แผนคมนาคม 11ปี

 Infographic 177 - 926

 

แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมวงเงินรวม 2 ล้านล้าน โดยสนข. แบ่งเป็น

1. ระยะเร่งด่วนปี 2558 วงเงิน 6.89 หมื่นล้าน (68,977 ลบ.)

2. ระยะยาว 10 ปี (2559-2568) วงเงิน 1.938 ล้านล้าน

I176 - 1
ทั้ง 2 ระยะ (2558 และ 2559-2568) ประกอบด้วยงานด้านต่าง ๆ

1. ทางถนน 706,466 ลบ. (36.45%)
2. ทางราง 1,021,903 ลบ. (52.73%)
– รถไฟทางคู่ 509,640 ลบ.  (26.30%)
– รถไฟฟ้า 512,262 ลบ. 26.43%)
3. ทางน้ำอยู่ที่ 76,666 ลบ.  (3.96 %)
4. ทางอากาศ 193,974 ลบ.  (6.86%)

 

ระยะเร่งด่วนปี 2558 วงเงิน 6.89 หมื่นล้าน (68,977 ลบ.)

1. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงประตูการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 25,306 ล้านบาท เช่น ท่าเทียบเรือชายฝั่งแหลมฉบัง ศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, ภูเก็ต และโครงข่ายถนนสนับสนุน

2. การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับประตูการค้าชายแดน จำนวน 1,522 ล้านบาท เช่น ถนนสายโพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน 1 ถนนตาก-แม่สอด ถนนกาฬสินธุ์-อ.สมเด็จ สายตราด-หาดเล็ก

3. การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองหลักในภูมิภาคจำนวน 13,021 ล้านบาท เช่น ก่อสร้างถนนสี่ช่องจราจร บูรณะทางสายหลัก มอเตอร์เวย์สายพัทยา-มาบตาพุด

4. การแก้ปัญหาการจราจรจากเมืองหลักในภูมิภาคสู่ปริมณฑลและกรุงเทพฯ วงเงิน 16,948 ล้านบาท เช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว, สีส้ม, สีชมพู, สีเหลือง และการจัดซื้อรถเมล์ NGV

5. การพัฒนารถไฟทางคู่ วงเงิน 9,219 ล้านบาท เช่น ปรับปรุงระบบ อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานทางราง รถไฟทางคู่

 

ระยะยาว 10 ปี (2559-2568) วงเงิน 1.938 ล้านล้าน
1. แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง 509,640 ลบ.

 

I176 - 2

2. แผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 631,291 ลบ.

I176 - 3

3. แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเชื่อมโยงฐานการผลิตและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 587,437 ลบ.

I176 - 4

4. แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ 76,666 ลบ.

I176 - 5

5. แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ 132,974 ลบ.

I176 - 6

Action Plan ของกระทรวงคมนาคมจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะทำให้มีความชัดเจนว่าโครงการลงทุนพัฒนาทั้งถนน ราง น้ำ และอากาศ จะใช้เงินลงทุนสุดท้ายเท่าไร จากนั้นจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเนื่องจากได้มีการปรับแผนการลงทุนจากเดิมที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนุมัติไว้ 8 ปีเป็น 10 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณด้วย

Info : Manager (12 Oct 2014)

All Images : Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport