• รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) เป็นโครงการที่มีแนวคิดมาจากการศึกษาทบทวนโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ที่มีการก่อสร้างเสาตอม่อเตรียมไว้แล้วบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์)

  ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กำหนดให้เป็นเส้นทางเชื่อมกับระบบทางพิเศษระหว่างเมืองด้านตะวันออก-ตะวันตก ทั้งนี้การพัฒนาของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือได้หยุดชะงักลงตั้งแต่ปี 2556

  กระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลเป็นการทดแทนโดยใช้เสาตอม่อโครงการทางด่วนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์และได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้น 

  โดยมีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากแยกแคราย (เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีชมพู) ไปตามแนวถนนงามวงศ์วาน (เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง บริเวณสถานีบางเขน) ผ่านแยกเกษตร (เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม บริเวณสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวมินทร์ และไปสิ้นสุดบริเวณถนนรามคำแหง (เชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม บริเวณแยกลำสาลี) ระยะทางรวมประมาณ 21.5 กม.

  ทั้งนี้การเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม จะมีการพิจารณาความเหมาะสมของแนวเส้นทาง ในช่วงที่ผ่านพื้นที่บริเวณเขตบึงกุ่ม และพื้นที่บริเวณแยกลำสาลี เขตบางกะปิ)
  คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ได้มีมติมอบหมายให้ สนข. ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) โดยพิจารณาความเหมาะสมและผลกระทบของการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าเพื่อทดแทนการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 N2 N3 ก่อนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการออกแบบโครงการต่อไป หากผลการศึกษามีความเหมาะสม 

   

  ต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559 เห็นชอบในหลักการการพิจารณาทบทวนการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตามที่ฝ่ายเศรษฐกิจเสนอให้ กทพ. ดำเนินการโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 

  และโครงข่ายเชื่อมต่อจากตอน N2 กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ตอน E-W Corridor) โดยมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา

   

  ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 รับทราบมติที่ประชุม คจร. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 ดังนี้

  1.) มอบ สนข. ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลโดยพิจารณาโครงข่ายการขนส่งและจราจรในภาพรวมและการเชื่อมต่อต่างๆตลอดจนทางเลือกในการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 และความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายทางยกระดับอุตราภิมุขกับทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกด้วย) 

  2.) มอบ กทพ. ดำเนินการโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และส่วนต่อขยายกับทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ตามแนวทางที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนุมัติให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สนข. ตามข้อ (1) และให้ กทพ. พิจารณาแนวทางเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครที่สนข.อยู่ระหว่างการศึกษาฯ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายระบบทางพิเศษระหว่างพื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาการจราจรบริเวณแยกเกษตร

  ในการนี้ สนข. ได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์เสาตอม่อ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์)

  โดยเริ่มโครงการ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2560 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 14 เดือนซึ่ง สนข.จะได้นำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมภายในเดือนก.ย. 2560 นี้

   ที่มา : สนข.

  สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือได้ที่บทความโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ประเดิม N2

  การศึกษาและเสนอแนะการดำเนินโครงการเพื่อใช้ประโยชน์เสาตอม่อที่ก่อสร้างไว้แล้วบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์)  โดยศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการกรณีต่างๆ

  โดยการพัฒนาแบ่งออกเป็นทางเลือก 4 รูปแบบ ได้แก่

  1. ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าอย่างเดียว 

  2. ระบบทางพิเศษอย่างเดียว

  3. ระบบทางด่วน โครงข่ายทดแทน ตอน N1 ตอน N2 และ E-W Corridor 

  4. ระบบขนส่งทั้งระบบขนส่งมวลชนและระบบทางด่วน 

  เป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าอย่างเดียว 

  มีสถานีเบื้องต้น 20 แห่งโดยจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณแยกแครายไปตามแนวถนนงามวงศ์วานผ่านแยกเกษตรศาสตร์ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวมินทร์ และไปสิ้นสุดบริเวณถนนรามคำแหงระยะทางประมาณ 21.5 ม.

  ทั้งนี้ในช่วงถนนประเสริฐมนูกิจจะใช้โครงสร้างเสาตอม่อเดิมที่ก่อสร้างไว้แล้ว โดยมีเขตทางประมาณ 40 ม. และมีระดับความสูงประมาณ 18-21 ม.

  เป็นการพัฒนาด้วยระบบทางพิเศษอย่างเดียว

  โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณสี่แยกเกษตรศาสตร์ไปตามเกาะกลางของถนนประเสริฐมนูกิจจนถึงถนนนวมินทร์แล้วแนวเส้นทางจะซ้อนทับกับทางหลวงหมายเลข 351 ไปบรรจบกับถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออกรวมระยะทางประมาณ 11.9 กม.

  ทั้งนี้ในช่วงถนนประเสริฐมนูกิจ จะใช้โครงสร้างเสาตอม่อเดิมที่ก่อสร้างไว้แล้วโดยมีเขตทางประมาณ 40 ม.

  เป็นการพัฒนาด้วยระบบทางด่วน โครงข่ายทดแทน ตอน N1 ตอน N2 และ E-W Corridor 

  กรณีเลือกรูปแบบที่ 3 จะมี 3 แนวเส้นทางเพื่อทดแทน N1 ได้แก่

  • 3.1 ผ่านถนนงามวงศ์วาน ช่วง ม.เกษตรศาสตร์ เชื่อมโทลล์เวย์/ศรีรัช
  • 3.2 แนวตัดตรงระหว่างแยกเกษตรและแยกรัชวิภา
  • 3.3 แนวคลองบางบัว-บางเขน เชื่อมโทลล์เวย์/ศรีรัช 

  เป็นการพัฒนาด้วยระบบขนส่งทั้งระบบขนส่งมวลชนและระบบทางด่วน 

  กรณีเลือกรูปแบบที่ 4 จะมี 5 แนวทางเลือกย่อยเพื่อพิจารณา ได้แก่

  • 4.1 ระบบทางด่วนอยู่ระดับบนสุด
  • 4.2 ระบบรถไฟฟ้าอยู่ระดับบนสุด
  • 4.3 ระบบรถไฟฟ้าและระบบทางด่วนอยู่ระดับเดียวกัน
  • 4.4 ระบบรถไฟฟ้าอยู่ด้านข้าง ข้างขาออกฝั่งเดียว
  • 4.5 ระบบรถไฟฟ้าอยู่ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง

   

  คลิ๊ก! เพื่ออ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   

 • ASPIRE รัตนาธิเบศร์ 2 

  คอนโดทำเลดี ส่วนกลางจัดเต็ม ในราคาเพียงล้านกว่าบาท

  AP มีแนวคิดในการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ที่ตั้งอยู่ในทำเลมีศักยภาพในเขตชุมชนเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ใกล้ระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า แนวเส้นทางคมนาคม สามารถเดินทางได้สะดวก และมีรูปแบบที่อยู่อาศัยที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม ในไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีวิธีคิดในการวางตำแหน่งสินค้าทั้ง 16 แบรนด์ในเครือ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มไลฟ์สไตล์ใหญ่ๆ เพื่อให้สินค้าแต่ละแบรนด์ของบริษัท มีความโดดเด่นเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย

  Simplistic Experience มนุษย์เมืองกับไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่าย ความสงบ และคุณภาพชีวิตแบบธรรมชาติ

  Fresh Experience มนุษย์เมืองกับไลฟ์สไตล์ที่มีความโมเดิร์น หลากหลายมิติการใช้ชีวิต

  Aesthetic Experience มนุษย์เมืองกับไลฟ์สไตล์สุนทรีย์ความคลาสสิค และความโรแมนติค

  สามารถอ่านประวัติ ที่มาและปรัชญาของ AP ได้ที่บทความ เปิดความลับ 25 ปี AP THAILAND

  โดยแบรนด์ ASPIRE นับเป็นแบรนด์คอนโดที่จัดอยู่ใน กลุ่ม Fresh Experience ที่เน้นการใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่ มีความโมเดิร์น หลากหลายมิติการใช้ชีวิตมีรายได้ระดับปานกลางที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยในราคาที่ไม่แพง แต่มาตอบสนองการใช้งานที่ครบครัน

  โครงการหนึ่งในแบรนด์นี้ที่ทาง Realist จะนำเสนอให้ชมกันนั่นก็คือ ASPIRE รัตนาธิเบศร์ 2 ที่สร้างเสร็จไปเมื่อต้นปี 2559 ซึ่งโครงการตั้งอยู่ติดถนนรัตนาธิเบศร์ โดยอยู่ใกล้แยกแครายในระยะแค่ 1.2 กม. บนทำเลไข่แดงระหว่างแยกนนทบุรี 1 ถึงแยกแคราย

   

  Location

  ทำเลอุดมสมบูรณ์ เดินทางสะดวก

  ใกล้รฟฟ.สีม่วง 2 สถานี เข้า-ออกเมืองสะดวก ใกล้ New CBD บางซื่อ

  ตัวโครงการนั้นอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงในระยะเดินเท้าทั้ง 2 สถานีโดยมีสถานีที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีบางกระสอ 250 ม. และสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี 300 ม. ซึ่งอนาคตจะเป็นจุดเปลี่ยนเส้นทาง (Interchange) ของสายสีชมพู (แคราย – นนทบุรี) คาดว่าเสร็จภายในปี 2563

  การเชื่อมต่อสายสีม่วงเข้ากับสายสีน้ำเงินตรงสถานีบางทำให้การเดินทางเข้าใจกลางเมืองกรุงเทพง่ายขึ้นมากซึ่งอาจใช้เวลา 40-50 นาที นอกจากนี้ยังมีด่านขึ้นลงทางด่วนอยู่ใกล้ๆ บริเวณแยกแครายมาประมาณ 2.5 กม.จะขับรถเข้า-ออกเมืองก็สะดวกเช่นกัน

  แต่ที่สะดวกที่สุดก็คือคนที่ทำงานย่านนนทบุรีและคนที่ทำงานย่านบางซื่อ-จตุจักรซึ่งอนาคตจะเป็น Hub ของการเดินทาง

  สามารถดูรายละเอียดสถานีกลางบางซื่อเพิ่มเติมได้ที่บทความ BANGSUE GRAND STATION

  รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้าง รพ. รร. สวนสาธารณะและศูนย์ราชการ 

  โครงการล้อมรอบด้วยแหล่ง Shopping สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ไกลจากพื้นที่อย่าง Big C รัตนาธิเบศร์ ที่อยู่บริเวณ MRT บางกระสอ ห่างจากโครงการ 500 ม. , Central Plaza รัตนาธิเบศร์ 1.5 กม. , ตลาดนัดนกฮูก Flea Market แห่งใหญ่ที่สุดของนนทบุรี นั่ง MRT เพียง 1 สถานีเท่านั้น

  นอกจากนี้ยังมีอุทยานมกุฏรมยสราญ สวนสาธารณะตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ขนาด 10 ไร่ ห่างเพียง 1 สถานีเช่นกัน , Esplanade,Tesco Lotus ,The Mall งามวงศ์วาน และ Pantip Plaza งามวงศ์วาน ที่ไม่ไกลมากนักจะขับรถหรือนั่งรถประจำทางก็สะดวก

  Point of Interests

   

  Fact

  Project Name : Aspire รัตนาธิเบศร์ 2
  Developer : เอพี
  Type :
   High Rise Condominium
  Location : 185 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
  Land area : 9-1-91.7 ไร่
  Total Floor : 2 อาคาร
  Total Units :
   1,429 ยูนิต (พักอาศัย 1,428 ยูนิต และ ร้านค้า 1 ยูนิต)

  Parking : 503 คัน ไม่รวมจอดซ้อนคัน (40%)

  Type

  1 Bedroom 
  24.50 – 30.50 ตร.ม.

  2 Bedroom
  45.50 ตร.ม.

  Price

  Starting Price : 1.69 ลบ. 
  Average Price : 68,000 บาท/ตร.ม.
  ค่าส่วนกลาง : 40 บาท/ตร.ม. (ชำระล่วงหน้า 1  ปี)
  ค่ากองทุนเริ่มแรก : 350 บาท/ตร.ม. (ชำระครั้งเดียว ณ วันโอน)

  Facilities

  – Lobby เปิดรับวิวกว้าง 360 องศา
  – สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ 2 ไร่
  – สระว่ายน้ำระบบเกลือ ความยาว 10 x 32 ม.
  – ฟิตเนส
  – ลานสันทนาการและสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
  – อาคารจอดรถแยกส่วน
  – Access Card Control
  – CCTV
  – ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.

  ลักษณะโครงการเป็นคอนโดมิเนียม High Rise 2 ตึกคือ N กับ S สูง 25 ชั้น และอาคารจอดรถแยกสูง 8 ชั้นโดยบนอาคารจอดรถจะเป็นสวน ส่วน Main Lobby จะอยู่ตรงกลางระหว่าง 2 อาคาร ชั้น G เป็นร้านค้า, พื้นที่ส่วนกลาง ส่วนนิติบุคคลอาคารจะอยู่ทาวเวอร์ N และชั้น 2-28 เป็นที่พักอาศัย

  ห้องพักอาศัยขนาดเริ่มต้นที่ 24.50 ตร.ม. ถึง 30 ตร.ม. สำหรับแบบ 1 ห้องนอน ส่วนห้องแบบ 2 ห้องนอนมีขนาดอยู่ที่ 45 ตร.ม. ตกแต่งแบบ Fully Fitted มีตู้เสื้อผ้า,เคาน์เตอร์ครัวและชุดสุขภัณฑ์ พร้อมเข้าอยู่

  ปัจจุบันโครงการมีลูกบ้านอาศัยประมาณ 50% ส่วนใหญ่ทำงานหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล บริษัทเอกชน และตามแนวรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง โดยใช้เวลาเดินทางไปทำงานเฉลี่ยไม่เกิน 30 นาที

   

  Facilities

  พื้นที่ส่วนกลางจัดเต็ม! ต้นไม้ใหญ่ทั่วโครงการ

  เนื่องจากยูนิตในโครงการมีมากและมีเนื้อที่กว่า 9 ไร่ทำให้มีพื้นที่ส่วนกลางค่อนข้างเยอะรวมแล้วมีพื้นที่กว่า 2 ไร่ ให้ลูกบ้านได้ใช้งานอย่างทั่วถึงไม่มีขาด ทั้งสระน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่กว่า 10 x 32 ม. พร้อมเก้าอี้ Daybed รอบสระ,ห้องฟิตเนสที่ให้อุปกรณ์ออกกำลังกายที่ครบครัน,ห้องซาวน์น่า,สนามเด็กเล่น

  สวนบนอาคารจอดรถ,Double Volume Lobby ที่เห็นวิวพื้นที่สีเขียวรอบด้านและทางวิ่ง ทางจักรยานรอบโครงการ ไว้ออกกำลังกายกลางแจ้งอีกด้วย รวมถึงโครงการมีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะ ต้นไม้ใหญ่ทั่วโครงการทั้งพื้นที่ด้านล่างและสวนส่วนกลางบนอาคาร ที่ให้ความร่มรื่น เย็นสบายและบรรยากาศที่ดีในโครงการ

   

  Unit Type

  1 BED 24.50 ตร.ม. ใช้งานได้จริง

  One Bedroom 24.50 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 1.69 ลบ. เป็นห้องขนาดเล็กสุดของโครงการ พื้นที่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ออกแบบตอบสนองการใช้งานจริง มีฟังก์ชั่นที่ครบครัน

  โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ห้องนอน,ห้องน้ำ,ห้องนั่งเล่นและส่วนครัว โดยมีการปาดมุมผนังห้องน้ำเฉียงเล็กน้อยเพื่อให้สามารถเดินเข้าออกส่วนครัวได้สะดวกขึ้น 

  Living Room

  เมื่อเข้าห้องมาก็จะเจอส่วนห้องนั่งเล่นที่มีการกั้นห้องกับห้องนอน

  “กระจกบานเลื่อนกั้นกับห้องนอนมีความสูง 2.5 ม. จรดฝ้า ทำให้ห้องดูโปร่งมากยิ่งขึ้น”

  ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดพื้นที่ห้องแล้วยังช่วยให้ห้องได้รับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่สามารถเปิดเพื่อให้ห้องดูกว้างขึ้นหรือเวลาต้องกาารความเป็นส่วนตัวหรือทำครัวก็สามารถเลื่อนปิดได้เช่นกัน

  ส่วนนั่งเล่นสามารถวางโซฟา 2 ที่นั่งได้กับโคมไฟข้างๆได้ โดยมีระยะจุดนั่งกับทีวีที่สามารถวางทีวีขนาด 50 นิ้วได้สบายๆ และยังสามารถทำ Built-In เป็นชั้นวางของวางทีวีทำให้เก็บของได้มากขึ้นได้ด้วย

  Bedroom

  ในส่วนห้องนอนนั้น สามารถวางเตียงขนาด 5 ฟุตได้โดยด้านข้างหัวเตียงยังมีพื้นที่สามารถทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้ แม้พื้นที่ด้านข้างและด้านหน้าเตียงจะมีน้อยแต่ก็เพียงพอที่จะใช้เดินผ่านไปเปิดตู้เสื้อผ้าและหน้าต่างได้ มีแอร์ขนาด 12,000 BTU และ Built-In ตู้เสื้อผ้าแบบเลื่อนทำให้เนียนไปกับผนังและช่วยประหยัดพื้นที่ห้องด้วย

  “ช่องแสงของห้องนอนค่อนข้างใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติและมองวิวข้างนอกได้เต็มที่”

  ซึ่งทำให้ห้องอื่นสว่างอย่างทั่วถึงกัน รวมถึงมีหน้าต่างบานกระทุ้งที่สามารถเปิดระบายอากาศได้อีกด้วย

  ส่วนห้องครัวโครงการให้ชุดเคาน์เตอร์ทั้งชิ้นบนและล่าง ตู้บนเคาน์เตอร์มีที่เว้นไว้สำหรับติดเครื่องดูดควันได้ ใต้เคาน์เตอร์ก็มีที่ให้สามารถวางเครื่องซักผ้าหรือถังขยะได้อีกด้วย มีพื้นที่วางตู้เย็นขนาดใหญ่กว่า 7 คิวขึ้นไปได้สบาย  

  ส่วนพื้นที่วางเตาแม้มีพื้นที่ไม่มากแต่ก็สามารถวางเตาอินดักชั่นทำอาหารได้ กำแพงปูกระเบื้องทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย และยังมีมุมทานอาหารที่มีพื้นที่วางโต๊ะกินข้าวชิดผนังนั่งได้ 2 คน ซึ่งดูอาจน้อยแต่หากอยู่คนเดียวหรือ 2 คน ก็นับว่าตอบโจทย์ในระดับนึง

  Bathroom

  ห้องน้ำให้สุขภัณฑ์เป็นอ่างล้างหน้าทรงเหลี่ยมและโถสุขภัณฑ์ของ Cotto ฝักบัวสายอ่อนของ Prema  ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง มาตรฐานทั่วไปพื้นที่อาบน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนด้วยฉากบานเลื่อนทำให้ประหยัดพื้นที่ 

  ในส่วนอาบน้ำมีชั้นวางของถึง 2 ชั้นทีเดียวของ Bathero ไว้สำหรับวางสบู่ อุปกรณ์อาบน้ำได้

  “ด้วยขนาดห้องกับราคาจึงเป็นห้องที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ อยู่อาศัยคนเดียว อยู่เป็นคู่หรือครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการเริ่มต้นหาที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่แพง”

   

  1 BED 30.00 ตร.ม. Function ลงตัว

  One Bedroom 30.00 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 1.89 ลบ.โดยมี 2 แบบคือ B1 กับ B2 นับเป็นห้องที่ขายดีที่สุดของโครงการ ด้วยเหตุผลด้านฟังก์ชั่นที่ครบครันแบ่งพื้นที่ใช้งานที่ชัดเจนและออกแบบมาให้เกิดความเป็นส่วนตัวมากขึ้นบวกกับความคุ้มค่าของราคา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือห้องนอน,ห้องน้ำ,ห้องนั่งเล่นและห้องครัว โดยมีการกั้นห้องครัวด้วยกระจกบานเลื่อนและห้องนอนมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยต้องเข้าผ่านประตูห้อง ไม่ได้เป็นฉากบานเลื่อน

  ข้อแตกต่างแบบ B1 กับ B2 คือการกลับด้านห้องนอนห้องครัวกับห้องน้ำแบบ B1 จะติดห้องนอนเหมือนมีห้องน้ำส่วนตัวกับ B2 ที่ห้องน้ำแยกออกมาจากห้องนอนและกั้นห้องด้วยกระจกบานเลื่อนแทนประตู ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อ

  Living Room

  ห้องที่ทางเราได้ไปดูก็คือแบบ B1 ที่ห้องนอนมีห้องน้ำในตัวเมื่อเข้าห้องมาก็จะเจอส่วนห้องนั่งเล่น

  “กระจกบานเลื่อนกั้นกับห้องครัวที่มีความสูง 2.5 ม. จรดฝ้า ทำให้ห้องดูโปร่งมากยิ่งขึ้น”

  ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดพื้นที่ห้องแล้วยังช่วยให้ห้องได้รับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ทางฝั่งขวาจะเป็นห้องนอนที่มีประตูทำให้เป็นส่วนตัวมากขึ้น

  “ส่วนนั่งเล่นสามารถวางโซฟา 2 ที่นั่งหรือจะขยายเป็นโซฟาแบบนอนได้ หรือมุมโต๊ะทำงานก็ดีแทนที่โคมไฟด้านข้างได้”

  โดยมีระยะจุดนั่งกับทีวีที่สามารถวางทีวีขนาด 50 นิ้วได้สบายๆและยังสามารถทำ Built-In เป็นชั้นวางของวางทีวีทำให้เก็บของได้มากขึ้น ด้านข้างที่วางทีวีก็มีตู้เก็บรองเท้าแบบ Built-In มาให้อีกด้วย

  Bedroom

  ในส่วนห้องนอนนั้น ห้องนอนมีประตูเข้าออกแยกเป็นห้องนอนโดยเฉพาะทำให้เป็นส่วนตัวมากขึ้น สามารถวางเตียงขนาด 5 ฟุตได้โดยด้านข้างหัวเตียงเหลือพื้นที่พอสมควร จะแบ่งทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทำงานได้ แม้พื้นที่ด้านข้างและด้านหน้าเตียงจะมีน้อยแต่ก็เพียงพอที่จะใช้เดินผ่านไปเปิดตู้เสื้อผ้าและหน้าต่างได้ มีแอร์ขนาด 12,000 BTU และ Built-In ตู้เสื้อผ้าแบบเลื่อนทำให้เนียนไปกับผนังและช่วยประหยัดพื้นที่ห้องด้วย

  “ส่วนช่องแสงของห้องนอนค่อนข้างใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติและมองวิวข้างนอกได้เต็มที่”

  ซึ่งทำให้ห้องอื่นสว่างอย่างทั่วถึงกันเมื่อเปิดประตูห้องนอน รวมถึงมีหน้าต่างบานกระทุ้งที่สามารถเปิดระบายอากาศได้อีกด้วย นอกจากนี้หากเป็นห้อง B1 ก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวอีกด้วย

  “ส่วนห้องครัวมีกระจกบานเลื่อนกั้นห้องครัวกับส่วนนั่งเล่นทำให้เวลาทำอาหารกลิ่นไม่ไปรบกวนห้องอื่น”

  โครงการให้ชุดเคาน์เตอร์ทั้งชิ้นบนและล่าง ตู้บนเคาน์เตอร์มีที่เว้นไว้สำหรับติดเครื่องดูดควันได้ ใต้เคาน์เตอร์ก็มีที่ให้สามารถวางเครื่องซักผ้าหรือถังขยะได้อีกด้วย มีพื้นที่วางตู้เย็นขนาดใหญ่กว่า 7 คิวขึ้นไปได้สบาย 

  Bathroom

  ในส่วนห้องน้ำเหมือนกับห้อง 24.50 ตร.ม.ทุกประการ มีข้อแตกต่างตรงที่

  “ห้องแบบ B1 ห้องน้ำจะอยุ่ติดห้องนอนเหมือนมีห้องน้ำส่วนตัว”

  สำหรับคนที่ต้องการความสะดวกในการใช้ห้องน้ำส่วน

  “ห้องแบบ B2 ห้องน้ำจะแยกจากห้องนอนหากไม่อยากให้คนนอกผ่านห้องนอนตัวเอง”

  “หากคุณต้องการห้องที่ได้พื้นที่ใช้งานและความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นเพื่อรองรับการเริ่มต้นครอบครัวขนาดเล็ก หรือหากอยู่คนเดียวก็นับว่ามีที่เหลือไปใช้ทำอย่างอื่นได้อีกเยอะ ห้องขนาด 30 ตร.ม. นับว่าค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีทีเดียว”  

   

  สรุปทุกประเด็นของ ASPIRE รัตนาธิเบศร์ 2

  ด้วยจุดเด่นเเละความเเตกต่างหลายประการทำให้โครงการ ASPIRE รัตนาธิเบศร์ 2 มีความโดดเด่น คุ้มค่า เเละน่าสนใจในเรื่อง

  ทำเลที่ตั้งอุดมสมบูรณ์ ใกล้รฟฟ. เข้าออก-เมืองสะดวก เชื่อมต่อ NEW CBD รวดเร็ว

  ใกล้รฟฟ.สีม่วง 2 สถานีและทางด่วน เข้า-ออกเมืองสะดวกรวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อไปแหล่งงานแห่งใหม่ของเมือง ย่านบางซื่อ-จตุจักรซึ่งอนาคตจะเป็น Hub ของการเดินทางและ CBD ใหม่ของกรุงเทพฯ รวมทั้งรายล้อมด้วย ห้าง,รพ,รร.,สวนสาธารณะ,ศูนย์ราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในย่านที่ครบครัน

  ส่วนกลางจัดเต็ม พื้นที่สีเขียว ต้นไม้ใหญ่ ทั่วโครงการ

  พื้นที่ส่วนกลางกว่า 2 ไร่ พื้นที่และอุปกรณ์ครบครัน ใช้ได้อย่างทั่วถึง บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ในโครงการ

  ฟังก์ชั่นตอบสนองการใช้งาน พร้อมเข้าอยู่ ราคาดี

  ออกแบบได้ลงตัวฟังก์ชั่นครบ ห้องตกแต่งแบบ Fully Fitted มีให้ตู้เสื้อผ้า, เคาน์เตอร์ครัวและชุดสุขภัณฑ์พร้อมเข้าอยู่ ห้องขนาดเริ่มต้น 24.50 ตร.ม.แบ่งห้องนั่งเล่นกับห้องนอนด้วยครัวแบบเปิด ถ้าเป็นแบบ 30 ตร.ม. ห้องนอนจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น รวมถึงห้องครัวที่เพิ่มกระจกบานเลื่อนทำเป็นครัวปิดได้ วัสดุอยู่ในเกรดปานกลางเป็นมาตรฐานทั่วไป

  เมื่อเทียบทั้งทำเล ส่วนกลาง และห้องพักกับราคาถือว่าคุ้มค่า

  ที่สำคัญคือโปรโมชั่น แถมเฟอร์ฯ ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน ประหยัดกว่าแสนบาท !

  ในส่วนข้อด้อย เนื่องจากโครงการมีขนาดใหญ่ ทำให้มีลูกบ้านเยอะที่มาแชร์ใช้พื้นที่ส่วนกลาง ความเป็นส่วนตัวคงจะไม่เท่าโครงการที่มียูนิตน้อยกว่า และบริเวณนี้อยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนอาจมีรถติดบ้างในช่วงเวลาเร่งด่วน

  สรุป โครงการนี้เหมาะสมกับผู้กำลังหาคอนโดที่พร้อมเข้าอยู่ทันทีในราคาที่จับต้องได้ ตามแนวถนนรัตนาธิเบศร์ เดินเท้าไปรถไฟฟ้าได้ ใกล้แหล่งช้อป ชิม ชิล ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อยู่คนเดียว 2 คนหรือเพิ่งเริ่มต้นครอบครัว ทำงานในย่านนนทบุรี ย่านบางซื่อ-จตุจักรหรือใจกลางเมืองก็ยังสะดวก หรือจะลงทุนปล่อยขายหรือเช่า ซึ่งคาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้นหลังโครงการ BTS สายสีชมพูสร้างเสร็จสมบูรณ์

   

  Promotion

  จะเช่าอยู่ทำไม เป็นเจ้าของได้ง่ายกับโปรผ่อนสบายๆ ล้านละ 2,500 บ.*   
  พิเศษ! เฉพาะตุลาคมนี้ รับส่วนลดสูงสุด 200,000 บ.
  ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษที่ goo.gl/sCfTVD  หรือโทร 1623

 • วิเคราะห์บ้าน วิเคราะห์ย่าน

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล เป็นโครงการบ้านเดี่ยวของ พฤกษา เรียลเอสเตท ใน Product line ที่ใช้ชื่อแบรนด์ว่า “ภัสสร” อยู่ในระดับราคา 3-6 ลบ. ตั้งอยู่บนถ.จตุโชติ ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนสายหลักอื่นๆหลายสาย รวมถึงทางด่วนโทลล์เวย์และทางด่วนรามอินทรา – อาจณรงค์ ซึ่งเป็นเส้นที่ใช้สำหรับเข้าสู่กรุงเทพชั้นในได้โดยตรง และในอนาคตบริเวณใกล้เคียง เส้นถ.รามอินทรา จะมีรฟฟ.สายสีชมพู และถ.พหลโยธิน จะมีรฟฟ.สายสีเขียว ตัดผ่านอีกด้วย

  ตัวบ้านจะใช้คอนเซปของการผสมผสานระหว่างรูปแบบ Art Nouveau กับ Modern Classic โดยพฤกษาให้นิยามว่าเป็น “ความเรียบง่ายแบบสมัยใหม่” และ “ความหรูหราแบบคลาสสิค” ในส่วนของราคาเริ่มต้นของโครงการ จะเริ่มต้นที่ 4.29 ลบ.

  .

  FACT

  Project Name : ภัสสร จตุโชติ – วัชรพล
  Developer : พฤกษา เรียลเอทเตส จำกัด (มหาชน)
  Project Concept : Art Nouveau ผสม Modern Classic 
  Location : ซ.จตุโชติ6 ถ.จตุโชติ
  Land area : 36-2–91.1 ไร่
  No. of Units : 165 หลัง

  Unit Mixed : Prezzo (120 ตร.ม.)  
  Paradiz (142 ตร.ม.)   
  Primo (167 ตร.ม.)
  Facilities : Clubhouse, Fitness, Swimming pool,  garden, Access control, 24-hours security , CCTV
  Expected Completion : ธันวาคม 2561 (บางส่วน)
  Common Expense : ราคาเริ่มต้น 4.29 ลบ. , ค่าส่วนกลาง = 30 บ./ตร.ม. , เงินจอง = 10,000 บ. , ทำสัญญา = 10,000 บ. 

  .

  จุดเด่นอย่างแรกของโครงการคือเรื่องทำเล ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งโครงการได้เชื่อมต่อกับถ. จตุโชติ-รามอินทรา-วัชรพล-วงแหวน และด้วยระยะทางเพียง 2.5 กม. ก็ถึงจุดขึ้น-ลงทางด่วน (ด่านสุขาภิบาล 5 และด่านจตุโชติ) อีกทั้งละแวกใกล้เคียงก็มีทั้งสถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล และตลาด ครบครัน

  อีกข้อหนึ่งคือเรื่องพื้นที่ใช้สอย และพื้นที่รอบบ้าน ของโครงการ ซึ่งให้มาค่อนข้างเยอะ ทำให้สามารถจัดสรรพื้นที่ และใช้งานได้อย่างอิสระ ด้วยราคาเริ่มที่ 4 ล้านต้น ๆ แต่ได้พื้นที่ดินถึง 50 ตร.ว. จึงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีศักยภาพสำหรับโซนจตุโชติ-รามอินทรา-วัชรพล-วงแหวน ในบทความนี้ Realist จะมาวิเคราะห์ตัวโครงการ ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล เริ่มจากย่านสู่ตัวบ้าน เพื่อให้ผู้ที่กำลังเลือกซื้อเลือกหาโครงการบ้านเดี่ยวได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ

  .

  วิเคราะห์ย่าน

  .

  Location

  เข้าออกเมืองสะดวก ด้วยทางเลือกหลากหลายเส้นทาง

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  การสัญจร เนื่องจากตัวโครงการตั้งอยู่บนถ.จตุโชติ (ซ.จตุโชติ6) ระยะทางเข้าโครงการเพียง 500 ม. ซึ่งการเดินทางด้วยรถส่วนตัวจะสะดวกในการเดินทางที่สุด เมื่อออกมายังปากซอย จะเป็นเส้นถ.จตุโชติ ถนนเส้นรอง ที่ตัดเชื่อมกับ ถ.สุขาภิบาล 5 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักในย่าน โดยถนนเส้นหลักนี้จะมีจุดขึ้น-ลงทางด่วนรามอินทรา – อาจณรงค์ ซึ่งช่วยให้การเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกตัวเมืองเป็นได้โดยสะดวก 

  นอกจากนั้นถ้าขับลงไปยังทิศใต้บนเส้นถ.สุขาภิบาล 5 จะนำไปสู่ ถ.รามอินทราซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักจากโครงการ หรือถ้าขับไปทิศตะวันตกบนถ.เพิ่มสิน หรือ ถ.เทพรักษ์ (ชื่อเดิมคือ ถ.ตัดใหม่รัตนโกสินทร์สมโภช) ก็จะไปเชื่อมกับถ.พหลโยธิน ที่ใช้เดินทางเข้าตัวเมืองได้อีกเส้นหนึ่ง และยังเป็นที่ตั้งของสนามบินดอนเมืองอีกด้วย ทางทิศเหนือจะมีถนนเส้นสำคัญอีกสองสายคือ ถ.สายไหม และ ถ.ลำลูกกาที่สามารถใช้วิ่งไปยังวงแหวนกาญจนาภิเษกเพื่อออกนอกเมืองได้

  ครบครันด้วยแหล่งกิน ช็อป โรงเรียน และสถานพยาล

  ความสมบูรณ์ของย่าน ตัวโครงการอยู่ในพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรโครงการต่างๆ ทำให้มีความสงบ ไม่พลุกพล่าน บริเวณใกล้เคียง ถ้าจะเลือกจับจ่ายซื้อของ หรือเรื่องอาหารการกิน จะมีตลาดออเงิน ซึ่งอยู่ใกล้โครงการที่สุดรองรับ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของวินรถตู้, สองแถว, มอเตอร์ไซค์ สำหรับใช้เดินทางไปยังย่านอื่นๆ หรือใช้เข้าเมืองได้เช่นกัน

  เลยตลาดออเงินไปหน่อย ประมาณ 900 ม. จะมีบิ๊กซี สุขาภิบาล 5 รองรับการช็อปปิ้งของคนในพื้นที่ หรือถ้าอยากเขยิบมาห้างใหญ่ ก็จะมีเซ็นทรัลรามอินทรา เดอะพรอมานาด และแฟชั่นไอซ์แลนด์ ซึ่งจะอยู่ห่างจากโครงการสักหน่อยประมาณ 11 กม. ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในพื้นที่ก็มี อาทิเช่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม, โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน หรือสถานพยาบาล เช่น รพ.สายไหม และ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น

  ทำเลดี 5 นาทีถึงจุดขึ้นลงทางด่วน

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  โครงการภัสสร จตุโชติ-วัชรพล เป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ใกล้กับจุดขึ้น-ลงทางด่วน ซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรนำมาพิจารณาในการเลือกซื้อบ้านในทำเลนี้ ตัวโครงการใช้เวลา 5 นาทีในการเดินทางไปยังจุดขึ้นลงทางด่วน อีกทั้งตัวโครงการยังอยู่ไม่ไกลจากจุดขึ้น-ลงดอนเมืองโทลล์เวย์ บนถ.วิภาวดี ในระยะประมาณ 17 กม. โดยวิ่งจากถนนสุขาภิบาล 5 ได้เช่นกัน

  นอกจากโครงการภัสสร จตุโชติ-วัชรพลแล้ว ยังมีโครงการอื่นๆอีกประมาณสิบโครงการในละแวกใกล้เคียง โดยโครงการที่อยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนเช่น Golden Prestige วัชรพล , บุราสิริ วัชรพล เป็นต้น

  .

  สถานที่โดยรอบโครงการ

  .

  Surrounding

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  ทิศเหนือ
  ที่ดินเปล่า , บ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น ด้านบนซ.จตุโชติ 6 มีทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ตัดผ่าน

  ทิศใต้
  ที่ดินเปล่า , บ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น , คลองหนองควายหาย

  ทิศตะวันออก
  ที่ดินเปล่า , บ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น

  ทิศตะวันตก
  ที่ดินเปล่า , บ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น

  สรุปภาพรวมของย่าน

  โครงการมีจุดแข็งคืออยู่ใกล้  ทำเลศักยภาพจตุโชติ-รามอินทรา-วัชรพล-วงแหวน แต่มีข้อเสียคือ ต้องเข้าซอยระยะทางประมาณ 500 ม. จากถนนจตุโชติ แต่ถ้ามีรถส่วนตัว ก็ไม่ถือเป็นข้อเสียอะไร และถ.ทางเข้าออกก็ไม่พลุกพล่าน

  ย่านนี้มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต เพราะใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสุขาภิบาล 5 และด่านจตุโชติ ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกเช่น สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ โดยเป็นทำเลที่มีความเป็น Community สูง มีช่องว่างทางการตลาดของที่อยู่อาศัยประเภทบ้านระดับราคา 4-5 ลบ. 

   

  Layout

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  แดด – ทิศของอาคารมีอิทธิพลกับการออกแบบอาคารและการรับแดดของอาคาร โดยเฉพาะทิศตะวันตกที่มีความร้อนจากแสงแดดมาก แม้ทิศใต้จะร้อนน้อยกว่า แต่ในฤดูหนาวแดดในทิศนี้จะร้อนกว่าทิศอื่นๆ

  ส่วนทิศตะวันตกความร้อนจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนเมษายน อีกข้อหนึ่ง ห้องทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และห้องทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ยังเป็นทิศที่มีชั่วโมงรับแดดที่มากจึงมักจะร้อนและเป็นทิศที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษ ส่วนทิศเหนือจะได้รับความร้อนจากแดดน้อยที่สุด เป็นทิศที่ดีที่สุด

  ลม – ลมประจำฤดูของประเทศไทยจะมีทั้งหมดสองประเภทคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งจะทำให้มีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป

  ประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมี ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมประเทศไทย จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และจะทำให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง การเริ่มต้นและสิ้นสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติได้ในแต่ละปี

  วิเคราะห์แดดและลมในโครงการ – เนื่องจากโครงการ ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล เป็นโครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 2 ชั้น ดังนั้นลมแดดจึงมีผลต่ออาคารน้อยกว่าในอาคารสูง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือโซนอาคารริมสุดจะเย็นกว่าหลังอื่นเนื่องจากได้รับลมเต็มๆและโดนแดดยามเช้าซึ่งไม่ร้อนมาก ส่วนทิศตะวันตกฝั่งริมจะโดนแดดยามบ่ายโดยตรงทำให้ค่อนข้างร้อน แต่ก็ยังได้รับลมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้อากาศร้อนถูกระบายไปบ้าง ทิศใต้อาคารฝั่งริมจะร้อนที่สุด ทิศเหนือจะร้อนน้อยลง ส่วนโซนที่วางเป็นหลังกลางๆ และชั้นในจะมีอุณหภูมิปกติถึงอบอุ่น เพราะไม่โดนลมแดดโดยตรง

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  โครงการภัสสร จตุโชติ-วัชรพล จะมีส่วนกลางใกล้กับด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นแบบสนามหญ้าโล่ง กับ Club House ถือเป็นวิวที่ดีที่สุดในโครงการ ดังนั้นเฉพาะโครงการด้านหน้าติดกับส่วนกลางเท่านั้นที่ได้รับวิวที่กว้างกว่าหลังอื่นๆ หลังที่เหลือถือว่าเป็นวิวปกติ ระยะห่างระหว่างหลังตรงข้ามถือว่าเหมาะสม และไม่เกิดการรบกวนกันมากนัก

   

  .

  วิเคราะห์บ้าน

  .

  โครงการภัสสร จตุโชติ-วัชรพล มีจุดเด่นที่ให้ที่ดินรอบบ้านกว้างขวางมาก ทำให้มีพื้นที่สำหรับต่อเติมอาคารในอนาคต รวมถึงพื้นที่ใช้สอยในบ้านที่ถูกจัดสรรมาอย่างเหมาะสมในการใช้งาน โดย Type ที่ใหญ่ที่สุดคือ Primo ซึ่งมีขนาด 167 ตร.ม. จุดเด่นคือพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารที่ให้มาเป็นสัดส่วนและกว้าง 

  Primo เป็น Type ที่ มีความลงตัวด้วยขนาดพื้นที่ใช้สอย 167 ตร.ม. บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ข้อเด่นของ Type นี้คือห้องนอนแบบ Master Bedroom ซึ่งมีขนาดกว้างกว่า Type อื่นๆ โดยตัวห้องและระเบียงที่ยาวถึง 5.2 ม. โดยในบทความนี้จะวิเคราะห์ Type นี้เป็นหลัก Type Paradiz ขนาด 142 ตร.ม. เป็นอีกหนึ่ง Type ที่น่าสนใจ ด้วยพื้นที่รอบบ้านเริ่มต้น 50 ตร.วาเท่ากับ Primo ต่างที่ขนาดตัวบ้านที่เล็กลงจึงสามารถนำที่ดินส่วนที่เหลือ (ด้านข้าง 4 ม.) มาต่อเติมหรือจัดเป็นสวนหย่อมได้ตามใจ สุดท้าย Type Prezzo ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด จะเหมาะสำหรับครอบครัวเดี่ยว ที่ต้องการบ้านหลังแรก และพื้นที่ใช้สอยขนาดกระทัดรัดที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระ

  .

  .

   

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  .

  .

  Prezzo เป็น Type บ้านที่เล็กที่สุดในโครงการ เหมาะกับผู้ใช้งานแบบครอบครัวเดี่ยวอยู่อาศัย 2-3 คน ขนาดที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 4.29 ลบ ถูกออกแบบมาด้วยการจัดสรรทุกอย่างออกเป็นสัดส่วน ส่วนรับแขกกับส่วนกินข้าวจะเชื่อมถึงกัน ทำให้บ้านดูโปร่งไม่อึดอัด ครัวจะไม่ได้กั้นพื้นที่มาให้ แต่มีช่องผนังเว้นไว้ให้สามารถต่อเติมใส่ประตูได้ทีหลัง ใต้บันไดมีพื้นที่เก็บของกว้างกว่าในทุกๆ Type ห้องน้ำชั้นล่างสามารถใช้อาบน้ำได้ แต่ไม่มีฉากกั้นมาให้

  โถงบันไดเป็นกระจกบานสไลด์ ห้องนอนมีทั้งหมด 3 ห้อง แต่สามารถปรับห้องเล็กให้เป็นพื้นที่สำหรับทำงานได้ ระเบียงมี 2 จุดคือที่ห้องนอนใหญ่ และห้องหมายเลข 5 จะได้ระเบียงขนาดใหญ่ที่สุด สามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ เป็นพื้นที่นั่งริมระเบียงได้ ห้องน้ำชั้นบนเป็นห้องน้ำรวม ทุกห้องจะใช้ร่วมกัน โดยส่วนอาบน้ำในชั้นนี้จะมีฉากกั้นกระจกเทมเปอร์มาให้

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  .

  .

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  Paradiz เป็น Type ขนาดกลาง ที่ดินขนาดเริ่มต้น 50 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 142 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 5.02 ลบ. จุดเด่นคือพื้นที่โดยรอบบ้านที่ฝั่งหนึ่งจะมีที่กว้าง 4 ม. ทำให้สามารถต่อเติมอาคารต่อได้ในอนาคต หากมีการขยายครอบครัว อีกทั้งในตัวบ้านยังมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน เมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่จริงก็ไม่ได้รู้สึกว่าเล็กกว่าหลัง Primo เท่าไหร่นัก โดยพื้นที่รับแขกและรับประทานอาหารเชื่อมถึงกันเช่นเดียวกับ Type อื่นๆ ห้องน้ำด้านล่างจะไม่มีส่วนอาบน้ำ และ Type นี้เป็นแบบเดียวที่ไม่มีประตูเปิดออกไปยังส่วนจอดรถ และกระจกโถงบันไดเป็นแบบ Fixed

  Type นี้ห้อง Master Bedroom จะมีห้องน้ำส่วนตัวมาให้ และมีห้องน้ำรวมในชั้นบน รวมแล้วมีห้องน้ำทั้งหมด 3 ห้องสำหรับ Type นี้ ห้องนอนหมายเลข 4 และ 5 จะมีระเบียงด้านหน้าแต่ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ส่วนห้องนอนหมายเลข 6 จะเล็กไปหน่อยสำหรับผู้ใหญ่ อาจใช้เป็นห้องนอนสำหรับลูก หรือปรับเป็นห้องทำงานแทน

   

  .

  .

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

   

  .

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  PRIMO

  ขนาดที่ดินเริ่มต้น : 50 ตร.วา.
  พื้นที่ใช้สอย : 167 ตร.ม.
  ราคาเริ่มต้น : 5.5 ลบ.
  หน้ากว้าง : 8.5 ม.
  ห้องนอน : 3 ห้องนอน
  ห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
  ที่จอดรถ : 2 คัน

  Type นี้ถือเป็นอีกแบบที่มีความน่าสนใจ ด้วยพื้นที่ใช้สอยที่ให้มาอย่างเหมาะสม จุดเด่นคือ ห้อง Master bedroom ที่มีขนาดใหญ่และสามารถใส่เตียง king size ได้ โดยหน้ากว้างของห้องและระเบียงคือ 5.2 ม. ซึ่งถือว่ายาวพอสมควร (เมื่อเทียบกับบ้านระดับราคาเดียวกัน)

  .

  3 ข้อเด่นของบ้านแบบ Primo

  .

  1.ส่วนห้องโถงของบ้านมีความลึกพอเหมาะ จัด space ลงตัว

  บ้านตัวอย่าง

  ภัสสร-จตุโชติ-วัชรพล

  ด้วยการเชื่อมต่อกันของส่วนรับแขกกับส่วนรับประทานอาหาร เป็น Open plan (ซึ่งโดยปรกติก็เป็นแบบนี้) แต่สิ่งที่ดีคือ ส่วนโถงของบ้านมีความลึกที่เหมาะสม ทำให้ภายในบ้านดูโปร่ง จัดการใช้งานได้ลงตัว ระยะจากพื้นถึงฝ้าเพดานที่ 2.6 ม.  ถือเป็นความสูงที่โอเค (ตาม standard) บวกกับช่องเปิดเยอะ ทำให้ภาพรวม space โปร่งโล่ง

  บ้านจริง

  ภัสสร-จตุโชติ-วัชรพล

  บรรยากาศภายในของ Type Primo หลังจริง จะไม่ได้ดรอปฝ้าลงเหมือนหลังตัวอย่างทำให้ห้องดูโปร่งขึ้นไปอีก ตัวผนังในขั้นตอนส่งมอบจะเป็นแบบฉาบเรียบทาสี หลังจากโอนมอบทางโครงการจะติด wallpaper ให้ โดยจะมีแบบให้เลือก 4 แบบ

  .

  2.Master bedroom ขนาดใหญ่ และ ระเบียงหน้ากว้างถึง 5.2 ม.

  บ้านตัวอย่าง

  บ้านจริง

  ส่วนระเบียง

  .

  3. สนามหญ้าโล่งๆของบ้านหลังใหญ่

  พื้นที่รอบบ้านจริง

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

   

  .

  วิเคราะห์ผัง มองภาพรวม

  .

  Function ภายในอาคาร

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  Living Room

  ภาพรวมของบ้านในโครงการ ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล จะเป็นแบบไม่มี Built-in ให้ ที่จอดรถมีไฟเปิด-ปิด อัตโนมัติตามพระอาทิตย์ พื้นในส่วนเฉลียงทางเข้าเป็นกระเบื้อง 12″ x 12″ สลับผิวทรายล้าง พื้นของส่วน Living Room จะเป็นกระเบื้องแกรนิต 60 x 60 ซม. กรอบประตูอลูมิเนียมอบขาว กระจกสีเขียวตัดแสง ไฟด้านบนเป็นแบบ Down light ระยะระหว่างโซฟากับทีวีประมาณ 3 ม. ถือว่าเหมาะสมในการใช้งาน พื้นที่ส่วนนี้ในผังจะเป็นด้านยาวที่เชื่อมต่อกับส่วนรับประทานอาหาร ข้อดีคือทำให้จัดผัง Furniture ได้ลงตัวกว่าการวางผังแบบจตุรัส

  Dining Area

  พื้นที่ส่วนนี้ค่อนข้างกว้าง ในหลังจริงทางขวามือจะไม่มี Pantry มาให้ และส่วนครัวจะไม่มีประตูกั้น แต่แบ่งผนังไว้ให้ ผนังโดยรอบเป็นหน้าต่างบานกระจก ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ภายในกับพื้นที่ภายนอกของบ้าน อีกทั้งยังทำให้แสงธรรมชาติส่องมาถึงภายใน ห้องจึงสว่างและดูโปร่งโล่ง

  Kitchen

  ส่วนครัวค่อนข้างกว้าง ทำให้สามารถวางเคาท์เตอร์ครัวได้เต็มพื้นที่ใช้งาน ส่วนผนังจะติดหน้าต่างไว้ตรงกับท่อสำหรับติดตั้งอ่างล้างจาน ซึ่งถือเป็นข้อดีเพราะทำให้แสงแดดช่วยขจัดกลิ่นและแบคทีเรียในส่วนที่เปียกชื้น เคาน์เตอร์ครัวในหลังจริง โครงการจะไม่ได้ Built มาให้ ระยะจากพื้นถึงฝ้าในห้องครัวจะอยู่ที่ 2.3 ม. ประตูด้านซ้ายมือจะเปิดไปยังพื้นที่ซักล้างของบ้าน

  Toilet 1st Floor 

  ห้องน้ำในชั้นล่างจะไม่มีส่วนอาบน้ำมาให้ ประตูห้องน้ำเป็นแบบ UPVC กันชื้น สุขภัณฑ์เป็นของ Kohler ขนาดห้องในชั้นนี้ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป และมีหน้าต่างด้านบนใช้ระบายอากาศมาให้อีกด้วย

  Stairs hall

  บันไดจะใช้ไม้ยางพาราอัดประสาน ทำให้เวลาเดินจะไม่รู้สึกยวบยาบ และไม่เกิดเสียงดัง ช่องแสงตรงชานพักจะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้ง และสูงเกือบจรดฝ้า ทำให้พื้นที่ส่วนนี้ดูโปร่ง และใช้งานในเวลากลางวันได้โดยไม่ต้องเปิดไฟ วัสดุส่วนนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไป เหมาะสมกับราคาบ้าน

  Bathroom 1

  ห้องน้ำรวมชั้นบนจะใช้วัสดุและสุขภัณฑ์เช่นเดียวกับชั้นล่าง เพิ่มเติมคือส่วนอ่างล้างหน้าจะ Built-in ตู้ใส่ของด้านล่างมาให้ และเพิ่มส่วนอาบน้ำที่มีประตูกระจกเทมเปอร์กั้นมาให้ด้วย

  Master Bedroom 

  ส่วน Master Bedroom ถือเป็นส่วน Highlight ของบ้าน ด้วยความกว้าง และโปร่ง รวมถึงระเบียงขนาดใหญ่ ช่องแสงห้องนี้ให้มาอย่างเกินพอ ทำให้ตอนกลางวันห้องจะค่อนข้างสว่าง ประตูห้องนอนเป็นแบบ HDF พื้นเป็นลามิเนตหนา 8 มม.

  Walk-In Closet

  ส่วนแต่งตัวของห้อง Master Bedroom หลังจริงจะไม่ Built-in ตู้มาให้ ส่วนผนังริมหน้าต่างสามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งได้อย่างพอเหมาะ 

  Bathroom 2

  ห้องน้ำของ Master Bedroom ไม่ใหญ่มากนัก ขนาดและการวางผังจะคล้ายกับห้องน้ำรวม

  Bedroom 2

  ห้องนอน 2 ถือว่ามีความกว้างพอสมควร ข้างเตียงสามารถวางโต๊ะเขียนหนังสือได้อีกหนึ่งตัวสบายๆ ระยะระหว่างเตียงกับตู้ถือว่าห่างกันพอสมควร สามารถเดินผ่านได้

  Bedroom 3

  ห้องนอน 3 สามารถวางเตียงเดี่ยวได้และยังมีพื้นที่เหลืออยู่พอสมควร ห้องนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นห้องนอนลูกๆ หรือปรับเป็นห้องทำงาน

  .

  ลักษณะการวางผัง.

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  การวางผังของบ้าน ในชั้นล่างผู้ออกแบบเน้นพื้นที่โถงกลางให้เชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันทั้งภายในและภายนอก และไม่กั้นผนัง ทำให้บ้านดูโปร่งโล่ง ส่วน Living + Dinning (ไฮไลท์สีแดงด้านซ้าย) มีหน้ากว้าง 3.5 ม. ยาวถึง 7.7 ม. ทำให้พื้นที่ส่วนนี้สามารถจัด Furniture ได้หลากหลายรูปแบบ ช่องเปิดในส่วนรับประทานอาหารมีขนาดที่กว้างพอสมควรทำให้ได้รับแสงธรรมชาติได้ดี ห้องจึงสว่างและดูโปร่ง

  ชั้นบนของบ้าน มีจุดเด่นที่ผู้ออกแบบวาง Master Bedroom ไว้ด้านหน้าบ้านและวางเป็นแนวยาวตลอดตัวบ้าน ทำให้ดู Grand สามารถรับวิวภายนอกได้อย่างเต็มที่ ภายในห้องยังถูกแบ่งสัดส่วนได้ลงตัวโดยผลักห้องน้ำไปอยู่มุมติดกับบันได นอกจากจะทำให้มีพื้นที่ในห้องเพิ่มขึ้นแล้ว ส่วนผนังด้านข้างก็ยังทำช่องเปิดให้ห้องน้ำระบายอากาศได้อีกด้วย ทางด้านยาวของห้องจึงสามารถวางช่องเปิดและระเบียงได้ยาวเต็มที่

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  บ้านถูกวางตัว Core บันไดไว้ตรงกลางชิดผนัง ทำให้ผังห้องถูกบิดเป็นรูปตัวซี ข้อดีคือแต่ละห้องจะได้มุมของตัวเองเพื่อทำช่องเปิดโดยไม่เสียพื้นที่อย่างเปล่าประโยชน์ และพื้นที่ในห้องก็ถูกจัดสรรได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

  ข้อเสียอย่างหนึ่งของบ้านลักษณะนี้คือ มีเพียงห้องนอนใหญ่ด้านหน้าเท่านั้นที่มีระเบียง ส่วนอีกสองห้องไม่มีระเบียงความโปร่งโล่งจึงอาจมีน้อยกว่าเล็กน้อย

  .

  สรุปทุกประเด็นของ ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  ภัสสร จตุโชติ-วัชรพล

  เมื่อประเมินในหลายๆด้านแล้ว โครงการภัสสร จตุโชติ-วัชรพล ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจในย่าน โดยจุดเด่นหลักๆอยู่ที่พื้นที่ใช้สอยของบ้านที่กว้างและลึกกว่าโครงการอื่น รองลงมาคือเรื่องของราคาที่สามารถจับต้องได้เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่คล้ายกันในย่าน การเดินทางหากไม่มีรถส่วนตัวอาจจะลำบากสักหน่อย เพราะส่วนใหญ่ทำเลนี้จะเน้นการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ซึ่งหากใช้รถส่วนตัวจะสามารถเดินทางจากโครงการไปยังตัวเมือง หรือออกนอกเมืองได้อย่างสะดวกจากถนนและทางด่วนที่เชื่อมต่อกันหลายจุด

  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการใกล้เคียงแล้ว โครงการภัสสร จตุโชติ-วัชรพล ถือว่ามีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่กว่าโครงการอื่นๆ พอสมควร ในราคาที่เท่ากัน คือประมาณ 4-5 ลบ. Spec ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐาน ซึ่งหลายโครงการในย่านนี้มีความใกล้เคียงกัน Facilities ของโครงการทั้งความปลอดภัย และส่วนกลางถือว่าครบครัน

 • METRO SKY บางซื่อ-ประชาชื่น

  คอนโดทำเลดี ติดรถไฟฟ้า 2 สาย เพียง 4 สถานี ถึง BTS หมอชิต

  * ราคา Promotion ของโครงการ

  METRO SKY บางซื่อ – ประชาชื่น 

  เป็นคอนโด High Rise 3 อาคาร ของ Developer เจ้าดังอย่าง Property Perfect บน ถ. ประชาชื่น  ติดรถไฟฟ้าถึง 2 สาย ภายใต้แนวคิด Diamond Shape Building Skin ให้คุณใช้ชีวิตเหนือระดับ รับวิวขอบฟ้าได้ทุกองศา

  หากคุณกำลังมองหาคอนโดที่เดินทางสะดวก ทำงานใช้รถไฟฟ้า หรือ ขับรถในการเดินทาง แถมวางทิศห้องพักดี หันตามแนวทิศเหนือ-ใต้ อยู่สบายไคอนโด METRO SKY บางซื่อ – ประชาชื่น  เป็นตัวเลือกนึงที่น่าสนใจ  

  ติดรถไฟฟ้าสายสีแดง (หน้าโครงการเลย) และ MRT สายสีม่วง เพียง 500 ม. ถึงสถานีบางซ่อน และใกล้กับ สถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางระบบคมนาคมในอาเซียน 

  นอกจากนี้ยังใกล้กับทางขึ้นทางด่วนศรีรัช เข้าเมืองตรงด่านแยกประชานุกุลได้เลย ระยะทางประมาณ 1.9 กม.จากโครงการ หรือ ออกนอกเมืองขึ้นไปทางกรุงเทพตอนเหนือก็สามารถขึ้นทางด่วนศรีรัชที่ด่านประชาชื่นได้เลยเช่นกัน

  ถึงจะมียูนิตค่อนข้างมาก ประมาณ 1,319 ยูนิต แต่โครงการก็ได้จัด Facilities บนยอดตึกให้เยอะพอสมควรทีเดียว ทุกห้องตกแต่งแบบ Fully Fitted  ในราคาเริ่มต้นเพียง 2.15 ลบ.

  FACT

  1 Sep 2017

  INFORMATION

  โครงการ :
  METRO SKY บางซื่อ – ประชาชื่น

  เจ้าของโครงการ :
  Property Perfect 

  พื้นที่โครงการ :
  7 – 2 – 33 ไร่

  ที่ตั้ง :
  ถ. บางซื่อ – ประชาชื่น

  จำนวนอาคาร : 3 อาคาร

  จำนวนชั้น :
  – อาคาร A : 25 ชั้น 491 ยูนิต
  – อาคาร B : 21 ชั้น  375 ยูนิต
  – อาคาร C : 23 ชั้น 480 ยูนิต

  จำนวนห้อง : 1,319 ยูนิต

  ความคืบหน้า : สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเข้าอยู่

  เว็บไซต์ :
  METRO SKY บางซื่อ-ประชาชื่น

  UNIT TYPE

  จำนวนยูนิตทั้งหมด :
   1,319 ยูนิต

  – 1 ห้องนอน
  24 – 36 ตร.ม.
  – 2 ห้องนอน
  43 – 45 ตร.ม.
  – Moff Design
  34 – 47 ตร.ม.
  – Moff Combine
  72 – 76 ตร.ม.

  FACILITIES

  ที่จอดรวม : 40 %
  (รวมจอดซ้อนคัน)
  ข้างนอกอาคาร : 57 คัน
  ข้างในอาคาร : 485 คัน

  – Sky Swimming Pool
  – Sky Rooftop Garden
  – Sky Lounge
  – Sky View Fitness Center

  RETAIL :
  – 7 – Eleven

  PRICE

  ราคาเริ่มต้น : 2.15 ลบ.

  ค่าจอง : 10,000 บ.

  ทำสัญญา :
  20,000 บ. / ห้อง
  30,000 บ. / 2 ห้อง

  ค่าส่วนกลาง : 35 บ. / ตร.ม.

  ค่ากองทุน : 500 บ. / ตร.ม.

  นิติบุคคล : Qpm

  PROMOTION

  พร้อมอยู่ พร้อมเฟอร์ ผ่อนสบาย ล้านละ 2,000 บ. นาน 2 ปี *

  PRODUCT

  METRO SKY บางซื่อ – ประชาชื่น
  โครงการเป็น High Rise Condominium 3 อาคาร
  ความสูงแต่ละอาคารมี 21 , 22 และ 24 ชั้น รวมที่พักอาศัยจำนวน 1,356 ยูนิต โดยมีห้องทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่

  – MOFF Combine
  72 – 76 ตร.ม.

  – MOFF Design
  34 – 47 ตร.ม.

  – 2 – Bedroom
  43 – 58 ตร.ม.

  – 1 – Bedroom
  24 – 36 ตร.ม.

  MOFF Design
  (Combine)

  – 3 ห้องนอน
  – 1 รับแขก
  – 1 ห้องครัว
  – 2 ห้องน้ำ

  MOFF Design

  – 1 ห้องนอน
  – 1 ห้องนั่งเล่น
  – 1 ห้องรับแขก
  – 1 ห้องครัว
  – 1 ห้องน้ำ

  2 – Bedroom

  – 2 ห้องนอน
  – 1 ห้องรับแขก
  – 1 ห้องทานอาหาร
  – 1 ห้องครัว
  – 2 ห้องน้ำ

  1 – Bedroom

  – 1 ห้องนอน
  – 1 ห้องรับแขก
  – 1 ห้องครัว
  – 1 ห้องน้ำ

   

  FACILITIES

  พื้นที่ส่วนกลางของโครงกลางมีทุกอาคาร และมีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกัน ดังนี้

  อาคาร A

  – สระว่ายน้ำแบบ Dip Pool , ลานนั่งเล่น , Sky lounge 24 ชม.

  พื้นที่ดาดฟ้า อาคาร A มีสระว่ายน้ำขนาดเล็ก , พื้นที่นั่งเล่น ทัศนียภาพเมือง 360 องศา

  พื้นที่ดาดฟ้า อาคาร A  พื้นที่นั่งเล่น และ ฟิตเนส ทัศนียภาพเมือง 360 องศา

  อาคาร B

  – สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือขนาด 30 x 10 ม. ลึก 1.2 ม. , ห้องซาวน่า , Sky Fitness , ที่จอดรถ

  Sky Infinity Edge Pool ระบบน้ำเกลือ วิวเมือง

  Sky Fitness ในอาคาร B 

  อาคาร C

  – สระว่ายน้ำ Dip Pool , Sky Jogging Track , ห้องสมุด , Terrace วิวเมือง

  พื้นที่ดาดฟ้า อาคาร C มีสระว่ายน้ำ Dip Pool และ ห้องสมุด

  พื้นที่ดาดฟ้าอาคาร C และ Sky Jogging Track

  พื้นที่ Terrace วิวเมือง ในอาคาร C ชั้นที่ 14

  พื้นที่ส่วนกลางรวม

  – พื้นที่นั่งเล่น , สนามเด็กเล่น , พื้นที่จอดรถนอกโครงการ ระหว่างตึก B และ C

  บรรยากาศสวนพักผ่อนในโครงการระหว่างตึก B และ ตึก C

   

  SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY (Facilities โครงการ)

  สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา
  และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Realist Logo)

   

  LOCATION

  ทำเล METRO SKY บางซื่อ – ประชาชื่น

  ทำเลค่อนข้างสะดวกสบายในการเดินทางทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นนั่งรถไฟฟ้า  ขับรถบนถนน หรือ ขึ้นทางด่วน ที่ตั้งโครงการอยู่ในจุดที่เข้า – ออกเมืองสะดวก และ หลายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอย่าง แหล่งช้อปปิ้ง ย่านกินดื่ม สวนสาธารณะ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น

  ติดรถไฟฟ้าสายสีแดง และ MRT สายสีม่วง เพียง 500 ม. ถึงสถานีบางซ่อน และใกล้กับ สถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางระบบคมนาคมในอาเซียน 

  ตัวโครงการอยู่บน ถ. ประชาชื่น เชื่อมถนนหลายเส้นทางในกรุงเทพทั้ง ใน – นอกเมือง อย่าง ถ.เทอดดำริ , ถ. รัชดา , ถ. วิภาวีรังสิต , ถ.ดินเเดง เป็นต้น 

  นอกจากนี้ยังใกล้กับทางขึ้นทางด่วนศรีรัช เข้า – ออกเมืองตรงแยกประชานุกุลได้เลย ระยะทางประมาณ 1.9 กม. หรือ ออกนอกเมืองขึ้นเหนือก็สามารถขึ้นทางด่วนศรีรัชที่ด่านประชาชื่นได้เลยเช่นกัน

  COMMERCIAL AREA
  ชุมทางสยามยิปซี (500 ม.)
  Tesco Lotus ประชาชื่น (1.7 กม.)
  Big C วงศ์สว่าง (2.3 กม.)
  ตลาด อตก. (4.7 กม.)
  Central Plaza ลาดพร้าว (5 กม.)
  ยูเนี่ยนมอลล์  (5.8 กม.)

  ตลาดนัดสวนจตุจักร (5.9 กม.)

  HOSPITAL
  รพ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น (1 กม.)

  SCHOOL /  UNIVERSITY
  รร.โยธินบูรณะ (4 กม.)
  มจพ.พระนครเหนือ (4 กม.)

  PARK
  สวนรถไฟ (6 กม.)
  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (6 กม.)
  สวนวชิรเบญจทัศ (6 กม.)

  POINT OF INTERESTS

  ชุมทางสยามยิปซี


  Image : Twitter

  ตลาด อตก.


  Image : Mthai News

  Central Plaza ลาดพร้าว


  Image : Urbanbox

  ตลาดนัดสวนจตุจักร 


  Image : Duet Diary

  รพ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น


  Image : Motor Time Online

  มจพ. พระนครเหนือ


  Image : Tlcthai

  สวนรถไฟ


  Image : Suvarnabhumi Airport

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


  Image : ผู้จัดการออนไลน์

  FUTURE  INFRASTRUCTURE

   

  รถไฟฟ้า

  ที่ตั้งของโครงการอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีบางซ่อน สามารถเดินทางไปสนามบิน ทั้งสุวรรณภูมิ หรือ ดอนเมือง และ MRT สายสีม่วง ผ่านบางซื่อ – บางใหญ่

  นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อไปสายเส้นอื่นๆได้อีกหลากหลายสายในกรุงเทพ เพียง 500 ม. ถึงสายสีน้ำเงิน วิ่งผ่านรอบกรุงเทพ เชื่อมกับสายอื่นๆ
  อย่างสายสีเขียว สีส้ม
  สีเหลือง 

  ความคืบหน้ารถไฟ  คลิก

  สถานีกลางบางซื่อ

  บางซื่อกำลังถูกพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

  เนื่องจากเป็นสถานีที่มีรถไฟฟ้าผ่าน 4 สาย ได้แก่ สายสีแดงชานเมือง สายสีแดงอ่อน สายสีน้ำเงิน สายสีเขียว และนอกจากนั้นยังมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมต่อจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้

  บริเวณรอบสถานีจะพัฒนาเป็น TOD (Transit Oriented Development) ที่รองรับประชากรที่เข้ามาได้มากขึ้นถึง 2,000,000 คน

  แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน อย่างครบวงจร ทั้งแหล่งกินดื่ม พาณิชยกรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โรงแรม รวมไปถึงสถานที่จัดประชุมสัมมนา

  ความคืบหน้าสถานีบางซื่อ คลิก

   

  ACCESSIBILITIES

  จุดที่ 1 ลงทางด่วนศรีรัช เข้าสู่ ถ. ประชาชื่น
  (ดูพิกัดได้จาก Google Maps)

  วิ่งจากเส้นทางทางด่วนพิเศษศรีรัช พอถึงแยกทางลงเข้า ถ.รัชดาภิเษกให้ลงชิดซ้ายไว้ จะเจอสี่เเยก (สังเกตก่อนเจอสี่แยกจะเจอคลองประปาก่อน) เลี้ยวซ้ายเข้า ถ. ประชาชื่น วิ่งตรงประมาณ 900 ม. จะเห็นโครงการอยู่ขวามือ

  จุดที่ 2 จากสถานีบางซื่อ และ เตาปูน เข้าสู่ ถ. ประชาชื่น
  (ดูพิกัดได้จาก Google Maps)

  มาจากทาง MRT สถานีบางซื่อ และ สถานีเตาปูนให้มาทาง ถ. ประชาราษฎร์สาย 2 จะเจอกับสี่แยกประชาราษฎร์ ให้เลี้ยวเส้นเข้า ถ. ประชาชื่น (สังเกต ถนนอยู่คนละฝั่งกับห้าง Tesco Lotus ประชาชื่น) และวิ่งตรงยาวจนเลย สี่แยกทางด่วนศรีรัช ตรงไปประมาณ 80 ม.ถึงโครงการซ้ายมือ

   

  จุดที่ 3 มาจากฝั่งธน เข้าทางด่วนศรีรัชรอบนอก
  เข้าโครงการ
  (ดูพิกัดได้จาก Google Maps)

  ถ้ามาจากฝั่งธนบุรี เข้า ถ.ราชพฤกษ์ เข้าสู่ทางด่วนพิเศษศรีรัช วงเเหวนรอบนอก วิ่งตรงข้าม ม. เจ้าพระยา ให้ชิดซ้ายเบี่ยงลงถนนด้านล่าง ขับตรงมาเรื่อยๆ จนเจอสี่เเยก ให้เลี้ยวเข้า ถ. กรุงเทพ – นนทบุรี ขวามือ ฝั่งสถานีบางซ่อน รถไฟฟ้าสายสีม่วง ขับลงมา 300 ม. เลี้ยวเข้า ซ. ส.ธรรมภักดี ทะลุออก ถ. ประชาชื่น ขับตรงไปจนเลยสี่เเยกทางด่วนศรีรัช 80 ม. ถึงโครงการซ้ายมือ

   

  SURROUNDINGS

  ทิศเหนือ

  ติดกับที่พักอาศัยเป็นส่วนใหญ่ สูงประมาณ 2 – 3 ชั้น

  ทิศใต้

  ติดกับเส้นรถไฟฟ้าสายสีเเดงสถานีบางซ่อน เส้นทางรถไฟ และ ทางพิเศษศรีรัช – วงเเหวนรอบนอก ทั้งหมดกว้าง 65 ม. คั่นกับที่พักอาศัยประมาณ 3 – 5 ชั้น มีตึกสูงขึ้นประปราย

  ทิศตะวันออก

  ติดกับ ถ. ประชาชื่นกว้าง  18 ม. และที่พักอาศัยสูงประมาณ 3 – 5 ชั้น และฝั่งตรงข้ามเป็นคลองประปากว้าง 25 ม. คั่นกับอาคารพักอาศัยสูงประมาณ 2 ชั้น

   

  ทิศตะวันตก

  ติดกับเส้นรถไฟฟ้าสายสีเเดงกับ MRT สายสีม่วง รอบข้างเป็นที่อยู่อาศัย และ อพารท์เม้นท์ สูงประมาณ 3 – 5 ชั้น

  SALES GALLERY

  ตัว Sales Gallery อยู่หัวมุมคอนโดตึก A
  เดินตรงมาจากทางเข้าหลักของโครงการเข้าตึกแรกได้เลย
  สามารถเข้าชมโครงการ เวลา 10 โมงเช้า – 5 โมงเย็น

  หลังจากขายห้องหมดแล้ว ตัว Sales Gallery จะเปลี่ยนเป็นร้านค้า
  ขณะนี้โครงการขายไป 70 % แล้ว 


  พื้นที่ภายใน Sales Gallery


  พื้นที่ภายใน Sales Gallery ส่วนแสดงแบบจำลอง


  แบบจำลองโครงการ ฝั่งตะวันตก


  แบบจำลองโครงการ ฝั่งตะวันออก

  SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY (ทางเข้าโครงการ)

  สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา
  และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Realist Logo)

   

  MASTER PLAN

   

  โครงการมี 3 อาคาร คือ อาคาร A (ออก) , อาคาร B (ตก) และอาคาร C (เหนือ)

  TOWER A

  ชั้นที่ 1  มี Lounge และ ร้านค้า จำนวน 8 ร้าน

  ชั้นที่ 2 – 11   เป็นห้องแบบ 1 – Bedroom ขนาด 26.55  – 36.40 ตร.ม.

  ชั้นที่ 12 – 16 (1 st)   เป็นห้องแบบ Moff Design ขนาด 26.55  – 36.40 ตร.ม.

  ชั้นที่ 12 – 16 (2 nd)   เป็นห้องแบบ Moff Design ขนาด 26.55  – 36.40 ตร.ม.

  ชั้นที่ 17 – 24 (1 st)  โดยชั้น 17 – 23 เป็นห้องแบบ Moff Design ขนาด 35.9  – 47.65 ตร.ม. และ ชั้น 24 เป็นแบบ Moff Combine ขนาด 72  – 76 ตร.ม.

  ชั้นที่ 17 – 24 (1 st)  โดยชั้น 17 – 23 เป็นห้องแบบ Moff Design ขนาด 35.9  – 47.65 ตร.ม. และ ชั้น 24 เป็นแบบ Moff Combine ขนาด 72  – 76 ตร.ม.

  TOWER B

  ชั้นที่ 1 – 6 เป็นที่จอดรถของโครงการ ข้างหน้าชั้น 1 เป็น Lobby และ Mail box

  ชั้น 7 เป็นชั้นพื้นที่สวนกลาง ส่วนมากเป็นห้องแบบ 1 – Bedroom และ มีห้องแบบ 2 – Bedroom 2 ห้องตรงหัวมุม
  ชั้นนี้เป็นชั้นที่พิเศษกว่าชั้นอื่นๆสามารถเดินเข้าพื้นที่ส่วนกลาง บนทางส่วนตัวของชั้นได้เลย มีความส่วนตัวระดับนึง

  ชั้น 8 ส่วนมากเป็นห้องแบบ 1 – Bedroom เป็นขนาด 24.50  – 35.67 ตร.ม. มีแบบห้อง 2 – Bedroom 2 ห้องตรงหัวมุม เป็นขนาด 43.09 ตร.ม.

  ชั้น 9 – 14 ส่วนมากเป็นห้องแบบ 1 – Bedroom เป็นขนาด 24.50  – 35.67 ตร.ม. มีแบบห้อง 2 – Bedroom 2 ห้องตรงหัวมุม เป็นขนาด 43.09 ตร.ม.

  ชั้น 15 – 21 ส่วนมากเป็นห้องแบบ 1 – Bedroom เป็นขนาด 24.62  – 35.75 ตร.ม. มีแบบห้อง 2 – Bedroom 2 ห้องตรงหัวมุม เป็นขนาด 43 ตร.ม.

  TOWER C

  ชั้น1 จะมี Lobby , ร้านค้า จำนวน 1 ร้าน และที่อยู่อาศัย

  ชั้น 2 ส่วนมากจะเป็นห้องแบบ 1 – Bedroom ขนาด 24.47 – 33.27 ตร.ม. และ
  ห้องแบบ 2 – Bedroom ขนาด 43.40  – 45.10 ตร.ม.

  ชั้น 3 – 8  ส่วนมากจะเป็นห้องแบบ 1 – Bedroom ขนาด 24.71 – 33.27 ตร.ม. และ
  ห้องแบบ 2 – Bedroom ขนาด 43.40  – 45.10 ตร.ม. ตรงโถงลิฟท์ และ มุมห้องฝั่งตะวันออก

  ชั้น 9 – 12  ส่วนมากจะเป็นห้องแบบ 1 – Bedroom ขนาด 24.87 – 33.35 ตร.ม. และ
  ห้องแบบ 2 – Bedroom ขนาด 43.56  – 45.17 ตร.ม. ตรงโถงลิฟท์ และ มุมห้องฝั่งตะวันออก

  ชั้น 14 – 15  ส่วนมากจะเป็นห้องแบบ 1 – Bedroom ขนาด 24.87 – 33.35 ตร.ม. และ
  ห้องแบบ 2 – Bedroom ขนาด 43.56  ติดโถงลิฟท์ฝั่งตะวันออก 

  โดยชั้น 14 เป็นชั้นที่พิเศษกว่าชั้นอื่นๆ ในอาคาร C เนื่องจากมี Terrace นั่งเล่น ชมวิวเมือง

  ชั้น 16 – 22  ส่วนมากจะเป็นห้องแบบ 1 – Bedroom ขนาด 24.87 – 27.69 ตร.ม. และ
  ห้องแบบ 2 – Bedroom ขนาด 43.56  – 45.17 ตร.ม. ตรงโถงลิฟท์ และ มุมห้องฝั่งตะวันออก

   

  UNIT TYPE 

  TOWER A

  ในอาคาร มีห้อง 3 แบบ แบ่งแต่ละชั้นดังนี้

  ชั้น 2 – 11     ห้องแบบ 1 – Bedroom
  ชั้น 12 – 23  ห้องแบบ Moff Design
  ชั้น 24          ห้องแบบ Moff Combine

  เป็นอาคารเดียวที่มีห้องแบบ Moff Design ห้องที่มีชั้นลอย มีเพดานสูง 4.5 ม. และชั้นที่ 24 บนสุดของอาคาร A  จะเป็นห้องขนาดใหญ่กว่าชั้นอื่นๆ และ แพงกว่าชั้นอื่นๆด้วย

  เพราะ ห้องเป็นแบบ Moff Design 2 ห้องเชื่อมกันได้ คือ ห้องแบบ Moff Combine มีเนื้อที่เยอะ โล่งสบายกว่าห้องอื่นๆ ขนาด 72 – 76 ตร.ม. 

  TOWER B

  ในอาคาร B มีห้อง 5 ขนาด ทั้งแบบ 1 – Bedroom และ 2 – Bedroom คละกันทุกชั้น

  TOWER C

  ในอาคาร C มีห้อง 4 ขนาด ทั้งแบบ 1 – Bedroom และ 2 – Bedroom คละกันทุกชั้น

   

  SHOW UNIT

  MOFF Combine (3 ห้องนอน)

   

  ห้องรับแขก

  เนื่องจากเป็นห้องแบบ Moff Combine สองห้องของ Moff Design เชื่อมกันจึงมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเเละโล่งสบาย ด้วยเพดานสูงถึง
  4.5 ม.

  ตัวพื้นที่ห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อกับพื้นที่รับประทานอาหาร อยู่ในระยะใช้สอยพอดี
  เหมาะเเก่การอยู่อาศัยได้สบาย 2 – 4 คน

  ผนังที่ได้จริงเป็นผนังฉาบปูนเรียบติด Wallpaper สีเทา ไฟติดเพดานเป็นไฟแบบ Down Light  เพดานสูงทำให้ห้องดูใหญ่ โล่งสบาย แบ่งสัดส่วนการใช้งานชัดเจน

   

  ห้องนอน 1

  ห้องนอนใหญ่ของห้องแบบ Moff Combine สามารถวางเตียงควีนไซส์ได้สบาย มีที่ใช้สอยเดินสะดวก

  ด้านข้างสามารถวางโต๊ะวางของ หรือ โซฟาได้ ด้านหน้าเป็น Built – in เสื้อผ้า และ โต๊ะเครื่องแป้ง แบ่งสัดส่วนชัดเจนพร้อมห้องน้ำส่วนตัวในห้อง

  โดยห้องนอนสามารถมองเห็นห้องนอนชั้นลอยด้านบนได้ เพราะมีหน้าต่างมองหาถึงกันได้ ขนาดค่อนข้างกว้างสบาย เพดานสูงดูโปร่งโล่ง ไม่อึดอัด เหมาะเเก่การนอนพักอาศัยสบาย 1 – 2 คน และค่อนข้างส่วนตัวกว่า
  ห้องอื่นๆ

  ห้องนอน 2

  เป็นห้องนอนเล็กบนชั้นลอย ฝั่งห้องนอนใหญ่ เหมาะเเก่การนอนสบายสำหรับ 1 คน โดยแบ่งแยกการใช้งานชัดเจน อีกฝั่งเป็นที่นอน และตรงข้ามเป็น ส่วนนั่งเล่น ต้องวางทีวีติดผนัง และมีที่เก็บของนิดหน่อยในห้อง และสามารถมองเห็นห้องนอนใหญ่ได้

  ห้องนอน 3

  เป็นห้องนอนเล็กบนชั้นลอย ฝั่งห้องครัว เหมาะเเก่การนอนสบายสำหรับ 1 คน ขนาดห้อง ประโยชน์ใช้สอย เหมือนห้องนอน 2 แต่ต่างกันตรงที่อยู่ใกล้ห้องน้ำรวม และ ไม่ส่วนตัวมากกว่าห้องนอน 2 เพราะใกล้กับห้องรับแขก แต่เดินเข้าออกสะดวกกว่า

   

  ส่วนรับประทานอาหาร

  อยู่เชื่อมต่อกันกับโซนรับแขก โดยแยกออกจากห้องครัว กั้นด้วยประตูบานเลื่อน ช่วยกันกลิ่นอาหารและเสียงไม่ให้รบกวนมาในโซนรับแขก และยังสามารถประยุกต์เป็นโต๊ะทำงานรวมของห้องในเวลาอื่นก็ได้ 

  พื้นที่ีในส่วนรับประทานอาหารค่อนข้างมีจำกัด ต้องวางให้ดี เพราะอาจจะขวาง หรือ เกะกะ การเดินทางของห้องได้

  ขนาดโต๊ะทานอาหาร
  เหมาะเเก่ขนาดโต๊ะที่นั่งประมาณ 2 – 4 คน ระยะพอดีเเละสะดวกในการเดิน

   

  ห้องครัว

  เหมาะเเก่การทำครัวขนาดเล็ก อุ่นอาหาร และ ล้างจานมากกว่า

  เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเน้นเพื่อทำครัวขนาดใหญ่ มีแค่ช่องใส่สำหรับไมโครเวฟ หรือ กาน้ำร้อน และออกแบบที่วางตู้เย็น สำหรับขนาดเล็ก – กลาง

  เหมาะสำหรับคนทำงาน ไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารเน้นซื้ออาหารจากข้างนอกมาอุ่นทานที่บ้าน หรือ ทำครัวขนาดเล็ก ใช้เวลาไม่นานในการทำอาหาร ตอบโจทย์ความสะดวกรวดเร็ว ทำความสะอาดง่าย คล่องตัวในการใช้งาน 

   

  ห้องน้ำ

  ในห้องแบบ Moff Combine มี 2 ห้องน้ำ ซึ่งมีขนาดและการใช้งานเหมือนกัน

  โดยมีอยู่ในห้องครัว ซึงเป็นห้องน้ำรวม และ อยู่ในห้องนอนใหญ่ซึ่งเป็นห้องน้ำส่วนตัว ขนาดค่อนข้างพอดี กระชับในการอาบน้ำ แต่งตัว

  ห้องน้ำออกแบบแยกส่วนแห้ง และ ส่วนเปียก แยกออกจากกันชัดเจน เรียบง่าย ใช้งานสะดวก โดยสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เป็นของยี่ห้อ Cotto ซึ่งจะได้รับไปทั้งหมด พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Mex รวมทั้งตัวห้องน้ำติดตั้งเครื่องระบายอากาศไว้อีกด้วย

  SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY ( Moff Combine )

   

   

  KEY PLAN

  จุดที่ 1 – Dining room
  จุดที่ 2 – Living Room
  จุดที่ 3 – Bedroom 1
  จุดที่ 4 – Kitchen
  จุดที่ 5 – Bathroom 1
  จุดที่ 6 – Bathroom 2
  จุดที่ 7 – Bedroom 2
  จุดที่ 8 – Bedroom 3

  สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา
  และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Realist Logo)

   

  MOFF Design ( 1 ห้องนอน )

   

  ห้องรับแขก

  ตัวห้องเชื่อมกับพื้นที่รับประทานอาหาร และ ใกล้กับห้องครัว เน้นออกแบบใช้ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าตกแต่ง สามารถวางโต๊ะทำงาน หรือ วางโซฟาได้หนึ่งตัว ติดทีวีชิดผนังเป็นพื้นที่นั่งเล่นก็ได้

  เหมาะสำหรับคนทำงาน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคล่องตัว รวดเร็วแต่ต้องการพื้นที่ไม่แคบแออัด เน้นทำงานเสร็จกลับมาพักผ่อนแล้วไปทำงานต่อ

  เหมาะสำหรับ 1 – 2 คนในการอยู่อาศัยสบาย ด้วยเพดานสูง 4.5 ม. มีความโปร่งโล่งสบาย ไม่อึดอัดจนเกินไป

   

  ห้องนอน

  สามารถใส่เตียงขนาดควีนไซส์ได้พอดี แต่พื้นที่ในการเดินรอบห้องอาจจะแคบไปสักหน่อย ไม่สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้มาก แต่สามารถใส่ตู้เสื้อผ้าได้ตู้นึง

  เหมาะสำหรับเน้นมานอนโดยเฉพาะ ค่อนข้างสบายโปร่งโล่งกว้าง เนื่องจากเพดานสูงถึง 4.5 ม.อยู่จึงไม่รู้สึกอึดอัดเท่าไหรนัก

  ตัวห้องสามารมองเห็นกันกับชั้นลอยห้องนั่งเล่นข้างบน หน้าต่างเป็นแบบกระจากบานกระทุ้ง 1 บาน เหมาะกับคนชอบเปิดแอร์ในห้องทั้งวันอยู่แล้ว

   

  ห้องนั่งเล่น

  ตัวห้องอยู่ชั้นลอย บนห้องนอน สามารถมองเห็นห้องนอนผ่านกระจกกั้น ตัวห้องขนาดพอดีสำหรับ 1 – 2 คนพักสบาย

  เป็นห้องนั่งเล่น ดูทีวี หรือ พักผ่อน ในช่วงวันหยุด หรือ ประยุกต์เป็นพื้นที่ทำงาน หรือ พื้นที่เก็บของได้ ตอบโจทย์การใช้ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าตกแต่งสำหรับคนในยุคสมัยนี้

  เพดานอาจจะต่ำประมาณ
  2 ม. แต่ก็ไม่ได้ต่ำจนเกินไป ถ้าเทียบกับประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่อย่างจำกัด ให้ความเป็นส่วนตัวและสงบกว่าห้องรับแขกด้านล่าง 

   

  ส่วนทานอาหาร

  เนื่องจาก ออกแบบตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทำงาน พื้นที่รับประทานอาหารจึงต้องคล่องตัวและสะดวกในการใช้สอย อยู่ในโซนเดียวกับรับแขก ใกล้กับห้องครัว

  พื้นที่ีในส่วนรับประทานอาหารค่อนข้างมีจำกัด ต้องวางให้ดี เพราะอาจจะขวาง หรือ เกะกะ การเดินทางของห้องได้

  สามารถวางโต๊ะได้แบบคนนั่งสบาย 1 – 2 ที่นั่ง เป็นระยะที่พอดีเเละสะดวกในการเดิน

   

  ห้องครัว

  เหมาะเเก่การทำครัวขนาดเล็ก อุ่นอาหาร และ ล้างจานมากกว่า

  เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเน้นเพื่อทำครัวขนาดใหญ่  มีแค่ช่องใส่สำหรับไมโครเวฟ หรือ กาน้ำร้อน และออกแบบที่วางตู้เย็น สำหรับขนาดเล็ก – กลาง

  เหมาะสำหรับคนทำงาน ไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารเน้นซื้ออาหารจากข้างนอกมาอุ่นทานที่บ้าน หรือ ทำครัวขนาดเล็ก ใช้เวลาไม่นานในการทำอาหาร ตอบโจทย์ความสะดวกรวดเร็ว ทำความสะอาดง่าย คล่องตัวในการใช้งาน 

   

  ห้องน้ำ

  ห้องน้ำออกแบบแยกส่วนแห้ง และ ส่วนเปียก แยกออกจากกันชัดเจน เรียบง่าย ใช้งานสะดวก

  พื้นที่ค่อนข้างกระชับ จำกัด เเต่พอดีในการใช้สอย อาบน้ำมากกว่าเเต่งตัว เหมาะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียว

  โดยสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เป็นของยี่ห้อ Cotto ซึ่งจะได้รับไปทั้งหมด พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Mex รวมทั้งตัวห้องน้ำติดตั้งเครื่องระบายอากาศไว้อีกด้วย

  SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY ( Moff Design )

  KEY PLAN

  จุดที่ 1 – Living Room
  จุดที่ 2 – Bathroom 
  จุดที่ 3 – Kitchen
  จุดที่ 4 – Bedroom 
  จุดที่ 5 – Living Room 2

  สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา
  และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Realist Logo)

   

   

  1 – Bedroom ( 1 ห้องนอน )

   

  ห้องรับแขก

  ในห้องรับแขกมีขนาดค่อนข้างกว้างขวาง ถึงเเม้เพดานจะสูงแค่ 2.5 ม.

  ถ้าเทียบกับห้องแบบอื่นๆในโครงการ แต่ห้องก็ไม่ได้ดูอึดอัด คับแคบเท่าไหร่นัก โดยห้องรับเเขกเป็นห้องเชื่อมระหว่างห้องนอน กับ ห้องครัว สะดวกในการเดินเชื่อมต่อกัน 

  ใช้ประโยชน์ใช้สอยหลักได้มากในห้องรับแขก สามารถวางจุโซฟา และ ชั้นวางทีวี และ ที่วางของได้ระดับนึง ซึ่งพอดีสำหรับคนทำงานอยู่อาศัยในชีวิตประจำวัน 1 – 2 คน

   

  ห้องนอน

  ขนาดค่อนข้างกว้าง วางเตียงควีนไซส์ได้สบาย แถมพื้นที่วางของ อย่างตู้เสื้อผ้า Built – In โต๊ะเครื่องแป้ง แบ่งสัดส่วนการใช้งานได้อย่างลงตัว มีพื้นที่เดินรอบห้องค่อนข้างสบาย ไม่แคบจนเกินไป เหมาะสำหรับนอนสบาย 1 – 2 คน

  ด้านข้างเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งขนาดใหญ่ ทำให้ห้องดูโล่งใหญ่และกว้างขึ้น ไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดจนเกินไป

  แต่สามาถเปิดหน้าต่างได้ช่องเดียว ซึ่งอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเปิดแอร์ในห้องอยู่แล้วทั้งวัน

   

  ห้องครัว

  เหมาะเเก่การทำครัวขนาดเล็ก อุ่นอาหาร และ ล้างจานมากกว่า

  ไม่ได้ออกแบบมาเน้นเพื่อทำครัวขนาดใหญ่  มีช่องใส่สำหรับไมโครเวฟ หรือ กาน้ำร้อน รวมทั้งออกแบบที่วางตู้เย็น สำหรับขนาดเล็ก – กลาง และ ช่องใส่เครื่องซักผ้าแบบหน้าเปิดด้านล่าง

  ห้องครัวกับส่วนรับประทานอาหารอยู่ในห้องเดียวกัน ข้อดีคือ กลิ่น และ ควันไม่ออกไปห้องอื่น เพราะมีประตูกั้นไว้ แต่ ขนาดห้องค่อนข้างเล็กนิดนึง ทำให้ทางเดินค่อนข้างเล็ก ต้องระวังการวางโต๊ะอาหารใม่ให้ขวางการเดินและใช้สอย

   

  ห้องน้ำ

  ห้องน้ำอยู่ติด ห้องรับแขก และใกล้กับห้องนอน ออกแบบแยกส่วนแห้ง และ ส่วนเปียก ออกจากกันชัดเจน เรียบง่าย และ ใช้งานสะดวก

  พื้นที่ค่อนข้างกระชับ จำกัด เเต่พอดีในการใช้สอย อาบน้ำมากกว่าเเต่งตัว เหมาะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียว

  โดยสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เป็นของยี่ห้อ Cotto ซึ่งจะได้รับไปทั้งหมด พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Mex รวมทั้งตัวห้องน้ำติดตั้งเครื่องระบายอากาศไว้อีกด้วย

  SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY ( 1 – Bedroom  )

  KEY PLAN

  จุดที่ 1 – Living Room
  จุดที่ 2 – Bedroom
  จุดที่ 3 – Bathroom
  จุดที่ 4 – Kitchen

  สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา
  และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Realist Logo)

   

  SPECIFICATION

  Switch & Outlet

  1. ปลั๊กไฟยี่ห้อ Bticino
  2. สวิตซ์ เปิด – ปิดไฟฟ้ายี่ห้อ Bticino
  3. ช่องต่อสายสัญญาณโทรทัศน์
  4. ไฟ Downlight

  5. สปริงเกอร์ดับเพลิง
  6. เครื่องตรวจจับควัน
  7. ระบบเเจ้งเพลิงไหม้

  1

  2

   

  3

  4

  5

  6

  7

  Door

  1. ประตูเข้าห้องชุด ระบบ Digital Door Lock ยี่ห้อ Samsung (เฉพาะห้องแบบ Moff)
  2. ประตูเข้าห้องชุด แบบมือจับก้านโยกพร้อมตัวล็อคกุญแจ (เฉพาะห้อง 1 – 2 Bedroom)
  3. ประตูเข้าห้องนอน แบบลูกบิด
  4. ประตูจับบานเลื่อน ในห้องครัว ห้องพักผ่อน และ ระเบียง
  5. บานประตูไม้ HDF  กรุลามิเนตสีน้ำตาล ทางเข้าห้องชุด
  6. บานประตูห้องน้ำ กันชื้น UPVC
  7. บานเลื่อนอะลูมิเนียม กระจกสีเขียวตัดเเสง ในห้องครัว และ ห้องพักผ่อน
  8. บานเลื่อนอะลูมิเนียม กระจกสีเขียวตัดเเสง ในประตูระเบียง

  Window

  9. หน้าต่างบานเปิดแบบกระทุ้ง ในห้องนอน และ ห้องนั่งเล่น
  10. หน้าต่างกรอบอะลูมิเนียม กระจกสีเขียวตัดเเสงในห้องพักผ่อน

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Floor

  1. พื้นลามิเนต หนา 8 มม. สำหรับห้องพัก
  2. พื้นกระเบื้อง สำหรับห้องครัว ขนาด 30 X 60 ซม.
  3. พื้นกระเบื้อง ระเบียงห้องพัก ขนาด 30 X 30 ซม.
  4. พื้นกระเบื้อง สำหรับห้องน้ำ ขนาด 40 X 40 ซม.

  1

  2

  3

  4

  Wall & Ceiling

  1. ผนัง Wallpaper สีเทาในห้องชุด
  2. ผนังกระเบื้องห้องน้ำ ขนาด 40 X 40 ซม.
  3. ผนังตกแต่งกระเบื้องโมเสก สำหรับห้องน้ำ

  1

  2

  3

  Sanitary Ware

  1. ชุดฉากกั้นห้องน้ำ พร้อมด้ามจับ ยี่ห้อ Cotto
  2. ฝักบัวอาบน้ำยี่ห้อ Cotto และเครื่องทำน่ำอุ่น ยี่ห้อ Mex
  3. อ่างล้างหน้ายี่ห้อ  Cotto
  4. ชั้นเก็บของใต้อ่างล้างหน้าผิว ยี่ห้อ  Cotto
  5. โถสุขภัณฑ์ยี่ห้อ Cotto
  6. ที่เเขวนผ้าเช็ดตัวยี่ห้อ Cotto
  7. สายชำระยี่ห้อ Cotto
  8. ที่แขวนกระดาษชำระยี่ห้อ Cotto

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Kitchen

  1. ก๊อก และ อ่างล้างจาน ยี่ห้อ Franke
  2. ถังขยะพร้อมฝาปิดในตู้เก็บของ
  3. ลิ้นชักมีช่องใส่ช้อนส้อม
  4. Built – in ชุดครัว เคาเตอร์หน้าบานปิดผิวลายไม้

  1

  2

  3

  4

   

  PRICE COMPARISON

  METRO SKY บางซื่อ – ประชาชื่น

  ที่ตั้ง
  ถ. ประชาชื่น

  ลักษณะโครงการ
  High Rise Condominium

  ความสูงอาคาร
  สูง 24 ชั้น 3 อาคาร

  ขนาดที่ดิน
  7 – 2 – 33 ไร่

  จำนวนยูนิต
  1,356 ยูนิต

  ราคาเริ่มต้น 2.15 ลบ.
  (90,000 บ. /ตร.ม.)

  ศุภาลัย เวอเรนด้า
  รัชวิภา – ประชาชื่น

  ที่ตั้ง
  ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี

  ลักษณะโครงการ
  High Rise Condominium

  ความสูงอาคาร
  สูง 29 ชั้น จำนวน 3 อาคาร

  ขนาดที่ดิน
  11 – 3 – 55 ไร่

  จำนวนยูนิต
  1,705 ยูนิต

  ราคาเริ่มต้น 1.89 ลบ.
  (60,000 บ. /ตร.ม.)

  Ideo Mobi
  วงศ์สว่าง – อินเตอร์เชนจ์

  ที่ตั้ง
  ถ. กรุงเทพ – นนทบุรี

  ลักษณะโครงการ
  High Rise Condominium

  ความสูงอาคาร
  สูง 30 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

  ขนาดที่ดิน
  2 – 2 – 22.5 ไร่

  จำนวนยูนิต
  559 ยูนิต

  ราคาเริ่มต้น 2.29 ลบ.
  (120,000 บ. /ตร.ม.)

  The Niche Mono
  รัชวิภา

  ที่ตั้ง
  ถ. รัชดาภิเษก

  ลักษณะโครงการ
  High Rise Condominium

  ความสูงอาคาร
  สูง 27 ชั้น จำนวน 2 อาคาร

  ขนาดที่ดิน
  6 – 1 – 52 ไร่

  จำนวนยูนิต
  840 ยูนิต

  ราคาเริ่มต้น 2.6 ลบ.
  (80,000 บ. /ตร.ม.)

  U Delight
  บางซ่อน สเตชั่น

  ที่ตั้ง
  ถ. กรุงเทพ – นนทบุรี

  ลักษณะโครงการ
  High Rise Condominium

  ความสูงอาคาร
  สูง 26 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

  ขนาดที่ดิน
  3 – 0 – 92 ไร่

  จำนวนยูนิต
  529 ยูนิต

  ราคาเริ่มต้น 3 ลบ.
  (100,000 บ. /ตร.ม.)

