รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) เป็นโครงการที่มีแนวคิดมาจากการศึกษาทบทวนโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ที่มีการก่อสร้างเสาตอม่อเตรียมไว้แล้วบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์)

ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กำหนดให้เป็นเส้นทางเชื่อมกับระบบทางพิเศษระหว่างเมืองด้านตะวันออก-ตะวันตก ทั้งนี้การพัฒนาของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือได้หยุดชะงักลงตั้งแต่ปี 2556

กระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลเป็นการทดแทนโดยใช้เสาตอม่อโครงการทางด่วนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์และได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้น 

โดยมีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากแยกแคราย (เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีชมพู) ไปตามแนวถนนงามวงศ์วาน (เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง บริเวณสถานีบางเขน) ผ่านแยกเกษตร (เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม บริเวณสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวมินทร์ และไปสิ้นสุดบริเวณถนนรามคำแหง (เชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม บริเวณแยกลำสาลี) ระยะทางรวมประมาณ 21.5 กม.

ทั้งนี้การเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม จะมีการพิจารณาความเหมาะสมของแนวเส้นทาง ในช่วงที่ผ่านพื้นที่บริเวณเขตบึงกุ่ม และพื้นที่บริเวณแยกลำสาลี เขตบางกะปิ)
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ได้มีมติมอบหมายให้ สนข. ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) โดยพิจารณาความเหมาะสมและผลกระทบของการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าเพื่อทดแทนการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 N2 N3 ก่อนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการออกแบบโครงการต่อไป หากผลการศึกษามีความเหมาะสม 

 

ต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559 เห็นชอบในหลักการการพิจารณาทบทวนการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตามที่ฝ่ายเศรษฐกิจเสนอให้ กทพ. ดำเนินการโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 

และโครงข่ายเชื่อมต่อจากตอน N2 กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ตอน E-W Corridor) โดยมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา

 

ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 รับทราบมติที่ประชุม คจร. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 ดังนี้

1.) มอบ สนข. ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลโดยพิจารณาโครงข่ายการขนส่งและจราจรในภาพรวมและการเชื่อมต่อต่างๆตลอดจนทางเลือกในการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 และความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายทางยกระดับอุตราภิมุขกับทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกด้วย) 

2.) มอบ กทพ. ดำเนินการโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และส่วนต่อขยายกับทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ตามแนวทางที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนุมัติให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สนข. ตามข้อ (1) และให้ กทพ. พิจารณาแนวทางเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครที่สนข.อยู่ระหว่างการศึกษาฯ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายระบบทางพิเศษระหว่างพื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาการจราจรบริเวณแยกเกษตร

ในการนี้ สนข. ได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์เสาตอม่อ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์)

โดยเริ่มโครงการ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2560 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 14 เดือนซึ่ง สนข.จะได้นำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมภายในเดือนก.ย. 2560 นี้

 ที่มา : สนข.

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือได้ที่บทความโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ประเดิม N2

การศึกษาและเสนอแนะการดำเนินโครงการเพื่อใช้ประโยชน์เสาตอม่อที่ก่อสร้างไว้แล้วบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์)  โดยศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการกรณีต่างๆ

โดยการพัฒนาแบ่งออกเป็นทางเลือก 4 รูปแบบ ได้แก่

1. ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าอย่างเดียว 

2. ระบบทางพิเศษอย่างเดียว

3. ระบบทางด่วน โครงข่ายทดแทน ตอน N1 ตอน N2 และ E-W Corridor 

4. ระบบขนส่งทั้งระบบขนส่งมวลชนและระบบทางด่วน 

เป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าอย่างเดียว 

มีสถานีเบื้องต้น 20 แห่งโดยจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณแยกแครายไปตามแนวถนนงามวงศ์วานผ่านแยกเกษตรศาสตร์ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวมินทร์ และไปสิ้นสุดบริเวณถนนรามคำแหงระยะทางประมาณ 21.5 ม.

ทั้งนี้ในช่วงถนนประเสริฐมนูกิจจะใช้โครงสร้างเสาตอม่อเดิมที่ก่อสร้างไว้แล้ว โดยมีเขตทางประมาณ 40 ม. และมีระดับความสูงประมาณ 18-21 ม.

เป็นการพัฒนาด้วยระบบทางพิเศษอย่างเดียว

โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณสี่แยกเกษตรศาสตร์ไปตามเกาะกลางของถนนประเสริฐมนูกิจจนถึงถนนนวมินทร์แล้วแนวเส้นทางจะซ้อนทับกับทางหลวงหมายเลข 351 ไปบรรจบกับถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออกรวมระยะทางประมาณ 11.9 กม.

ทั้งนี้ในช่วงถนนประเสริฐมนูกิจ จะใช้โครงสร้างเสาตอม่อเดิมที่ก่อสร้างไว้แล้วโดยมีเขตทางประมาณ 40 ม.

เป็นการพัฒนาด้วยระบบทางด่วน โครงข่ายทดแทน ตอน N1 ตอน N2 และ E-W Corridor 

กรณีเลือกรูปแบบที่ 3 จะมี 3 แนวเส้นทางเพื่อทดแทน N1 ได้แก่

  • 3.1 ผ่านถนนงามวงศ์วาน ช่วง ม.เกษตรศาสตร์ เชื่อมโทลล์เวย์/ศรีรัช
  • 3.2 แนวตัดตรงระหว่างแยกเกษตรและแยกรัชวิภา
  • 3.3 แนวคลองบางบัว-บางเขน เชื่อมโทลล์เวย์/ศรีรัช 

เป็นการพัฒนาด้วยระบบขนส่งทั้งระบบขนส่งมวลชนและระบบทางด่วน 

กรณีเลือกรูปแบบที่ 4 จะมี 5 แนวทางเลือกย่อยเพื่อพิจารณา ได้แก่

  • 4.1 ระบบทางด่วนอยู่ระดับบนสุด
  • 4.2 ระบบรถไฟฟ้าอยู่ระดับบนสุด
  • 4.3 ระบบรถไฟฟ้าและระบบทางด่วนอยู่ระดับเดียวกัน
  • 4.4 ระบบรถไฟฟ้าอยู่ด้านข้าง ข้างขาออกฝั่งเดียว
  • 4.5 ระบบรถไฟฟ้าอยู่ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง

 

คลิ๊ก! เพื่ออ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

เพิ่มเพื่อน

Subscribe to our mailing list

* indicates required

A photo posted by REALIST (@realist.co.th) on

Latest Posts

December 2017
SMTWTFS
« Nov  
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Monthly Archives