UPDATE! โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

 
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างนี้ เมื่อก่อสร้างเสร็จ (สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2562 และเปิดให้บริการปี พ.ศ. 2563) จะทำให้โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครดียิ่งขึ้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 50,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง โดยเส้นทางก่อสร้างระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร จำนวน 16 สถานี เป็นทางวิ่งยกระดับตลอดเส้นทาง เริ่มต้นต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร(BTS) ที่สถานีหมอชิตไปตามถนนพหลโยธิน และสิ้นสุดที่บริเวณคลองสองที่สถานีคูคต
    H12 ภาพงานก่อสร้าง มี.ค. 59 ได้ดำเนินการถอดแบบเสาทางวิ่งรถไฟฟ้าต้นแรกของโครงการฯ(P360) แล้ว กำลังดำเนินการประกอบแบบเพื่อเทคอนกรีตเสาต้นต่อไป และภาพถ่ายบริเวณสถานีสะพานใหม่ สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีรัชโยธิน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร  

ทางผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์  ได้เริ่มรื้อถอนสะพานข้ามแยกเกษตร บริเวณจุดที่ 3 แล้ว

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร  

ทางผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 กิจการร่วมค้า UN-SH-CH ทำการรื้อย้ายต้นไม้และปรับพื้นที่เกาะกลางถนนบริเวณแยกกรมพลาธิการถึงแยก คปอ.

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร
    H13

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร

ลักษณะโครงการ เป็นทางยกระดับตลอดเส้นทาง มีสถานียกระดับ 16 สถานี ระยะทางรวมประมาณ 19 กิโลเมตร โดยแนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) ที่สถานีหมอชิต ข้ามทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์บริเวณห้าแยกลาดพร้าว ผ่านแยกรัชโยธิน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปจนถึงบริเวณแยกหลักสี่และเบี่ยงออกด้านขวาเลียบไปตามขอบอุโมงค์ลอกแยกหลักสี่ และเบี่ยงเข้าสู่เกาะกลางดังเดิม ไปจนถึงบริเวณสะพานใหม่หน้าตลาดยิ่งเจริญ โดยเมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่ 25 ของถนนพหลโยธิน แนวเส้นทาง จะเบี่ยงไปทางด้านทิศตะวันออก (ด้านเหนือของพื้นที่ประตูกรุงเทพฯ) ข้ามคลางสอง ผ่านบริเวณด้านข้างของสถานีตำรวจภูธรคูคต เข้าสู่บริเวณเกาะกลางของถนนลำลูกกา และสิ้นสุดที่บริเวณคลองสอง (บริเวณสถานีคูคต) สถานีคูคตเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร
    H7 วงเงินลงทุน : ประมาณการค่าลงทุนด้านงานโยธาและระบบเดินรถไฟฟ้า 58,862 ล้านบาท รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร มติ คสช. เห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557     H10 รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร    

H6

คลิก google map เพื่อดูที่ตั้งสถานี ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (สามารถเลื่อน ซูม แผนที่และคลิกปุ่มซ้ายบนเพื่อเลือกตำแหน่งของแต่ละสถานี)     H2

N9 – สถานีห้าแยกลาดพร้าว

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน ที่ตั้ง : อยู่บนถนนพหลโยธินหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมมงคล สถานีสวนจตุจักร

N10 – สถานีพหลโยธิน 24

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน ที่ตั้ง : อยู่บริเวณซอยพหลโยธิน 24

N11 – สถานีรัชโยธิน

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน ที่ตั้ง : อยู่บริเวณทางแยกรัชโยธิน

N12 – สถานีเสนานิคม

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน ที่ตั้ง : อยู่บริเวณซอยเสนานิคม

N13 – สถานี ม.เกษตรศาสตร์

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน ที่ตั้ง : อยู่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีน้ำตาล สถานีเกษตรศาสตร์

N14 – สถานีกรมป่าไม้

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน ที่ตั้ง : อยู่บริเวณสำนักงานกรมป่าไม้

N15 – สถานีบางบัว

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน ที่ตั้ง : อยู่บริเวณโรงเรียนบางบัว

N16 – สถานีกรมทหารราบที่ 11

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต ที่ตั้ง : อยู่บริเวณกรมทหารราบที่ 11

N17 – สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, วัดพระศรีมหาธาตุ ที่ตั้ง : อยู่บริเวณอนุสาวรีย์หลักสี่ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีชมพู

N18 – สถานีอนุสาวรีย์หลักสี่

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน ที่ตั้ง : อยู่บริเวณซอยพหลโยธิน 57

N19 – สถานีสายหยุด

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน ที่ตั้ง : อยู่บริเวณซอยสายหยุด

N20 – สถานีสะพานใหม่

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน ที่ตั้ง : อยู่บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ

N21 – สถานี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน ที่ตั้ง : อยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และกรมแพทย์ทหารอากาศ

N22 – สถานี พพภ.กองทัพอากาศ

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน ที่ตั้ง : อยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

N23 – สถานี กม. 25

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, ก.ม.25 ที่ตั้ง : อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 25 ของถนนพหลโยธิน สถานีนี้จัดให้มีอาคารจอดรถ 1 อาคาร สามารถจอดได้ 1,042 คัน

N24 – สถานีคูคต

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต ที่ตั้ง : อยู่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรคูคต สถานีนี้จัดให้มีอาคารจอดรถ 1 แห่ง สามารถจอดได้ 713 คันและศูนย์ซ่อมบำรุง
    H3

ศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง

มีพื้นที่ ประมาณ 120 ไร่ รองรับรถไฟได้ 32 ขบวน ตั้งอยู่บริเวณสถานีคูคต บริเวณคลองสองตัดกับคลองหกวา ประกอบด้วย 1. โรงจอดขบวนรถไฟฟ้า 2. โรงซ่อมบำรุงหลัก 3. โรงล้างขบวนรถไฟฟ้า 4. สถานีรถไฟฟ้าย่อย 5. รางทดสอบ 6. อาคารบริหารและศูนย์ควบคุมกลางการเดินรถ และอาคารประกอบอื่น ๆ  

อาคารจอดรถ 2 แห่ง

1. ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 25 ตรงข้ามกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ เชื่อมต่อกับสถานี กม. 25 สามารถจอดรถได้ประมาณ 1,042 คัน 2. ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรคูคต เชื่อมต่อกับสถานีคูคต สามารถจอดรถ ได้ประมาณ 713 คัน
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร อาคารจอดแล้วจร สถานี กม.25 (อัพเดท เม.ย. 59) รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร อาคารจอดแล้วจร สถานี คูคต (อัพเดท เม.ย. 59)
   

H5

โครงสร้าง

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร ทางยกระดับรองรับรถไฟฟ้า 2 ทาง โดยสถานีทั่วไป สถานี N9-N16 และสถานี N18-N20 ความสูงประมาณ 17.5 เมตร ความกว้างประมาณ 28 เมตร ระยะห่างระหว่างช่วงเสา 15 เมตร คานที่ใช้ในการรองรับทางวิ่งจะเป็นโครงสร้างที่ใช้วิธีการก่อสร้างแบบชิ้นส่วนหล่อสำเร็จในโรงงานแล้วนำมาประกอบติดตั้ง เพื่อให้งานก่อสร้างสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว

ราง

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร

ความกว้างขนาดทางรถไฟตามโครงการนี้ใช้ความกว้างมาตรฐาน (Standard Gauge) ขนาด 1.435 เมตร วัดจากริมรางในของทางรถวิ่ง 

ขบวนรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร  รถไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง 750 โวลต์ โดยรถไฟฟ้าจะเป็นแบบ 4 ถึง 6 ตู้ต่อหนึ่งขบวน ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง
    H14

จากปัญหาโครงสร้างทับซ้อนและปัญหาจราจรระหว่างก่อสร้างทั้งหมด 4 จุด ได้แก่

จุดที่ 1

บริเวณห้าแยกลาดพร้าว

ต้องยกระดับรางรถไฟข้ามทางด่วนโทลล์เวย์ค่อนข้างสูงส่งผลกระทบการจราจรเนื่องจากเป็นจุดตัดของ ถ.พหลโยธินและถ. วิภาวดีฯ

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร

จุดที่ 2

บริเวณแยกรัชโยธิน

บริเวณแยกรัชโยธิน ต้องรื้อสะพานข้ามแยกเดิม และปรับเป็นอุโมงค์ทางลอดแทน

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร

จุดที่ 3

บริเวณแยก ม.เกษตรศาสตร์

ต้องรื้อและปรับโครงสร้างสะพานให้สั้นลงจากเดิม คงไว้ให้เป็นสะพานข้ามทางแยกเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับสร้างสถานี

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ, แยกลาดพร้าว,ห้าแยกลาดพร้าว, หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, แยกเกษตร, รถไฟฟ้าหมอชิต, แยกรัชโยธิน, คูคต, อาคารจอดแล้วจร

จุดที่ 4

บริเวณอนุสาวรีย์หลักสี่

เป็นจุดร่วมกับสถานีรถไฟฟ้าสีชมพู มีสะพานข้ามแยกของกรมทางหลวงขวางอยู่ ทำให้ต้องมีการปรับแผนกับกรมทางหลวง

I251 - 37 - 4

ที่มา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คลิ๊ก! เพื่ออ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

click button-20
click button-04
click button-07
click button-03
click button-01
click button-06
click button-02
click button-14
click button-16
click button-15

รถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต