่มต้นจากจุดเชื่อมมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจนบุรี”ที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ผ่านไป จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม สิ้นสุดที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ขนาด 4 ช่องจราจร ตลอดแนวเส้นทางจะเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ใหม่ตามพ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินจะมีเขตทางกว้าง 200-1,000 ม. จะพาดผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 41 ตำบล 13 อำเภอ ได้แก่  
1. จ.นครปฐม มี 7 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ • อ.เมืองนครปฐม – ต.ดอนยายหอม • อ.นครชัยศรี – ต.โคกพระเจดีย์, ต.บางระกำ, ต.ท่ากระชับ, ต.บางแก้ว, ต.ท่าตำหนัก • อ.สามพราน – ต.ตลาดจินดา 
2. จ.ราชบุรี มี 17 ตำบล 5 อำเภอ ได้แก่ • อ.เมืองราชบุรี – ต.พงสวาย, ต.บางป่า, ต.คุ้งกระถิน  • อ.บางแพ – ต.ดอนคา, ต.โพหัก, ต.หัวโพ, ต.วัดแก้ว • อ.สามพราน – ต.ดอนคลัง, ต.ดอนกรวย, ต.บ้านไร่, ต.แพงพวย • อ.วัดเพลง – ต.เกาะศาลพระ, ต.วัดเพลง, ต.จอมประทัด • อ.ปากท่อ – ต.วัดยางงาม, ต.วันดาว, ต.วังมะนาว
3. จ.สมุทรสงคราม มี 2 ตำบล 1 อำเภอ ได้แก่ • อ.อัมพวา – ต.แพรกหนามแดง, ต.ยี่สาร
4. จ.เพชรบุรี มี 15 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่ • อ.เขาย้อย – ต.ห้วยโรง, ต.บางเค็ม, ต.เขาย้อย, ต.หนองปบาไหล • อ.เมืองเพชรบุรี – ต.มะพร้าว, ต.หนองปรง, ต.หัวสะพาน  • อ.บ้านลาด – ต.บ้านทาน, ต.โรงเข้, ต.หนองกะปุ, ต.ไร่สะท้อน, ต.ห้วยลึก อำเภอ • อ.ท่ายาง – ต.ท่าแลง, ต.ท่าคอย, ต.ท่ายาง
  เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มทางเลือกความสะดวกสบาย ให้กับประชาชนในการเดินทาง ลดการจราจรแออัดบนถนนเพชรเกษม และเพิ่มศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกส์ ในปีแรกที่เปิดให้บริการ (ปี 2565) คาดว่าจะมีปริมาณจราจรอยู่ที่ 43,000 คัน/วัน จากนั้นปี 2594 จะเพิ่มขึ้นเป็น 122,108 คัน/วัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3.5%     info-r044-v2-03 มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ",มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่
ด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน ได้แก่ 1. ด่านนครชัยศรี 2. ด่านตลาดจินดา 3. ด่านบางแพ 4. ด่านราชบุรี 5. ด่านวัดเพลง 6. ด่านปากท่อ 1  7. ด่านปากท่อ 2 8. ด่าน เขาย้อย 9. ด่านท่ายาง
ทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง ได้แก่ 1. ทางต่างระดับนครชัยศรี 2. ทางต่างระดับตลาดจินดา 3. ทางต่างระดับบางแพ 4. ทางต่างระดับราชบุรี 5. ทางต่างระดับวัดเพลง  6. ทางต่างระดับปากท่อ 7. ทางต่างระดับเขาย้อย 8. ทางต่างระดับท่ายาง
    info-r044-v2-04 มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ",มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่ ที่พักริมทางหลวง 5 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์บริการทางหลวงราชบุรี  2.สถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรี  3.สถานที่บริการทางหลวงบ้านลาด 4.สถานที่พักริมทางหลวงบางแพ และ 5.สถานที่พักริมทางหลวงเขาย้อย ด้านอัตราค่าผ่านทาง รถยนต์ 4 ล้อ ค่าแรกเข้า 10 บ. เพิ่มขึ้น1.5 บาท/กม. รถยนต์ 6 ล้อ ค่าแรกเข้า 16 บ./คัน ปรับเพิ่ม กิโลเมตรละ 2.4 บ. และรถยนต์ขนาด 10 ล้อ ค่าแรกเข้า 23 บ./คัน ปรับเพิ่ม กิโลเมตรละ 3.4 บ.     info-r044-v2-05
มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ",มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่
รูปแบบการลงทุน เป็นแบบ PPP Net Cost คือรัฐเวนคืนที่ดิน เอกชนลงทุนงานก่อสร้าง ดำเนินการ บำรุงรักษาและที่พักริมทางหลวง มูลค่าลงทุน 54,510 ลบ. โดยเอกชนจะได้สัมปทาน 30 ปี มีรายได้จากค่าผ่านทางและรายได้จากที่พักริมทางตลอดอายุสัญญา Info : Prachachat Online (11 Nov 2016)
    info-r044-v2-06 วีดิทัศน์ประกอบการประเมินความสนใจของภาคเอกชนในการร่วมลงทุน (Market Sounding) สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ – Daoreuk Studio (1 Nov 2016)