   

  REALIST’S VIEW

  LOCATION

  จุดเด่นคือทำเล ค่อนข้างเดินทางสะดวกทุกขนส่ง ทั้งติดรถไฟฟ้าสายสีแดง และ MRT สายสีม่วง เพียง 500 ม. ถึงสถานีบางซ่อน 

  นอกจากนี้ยังใกล้กับทางขึ้นทางด่วนศรีรัช เข้า – ออกเมืองตรงแยกประชานุกุลได้เลย ระยะทางประมาณ 1.9 กม. หรือ ออกนอกเมืองขึ้นเหนือก็สามารถขึ้นทางด่วนศรีรัชที่ด่านประชาชื่นได้เลยเช่นกัน  

  ส่วนตัวอาคารตึก B จะใกล้กับประตูรองเดินออกขึ้นรถไฟฟ้าได้เลย และมีที่จอดรถรวมอยู่ในตึก เดินทางสะดวกกว่า ตึกอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่ต้องเดินไกลนิดหน่อย

  SPECIFICATION

  เป็นแบบ Fully Fitted ซึ่งจะได้ชุดห้องน้ำ รวมเครื่องทำน้ำอุ่น ,
  Built – In ห้องครัว และ เครื่องปรับอากาศ  พร้อมห้องติด Wallpaper ให้อีกด้วย 

  วัสดุที่ให้มากับห้อง ถือว่าได้มาตรฐาน ไม่ได้ดีมากหรือแย่จนเกินไป

  DESIGN

  แปลนห้องส่วนมากเป็นขนาด 1 ห้องนอน มีรูปแบบหลากหลายเอาใจคนทำงานให้ตรงกับไลฟ์สไตล์จริงของคนรุ่นใหม่ในสมัยนี้เหมาะสำหรับอาศัยอยู่ 1 – 2 คน

  ค่อนข้างออกแบบแบ่งสัดส่วนการใช้งานชัดเจน อย่างห้องครัวมีประตูกั้นกลิ่นและเสียง ห้องนอน ห้องนั่งเล่น แบ่งเป็นโซนชัดเจน มีความส่วนตัวในแต่ละห้อง

  ตัวอาคารอาจจะถูกใจคนชอบสีสัน ไม่เรียบง่ายจนเกินไป พร้อมทั้ง Facade อาคารตกแต่งสไตล์ Modern กว่าปกติทั่วไป

  FACILITIES

  ส่วนมาก Facilities หลักๆจะอยู่ตึก B อย่างสระว่ายน้ำสำหรับว่ายออกกำลังกาย หรือ ที่จอดรถรวม ซึ่งอาจจะเดินลำบากหน่อยสำหรับคนที่อยู่ตึกอื่น

  แต่ตึก B และ C ก็จะได้ Facilities เป็นพื้นที่ดาดฟ้าชมวิวเมือง ห้องสมุด ฟิตเนสขนาดเล็ก และ สระว่ายน้ำแบบนั่งเล่น 
  ซึ่งทุกคนในโครงการสามารถใช้ได้หมด  อยู่ที่ว่า ชอบสไตล์แบบไหนก็อยู่อาคารนั้นเพื่อความสะดวกในการเดิน

   

  ORIENTATION AND VIEW

  แดด และ ลม

  ทั้งนี้ทิศทางการวางอาคารอยู่ในแนวทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และ เเนวการเคลื่อนที่ของลม ทำให้ห้องในโครงการไม่ค่อยมีห้องไหนโดนแดดแรงมาก แต่ก็มีบ้างห้องหัวมุมฝั่งตะวันออก และ ตก โดนแดดเเรงมากกว่าทิศอื่น โดยเฉพาะทิศตะวันตกรับแดดเเรงสุด ทิศทางของลมในโครงการได้รับทุกห้อง

  วิว

  เนื่องจากทำเลของโครงการ อยู่ในมุมมองที่ดีเห็นวิวเมือง 180 องศาทุกห้อง เนื่องจากพื้นที่รอบข้างเป็นที่พักอาศัยสูงประมาณ 2 ชั้นโดยที่อยู่อาศัยของโครงการเริ่มต้นที่ชั้น 7 ของโครงการ ส่วนมุมมองที่ดีที่สุดในโครงการ คือ ทิศเหนือ เพราะจะได้เห็นวิวจากพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งมีสวนพื้นที่สีเขียว สระว่ายน้ำของโครงการ

   

   RECOMMENDATION

  แต่ละอาคารในโครงการค่อนข้างวางอาคารดี หลบทิศทางแดดและวางตามแนวลมมาแล้ว 

  ซึ่ง Realist มองว่าไม่แตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของห้องใช้ชีวิตในช่วงเวลาไหนมากกว่ากัน และสภาพแวดล้อมปัจจุบันรอบด้านโครงการค่อนข้างเปิดโล่ง เพราะโครงการเป็นอาคารสูง
  ทำให้ไม่มีด้านไหนที่ถูกบล็อควิว

  ดังนั้นจึงมองว่าการมีโอกาสเห็นวิวสวนจึงเหมือนเป็นคะแนนพิเศษให้กับห้องที่ถูกแนะนำตามรูป

  ซึ่งเป็นห้องที่หันเข้าหาสวน และพื้นที่ส่วนกลางตึก B คือด้านทิศใต้อาคาร C  และ ทิศเหนืออาคาร B

   

   

   

   

 • a space ME รัตนาธิเบศร์

  a space ME รัตนาธิเบศร์

  คอนโดยูนิตน้อย เพียง 200 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า ตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

  โครงการ a space ME รัตนาธิเบศร์ เป็นหนึึงในแบรนด์ a space ME ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่นอกเหนือจากนั้นคือ a space ME บางนา และ a space ME สุุขุมวิท 77 

  ซึ่งจุดเด่นคือเน้นการตอบรับกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในราคาที่จับต้องได้ มากกว่าโครงการในเครือเดียวกันอย่าง a space I.D. อโศก-รัชดา ที่ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมือง ใกล้แยกพระราม 9 ซึ่งเป็นโซนที่เป็น New CBD ในอนาคต ที่ราคาอาจสูงเกินเอื้อมถึงไปหน่อยสำหรับคนรุ่นใหม่หรือวัยรุ่นที่ต้องการจะมีที่อยู่อาศัยในช่วงเริ่มต้น

  สำหรับผู้เริ่มต้นสร้างครอบครัวหรืออยู่อาศัยคนเดียวในสไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยที่ตอบรับการใช้งานที่ครบครัน เดินทางสะดวก โครงการในแบรนด์ a space ME จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและคุ้มค่าแก่การลงทุน

  ลักษณะโครงการ a space ME รัตนาธิเบศร์ เป็นคอนโดใหม่แบบ High Rise  พร้อมอยู่ ยูนิตน้อย สูง 22 ชั้น บนทำเลที่เดินทางเข้าออกเมืองได้หลายทางเลือกสะดวกรวดเร็ว เพียง 200 ม. จากรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีแยกนนทบุรี 1 และ 5 กม.จากทางพิเศษศรีรัช มีเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์อยู่ตรงข้าม

  และห้างสรรพสินค้าอื่นๆ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียน สถาพยาบาล ศูนย์ราชการและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการ ตัวคอนโดออกแบบเป็นสไตล์ Modern Minimalist มีจำนวนลิฟท์โดยสาร 4 ตัว มียูนิตพักอาศัยเพียง 401 ยูนิตเท่านั้นทำให้มีความเป็นส่วนตัว ทุกห้องตกแต่งแบบ Fully-Fitted ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.69 ลบ.

  FACT

  25 Sep 2017

  INFORMATION

  โครงการ:
  เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์

  เจ้าของโครงการ:
  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  พื้นที่โครงการ:
  2 – 0 – 37 ไร่

  ที่ตั้ง:
  ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

  จำนวนอาคาร:
  1 อาคาร

  จำนวนชั้น:
  22 ชั้น

  จำนวนห้อง:
  406 ยูนิต

  เว็บไซต์:
  a space ME – รัตนาธิเบศร

  UNIT TYPE

  จำนวนยูนิตทั้งหมด:
  406 ยูนิต รวมร้านค้า 5 ยูนิต

  -1 ห้องนอน
  25 ตร.ม.

  -1 ห้องนอน
  32 ตร.ม.

  FACILITIES

  ที่จอดรถ 35%
  112 คัน (ไม่รวมซ้อนคัน)
   ชั้น 1 – 4 ประมาณ 35% ไม่รวมจอดซ้อนคัน
  – Double Volume Lobby 

  – Relax Lounge
  – ห้องฟิตเนส 
  – ห้องประชุม/ห้องสมุด
  – ร้านค้า

  – สระว่ายน้ำซีทรู
  – สวนลอยฟ้า
  – เข้าออกด้วยระบบ Key Card รปภ. 24 ชั่วโมงและ CCTV รอบโครงการ

  PRICE

  ราคาเริ่มต้น:
  1.69 ลบ.
  67,600-89,882 บ./ตร.ม.

  ผ่อน:
  2,900 บ./ด.

  ค่าส่วนกลาง :
  40 บ./ตร.ม.

  ค่ากองทุน :
  400 บ./ตร.ม.

   

  PRODUCT

  โครงการ a space ME รัตนาธิเบศร์ เป็นคอนโด High Rise 1 อาคาร สูง 22 ชั้น รวมที่พักอาศัยจำนวน 406 ยูนิตและเพื่อการพาณิชย์จำนวน 5 ยูนิตโดยห้องเป็นแบบ 1 ห้องนอน มีขนาด 25 ตร.ม. และ 32 ตร.ม. ซึ่งเป็นห้องแบบ Fully-Fitted  

  1 ห้องนอน ขนาด 25 ตร.ม.และ 32 ตร.ม.แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนครัว ห้องน้ำ ,ห้องนั่งเล่น โดยกั้นห้องนอนด้วยกระจกบานเลื่อน ห้องเป็นแบบ Fully-Fitted ที่มีให้คือชุดเคาน์เตอร์ ครัว ตู้เสื้อผ้า Lixil แบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่น  เครื่องปรับอากาศ และห้องน้ำให้เป็นสุขภัณฑ์ Kohler และฝักบัว

   

  FACILITIES

  Double Volume Lobby ล๊อบบี้ขนาดใหญ่ที่มีจุดเด่นที่ความสูงโปร่งและช่องแสงขนาดใหญ่สร้างการเชื่อมต่อไปยังสวนภายนอก

  สระว่ายน้ำลอยฟ้าขนาดใหญ่แบบระบบเกลือ (Infinity Edge) ชั้น 4 ขนาด 5 x 25 ม. ลึก 1.3 ม. สามารถเห็นวิวแบบพาโนรามาได้

  ห้อง Fitness ชั้น 4 พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ครบครันมีพื้นที่ที่กว้างขวางสำหรับทำกิจกรรม

  พื้นที่นั่งเล่นบริเวณหน้าห้อง Fitness ( Relax Lounge ) ที่มีกระจกบานใหญ่รับแสงอย่างเต็มที่ทำให้มีความโปร่งและสว่างในพื้นที่

  พื้นที่ห้องสมุดที่มีโต๊ะสามารถนั่งทำงานได้และสามารถมองออกไปเห็นวิวภายนอกได้อย่างเต็มที่

  สวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่แทรกพื้นที่สีเขียวบนชั้น 18 และ 19 ที่สามารถมองเห็นวิวพาโนรามาได้ 

  สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา
  และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Round Me Logo)

   

   LOCATION

  โครงการ a space Me รัตนาธิเบศร์ ตั้งอยู่ริมถนนรัตนาธิเบศร์ ใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงสถานีแยกนนทบุรี 1 เพียงประมาณ 200 เมตรและสามารถเดินทางเข้าเมืองจากเส้นทางขึ้น-ลง พิเศษศรีรัช (ด่านประชาชื่น) ห่างจากโครงการเพียงประมาน 5 กม. นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างจุดกลับรถของทั้งฝั่งที่มาจากแครายและฝั่งที่มาจากบางบัวทอง และยังอยู่ใกล้กับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ทำให้ไม่ต้องไปกลับรถไกล ส่วนสถานที่สำคัญมีเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์อยู่ฝั่งตรงข้ามโครงการซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สามารถเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมี

  ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ สถานพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่ใกล้บริเวณของตัวโครงการอีกหลายแห่ง
  โดยสรุปแล้วที่ตั้งโครงการมีความสะดวกในการเดินทางได้หลายทางเลือกทั้งทางรถที่อยู่ใกล้ทางด่วนและระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้า MRT และรถเมล์ รวมถึงยังใกล้แหล่งจับจ่ายใช้สอยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในชีวิตที่ค่อนข้างครบครัน

  – MRT แยกนนทบุรี1 200 ม.
  – MRT ศรีพรสวรรค์ 500 ม.
  – Central รัตนาธิเบศร์ 200 ม.
  – Robinson รัตนาธิเบศร์ 300 ม.
  – Big C รัตนาธิเบศร์ 2 600 ม.

  – Grand Home Mart 900 ม
  – Lotus รัตนาธิเบศร์ 2.5 กม.
  – Esplanade รัตนาธิเบศร์ 2.5 กม.
  – ตลาด อตก. 3 1.5 กม.
  – ศาลากลางจังหวัด นนทบุรี  2 กม.

  – สถานีขนส่งนนทบุรี 4 กม.
  – วิทยาลัยพยาบาล 3 กม.
  – กระทรวงสาธารณสุข 4 กม.
  – ทางขึ้น-ลง พิเศษศรีรัช  5 กม.

   

  ACCESSIBILITY

  จุดที่ 1 จากทางพิเศษศรีรัช (ดูพิกัดได้จาก Google Maps)

  ถ้าขับรถลงมาจากทางพิเศษศรีรัชมายังถ.รัตนาธิเบศร์ให้ตรงมาเรื่อยๆประมาณ 5 กม. โครงการจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ

  จุดที่ 2 จากถ.นครอินทร์ ขึ้นสะพานพระราม 5 (ดูพิกัดได้จาก Google Maps)

  ถ้าขับรถมาจากเส้นราชพฤกษ์ หรือกาญจนาภิเษกให้ขับเข้ามายัง ถ.นครอินทร์ ตรงมาจนถึงสะพานพระราม 5 ให้ข้ามมาแล้วขับตรงไปเรื่อยๆจนถึงแยกแครายจากนั้นเลี้ยวซ้ายซึ่งคือถ.รัตนาธิเบศร์ตรงไปประมาณ 2.5 กม. โครงการจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ

  จุดที่ 3 จาก สะพานพระนั่งเกล้า (ดูพิกัดได้จาก Google Maps)

  ถ้าขับรถมาจากสะพานพระนั่งเกล้าให้ตรงมาเรื่อยๆมายังถนนรัตนาธิเบศร์ จากนั้นให้ไปกลับรถตรงจุดกลับรถที่อยู่ใกล้โรงแรม Richmond ฝัั่งซ้ายมือ จากนั้นตรงมาอีก 200 ม.โครงการจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ

  พื้นที่โครงการ

  บรรยากาศด้านหน้าโครงการ

  สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา
  และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Round Me Logo)

  บริเวณด้านหน้าโครงการโดยส่วน Sales Gallery จะตั้งอยู่ด้านในโครงการติดกับส่วน Lobby มีเป็นห้องตัวอย่างอยู่ชั้น 6

   

  SURROUDING

  ทิศเหนือ

  ติดอาคารตึกแถวพาณิชยกรรมสูง 4 ชั้น

  ทิศใต้

  ติดบ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮ้าส์สูง
  2-3 ชั้น

  ทิศตะวันออก

  ติดบ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮ้าส์สูง
  2-3 ชั้น

  ทิศตะวันตก

  ติดบ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮ้าส์สูง 2 ชั้นและอู่รถยนต์สูง 3 ชั้น

   

  MASTERPLAN

  โครงการประกอบด้วยอาคาร 1 อาคาร 401 ยูนิต พื้นที่จอดรถจะมีอยู่ชั้น G – 4 ส่วนที่พักอาศัยจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้น 5 – 22  และ Facilities อยู่ชั้นที่ 4 ซึ่งจะมีห้องฟิตเนส, ห้องสมุด, ห้องประชุม โดยชั้นที่ 1 จะเป็นส่วนของ Lobby , ร้านค้า , ห้องจดหมาย , สำนักงานนิติและทางขึ้นที่จอดรถ

  ชั้น 5  ห้องพักอาศัยจะเริ่มต้นชั้นนี้ซึ่งมีตำแหน่งและลักษณะห้องที่เหมือนกันจนถึงชั้น 17 โดยมีห้องอยู่ 2 แบบ เป็นแบบ 1 ห้องนอนทั้งหมด จะมีขนาด 25 ตร.ม. และ 32.10 ตร.ม. โดยห้องแบบ 32.10 ตร.ม. จะมีอยู่ 2 ยูนิต/ชั้น ตั้งอยู่ทิศตะวันตก ติดกับทางออกลิฟท์ สระว่ายน้ำจะอยู่ชั้นนี้ซึ่งต้องขึ้นมาจากชั้น 4 เท่านั้น

  ชั้น 6 – 17 เหมือนกับชั้น 5 โดยมีห้องพักอาศัยตำแหน่งและลักษณะห้องที่เหมือนกันจนถึงชั้น 17

  ชั้น 18  พื้นที่ส่วนฝั่งทิศตะวันออกด้านใต้เป็นพื้นที่สวนแทนห้องพัก ซึ่งห้อง 25 ตร.ม. ที่อยู่ตรงข้ามกับสวน ฝั่งทิศตะวันตกนั้นกลายเป็นแบบ Single Corridor 

  ชั้น 19  สำหรับชั้นนี้เป็นแบบ Single Corridor ทั้งหมด ฝั่งทิศตะวันออกด้านเหนือเป็นพื้นที่สวน

  ชั้น 20 – 22  จะเป็นแบบ Single Corridor ทั้งหมด ส่วนห้องพักจะอยู่ด้านทิศตะวันตก

   

  UNIT TYPE

  1 L-L เป็นห้องขนาด 25 ตร.ม. ออกแบบค่อนข้างดีและลงตัวในการใช้งานทีเดียว อย่างการช้กระจกบานเลื่อนที่กั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นที่สามารถเปิดเพื่อทำให้ห้องดูกว้างขึ้นและปิดเมื่อต้องการทำครัวหรือต้องการความเป็นส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังมีการนำพื้นที่ส่วนระเบียงบางส่วนมาเพิ่มพื้นที่ภายในห้อง โดยยังมีพื้นที่เหลือในการใช้เป็นพื้นที่ซักล้างได้อยู่ถือเป็นจุดเด่นและจุดด้อยซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการในแต่ละผู้ใช้

  1 L-R ต่างกับ 1 L-L ที่ตำแหน่งหน้าต่าง เป็นห้องขนาด 25 ตร.ม. ออกแบบค่อนข้างดีและลงตัวในการใช้งานทีเดียว อย่างการใช้กระจกบานเลื่อนที่กั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นที่สามารถเปิดเพื่อทำให้ห้องดูกว้างขึ้นและปิดเมื่อต้องการทำครัวหรือต้องการความเป็นส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังมีการนำพื้นที่ส่วนระเบียงบางส่วนมาเพิ่มพื้นที่ภายในห้อง โดยยังมีพื้นที่เหลือในการใช้เป็นพื้นที่ซักล้างได้อยู่ถือเป็นจุดเด่นและจุดด้อยซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการในแต่ละผู้ใช้

  1 R-L ต่างกับ 1 L-R ที่กลับด้านห้อง เป็นห้องขนาด 25 ตร.ม. ออกแบบค่อนข้างดีและลงตัวในการใช้งานทีเดียว อย่างการใช้กระจกบานเลื่อนที่กั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นที่สามารถเปิดเพื่อทำให้ห้องดูกว้างขึ้นและปิดเมื่อต้องการทำครัวหรือต้องการความเป็นส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังมีการนำพื้นที่ส่วนระเบียงบางส่วนมาเพิ่มพื้นที่ภายในห้อง โดยยังมีพื้นที่เหลือในการใช้เป็นพื้นที่ซักล้างได้อยู่ถือเป็นจุดเด่นและจุดด้อยซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการในแต่ละผู้ใช้

  1 R-R ต่างกับ 1 R-L ที่ตำแหน่งหน้าต่าง เป็นห้องขนาด 25 ตร.ม. ออกแบบค่อนข้างดีและลงตัวในการใช้งานทีเดียว อย่างการใช้กระจกบานเลื่อนที่กั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นที่สามารถเปิดเพื่อทำให้ห้องดูกว้างขึ้นและปิดเมื่อต้องการทำครัวหรือต้องการความเป็นส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังมีการนำพื้นที่ส่วนระเบียงบางส่วนมาเพิ่มพื้นที่ภายในห้อง โดยยังมีพื้นที่เหลือในการใช้เป็นพื้นที่ซักล้างได้อยู่ถือเป็นจุดเด่นและจุดด้อยซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการในแต่ละผู้ใช้

  2 L-L ในส่วนของห้องขนาด 32.10 ตร.ม. ในแต่ละชั้นจะมีเพียง 2 ห้องซึ่งอยู่ติดกับส่วนโถงลิฟท์ ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับห้องขนาด 25 ตร.ม. ทั้งเรื่องการใช้บานกระจกกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นและการใช้พื้นที่ระเบียงบางส่วนมาเพิ่มพื้นที่ใช้งานภายในห้อง ดยมีส่วนที่แตกต่างกันคือ โถงทางเข้าห้อง Foyers เพิ่มความเป็นสัดส่วนให้กับห้องยิ่งขึ้น ห้องนั่งเล่นและครัวที่ใหญ่กว่า สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งโดยรวมออกมาได้ค่อนข้างดี ถ้ามีการกั้นระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นด้วยจะช่วยให้สร้างการใช้งานที่ดีมากขึ้นอีก

  2 L-R ต่างจาก 2 L-L ที่ตำแหน่งหน้าต่าง ในส่วนของห้องขนาด 32.10 ตร.ม. ในแต่ละชั้นจะมีเพียง 2 ห้องซึ่งอยู่ติดกับส่วนโถงลิฟท์ ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับห้องขนาด 25 ตร.ม. ทั้งเรื่องการใช้บานกระจกกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นและการใช้พื้นที่ระเบียงบางส่วนมาเพิ่มพื้นที่ใช้งานภายในห้อง ดยมีส่วนที่แตกต่างกันคือ โถงทางเข้าห้อง Foyers เพิ่มความเป็นสัดส่วนให้กับห้องยิ่งขึ้น ห้องนั่งเล่นและครัวที่ใหญ่กว่า สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งโดยรวมออกมาได้ค่อนข้างดี ถ้ามีการกั้นระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นด้วยจะช่วยให้สร้างการใช้งานที่ดีมากขึ้นอีก

  2 R-L ต่างจาก 2 L-R ที่กลับด้านห้อง ในส่วนของห้องขนาด 32.10 ตร.ม. ในแต่ละชั้นจะมีเพียง 2 ห้องซึ่งอยู่ติดกับส่วนโถงลิฟท์ ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับห้องขนาด 25 ตร.ม. ทั้งเรื่องการใช้บานกระจกกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นและการใช้พื้นที่ระเบียงบางส่วนมาเพิ่มพื้นที่ใช้งานภายในห้อง ดยมีส่วนที่แตกต่างกันคือ โถงทางเข้าห้อง Foyers เพิ่มความเป็นสัดส่วนให้กับห้องยิ่งขึ้น ห้องนั่งเล่นและครัวที่ใหญ่กว่า สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งโดยรวมออกมาได้ค่อนข้างดี ถ้ามีการกั้นระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นด้วยจะช่วยให้สร้างการใช้งานที่ดีมากขึ้นอีก

  2 R-R ต่างจาก 2 R-L ที่ตำแหน่งหน้าต่าง  ที่ตำแหน่งหน้าต่าง ในส่วนของห้องขนาด 32.10 ตร.ม. ในแต่ละชั้นจะมีเพียง 2 ห้องซึ่งอยู่ติดกับส่วนโถงลิฟท์ ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับห้องขนาด 25 ตร.ม. ทั้งเรื่องการใช้บานกระจกกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นและการใช้พื้นที่ระเบียงบางส่วนมาเพิ่มพื้นที่ใช้งานภายในห้อง ดยมีส่วนที่แตกต่างกันคือ โถงทางเข้าห้อง Foyers เพิ่มความเป็นสัดส่วนให้กับห้องยิ่งขึ้น ห้องนั่งเล่นและครัวที่ใหญ่กว่า สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งโดยรวมออกมาได้ค่อนข้างดี ถ้ามีการกั้นระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นด้วยจะช่วยให้สร้างการใช้งานที่ดีมากขึ้นอีก


  YOU SPACE 1 ห้องนอน  25 ตร.ม.

  – Type 1 L-L
  – Type 1 L-R 
  – Type 1 R-L 
  – Type 1 R-R 

  WE SPACE 1 ห้องนอน 32.10 ตร.ม.

  – Type 2 L-L
  – Type 2 L-R
  – Type 2 R-L 
  – Type 2 R-R 

   

  SHOW UNIT ( YOU SPACE 25 ตร.ม. )

  ห้องครัวมีชุดครัวของ Lixil เป็นเคาน์เตอร์ครัว Top เป็นหิน Quartz มีก็อกกับอ่างล้างจานในตัวและชั้นเก็บของเหนือเคาน์เตอร์ครัว Built-in ที่มีระบบเปิดปิดแบบ Soft – Closed เครื่องซักผ้าและไมโครเวฟเป็นโปรโมชั่นเพิ่มที่โครงการจัดให้ พื้นครัวปูเป็นกระเบื้องทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย

  ห้องนั่งเล่นโครงการให้ Promotion Built-in ชั้นวาง TV และชั้นวางของ ตัวห้องอยู่ติดกับส่วนครัวมีกระจกบานเลื่อนกั้นระหว่างห้องนอนทำให้ห้องกว้างและโปร่ง เฟอร์นิเจอร์ในภาพรวมอยู่ในโปรโมชั่น  ทางโครงการให้ Promotion เฟอร์นิเจอร์ครบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งห้อง

  ห้องนอนทางโครงการจะแถมตู้เสื้อผ้า Built – in สามารถวางรองรับเตียงขนาด 5 ฟุต มีระยะพื้นที่ให้สำหรับแต่งตัวได้ มีตัวกระจกบานเลื่อนที่สามารถเปิดให้ห้องดูกว้างขึ้นได้และปิดเมื่อต้องการทำครัว หน้าต่างข้างเตียงแบบเต็มบานตัวไม่ได้มีผ้าม่านและเตียงให้เนื่องจากทางโครงการให้ Promotion เฟอร์นิเจอร์ครบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งห้องแล้ว

  ห้องน้ำของโครงการให้สุขภัณฑ์ของ Kohler ,อ่างล้างมือของ Malvel ,ฝักบัวและเครื่องทำน้ำอุ่นของ Electrolux ห้องน้ำใช้งานได้สะดวกตัวผนังและพื้นปูด้วยกระเบื้องทำให้ทำความสะอาดง่าย

  ระเบียงอยู่ติดกับห้องนอนถูกออกแบบให้มีขนาดกำลังพอดี เพื่อทดแทนพื้นที่ห้องภายในให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีขนาดเพียงพอที่จะใช้ในการเป็นพื้นที่ส่วนซักล้างได้


  SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY

  KEY PLAN

  จุดที่ 1 – Kitchen
  จุดที่ 2 – Bedroom
  จุดที่ 3 – Living Room

   

  SHOW UNIT ( WE SPACE 32 ตร.ม. )

  ในส่วนของห้องขนาด 32 ตร.ม. มีส่วนที่แตกต่างจากห้องขนาด 25 ตร.ม. ตรงที่เนื้อที่ของห้องนั่งเล่นและห้องครัวที่ใหญ่กว่า โถงทางเข้าห้อง Foyers เพิ่มความเป็นสัดส่วนให้กับห้องยิ่งขึ้น 

   

  SPECIFICATION

  SWITCH & OUTLET

  1. สวิตซ์ไฟยี่ห้อ Bticino
  2. ปลั๊กไฟยี่ห้อ Bticino
  3. ระบบตรวจจับอัคคีภัย
  4. หลอดไฟส่องสว่าง เป็นระบบ LED Down-light/ไฟแบบโคม ภายในห้อง

  1

  2

  3

  4

  DOOR & WINDOW

  1. ประตูภายนอก แบบเปิดเดี่ยว HDF ปิดผิวลามิเนตสีขาว มือจับก้านโยก ติดตั้งระบบ Digital Door Lock 
  2. ประตูห้องน้ำ แบบบานเปิดเดี่ยว UPVC
  3. หน้าต่างกระจกบานเลื่อนบานกรอบอลูมิเนียมสีเทา

  1

  2

  3

  FLOOR

  1. พื้นภายในห้องเป็นพื้นลามิเนตหนา 8 มม.
  2. พื้นห้องครัวเป็นกระเบื้องแกรนิโต้สีเทา ขนาด 60 x 60 ซม.

  3. พื้นห้องน้ำเป็นพื้นกระเบื้องเซรามิคสีขาว ขนาด 30 x 30 ซม.
  4. พื้นระเบียงเป็นกระเบื้องเซรามิคสีเทา ขนาด 30 x 30 ซม.

