ของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้สังคม อุทยานจุฬาฯ 100 ปี

จุฬาฯ ผุดโครงการยักษ์ “อุทยานและถนนจุฬาฯ100 ปี” บริเวณจุฬาฯซอย 9 จรดถนนบรรทัดทอง ภายใต้แนวคิด “สืบสานความสง่างาม สอดประสานองค์ความรู้ สรรสร้างสู่ความยั่งยืน” เพื่อให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ใจกลางกรุงเทพฯ ระหว่างนิสิตกับชุมชน คนกับธรรมชาติ เชื่อมต่อแนวแกนสีเขียว ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย
Image : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง   : บริเวณสวนหลวง-สามย่าน ขนาด : สวนสาธารณะ ประมาณ 28ไร่ เขตทางสาธารณะ 30 เมตร เชื่อมระหว่างถนนพระราม 1 – พระราม 4 วัตถุประสงค์ : ในโอกาสครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล” อันเป็นแนวทางการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสังคมส่วนรวม แนวความคิด : การจัดพื้นที่สีเขียว ในเขตการศึกษาและเชื่อมถนนพระราม 1 – พระราม 4 ผ่านเขตทางจุฬาฯ 100 ปี สร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่มหาวิทยาลัยกับชุมชน
    Photo : bangkokbiznews.com on March 25, 2017
Photo : ธิติ วรรณมณฑา on March 25, 2017
เมื่อเวลา 06.57 น. วันที่ 26 มีนาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ การนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ และทรงคม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ ร่วมกับเหล่าคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นิสิตเก่า หลังจากทรงบาตรแล้ว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับบุคลากรต่างๆซึ่งร่วมตักบาตรในลานบริเวณเสาธงฯ ด้วย
ต่อจากนั้นเสด็จฯไปยังโถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างประเทศจากทั้งหมด 33 มหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยเกียวโต, มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน, เดอ ลา ซาลล์ ยูนิเวอร์ซิตี้ และ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ ควีนแลนด์ และเสด็จฯ ไปยังโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี Photo : bangkokbiznews.com on March 25, 2017 เมื่อเสด็จฯถึงโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย อุทยานจุฬาฯ 100 ปี และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นจามจุรี 9 ต้นหน้าอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งแต่ละต้นล้วนเป็นต้นกล้าที่เพาะมาจากต้นจามจุรีที่ในหลวงร.9 ทรงปลูกไว้หน้าหอประชุมจุฬาฯ เมื่อ 15 มกราคม 2505 การนี้ทรงปลูกแต่ละต้นให้มีระยะห่างกัน 9 เมตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นเสด็จฯไปทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้จัดแสดงตัวอย่างพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิ ฝนหลวง ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ และทอดพระเนตรพื้นที่ปลูกต้นไม้พระราชทาน 100 ต้น ที่อยู่ด้านข้างตัวอาคาร โดยต้นไม้พระราชทาน 100 ต้นนี้เป็นพันธุ์ไม้จากวังสระปทุม 100 สายพันธุ์ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากอุทยานจุฬาฯ 100 ปี และเสด็จฯ ไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เสวยพระกระยาหารกลางวัน และเสด็จฯกลับ   Image : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “อุทยานและถนนจุฬาฯ100 ปี” บนพื้นที่ 30+21 ไร่ บริเวณจุฬาฯซอย 9 จรดถนนบรรทัดทอง ภายใต้แนวคิด “สืบสานความสง่างาม สอดประสานองค์ความรู้ สรรสร้างสู่ความยั่งยืน” เพื่อให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ใจกลางกรุงเทพฯ ระหว่างนิสิตกับชุมชน คนกับธรรมชาติ เชื่อมต่อแนวแกนสีเขียว ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย ภายในอุทยาน มีการปลูกพืชพรรณพื้นถิ่นหลากหลายชนิด ด้วยแนวคิด “ป่าในเมือง” มีอาคารอเนกประสงค์ สำหรับจัดนิทรรศการและกิจกรรม พร้อมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศ และนันทนาการ จัดสร้างสวนซึมน้ำ และพื้นที่แก้มลิง บริเวณทางเข้าอุทยาน นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนจุฬาฯซอย 5 ตลอดแนว ตั้งแต่ถนนพระราม 4 จรดถนนพระราม 1 ให้เป็นถนนสีเขียว พร้อมปรับความกว้างถนน 30 เมตร รวมพื้นที่ถนนดังกล่าวอีก 21 ไร่  เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีจุฬาฯ Image : N7A Facebook
Image : N7A Facebook
อาคารอเนกประสงค์ ที่สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่ภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมเปรียบเสมือนซุ้มประตูจากกระบวนทัศน์ทางธรรมชาติเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของอุทยาน ด้วยพื้นที่หลังคาเขียว(Green Roof)ของอาคารอเนกประสงค์ยังออกแบบให้เป็นเนื้อเดียวกับพื้นที่อุทยานด้านล่างด้วยการเชื่อมต่อที่ว่างภูมิทัศน์ในรูปแบบเนินดินและทางลาดให้เกิดความต่อเนื่องสูงสุด