  1

  2

  3

  4

  WALL & CEILING

  1. ผนังห้องพักภายใน (ห้องนั่งเล่น , ห้องนอน , ครัว ) เป็นผนังฉาบเรียบทาสีขาว
  ฝ้าห้องพัก เป็นปูนฉาบเรียบทาสี
  ฝ้าห้องน้ำ เป็นฝ้ายิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบทาสี ชนิดกันชื้น

  2. ผนังห้องน้ำปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาวจรดฝ้าเพดาน

   1

   2

  SANITARY WARE

  1. โถสุขภัณฑ์ยี่ห้อ Kohler
  2. สายฉีดชำระยี่ห้อ Kohler
  3. อ่างล้างหน้ายี่ห้อ Marvel มีที่เก็บของใต้อ่าง
  4. ฝักบัว (เครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อ Electrolux เป็นโปรโมชั่น)
  5. ที่วางกระดาษชำระ
  6. ราวแขวนผ้าเช็ดตัว

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  KITCHEN

  1. Built-in เคาน์เตอร์ครัวของ Lixil (เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่รวมอยู่ในโปรโมชั่น)
  2. Built-in ชั้นเก็บของเหนือเคาน์เตอร์ครัวของ Lixil (เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่รวมอยู่ในโปรโมชั่น)
  3. ก๊อกและอ่างล้างจานของ Lixil 

  1

  2

  3

  BUILD IN

  1. แอร์ ยี่ห้อ Panasonic  15,000 BTU 1 ตัว
  2. ตู้เสื้อผ้า

  1

  2

   

  PRICE COMPARISON

  a space ME รัตนาธิเบศร์

  ที่ตั้ง
  ถ.รัตนาธิเบศร์ , 200 ม. จาก MRT แยกนนทบุรี 1

  ลักษณะโครงการ
  High Rise Condo 1 อาคาร

  เจ้าของโครงการ
  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  ความสูงอาคาร
  22 ชั้น

  ขนาดที่ดิน
  2–0–37 ไร่

  จำนวนยูนิต
  406 ยูนิต

  ราคาเริ่มต้น
  1.69 ลบ.(Fully-Fitted)
  (เริ่มต้น 67,600 บ./ตร.ม.)

  Skyline
  รัตนาธิเบศร์

  ที่ตั้ง
  ถ.รัตนาธิเบศร์ , 200 ม. จาก MRT แยกนนทบุรี 1

  ลักษณะโครงการ

  High Rise Condo 1 อาคาร

  เจ้าของโครงการ

  เอเจ พร๊อพเพอร์ตี้ 

  ความสูงอาคาร

  38 ชั้น

  ขนาดที่ดิน

  3-0-44.7 ไร่

  จำนวนยูนิต

  810 ห้อง

  ราคาเริ่มต้น
  2.2 ล.บ.(Fully Furnished)
  (เริ่มต้น 85,000 บ./ตร.ม.)

  Supalai Veranda
  รัตนาธิเบศร์

  ที่ตั้ง
  ถ.รัตนาธิเบศร์ , 450 ม. จาก MRT แยกนนทบุรี 1

  ลักษณะโครงการ
  High Rise Condo 1 อาคาร

  เจ้าของโครงการ

  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

  ความสูงอาคาร

  33 ชั้น

  ขนาดที่ดิน

  5-3-1.7 ไร่

  จำนวนยูนิต

  1,054 ห้อง

  ราคาเริ่มต้น
  1.59 ล.บ.(Fully-Fitted)
  (เริ่มต้น 78,000 บ./ตร.ม.)

  Estate
  รัตนาธิเบศร์

  ที่ตั้ง
  ถ.รัตนาธิเบศร์ , 300 ม. จาก MRT แยกนนทบุรี 1

  ลักษณะโครงการ

  High Rise Condo 1 อาคาร

  เจ้าของโครงการ

   เอคิว เอสเตท 

  ความสูงอาคาร

  36 ชั้น

  ขนาดที่ดิน

  1-3-47 ไร่

  จำนวนยูนิต

  474  ห้อง

  ราคาเริ่มต้น

  1.99 ล.บ.(Fully Furnished)
  (เริ่มต้น 69,xxx – 9x,xxx บ./ตร.ม.)

  Aspire
  รัตนาธิเบศร์ 2

  ที่ตั้ง
  ถ.รัตนาธิเบศร์ , 250 ม. จาก MRT สถานีบางกระสอ

  ลักษณะโครงการ

  High Rise Condo 1 อาคาร

  เจ้าของโครงการ

  เอพี (ไทยแลนด์)

  ความสูงอาคาร

  25 ชั้น

  ขนาดที่ดิน

  9-1-91.7 ไร่

  จำนวนยูนิต

  1,428 ห้อง

  ราคาเริ่มต้น
  1.69 ล.บ. (Fully-Fitted)
  (เริ่มต้น 70,000 บ./ตร.ม.)

   

  REALIST’S VIEW

  LOCATION

  ด้านการเดินทาง การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและการเดิน โครงการอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสาย MRT สถานีแยกนนทบุรี 1 เพียง 200 ม. (รถไฟฟ้าสายสีม่วง) แม้ไม่มีรถยนต์หรือต้องการหลีกเลี่ยงรถติดก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก ส่วนด้านการสัญจรด้วยรถยนต์ เนื่องจากอยู่ใกล้กับทางพิเศษศรีรัช เพียง 5 กม. ทำให้สามารถเดินทางเข้าออกตัวเมืองได้อย่างสะดวกและสามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง

  ด้านบรรยากาศของย่าน บริเวณรอบโครงการส่วนมากเป็นบ้านเดี่ยว ตึกแถวทำการค้า นอกจากนี้ยังใกล้กับห้าง ร้านค้า โรงเรียน สถานพยาบาล สถานที่ราชการและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่ค่อนข้างครบครัน เนื่องจากการพัฒนาของรถไฟฟ้าสายสีม่วงจึงทำให้พื้นที่เริ่มมีการพัฒนาของทั้งคอนโดและพื้นที่พาณิชยกรรม ร้านค้าต่างๆจึงนำความเจริญและความคึกคักมาสู่ย่านขึ้นทุกวัน

  SPECIFICATION

  สิ่งที่โครงการให้มาถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างดี เป็นระดับกลางถึงสูง ซึ่งก็ถือว่าสมเหตุสมผลกับราคาของโครงการที่เป็นแบบ Fully-Fitted

  DESIGN

  มีการออกแบบที่ตัวอาคารดูทันสมัยและเรียบง่ายสไตล์ Modern Minimalist และด้วยการออกแบบห้องพักที่สามารถทำให้เกิดการใช้งานที่ลงตัวในพื้นที่มีจำกัดเน้นการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน อย่างการลดพื้นที่ระเบียงที่มาเพิ่มพื้นที่ในห้องภายใน ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่ที่อยู่อาศัยคนเดียวหรือเพิ่งเริ่มมีครอบครัว 

  FACILITIES

  พื้นที่ส่วนกลางนับเป็นจุดเด่นของโครงการซึ่งถือว่ามีพื้นที่เหมาะสมกับจำนวนยูนิตของโครงการ มีการออกแบบที่คำนึงด้านความ Private และ Security อย่างระบบคีย์การ์ดทั้งในส่วนลิฟท์และห้องพัก และการที่ต้องผ่านชั้น 4 เท่านั้น ที่เป็น Facilities ก่อนมาถึงชั้น 5 ที่เป็นสระว่ายน้ำ เพื่อสร้างความ Private แก่ผู้อยู่อาศัยชั้น 5 มีความหลากหลายในโซน Facilities ของแต่ละพื้นที่ทั้งห้องสมุด ห้องประชุม สระว่ายน้ำ ฟิตเนสและสวนลอยฟ้าซึ่งมีขนาดใหญ่ น่าใช้งานและเห็นวิวดีแทบทุกส่วน

   

  ORIENTATION AND VIEW

  แดด – ทิศของอาคารมีอิทธิพลกับการออกแบบอาคารและการรับแดดของอาคาร โดยเฉพาะทิศตะวันตกที่มีความร้อนจากแสงแดดมาก แม้ทิศใต้จะร้อนน้อยกว่า แต่ในฤดูหนาวแดดในทิศนี้จะร้อนกว่าทิศอื่นๆ

  ส่วนทิศตะวันตกความร้อนจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนเมษายน อีกข้อหนึ่ง ห้องทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และห้องทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ยังเป็นทิศที่มีชั่วโมงรับแดดที่มากจึงมักจะร้อนและเป็นทิศที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษ ส่วนทิศเหนือจะได้รับความร้อนจากแดดน้อยที่สุด เป็นทิศที่ดีที่สุด

  ลม – ลมประจำฤดูของประเทศไทยจะมีทั้งหมดสองประเภทคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งจะทำให้มีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป

  ประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมี ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมประเทศไทย จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และจะทำให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง การเริ่มต้นและสิ้นสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติได้ในแต่ละปี

  วิเคราะห์แดดและลมในโครงการ – เนื่องจากบริบทโดยรอบโครงการไม่มีอาคารสูงมาบังลมเลยจึงเป็นข้อดีของโครงการ ทิศตะวันตกเป็นทิศที่ได้รับแดดยามบ่ายเต็มที่และไม่มีอาคารสูงช่วยบัง แต่ยังได้รับลมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ยังคงไม่ร้อนเกินไป ทิศเหนือและทิศตะวันออกได้รับแดดน้อยและได้รับลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้เป็นบริเวณที่อุณหภูมิต่ำที่สุดในโครงการ

  เนื่องจากบริบทโดยรอบโครงการไม่มีอาคารสูงและโครงการใหม่ที่พัฒนาใกล้กับตัวโครงการ จึงไม่เกิด Block View เลยในทุกห้อง ในด้านตะวันออกถือเป็นวิวที่ดีเนื่องจากเป็นกลุ่มบ้านพักอาศัย 2-3 ชั้นที่มีพื้นที่สีเขียวและต้นไม้แทรกอยู่ตามพื้นที่ ตัวอาคารโครงการ Supalai Veranda

  ก็มีระยะห่างจากโครงการมากกว่าจะส่งผลกระทบโดยตรง นอกจากนี้ยังได้วิวของสระน้ำของโครงการอีกด้วย ส่วนด้านทิศตะวันตกเป็นอู่รถยนต์แต่สูงเพียงประมาณ 3 ชั้นซึ่งไม่ส่งผลอะไรมากจึงนับเป็นวิวทั่วไป

  RECOMMENDATION

  เนื่องจากในทิศตะวันออกมีความสบายน่าอยู่อาศัยที่สุดเนื่องจากไม่ได้รับแดดมาก ไม่มีอาคารสูงมาบดบังวิว ได้รับวิวสระน้ำและในปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารบ้านพักอาศัย 2-3 ชั้น

  และพื้นที่สีเขียวซึ่งอาจจะยังไม่มีโครงการเกิดขึ้นในระยะ 3-4 ปีนี้หรือถ้าเกิดก็มีระยะ Setback อาคาร ที่ทำให้ไม่ส่งกระทบมากในเรื่องของวิวของโครงการ

   

   

 • IDEO MOBI “FUTURE-NATURE” 

  3 คอนโดทำเลใหม่ “กลางเมือง ล้ำสมัย ใกล้สวน”

  หลังการสร้างสถิติใหม่ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จากยอดโอนปี 2559 ที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 65% และได้มีการประกาศเปิด 17 โครงการใหม่ในปี 2560 หวังสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น 102% มูลค่ากว่า 41,800 ล้านบาท โดยประกาศโต 300% ใน 3 ปี และหนึ่งในนั้นคือแบรนด์ Ideo Mobi กับ 3 โครงการ 3 ทำเลใหม่ใจกลางเมืองคือ พระราม 4 , รางน้ำ และสุขุมวิท 40 โดยทาง Realist จะนำเสนอความเป็นมาของแบรนด์นี้มาให้ชมกัน

  Ideo Mobi นับว่าเป็นแบรนด์สำคัญของอนันดาที่มีโครงการใหม่และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจัดอยู่ในระดับ Up-scale ตอบรับผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป โดยมีการพัฒนาการออกมาแล้วถึง 5 Generations โดยจุดเด่นของแบรนด์นี้ก็คือทำเลมีศักยภาพใจกลางเมือง (CBD)หรืออยู่จุดเปลี่ยนถ่ายระหว่างเส้นทางรถไฟฟ้า (Interchange) และการออกแบบทั้ง Design & Function ที่ล้ำสมัยตอบรับการใช้งานในอนาคต ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทุกๆรุ่น

  โดยจากสถิติก็พบว่าในแบรนด์ Ideo Mobi นั้นสร้างยอดขายในร้อยละที่น่าสนใจซึ่งใน Gen 1 ก็ Sold Out หมดทั้ง 4 โครงการ  Ideo Mobi Charan-Interchange ก็เพิ่งโอนครบ 100% ในปีนี้ ซึ่งในปีที่แล้วนับเป็น Gen ที่สร้างยอดขายไปอย่างรวดเร็ว Ideo Mobi Asoke ก็สร้างยอดขายไปกว่า 67.8 % และ Ideo Mobi Sukhumvit 66 ก็สร้างยอดขายไปกว่า กว่า 40.6 % แล้ว นับเป็นข้อพิสูจน์ถึงการพัฒนาและคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

  โดยล่าสุด อนันดา ได้เปิดตัว 3 คอนโดซีรีย์ใหม่จากแบรนด์ Ideo Mobi ประกอบไปด้วย Ideo Mobi พระราม 4 , Ideo Mobi รางน้ำ ซึ่งเป็นคอนโด High Rise และ Ideo Mobi สุขุมวิท 40 ซึ่งเป็นคอนโด Low Rise ตัวแรกของแบรนด์ Mobi ภายใต้ Concept “Future – Nature” สะท้อนการออกแบบที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสร้างความใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น มาตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองในอนาคต โดยจุดเด่นของทั้ง 3 โครงการ คือ

  1. ทำเลกลางเมือง ติดสวน

  ทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมือง ศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ (CBD) ใกล้รถไฟฟ้า สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในย่าน

  2. Smart Solar Fresh Air System

  การนำนวัตกรรม Smart Solar Fresh Air System ช่วยลดความร้อนและประหยัดพลังงานมาใช้ทั้ง 3 โครงการ ในทุกยูนิต ซึ่งเป็นครั้งแรกของโครงการคอนโดมิเนียมในไทย

  3. Futuristic Design 

  การออกแบบที่คำนึงถึงวิวที่เป็นจุดเด่นของอนันดา อย่าง Ideo Mobi พระราม 4 จะได้วิวสวนเบญจกิติและแม่น้ำเจ้าพระยา , Ideo Mobi รางน้ำ จะได้วิวสวนมักกะสันและสวนสันติภาพ ส่วน Ideo Mobi สุขุมวิท 40 จะได้วิวสวนและพื้นที่สีเขียวในส่วนกลางของโครงการ

  มีการออกแบบที่เน้นให้เข้าถึงพื้นที่สีเขียวมากขึ้นโดยการแทรกในส่วนกลางและโครงการใกล้สวนสาธารณะของเมือง และการออกแบบรูปทรงอาคารสไตล์ Futuristic ใช้เส้นสายโค้ง มีความ Dynamic ทำให้เกิดความล้ำสมัย

  4. Interactive 4D Hologram

  ครั้งแรกกับนวัตกรรม Interactive 4D Hologram  มาใช้อธิบายคอนโดและส่วนกลางที่สำนักงานขายโครงการ Ideo Mobi พระราม 4 ซึ่งเราสามารถเลือกชมได้ทั้ง 3 โครงการ Ideo Mobi พระราม 4, Ideo Mobi รางน้ำ และ Ideo Mobi สุขุมวิท 40

  สามารถมองเห็นโมเดลอาคารและวิวตามชั้นต่างๆ ได้เห็นบรรยากาศที่สมจริงแบบ Panorama ซึ่งจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ ณ สำนักงานขาย Ideo Mobi พระราม 4 

   

  IDEO MOBI พระราม 4 

  Ideo Mobi พระราม 4 ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 ในทำเลใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีคลองเตย 0 เมตร ซึ่งนับเป็นเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้ MRT คลองเตยมากที่สุด และห่างเพียง 30 เมตรจากทางด่วนเฉลิมมหานครเท่านั้น หากต้องการเดินทางออกนอกเมือง

  บริบทของย่านรายล้อมไปด้วยสำนักงานและสถานทูต อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและสถานที่สำคัญอย่าง โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ศูนย์ประชุมแห่งชาติ และห้างสรรพสินค้า อย่างเส้นพระราม4 มี Tesco Lotus, Big C, K Village, จามจุรีสแควร์, Summer Hill ส่วนเส้นสีลมจะมี Silom Complex

  สามารถเข้าถึงย่าน CBD สีลม-สาทรและอโศกได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่นาทีจากถนนพระราม 4  

  ในอนาคตเส้นพระรามสี่จะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทาตัดผ่านหน้าโครงการ ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างศึกษาอยู่

  โดยใกล้กันมีอภิมหาโครงการอสังหาฯ อย่าง One Bangkok โครงการอสังหาฯ ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนที่ดิน 104 ไร่ ตรงหัวมุมแยกวิทยุ ติดกับสวนลุมพินี มูลค่าโครงการกว่า 120,000 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการส่วนแรกในปี 2564 และจะแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปี 2568   

  โครงการแวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียว  ทั้งสวนเบญจกิตติ(ข้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ที่จะมีการพัฒนาเฟส 2 กลายเป็นสวนป่าเบญจกิติ และสวนลุมพินีซึ่งทั้ง 2 สวน ต่างเป็นสวนขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพ

  นอกจากนี้ยังสามารถมองไปเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่วงโค้งของบางกระเจ้าได้อีกด้วย 

  FACILITIES

  UNIT TYPE (MOCK UP ROOM)

   

  IDEO MOBI รางน้ำ

  Ideo Mobi รางน้ำ ตั้งอยู่บนซอยรางน้ำ ในทำเลใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 630 เมตร และ MRT สายสีส้ม 135 เมตรในอนาคต นอกจากนี้ยังอยู่ไม่ไกลจากทางด่วนศรีรัชและ Air Port Link สามารถเข้า-ออกนอกเมืองได้สะดวก

  บริบทของย่านรายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่งซอยรางน้ำนับเป็นย่านของกินที่มีของอร่อยมีชื่อเสียงอยู่มากมายเช่น ข้าวหมูแดงปฐมเลิศรส ภัตตาคารจ๊ากกี่ กวงทะเลเผา Chibi Chibi Cafe & Atelier เป็นต้น

  โครงการอยู่ไม่ไกลจากสวนสันติภาพ สามารถเดินมาออกกำลังกายที่สวนได้อย่างสะดวก

  นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้ย่านโยธี-ราชวิถี ที่เป็นย่านศูนย์กลางการรักษาที่สำคัญของกรุงเทพฯ ที่มีรพ.ชั้นนำอยู่หลายแห่งอย่าง รพ.ราชวิถี รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.รามาธิบดี เป็นต้น

  ใกล้ย่านสยามฯ ที่เป็นแหล่งShopping สำคัญของประเทศ ที่มีห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่าง Siam Paragon , Siam Center , Siam Discovery , Siam Square One , MBK Center , Gaysorn Plaza , CentralWorld 

  ใกล้ย่านการศึกษาสำคัญระดับประเทศอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา , ร.ร.สาธิตจุฬาฯ

  FACILITIES

  UNIT TYPE (MOCK UP ROOM)

  IDEO MOBI สุขุมวิท 40

   

  Ideo Mobi สุขุมวิท 40 ตั้งอยู่บนซอยสุขุมวิท 40 กับซอยสุขุมวิท 42 ซึ่งเป็นซอยเดินรถทางเดียว และทั้งสองซอยนี้ก็สามารถขับทะลุถึงกันได้โครงการอยู่ห่างรถไฟฟ้า BTS สถานีเอกมัย 600 เมตร และสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปสู่ย่านอื่นได้อย่างสะดวกผ่านถนนพระราม 4 และถนนสุขุมวิท และเดินทางเข้า-ออกนอกเมืองได้ผ่านทางด่วนเฉลิมมหานคร

  บริบทของย่านนั้นอยู่ในซอยที่เป็นบรรยากาศโซนพักอาศััยมีความสงบแต่ก็ไม่ไกลจากแหล่งเจริญ ทั้งห้างสรรพสินค้าบริเวณสถานีเอกมัยอย่าง Major เอกมัย และ Gateway เอกมัยที่มี Supermarget 24 ชั่วโมงอย่าง Maxvalue  อยู่ด้วย และย่าน Shopping กินดื่มอย่างย่านเอกมัย ทองหล่อจนถึงสุขุมวิท และสวนสาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจอย่างสวนเบญจสิริ นอกนี้ยังยังมี รพ. , รร.นานาชาติ อยู่หลายแห่งและมหาวิทยาลัยอย่างม.กรุงเทพ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโครงการ

  ใกล้ย่านทองหล่อ เอกมัย ย่าน Hang Out กินดื่มของคนเมืองตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นย่านที่มีความคึกคักตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน มีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอยุู่หลายแห่งเช่น บ้านส้มตำ , Toby’s on Sukhumvit 38 , Vivarium , Wagyu Samurai  และ Community mallเช่น เวิ้งโบราณ , Taste Thonglor , The Third Place

  ใกล้ย่านพร้อมพงษ์  The EmDistrict  แหล่ง Shopping สุดหรู อย่าง  The Emporium และ The EmQuartier ซึ่งอยู่ติด BTS พร้อมพงษ์ เดินทางเพียง 2 สถานีจาก BTS ได้อย่างสะดวก

  FACILITIES

  UNIT TYPE 

 • YOU ARE WHERE YOU LIVE.

  เพราะรูปลักษณ์คอนโดบ่งบอกความเป็นตัวคุณ

  you are where you live

  ทุกวันนี้มีโครงการคอนโดเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลา และยังมีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันไป ครั้งนี้ทาง Realist จึงทำการจัดหมวดหมู่ของคอนโดที่มีลักษณะแนวคิดที่ใกล้เคียงกัน ให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของสไตล์คอนโดแต่ละแบบ โดยเราจะพิจารณาตามลักษณะของการออกแบบเป็นหลัก มาดูกันว่าคอนโดสไตล์ไหนที่เข้ากันกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

  Condo Category by Realist นั้นแบ่งลักษณะการออกแบบของคอนโดออกเป็น 4 ประเภท คือ Timeless , Simply Modern , Ornamental และ Futuristic ซึ่งในแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์ของตัวเอง การออกแบบของคอนโดนั้นๆอาจมีการหยิบยืม Element บางอย่างของแนวคิดทางสถาปัตยกรรมแต่ละยุคสมัยมา ดัดแปลง เพิ่มเติม ลดทอน และแก้ไข จนสุดท้ายก็ออกมาเป็นสไตล์ต่างๆที่เราพบเห็นได้ในปัจจุบัน แต่สิ่งที่ถูกหยิบยืมก็ได้แสดงออกมาด้วยภาพลักษณ์ของตัวสถาปัตยกรรมของคอนโดตามลักษณะที่กล่าวไปข้างต้น ทำให้เราสามารถจำแนกกลุ่มได้เพราะมีรูปแบบบางอย่างร่วมกันอยู่นั่นเอง

  .

  Category

  Timeless

  Simply Modern

  Ornamental

  Futuristic

  ก่อนจะไปดูคอนโดในหมวดหมู่ต่างๆ เรามาย้อนดูรูปแบบสถาปัตยกรรมลักษณะต่างๆในแต่ละยุค เพื่อทำให้เห็นภาพรวมว่า สิ่งที่ถูกเราหยิบยืมมาจริงๆนั้นมีแบบไหนบ้าง ก่อนจะถูกหลอมรวมเป็นสไตล์ใดสไตล์หนึ่ง

  ซึ่งจริงๆแล้วหมวดหมู่ทั้ง 4 ที่ทาง Realist แยกมานั้นอาจมีมากกว่านี้หากจำแนกอย่างละเอียดขึ้น อีกทั้งหมวดหมู่ที่ถูกจัดขึ้นนี้ในแต่ละหมวดล้วนมีความคาบเกี่ยวซึ่งกันและกัน ดังนั้นการจัดหมวดหมู่ขึ้นมา 4 หมวดของ Realist จึงเป็นการดูจากภาพรวมกว้างๆของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะบางอย่างร่วมกัน

  Timeline of architectural styles

  info : – Ching, Francis D.K., A Visual Dictionary of Architecture
  – Fletcher, Bannister, A History of Architecture 20th Ed
  – birdvilleschools.net
  – virtualclassrooms.com

   

  Timeless

  you are where you live

  you are where you live

  Timeless เป็นสไตล์ที่มีส่วนผสมของรูปแบบสถาปัตยกรรมยุคเก่าอย่างยุค Classic ซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่น คือ เน้นความสมมาตร (symmetry) ความได้สัดส่วน (proportion) การใช้รูปทรงเรขาคณิต และมีการนำลักษณะที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมสมัยกรีกมาใช้ การวางโครงสร้างจะเป็นไปอย่างมีแบบแผนไม่ว่าจะเป็นเสา หรือ คานรับเสา และการใช้ซุ้มโค้งครึ่งวงกลม มีการตกแต่งประดับประดาด้วยการแกะสลักลวดลายประกอบ เช่นการแกะสลักรูปคน และยุค Modern  ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมยุคใหม่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 มีรากฐานมาจากแนวความคิดแบบ Functionalism (เน้นการใช้งานเป็นหลัก และอาคารควรแสดงออกถึงความงามของตัวอาคารเอง โดยปราศจากการตกแต่งประดับประดา)

  อีกทั้งยังเป็นรูปแบบที่ต้องการตอบสนองสังคมอุตสาหกรรมในยุคนั้น ซึ่งเน้นความไม่แตกต่างของแบบอย่างเพื่อลดช่องว่างของชนชั้นลง ลักษณะอาคารหลักๆจะมีรูปทรงที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา โปร่งเบา สะอาดสะอ้าน สม่ำเสมอ เมื่อนำทั้งสองรูปแบบมาคาบเกี่ยวกันทำให้คำจำกัดความของ Timeless คือ ตัวอาคารจะมีรูปลักษณ์ที่เรียบง่าย จากเส้นสายและวัสดุ แต่ก็ยังคงมีกลิ่นอายในยุคเก่าแฝงอยู่จากการประดับตกแต่งเล็กน้อยที่ถูกเพิ่มเข้ามา เช่น เสา หรือซุ้มโค้ง  ซึ่งส่วนผสมเหล่านี้ทำให้อาคารเกิดความร่วมสมัยและไร้กาลเวลา

  .

  Simply Modern

  you are where you live

  you are where you live

  Simply Modern เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานแนวคิดในศตวรรษที่ 20 ที่เน้นรูปทรง ความเรียบง่ายของอาคาร ซึ่งแนวคิดนี้ถูกพัฒนาเรื่อยมาถึงปัจจุบัน รูปแบบนี้เริ่มมาจากยุค Modern ซึ่งเป็นคำที่ใช้บรรยายสิ่งก่อสร้างที่มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกันตามคำจำกัดความ ซึ่งโดยทั่วไปคือรูปทรงจะเกลี้ยงเกลาและปราศจากการตกแต่ง เน้นด้วยหลักความคิดทางโครงสร้างเป็นแกนนำ ประกอบกับการพัฒนาขึ้นของ อุตสาหกรรมการถลุงเหล็ก และผลิตกระจก การนำเอาวัสดุใหม่ที่มีคุณลักษณะด้านความแข็งแรง ทนทาน ก่อให้เกิดงานสถาปัตยกรรมที่มีจุดเด่น คือ ระบบโครงสร้างเหล็กที่หุ้มด้วยผนังกระจกสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่โดยไม่จำเป็นต้องมีเสารับน้ำหนักจำนวนมาก หรือความสูงของอาคารที่สร้างด้วยโครงสร้างเหล็กที่ทำได้สูงขึ้นหลายเท่า อันเนื่องมาจากคุณลักษณะของวัสดุใหม่

  Simply Modern ยังมีองค์ประกอบมาจากยุคย่อยๆอย่าง 1. Brutalist เป็นสไตล์หนึ่งในงานสถาปัตย์ที่เกิดในช่วง ปี 50-70 เน้นที่รูปทรงเรขาคณิต สเกลใหญ่ๆ มีรายละเอียดที่ซ้ำๆ โชว์พื้นผิวธรรมชาติของวัสดุ ถ้าเป็นอาคารคอนกรีตก็จะโชว์คอนกรีตเปลือย ถ้าเป็นตึกกระจกก็จะมีแต่กระจกเพียงเท่านั้น และ 2. Mid-Century Modern ซึ่งมีรูปทรงเลขาคณิตต่างๆที่รวมกันอย่างมีมิติและเน้นการใช้สีที่มาจากธรรมชาติ เพื่อให้ได้อาคารที่เป็นมากกว่าสิ่งปลูกสร้างสวยงาม การออกแบบจะเน้นที่การเชื่อมต่อระหว่างภายนอกและภายใน อาคารบ้านเรือนดั้งเดิมในยุคนั้นมักจะเน้นใช้อิฐและไม้เป็นส่วนใหญ่ เมื่อสไตล์ Mid-Century Modern เริ่มเข้ามามีบทบาท สถาปัตยกรรมต่างๆก็เริ่มที่จะมีสีสันมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่นิยมใช้สีอ้างอิงมาจากธรรมชาติ เช่น สีเขียวจากต้นไม้ สีเหลืองจากหาดทราย สีฟ้าจากท้องฟ้า เป็นต้น

  .

  Ornamental Building

  you are where you live

  you are where you live

  Ornamental Building เป็นสไตล์ผสมผสานระหว่างความเก่ากับความใหม่ คือมีการหยิบยืมความเรียบง่ายของเส้นสายยุค Modern มาใช้ แต่ก็มีการสร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคารด้วยการสร้างสิ่งประดับตกแต่งในบางส่วนของอาคารอย่างเช่นบนส่วนยอดของตึก ซึ่งการประดับตกแต่งเหล่านี้คล้ายคลึงกับแนวคิดของสถาปัตยกรรมยุค Art Deco ที่เป็นงานออกแบบที่รวมรูปแบบมาจากหลายๆสไตล์ อาจอ้างอิง หยิบยืมแนวทางใดแนวทางหนึ่ง หรือผสมผสานหลายแนวทางเพื่อสร้างรูปแบบอันซับซ้อนหรือสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยขึ้นมาใหม่ การใช้เส้นโค้งและเส้นตรงเรียบง่ายแต่แข็งแรง วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุสมัยใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นขึ้นในศตวรรษที่ 20 ที่มีความแวววาวอย่างอลูมิเนียม สแตนเลส โลหะ เป็นต้น

  เมื่อทั้งสองอย่างที่ดูแตกต่างกันมารวมเข้าด้วยกัน ตัวอาคารที่ถูกสร้างขึ้นมาจึงมักจะมีเอกลักษณ์จากการประดับตกแต่งในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้มาจากภาพรวมทั้งหมดขององค์ประกอบอาคาร สไตล์แบบนี้สามารถพบเห็นได้โดยง่ายจากอาคารสูงต่างๆในเมืองใหญ่ๆ อย่างอาคารสำนักงาน โรงแรม และคอนโด ที่ความโดดเด่นของอาคารมาจากส่วนยอดที่แต่ละตึกก็มีรูปแบบการตกแต่งที่ต่างกันออกไป

  .

  Futuristic

  you are where you live

  you are where you live

  Futuristic เป็นสไตล์ที่เกิดขึ้นในยุค Late modern ซึ่งเป็นการสร้างรูปแบบงานออกแบบใหม่ๆออกมาจากเทคโนโลยีการก่อสร้าง และวัสดุใหม่ๆซึ่งถูกคิดค้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รูปแบบ Modern จะเน้นที่ความเรียบง่าย และการสร้างความรู้สึกที่สัมผัสได้ในทันทีที่เข้าไปพบหรือสัมผัส แต่รูปแบบ Late Modern มักจะเน้นที่ การสร้าง Space ที่ให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไป ในแต่ละ ก้าวย่าง ที่เข้าไปสัมผัส และมักจะมีการใช้สีสรรที่สดใส หรือวัสดุที่แปลกใหม่ ตลอดจนรูปทรงที่แปลกตา เข้ามาใช้ในงานด้วยเช่นกัน

  ที่ผสานเข้ามาอีกยุคหนึ่งคือ สถาปัตยกรรมแบบ High-Tech ซึ่งเป็นแขนงล่าสุดที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน และกำลังจะพัฒนารูปแบบต่อไปในอนาคต ซึ่งจริงๆแล้วสามารถนับได้ว่ารูปแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุค Late Modern ก็ว่าได้ ยุค High-Tech Architecture นั้นเป็นเสมือนยุคที่สองของแนวความคิดแบบเครื่องจักรกลนิยม (Machine Age) รูปแบบของสไตล์นี้จะใช้โครงสร้างเป็นตัวกำหนดขอบเขตพื้นที่ภายใน และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างเหมาะสมในอาคาร สถาปัตยกรรมจะประกอบขึ้นจากหลายองค์ประกอบ ตั้งแต่ตัวโครงสร้าง รูปลักษณ์ที่ดูทันสมัย รูปแบบการใช้พลังงานและการมีส่วนร่วมของผู้คนตั้งแต่ผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้าง และผู้ใช้งาน ไปจนถึงการสร้างระบบนิเวศที่ดีในตัวอาคาร

  .

  Condo Category

  you are where you live

  เมื่อดูจากรูปแบบสถาปัตยกรรมข้างต้นแล้ว ทำให้เราใช้ลักษณะเหล่านั้นเป็นเกณฑ์คร่าวๆในการจำแนกประเภทของคอนโด ซึ่งทาง Realist ได้คัดโครงการที่มีการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปมาจัดหมวดเป็นตัวอย่าง โดยรูปแบบคอนโด ณ ปัจจุบันความแตกต่างอาจขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ข้อจำกัดด้านกฎหมาย ด้านพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ทำให้ concept ของคอนโดนั้นๆมีแนวทางที่ต่างกัน แต่ก็มักมีจุดร่วมบางอย่างด้านการออกแบบร่วมกัน ในหัวข้อนี้เราจะมาดูตัวอย่างคอนโดในแต่ละประเภทกัน

  .

  ตัวอย่างโครงการคอนโดแบบ Simply Modern Style 

  คอนโดสไตล์ Simply Modern จะมีลักษณะร่วมกันคือการเน้นรูปทรง ความเรียบง่ายของอาคาร เน้นการใช้งานเป็นหลัก ( Form Follow Function ซึ่งเป็นแนวคิดของยุค Modern ) หน้าตาของคอนโดจะคล้ายคลึงกันด้วยเส้นสาย เปลือกอาคารและการใช้กระจก โดยมากจะไม่มีการประดับตกแต่งใดๆ แต่บางคอนโดก็จะมีการแสดงถึงเอกลักษณ์ของตนด้วยการเพิ่มสีสันของอาคาร ซึ่งเป็นการหยิบยืมสไตล์ Mid-Century Modern มาใช้ แต่บางคอนโดก็นำรูปแบบ Brutalist ที่มีความทึบตันของเปลือกอาคาร และเน้นความเป็น Grid มาใช้งานด้วยเช่นกัน

  คอนโดสไตล์นี้โดยมากจะมีการออกแบบ Function การใช้งานที่คล้ายกัน คือ ชั้นล่างๆของคอนโดจะเป็นส่วนจอดรถ และส่วนกลางจะอยู่ชั้นบนประมาณชั้น 7 ขึ้้นไป หรือไม่ก็จะอยู่บนดาดฟ้าของอาคาร ส่วนที่เหลือของอาคารจะเป็นส่วนห้องพัก และบางแห่ง Facilities อาจถูกย้ายมาไว้ชั้นล่างสุดและแทรกพื้นที่สีเขียวเข้าไป ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มบรรยากาศให้โครงการแล้ว พื้นที่เหล่านี้ยังถูกใช้เป็นพื้นที่โล่งตามกฎหมายอาคารอีกด้วย 

  .

  ตัวอย่างโครงการคอนโดแบบ Ornamental Style

  you are where you live

  คอนโดสไตล์ Ornamental จะมีลักษณะร่วมกันคือ ความ Modern ของตัวอาคารที่่ไร้การตกแต่งประดับประดา การใช้เส้นสายที่เรียบง่าย รวมถึงการใช้กระจก แต่จะมีความแตกต่างกับสไตล์ Simply Modern ตรงส่วนยอดของอาคารจะได้รับการประดับตกแต่งหรือออกแบบเพื่อให้มีเอกลักษณ์ต่างจากเดิม สรุปคือสไตล์นี้คือการผสมกันของรูปแบบสถาปัตยกรรม Modern ที่ส่วนโครงสร้างและเปลือกอาคาร และรูปแบบ Art Deco ซึ่งนำมาใช้กับส่วนยอดของอาคารนั่นเอง

  Function การใช้งานของคอนโดสไตล์นี้แทบจะเหมือนกันกับแบบ Simply Modern คือส่วนกลางหลักๆจะอยู่ด้านบนของชั้น Podium ทั้งสระว่ายน้ำและสวน หรือฟิตเนส ส่วนล่างจะเป็นพื้นที่จอดรถ และถัดจากชั้น Podium ไปจะเป็นส่วนของห้องพัก และในบางคอนโดส่วนยอดของอาคารนอกจากจะถูกออกแบบให้มีความแตกต่างและสวยงามแล้ว ยังมี Function การใช้งานอยู่ภายในอีกด้วย เช่น Sky Lounge  และ Sky Pool เป็นต้น

  .

  ตัวอย่างโครงการคอนโดแบบ Futuristic Style

  you are where you live

  คอนโดสไตล์ Futuristic จะมีลักษณะร่วมกันคือ รูปลักษณ์ของตัวอาคารที่ดูทันสมัย มีการใช้เส้นสายที่แปลกตาและบางอาคารก็ดูโฉบเฉี่ยว เป็นการรวมกันของรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Late modern ที่มีการทดลองกับพื้นที่ว่างและเปลือกอาคารในรูปแบบต่างๆ ทำให้ได้อาคารที่แปลกตา กับอีกรูปแบบหนึ่งคือ High-Tech ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุค Late Modern เป็นลักษณะของอาคารที่เริ่มพบเห็นได้ในปัจจุบันตามเมืองใหญ่ๆที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัย มักเป็นอาคารขนาดใหญ่ ประเภท สำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และคอนโด

  นอกจากภาพลักษณ์อาคารที่ดูทันสมัยแล้ว การออกแบบพื้นที่ โครงสร้างและระบบภายในตัวอาคารยังมีการหยิบเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ทำให้ตัวอาคารไม่ได้เป็นแค่สิ่งก่อสร้าง แต่ยังเชื่อมต่อโยงใยถึงผู้ใช้งาน และผู้ออกแบบ อาทิเช่น การนำเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานมาใช้ , การเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้อยู่อาศัยกับโครงข่าย Wireless ของตัวอาคาร , ระบบรักษาความปลอดภัยแบบดิจิตอล , ระบบนิเวศน์ภายในอาคาร หรือแม้แต่วิธีการซื้อขายโครงการ ก็นำเอาวิธีการจองผ่านระบบออนไลน์มาใช้งาน ซึ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

  .

  ตัวอย่างโครงการคอนโดแบบ Timeless Style

  you are where you live

  คอนโดสไตล์ Timeless จะมีลักษณะร่วมกันคือนำความสมมาตร และเส้นสาย รูปทรงทางเรขาคณิตมาใช้ในการออกแบบ วัสดุที่เลือกใช้จะแฝงด้วยความรู้สึกที่ดูหรูหรามีคุณค่า และแสดงออกถึงความร่วมสมัยในภาพลักษณ์ของอาคาร บางคอนโดอาจมีลักษณะการออกแบบเน้นไปทางด้าน Classic ที่ชัดเจน อย่าง 98 wireless ซึ่งมีกลิ่นอายของยุคคลาสสิคโดดเด่นออกมามากว่ารูปแบบอื่นๆ

  ข้อแตกต่างส่วนใหญ่จะมีไม่มาก โดยหลักจะเป็นเรื่องของวัสดุที่ใช้ซึ่งมีเกรดแตกต่างกันไปซึ่งจะทำให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์อาคาร แล้วแต่ลักษณะของโครงการ ซึ่งมักจะมีผลถึง ราคาต่อตร.ม. ไม่เพียงแต่ความรู้สึกเมื่อได้เห็นภายนอกอาคาร แต่รวมไปถึงการใช้วัสดุตกแต่งภายในอาคารด้วย

  .

  98 Wireless

  you are where you live

  The XXXIX Sukhumvit 39

  you are where you live

  Maestro Ratchada 19

  you are where you live

  .

  Muniq Sukhumvit 23

  you are where you live

  Muniq Sukhumvit 23 เป็นหนึ่งในคอนโดสไตล์ Timeless ซึ่งมีความโดดเด่นจากการนำโครงสร้างและรูปลักษณ์อาคารสมัยใหม่มาใช้ แต่เพิ่มเติมกลิ่นอายยุค Classic เข้าไป ทำให้อาคารเกิดความร่วมสมัยขึ้นมา 

  โครงการได้แทรกความเป็นศิลปะเข้าไปในพื้นที่โครงการทั้งภายในภายนอก ทำให้เกิดสุนทรียภาพเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมของอาคาร ซึ่งตัวสถาปัตยกรรมออกแบบโดย Palmer & Tuner ออกแบบภายในโดย BOIFFILS  และออกแบบแลนด์สเคปโดย SHMA อีกทั้งยังตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดใจกลางเมือง 200 เมตรจาก MRT สุขุมวิท และ 300 ม. จาก BTS อโศก

  you are where you live

  you are where you live

  you are where you live

  you are where you live

  เมื่อพิจารณาเทียบกับ Super luxury Condo อื่น ๆ พบว่าในงบประมาณที่เท่ากัน อย่างเช่น โครงการ The Bangkok หรือ Khun by yoo ซึ่งอยู่ในย่านทางหล่อ โครงการ Muniq Sukhumvit 23 ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่า

  เพราะนอกจากจะได้ห้องที่มีความ Luxury แล้วยังได้ชั้นที่สูงกว่าอีกสองโครงการข้างต้นหรือได้ห้องระดับ Penthouse เลยทีเดียว โดย 2 Bedroom จะมีราคาเริ่มต้นที่ 14.1 ลบ. และ Mini Penthouse ราคาเริ่มต้น 33.2 ลบ.

  you are where you live

   

   

 • CP TOWER นครศรีธรรมราช

  C.P. TOWER

  NEW MODERN LIFESTYLE WORKPLACE

   

  อาคาร C.P. Tower เป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่หนึ่งเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บน ถ.พัฒนาการคูขวาง สร้างโดย บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  ตัวอาคารสูง 6 ชั้น รูปลักษณ์อาคารเป็นแนวอาคารสำนักงานสมัยใหม่ (Modern) ด้วยผนังกระจกที่ทำให้เห็นทัศนียภาพภายนอกได้อย่างชัดเจน

  ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน รวมถึงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเพราะอยู่ติดกับถนนเส้นหลักของตัวเมือง

  สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกรุงเทพฯ และเมืองนครฯได้เป็นอย่างดี 

  อีกทั้งยังเป็นสถานที่ รองรับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบและอาศัยอยู่ในตัวจังหวัดให้ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีได้มาตรฐาน พร้อมการเดินทางที่สะดวกสบาย

   

  FACT

  cp tower

  GENERAL
  INFORMATION

  Project : C.P. Tower
  Developer : บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
  Area : 9,890 ตร.ม.
  Location : ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช
  Total Floors : 6 ชั้น
  Construction Progress :
  Finished

  RENTABLE AREA

  ชั้นที่ 1 : 544 ตร.ม. แบ่งเป็น 2 ยูนิต ขนาด 195 และ 349 ตร.ม.
  ชั้นที่ 2-4 :  1,200 ตร.ม. แบ่งเป็น 8 ยูนิต 107-195 ตร.ม.
  ชั้นที่ 5-6 : 1,332 ตร.ม. แบ่งเป็น 4 ยูนิต 313-380 ตร.ม.

  รวมพื้นที่เช่าทั้งหมด : 6,810 ตร.ม.

  FACILITIES

  – CCTV
  – พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

  – Fire alarm system
  – ระบบปรับอากาศ
  – Parking
  – Lift 3 ตัว
  – ห้องน้ำแยกชาย-หญิงทุกชั้น

  PRICE

  สัญญาเช่า : ขั้นต่ำ 3 ปี
  ราคาเช่า :
   
  เริ่มต้น 330 บ./ตร.ม.

  ค่ามัดจำ : ล่วงหน้า 1 เดือน 
  เงินประกันสัญญา :  3 เดือน
  ค่าน้ำ/ค่าไฟ :
   ค่าน้ำ 35 บ./หน่วย , ค่าไฟ 6บ./หน่วย

  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  .

  PRODUCT HIGHLIGHT

  Transportation

  การเดินทางมายังโครงการสามารถมาได้หลายเส้นทางการคมนาคม เนื่องจากโครงการอยู่ติดถนนเส้นหลักของเมือง

  – Taxi และ การเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว
  – คิวรถสองแถวรับส่งภายในเมือง และระหว่างอำเภอ
  – สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
  – สถานีขนส่งนครศรีธรรมราช

  Location

  ทำเลโดยรอบโครงการรายล้อมไปด้วยแหล่งจับจ่ายใช้สอยและพักผ่อน ครบครันและเอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตภายในเมือง

  – ติดห้างเทสโก้โลตัส , เซ็นทรัลพลาซ่า , โรบินสัน
  – ใกล้ตลาดลีวัฒนา และตลาดนัด
  – ใกล้โรงพยาบาลนครพัฒน์
  – ตรงข้ามโรงแรมทวินโลตัส , โรงแรมสิริธานี , (ในอนาคต ซี.พี.แลนด์ จะเปิดโรงแรมใกล้กับโครงการคือโรงแรมฟอร์จูน แกรนด์ นครศรีธรรมราช)
  – ติดคอนโดกัลปพฤกษ์ แกรนด์ นครศรีธรรมราช 

  Design and Security

  โครงการมีการออกแบบให้รูปลักษณ์มีความทันสมัยด้วยการใช้กระจกตัดแสง ทำให้เห็นวิวภายนอกได้ชัดเจน และยังลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร และติดกล้อง CCTV รวมถึงมีรปภ.ตลอด 24 ชม.

  .

  cp tower นครศรีธรรมราช

  โครงการ C.P. Tower เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นผนังกระจกสามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้กว้างขวาง มีการจัดการด้านพลังงานอาคารที่มีคุณภาพและการจัดการด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน อยู่ในเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ทำให้ ตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่ขยายตัวจากส่วนกลาง ทั้งในกรุงเทพและภายในตัวเมืองนครฯ ซึ่งปัจจุบันอาคารมีพื้นที่เช่าพร้อมเข้าใช้งานได้ทันที ปัจจุบันมีผู้เช่าแล้วบางส่วน

  พื้นที่เช่าโครงการมีหลากหลายขนาด แต่ละขนาดสามารถจัดแบ่งสัดส่วน กั้นผนังหรือต่อเติมได้ตามความต้องการ และสามารถจัดการพื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่น

   

  .

  LOCATION

  cp tower

  โครงการ C.P. Tower ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนเส้นหลักของเมืองนครศรีฯ คือ ถ.พัฒนาการคูขวาง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนและสถานที่สำคัญส่วนอื่นของตัวเมืองนคร อาทิเช่นทิศเหนือจะเป็นเส้นทางเดินทางไปยังสนามบินนครศรีฯ ส่วนทางทิศใต้จะเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 403

  ส่วน สถานที่โดยรอบโครงการก็มีครบครัน ทั้งโรงพยาบาล สถานศึกษา ตลาด รวมถึงห้างสรรพสินค้า ซึ่งแต่ละจุดก็ไม่ห่างจากโครงการมากนัก จึงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ในทิศเหนือของโครงการใกล้ถ.ราชดำเนินยังเป็นที่ตั้งของ สถานีขนส่ง ซึ่งใช้เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด สถานีรถไฟ และคิวรถสองแถวที่ใช้เดินทางภายในตัวเมืองนครศรีฯ และยังรับส่งระหว่างอำเภออีกด้วย

  .

  ข้อมูลประชากร จ.นครศรีธรรมราช

  cp tower นครศรีธรรมราช

  cp tower นครศรีธรรมราช

  นครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 

  เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นอยู่กับภาคเกษตร อาชีพหลัก คือ ทำสวนยางพารา ทำสวนปาล์มน้ำมัน ทำนา ทำไร่ การปลูกผลไม้(สวนสมรม) ทำสวนมะพร้าว การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และการเลี้ยงสัตว์ จากการสำรวจพบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 105,598 บาท ซึ่งเป็นอันดับที่ 10 ของภาคใต้ และอันดับที่ 34 ของประเทศ

  Info : th.wikipedia.org (ปี 2559)

  ข้อมูลนักศึกษาจบใหม่ในนครศรีธรรมราช และจังหวัดข้างเคียงในภาคใต้

  cp tower นครศรีธรรมราช

  cp tower นครศรีธรรมราช

  ตารางและกราฟแสดงจำนวนนักศึกษาจบใหม่ปี 2559 จำนวน 4 จังหวัดภาคใต้

  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 7 แห่ง คือ ม.วลัยลักษณ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช 

  และม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นอกจากนั้นจังหวัดใกล้เคียงก็ยังมีมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากมาย ทำให้มีความสะดวกในการมองหาแรงงานในระดับอุดมศึกษา ใน 1 ปีจะมีนักศึกษาจบใหม่ที่นับเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำถึง 22,000 คน (ตัวเลขจากปี 2559)

  .

  ระบบ Infrastructure ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต


  cp tower นครศรีธรรมราช
  (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

   

  ในอนาคต จ.นครศรีธรรมราช จะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีรถไฟทางคู่ตัดผ่าน  (เดิมเป็นทางเดี่ยว) ซึ่งจะทำให้เกิดความเจริญ และทำให้การเดินทางของผู้คนต่างอำเภอ , จังหวัด สามารถทำได้โดยง่ายยิ่งขึ้น โดยสายที่ตัดผ่านจะเป็นสาย รถไฟรางคู่สุราษฎร์ฯ-หาดใหญ่ ซึ่งตัดผ่าน 119 กม.

  การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท 6 กลุ่มดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ซึ่งมีระยะทางประมาณ 321 กม. ผ่าน 4 จังหวัด ได้แก่

  จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ มีระยะทาง 67 กม. ผ่านพื้นที่ 4 อำเภอ 11 ตำบล จำนวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ 13 แห่ง จ.นครศรีธรรมราช มีระยะทาง 119 กม. ผ่านพื้นที่ 7 อำเภอ 30 ตำบล จำนวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ 23 แห่ง จ.พัทลุง มีระยะทาง 77 กม. ผ่านพื้นที่ 6 อำเภอ 23 ตำบล จำนวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ 18 แห่ง และ จ.สงขลา มีระยะทาง 60 กม. ผ่านพื้นที่ 5 อำเภอ 16 ตำบล จำนวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ 6 แห่ง

  Info : thairath.co.th/

  อ่านรายละเอียดระบบ Infrastructure เพิ่มเติม คลิก

  .