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนจุฬาฯซอย 5

Image : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เส้นทางแห่งนี้จะเป็นถนนสีเขียวที่ร่มรื่นน่าเดิน  เชื่อมโยงความสุขของชุมชนเข้าสู่ อุทยานจุฬาฯ 100 ปี ด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายตลอดแนวถนน พร้อมด้วยทางเท้าที่กว้างขวางขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่คนเดิน เสริมเลนจักรยานและจุดจอดจักรยาน จุดจอดรถรับ-ส่ง สำหรับรถโดยสารสาธารณะ จุดคนข้ามที่ปลอดภัย เดินสะดวก Image : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความตั้งใจที่จะพัฒนาถนน จุฬาฯ ซอย 5 เพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้กับสังคม รวมถึงชุมชนโดยรอบ นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี ภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นถนนสีเขียวที่ร่มรื่น ให้สอดคล้องไปกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ของอุทยานจุฬาฯ 100 ปี   Image : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการตั้งอยู่บริเวณ สวนหลวง-สามย่าน   
หลังศึกษาค้นคว้า ทีมงานพบว่ากรุงเทพฯ ใน 100 ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ จะต้องพบสถานการณ์ภัยแล้งสลับกับน้ำท่วม สถาปนิกตั้งใจออกแบบสวนเพื่อเป็นตัวอย่างพื้นที่จัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาเปรียบสวนนี้กับรากของต้นจามจุรี (Rain Tree) ต้นไม้สัญลักษณ์ของจุฬาฯ ที่นอกจากให้ร่มเงาเกื้อกูลสิ่งรอบข้าง ยังมีรากที่มีศักยภาพเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินด้วย Info : adaymagazine
 

สวนที่ช่วยเมืองดูแลน้ำ

Image : adaymagazine
แนวคิดที่แตกต่างสะท้อนสู่สวนสาธารณะที่ไม่เหมือนใคร หน้าที่แรกของอุทยาน 100 ปีจุฬาฯ คือกักเก็บน้ำทุกหยดไว้ใช้ พื้นที่โดยรวมของสวนจึงถูกยกขึ้นจนลาดเอียงเพื่อให้น้ำฝนไหลมารวมกันที่สระรับน้ำด้านหน้าสุด (Retention Pond) รวมถึงไหลลงด้านข้างที่มีส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland) ไว้รองรับน้ำ ขณะที่บริเวณอื่นซึ่งเป็นผืนดินก็มีทั้งสนามหญ้าและต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำ ส่วนตรงไหนเป็นปูนก็ใช้วัสดุอย่างคอนกรีตรูพรุน (Porous concrete) แทนคอนกรีตปกติที่น้ำซึมสู่ดินไม่ได้ และถ้ามีน้ำเหลือบนพื้น น้ำนั้นจะไหลไปสู่สวนน้ำฝน (Rain Garden) ทางระบายน้ำที่ไม่ได้มีการวางท่อ แต่เป็นทางที่เรียงรายด้วยไม้พุ่มและพืชคลุมดินต้นไม้เล็กๆ ซึ่งช่วยซับน้ำ นอกจากกักเก็บ อุทยานนี้ยังช่วยบำบัดน้ำเสียให้กลับใสสะอาดโดยต่อเชื่อมไปยังละแวกเพื่อนบ้านให้น้ำซึ่งผ่านการบำบัดแล้วรอบหนึ่งไหลมาบำบัดต่อที่ส่วนระบบบำบัดน้ำ Wetland ด้านข้าง นอกจากนี้น้ำในสวนเองเมื่อไหลลง Rain Garden สู่รากต้นไม้เล็กๆ ในทางระบายน้ำนั้นก็มีคุณสมบัติช่วยบำบัดน้ำด้วย Info : adaymagazine
 

สวนที่เป็นห้องเรียนกลางแจ้ง

Image : adaymagazine
Photo : Landprocess Facebook on March 25, 2017
นอกจากเป็นตัวอย่างเรื่องจัดการน้ำ อุทยานแห่งนี้ยังตั้งใจจะเป็นห้องเรียนนอกห้องเรียนของเหล่านิสิตจุฬาฯ และชุมชนที่น่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ใช้หลัก แต่แทนที่จะยกส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ไว้ตรงกลาง สถาปนิกเลือกใช้วิธีใหม่คือกระจายส่วนห้องเรียนไว้รอบๆ เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวคึกคักรอบขอบสวน สร้างความปลอดภัยรวมถึงชวนให้คนอยากเข้ามาใช้พื้นที่ ขอบสวนแต่ละด้านจึงถูกแบ่งออกเป็นห้องเรียนกลางแจ้ง 8 ห้อง แต่ละห้องคอนเซปต์ต่างกันไป เช่นห้อง Herb Room ที่มีสวนสมุนไพรและพื้นที่ให้นั่งเล่นได้ และห้อง Earth Room ที่มีที่นั่งก่อจากดินหลากสีที่มาจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ใครๆ ก็มาใช้พื้นที่นี้ได้อย่างอิสระ Info : adaymagazine 
  Photo : Landprocess Facebook on March 25, 2017   Photo : Landprocess Facebook on March 25, 2017   Photo : Landprocess Facebook on March 25, 2017   Photo : Landprocess Facebook on March 25, 2017   Photo : Nop Leetavorn on March 21, 2017   Photo : Nop Leetavorn on March 21, 2017   Photo : Nop Leetavorn on March 21, 2017   Photo : Nop Leetavorn on March 21, 2017   Photo : Nop Leetavorn on March 21, 2017  

Presentation โครงการ