  Transportation 

  สถานีขนส่งนครศรีธรรมราช

  cp tower นครศรีธรรมราช

  คิวรถสองแถว

  cp tower นครศรีธรรมราช

  สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช

  cp tower นครศรีธรรมราช

  Department Store

  เทสโก้ โลตัส

  cp tower นครศรีธรรมราช

  เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช

  cp tower นครศรีธรรมราช

  โรบินสันนครศรีธรรมราช

  cp tower นครศรีธรรมราช

  Landmark

  วัดพระมหาธาตุ

  cp tower นครศรีธรรมราช

  ศาลากลาง

  cp tower นครศรีธรรมราช

  ศาลหลักเมือง

  cp tower นครศรีธรรมราช

  .

  นครศรีธรรมราชกับการท่องเที่ยว

  Image :  thai.tourismthailand

  การยกระดับ นครศรีธรรมราชสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว นักวิชาชีพ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องและพลเมือง ได้มีการร่วมสนทนา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัด โดยสำนักผังเมืองส่วนกลางมีงบประมาณ 80 ลบ.ในการพัฒนา ซึ่งมองว่าหากพ่วงเรื่องของการท่องเที่ยวจะทำให้ผ่านการพิจารณาง่ายขึ้น โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบถนนราชดำเนินและวัดมหาธาตุฯ เป็นหลัก ตั้งแต่เรื่องการพัฒนา ทางเท้า ต้นไม้ริมถนน ผิวจราจร ถนนทางแยกต่างๆ

  รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ และถนนคนเดินโดยรอบ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และนอกประเทศ มีความจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากชุมชนและพลเมืองโดยรอบพื้นที่ เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้

  นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องของการลดความหนาแน่นของการจราจรหน้าวัดมหาธาตุฯ ต้องมีการจัดระบบเรื่องของที่จอดรถ ระบบจราจรนำเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ เช่น อาจมีสามล้อนำเที่ยวขนาดเล็ก แทนการนำรถส่วนตัวเข้ามาในพื้นที่โบราณสถาน ควบคุมการเข้าออกของนักท่องเที่ยว เป็นต้น กล่าวโดยสรุป ปัจจัยหลักในการอนุรักษ์ ทำควบคู่กับการพัฒนาเมืองเก่า แต่ต้องยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ไปพร้อมกับการส่งเสริมทางเศรษฐกิจในจังหวัด เป็นสิ่งที่เร่งด่วน เพื่อแสวงหารายได้จากการท่องเที่ยว

  .

  ACCESSIBILITY

  เนื่องจากโครงการ C.P. Tower นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใจกลางของตัวเมือง การเดินทางมายังโครงการจึงสามารถทำได้อย่างสะดวกสบาย และมาได้หลายเส้นทาง ทั้งในตัวเมืองเองที่ถนนสายย่อยล้วนเชื่อมต่อเข้าหากับถนนเส้นหลักอย่าง ถ.พัฒนาการคูขวาง ซึ่งตัดขนานกับถ.ราชดำเนิน ทำให้รถโดยสารสาธารณะอย่างสองแถว หรือแท็กซี่ก็ล้วนเดินทางมาถึงโครงการซึ่งตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

  การเดินทางระหว่างอำเภอก็สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 403 ทางทิศใต้เดินทางมาได้เช่นกัน ส่วนการเดินทางระหว่างจังหวัดนอกจากใช้ทางหลวงหมายเลข 403 แล้ว ยังสามารถใช้เส้น 4016 ได้เช่นกัน และถ้าเดินทางมาโดยเครื่องบิน จากสนามบินก็สามารถใช้ถ.พัฒนาการคูขวางเดินทางลงใต้มายังโครงการได้โดยตรง

  1.มาจากทางหลวงหมายเลข 403

  จุดที่ 1 – ทางหลวงหมายเลข 403

  หากเดินทางจากจากอำเภออื่นหรือจังหวัดอื่นบนทางหลวงหมายเลข 403 ทางทิศใต้สามารถขับมายังโครงการโดยจุดสังเกตุคือสามแยกซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นห้างโฮมโปร เมื่อเห็นป้ายให้เลี้ยวซ้ายตัดเข้าถ.พัฒนาการคูขวาง ให้ขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ 1.3 กม. สังเกตทางซ้ายมือโครงการ C.P. Tower นครศรีธรรมราช จะอยู่ก่อนถึงห้าง Tesco Lotus 

  2.มาจากทางหลวงหมายเลข 4016 (ทิศเหนือ ถ.กะโรม)

  จุดที่ 2 – ทางหลวงหมายเลข 4016 (ถ.กะโรม)

  หากเดินทางมาโดยเส้น 4016 ให้ขับตรงมาจะเจอกับสี่แยกราชดำเนินให้ขับผ่านตรงมาเข้าเส้นถ.พะเนียด ขับตรงมาจะเจอแยกขับเข้าถนนเส้นหลักคือ ถ.พัฒนาการคูขวาง ให้เลี้ยวขวาแล้วขับตรงมาประมาณ 4.3 กม. จุดสังเกตุคือห้าง Tesco Lotus โครงการจะอยู่ทางขวามือ

  3.จากถนนสายย่อยภายในตัวเมือง

  จุดที่ 3 – จากถ.ราชดำเนิน

  เนื่องจากภายในตัวเมืองนครศรีฯ มีถนนสายย่อยมากมาย รวมถึงตรอก-ซอย ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างถ.ราชดำเนินและถ.พัฒนาการคูขวางเข้าด้วยกัน ถ้าเริ่มเดินทางจาก land mark หลักคือวัดพระมหาธาตุ ให้ขับตรงมาลงใต้หรือขึ้นเหนือก็ได้ บนถนนราชดำเนินทางฝั่งตรงข้ามวัดจะมีถนนสายย่อยที่เชื่อมเข้าถนนหลัก อาทิ ถ.ประตูรักษ์ และ ถ.ศรีธามา สามารถขับเชื่อมเข้ามายังถ.พัฒนาการคูขวางได้ เมื่อตัดเข้าเส้นถนนหลักให้สังเกตห้าง Tesco Lotus โครงการจะอยู่ติดกับห้าง

  .

  SURROUNDING

  ทิศเหนือ

  เทสโก้โลตัส

  ทิศตะวันออก

  ถ.พัฒนาการคูขวาง , หมู่บ้าน , พื้นที่ดินเปล่า

  ทิศตะวันตก

  โครงการคอนโดและโรงแรม ของ ซี.พี.แลนด์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

  ทิศใต้

  พื้นที่ดินเปล่า

  ทำเลของโครงการ C.P. Tower นครศรีธรรมราช โดยรอบส่วนใหญ่ไม่มีอาคารที่สูงเกิน 6 ชั้น ทำให้ทัศนียภาพยังไม่ถูกบดบัง ยังคงมีที่ดินเปล่าข้างเคียงซึ่งอาจเกิดโครงการคล้ายกันในอนาคต

  โดยบริเวณใกล้เคียงโครงการ C.P.Tower ยังมีการพัฒนาโครงการอสังหาอื่นๆในรูปแบบ โรงแรมฟอร์จูน แกรนด์ และ คอนโดกัลปพฤกษ์ แกรนด์ ทำให้มีแนวโน้มว่าทำเลนี้จะกลายเป็น Landmark ใหม่ที่สำคัญในอนาคตเพื่อรองรับการอยู่อาศัย และการทำงานของคนในเมืองนครศรีฯ ซึ่งเมืองนี้กำลังมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

  .

  PANORAMIC VIEW

  .

  MASTER PLAN

  cp tower นครศรีธรรมราช

  FLOOR PLAN

  อาคาร C.P. Tower นครศรีธรรมราช เป็นอาคารสำนักงาน 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 9,890 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยหลักคือห้องว่างขนาดต่างๆสำหรับเช่า (พื้นที่เช่า 6,810 ตร.ม.) ส่วน Facilities อื่นๆคือ ที่จอดรถรวมกว่า 110 คัน ห้องน้ำและโถงลิฟท์ ซึ่งมีอยู่ในทุกๆชั้น

  สัดส่วนพื้นที่ในแต่ละชั้นแบ่งออกเป็น
  ชั้นที่ 1 พื้นที่ให้เช่า 2 ยูนิต ขนาด 195 และ 349 ตร.ม. ความสูงจากพื้นถึงฝ้า 4 ม.
  ชั้นที่ 2-4 พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 8 ยูนิต ขนาดตั้งแต่ 107-195 ตร.ม. ความสูงจากพื้นถึงฝ้า 2.7 ม. รวมพื้นที่เช่าต่อชั้น 1,200 ตร.ม.
  ชั้นที่ 5-6 พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 4 ยูนิต ขนาดตั้งแต่ 313-380 ตร.ม. ความสูงจากพื้นถึงฝ้า 2.7 ม. รวมพื้นที่เช่าต่อชั้น 1,332 ตร.ม.

  .

  SPHERE PHOTO

  .

  บรรยากาศหน้าโครงการ

  SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY

  สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา
  และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Realist Logo)

  โครงการ C.P. Tower นครศรีธรรมราช ตัวอาคารตั้งอยู่ติดถนนเส้นหลัก ทำให้สามารถสังเกตจากภายนอกโดยง่าย ตัวอาคารส่วนใหญ่เป็นกระจก ป้ายชื่ออาคาร C.P. Tower ติดอยู่ทางทิศเหนือด้านบนของอาคาร บริเวณติดกันเป็น site ก่อสร้างของ ซี.พี.แลนด์ ซึ่งกำลังก่อสร้าง คอนโด และโรงแรม เพื่อตอบสนองการพักอาศัยของผู้คนในย่านดังกล่าว

  ทางเข้าโครงการสำหรับรถยนต์เป็นแบบสวนกันสองเลน แบ่งทางเข้าไปยังด้านซ้ายและขับวนได้รอบอาคาร โดยสามารถออกได้จากทางเดิมที่ขับเข้ามา และมีพื้นที่จอดรถสามารถจอดได้กว่า 110 คัน 

  ด้านหน้าของอาคาร


  cp tower นครศรีธรรมราช
  ในชั้น 1 ของอาคาร C.P. Tower นครศรีธรรมราช จะมีพื้นที่เช่าทั้งหมด 2 ยูนิต ซึ่งด้านหน้าโครงการปัจจุบันจะเป็น สำนักงานและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของบริษัท ซวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด และด้านในอีกหนึ่งยูนิตจะเป็นสำนักงานตกแต่งภายใน บริษัท อินบล็อก จำกัด

  ทางเดินเท้าด้านหน้าของอาคาร


  cp tower นครศรีธรรมราช
  ทางเข้าด้านหน้าอาคารเชื่อมกับฟุตบาทสามารถสัญจรเข้าออกโดยการเดินเท้าได้โดยสะดวก และไม่ต้องเดินปะปนกับทางสัญจรของรถยนต์ซึ่งมีทางเข้าอยู่ทางฝั่งขวามือ

  บรรยากาศใต้อาคาร


  cp tower นครศรีธรรมราช
  พื้นที่ใต้อาคารส่วนใหญ่จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถ 

  บรรยากาศทางเข้าอาคาร


  cp tower นครศรีธรรมราช
  ทางเข้าสู่ภายในตัวอาคารจะอยู่ทางด้านข้างฝั่งทิศเหนือ ใต้อาคารจะมีป้ายชื่อโครงการ C.P. Tower นครศรีธรรมราช ติดอยู่ พื้นที่ส่วนนี้ใช้ผนังกระจก และมีพื้นที่ทางลาดคู่กับบันได สำหรับอำนวยความสะดวกกับคนพิการรวมถึงการขนของอีกด้วย ทางซ้ายมือจะเป็นพื้นที่ของ รปภ. ประจำโครงการ ซึ่งจะรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.

  ที่จอดรถรอบโครงการ

  ที่จอดรถของโครงการจะกระจายอยู่โดยรอบอาคาร และใต้อาคาร สามารถจอดได้กว่า 110 คัน

  งานระบบ และส่วน service

  ้องเครื่องและงานระบบต่างๆจะอยู่ใต้อาคาร และมีประตูสำหรับเข้าไป Maintenance พื้นที่ใต้อาคารยังรวมไปถึงเส้นทาง service และทางหนีไฟ ซึ่งเมื่อลงบันไดออกมาจะเจอกับทางออกซึ่งเป็นพื้นที่โล่งตามที่กฎหมายกำหนด

  .

  บรรยากาศภายในโครงการ

  SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY

  สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา
  และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Realist Logo)

  SHOW UNIT

  ตัวอย่าง Type ห้อง

  Type 3A

  Type 3B

  Type 3C

  Type 3D

  Type 5A

  Type 5B

  สำหรับพื้นที่สำหรับเช่าแต่ละห้องในภาพรวมจะให้มาเป็นห้องเปล่า พื้นเป็นพื้นคอนกรีตเปลือย ผนังฉาบเรียบทาทีขาว ส่วนฝ้าเป็นโครงคร่าว ที-บาร์ โดยความสูงจากพื้นถึงฝ้าของชั้นที่ 1 จะอยู่ที่ 4 ม. ชั้นที่ 2-6 จะอยู่ที่ 2.7 ม. 

  เนื่องจากพื้นที่โครงการที่ได้มาจะได้เป็นห้องเปล่า เราจึงสามารถมาแบ่งสัดส่วนและตกแต่งภายในพื้นที่เช่าของเราได้อย่างอิสระ เหมาะสมกับการใช้งาน อย่างเช่น แบ่งพื้นที่ด้วยผนังมวลเบาหรือยิปซั่มบอร์ด หรือจัด Furniture แบบลอยตัว โดยขนาดของห้องแต่ละห้องจะไม่เท่ากันในชั้นที่ 1 จะมีห้อง 2 ยูนิตขนาด 195 และ 349 ตร.ม. ชั้นที่ 2-4 จะมี 8 ยูนิต ขนาด 107-195 ตร.ม. และในชั้นที่ 5-6 จะแบ่งเป็น 4 ยูนิต ตั้งแต่ 313-380 ตร.ม. 

  .

  Facilities 

  โถงลิฟท์ชั้น1

   

  โถงลิฟท์ชั้น3

  โถงทางเดินภายในโครงการ

  ห้องน้ำชาย

  ห้องน้ำหญิง

   

  ตัวอย่าง office ภายในโครงการ

  SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY

  สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา
  และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Realist Logo)

  Office Dulux

  ทางเข้า Office

  โถงต้อนรับ 

  พื้นที่ทำงาน

  .

  Office ชวงโฮ

  โถงต้อนรับ

  พื้นที่สำหรับลูกค้า

  ห้องประชุม

   

  .

  SPECIFICATION & BUILDING SYSTEMS

  .

  SPECIFICATION

  1. พื้นระหว่างส่วนโถงกลางเป็นกระเบื้องสีขาว
  2. พื้นภายในออฟฟิศ เป็นคอนกรีตฉาบเรียบ
  3. พื้นกระเบื้องบริเวณโถงลิฟต์ ทางเข้าส่วนออฟฟิศ
  4. พื้นที่บริเวณโถงลิฟต์ชั้น 1 มี สีเทาตัดสีขาว

  1.

  2.

  3.

  4.

  1. ผนังกระเบื้องลายหินอ่อนบริเวณโถงลิฟต์ชั้นที่ 1
  2. ผนังออฟฟิศเป็น คอนกรีตฉาบเรียบ ทาสีขาว
  3. สวิตช์ไฟฝังกันผนัง ติดตั้งหน้าทางเข้าของออฟฟิศ
  4. เต้าเสียบและเต้ารับโทรศัพท์ ติดตามผนัง ภายในห้องออฟฟิศ

  1.

  2.

  3.

  4.

  1. ประตูหน้าออฟฟิศ เป็น กระจกเขียวตัดแสง ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด
  2. หน้าต่างหน้าออฟฟิศเป็น กระจกเขียวตัดแสง ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด
  3. กระจกบานฟิคและบานกระทุ้ง เป็น กระจกเขียวตัดแสง เฉพาะตำแหน่งหน้าโครงการได้เต็มจากพื้นถึงเพดาน
  4. กระจกบานฟิคและบานกระทุ้ง เป็น กระจกเขียวตัดแสง ห้องออฟฟิศตำแหน่งอื่นๆ
  5. รางหน้าต่างบานกระทุ้งเป็นแบบเกรียวล๊อค
  6. มือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง

  CP Tower

  1.

  CP Tower

  2.

  CP Tower

  3.

  CP Tower

  4.

  CP Tower

  5.

  CP Tower

  6.

  1. ช่องแอร์ แบบฝังฝ้าในพื้นที่ออฟฟิศ
  2. แผงไฟฟลูออเรสเซนต์ ฝังฝ้า ส่วนออฟฟิศ
  3. ฝ้าแบบ T Bar ส่วนออฟฟิศ
  4. โคมไฟดาวน์ไลท์ แบบฝังฝ้า บริเวณโถงลิฟต์และทางเข้าชั้นที่ 1
  5. ดรอปฝ้าตกแต่ง ส่วนโถงลิฟต์และล้อบบี้ชั้นที่ 1

  CP Tower

  1.

  CP Tower

  2.

  CP Tower

  3.

  CP Tower

  4.

  CP Tower

  5.

  Building Systems

  1. แป้นปุ่มกดหน้าลิฟต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Mitsubishi
  2. แป้นปุ่มกดภายในลิฟต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Mitsubishi
  3. กล้องวงจรปิดภายในลิฟต์
  4. ไฟดาวน์ไลท์ภายในลิฟต์

  CP Tower

  1.

  CP Tower

  2.

  CP Tower

  3.

  CP Tower

  4.

  1. ไฟฉุกเฉิน
  2. ปุ่มสัญญาณเตือนอัคคีภัย
  3. อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนอัคคีภัยด้วยเสียง
  4. ตู้พร้อมอุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิง
  5. ป้ายทางออกฉุกเฉิน
  6. กล้องวงจรปิดในอาคาร
  7. หัวกระจายน้ำดับเพลิง
  8. อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ
  9. บันไดหนีไฟ
  10. กล้องวงจรปิดด้านนอกอาคาร

  CP Tower

  1.

  CP Tower

  2.

  CP Tower

  3.

  CP Tower

  4.

  CP Tower

  5.

  CP Tower

  6.

  CP Tower

  7.

  CP Tower

  8.

  CP Tower

  9.

  CP Tower

  10.

  1. ประตูไม้ทางเข้าห้องน้ำส่วนกลาง
  2. ก๊อกล้างมือ ยี่ห้อ Cotto
  3. อ่างล้างมือ ยี่ห้อ Cotto
  4. โถปัสสาวะผู้ชาย
  5. ประตูกั้นห้องอุจจาระ
  6. โถสุขภัณฑ์ ยี่ห้อ Cotto
  7. สายฉีดชำระ
  8. ที่ใส่กระดาษม้วน

  CP Tower

  1.

  CP Tower

  2.

  CP Tower

  3.

  CP Tower

  4.

  CP Tower

  5.

  CP Tower

  6.

  CP Tower

  7.

  CP Tower

  8.

  1. ห้อง AHU แบบแยกส่วน จัดเตรียมไว้ทุกห้องออฟฟิศ สามารถเปิด-ปิดเองได้
  2. เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ York
  3. ระบบปั๊มน้ำจากดาดฟ้าอาคาร
  4. CDU ส่วนกลางของอาคาร ตั้งอยู่บนดาดฟ้า

  CP Tower

  1.

  CP Tower

  2.

  CP Tower

  3.

  CP Tower

  4.

  .

  COMPARISON

  C.P. Tower นครศรีธรรมราช

  • ที่อยู่ : ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช
  • จำนวนชั้น : 6 ชั้น
  • พื้นที่เช่าทั้งหมด : ประมาณ 6,810 ตร.ม.
  • พื้นที่เช่า : 107-380 ตร.ม.
  • ราคาเริ่มต้น : 330 บ./ตร.ม./เดือน

  ตัวอย่างอาคารพาณิชย์ให้เช่าอื่นๆ : โครงการเมืองทอง นครศรีฯ

  อาคารพาณิชย์ เมืองทอง จ.นครศรีธรรมราช

  • ที่อยู่ : ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช
  • จำนวนชั้น : 3 ชั้น 2 คูหา
  • พื้นที่เช่าทั้งหมด : ทั้งตึก
  • พื้นที่เช่า : 288 ตร.ม.

  อาคารพาณิชย์ เมืองทอง จ.นครศรีธรรมราช

  • ที่อยู่ : ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช
  • จำนวนชั้น : 3 ชั้น 1 คูหา
  • พื้นที่เช่าทั้งหมด : ทั้งอาคาร
  • พื้นที่เช่า : 144 ตร.ม.

  ตัวอย่างอาคารพาณิชย์ให้เช่ารอบตัวเมืองนครศรีฯ และภายในโครงการ I-Biz

  อาคารพาณิชย์ภายในโครงการ I-Biz จ.นครศรีธรรมราช

  • ที่อยู่ : ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช
  • จำนวนชั้น : 3 ชั้น 2 คูหา
  • พื้นที่เช่าทั้งหมด : ทั้งอาคาร
  • พื้นที่เช่า : 288 ตร.ม.

  อาคารพาณิชย์ ถ.ราชดำเนิน

  • ที่อยู่ : ถ.ราชดำเนิน สี่แยกศาลากลาง จ.นครศรีธรรมราช
  • จำนวนชั้น : 2 ชั้น 2 คูหา
  • พื้นที่เช่าทั้งหมด : ทั้งอาคาร
  • พื้นที่เช่า : 320 ตร.ม.

  อาคารพาณิชย์ ถ.ราชดำเนิน

  • ที่อยู่ : ถ.ราชดำเนิน จ.นครศรีธรรมราช
  • จำนวนชั้น : 3 ชั้นครึ่ง 2 คูหา
  • พื้นที่เช่าทั้งหมด : ทั้งอาคาร
  • พื้นที่เช่า : 384 ตร.ม.

  อาคารพาณิชย์ ถ.พัฒนาการคูขวาง

  • ที่อยู่ : ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช
  • จำนวนชั้น : 3 ชั้นครึ่ง 4 คูหา
  • พื้นที่เช่าทั้งหมด : แบ่งเช่าอย่างละ 2 คูหา
  • พื้นที่เช่า : 384 ตร.ม./2 คูหา

  .

  REALIST’S VIEW

  LOCATION

  การเดินทาง

  การเดินทางมายังโครงการ หากเป็นการเดินทางภายในตัวเมือง ถือว่าเดินทางมาถึงได้อย่างสะดวก เนื่องจากโครงการอยู่ติดถนนใหญ่ซึ่งเป็นเส้นหลัก (ถ.พัฒนาการคูขวาง) อีกทั้งยังอยู่ติดกับห้างเทสโก้โลตัส สามารถจับจ่ายใช้สอยได้สะดวก อีกทั้งถนนเส้นนี้ยังเชื่อมต่อไปยัง อำเภอและจังหวัดอื่นๆได้ รวมถึงเป็นทางไปยังสนามบินนครศรีฯด้วยเช่นกัน

  การเดินทางระหว่างอำเภอและจังหวัดสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกพอสมควรเนื่องจากตัวเมืองเองมีสนามบิน และท่าขนส่งประจำจังหวัด ถ้าเป็นระหว่างอำเภอก็มีคิวรถสองแถว และ taxi ให้บริการ (รถสองแถว และ taxi ให้บริการรับส่งในตัวเมืองด้วยเช่นกัน)

  บรรยากาศของย่าน

  บริเวณรอบโครงการในส่วนของพื้นที่ข้างเคียง มีคอนโด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ และกำลังก่อสร้างโรงแรมฟอร์จูน แกรนด์ ซึ่งเป็นของเครือ ซี.พี.แลนด์ เอง ในอนาคตพื้นที่โดยรอบโครงการก็มีแนวโน้มจะเป็น Landmark สำคัญประจำจังหวัด สถานที่อื่นๆที่ติดกันคือ ห้างเทสโก้โลตัส ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ฝั่งตรงข้ามเป็นโรงแรมเดอะทวินโลตัส ตลาดลีวัฒนา และหมู่บ้านจัดสรร ทำให้โดยรอบโครงการ มีการสัญจรของผู้คนตลอดเวลา

   

  SPECIFICATION

  สิ่งที่โครงการให้มาถือว่าเป็น spec ระดับมาตรฐานทั่วไป

   

   

  DESIGN

  โครงการเป็นการออกแบบแนว modern โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีการติดกระจกโดยรอบอาคาร ทำให้ภาพลักษณ์ของอาคารดูทันสมัย ดึงดูดสายตา สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่ายจากระยะไกล สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับธุรกิจได้อีกด้วย

   

  พื้นที่แต่ละห้องที่กว้างขวาง ถือเป็นการออกแบบที่เน้นการใช้งานเป็นหลักซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบโครงการที่เป็น อาคารสำนักงานให้เช่า ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยจำนวนมากในการใช้งาน

  FACILITIES AND SECURITIES 

  พื้นที่ส่วนกลางของโครงการถือว่ามีพื้นที่เหมาะสมกับจำนวนพื้นที่ให้เช่า โครงการจะมีห้องน้ำแยกชาย-หญิงในทุกๆชั้น โถงลิฟท์ และห้องงานระบบ 

  ส่วนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยถือว่าได้มาตรฐาน จากการติดตั้งกล้อง CCTV ในทุกๆจุดของโครงการ รวมถึงมี รปภ. ที่รักษาความปลอดภัยในโครงการตลอด 24 ชม.

  .

  .

 • BEARING STATION

  เดินทางโอเค ทำเลน่าอยู่

  สถานีแบริ่ง เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท ส่วนต่อขยายอ่อนนุช-แบริ่ง ยกระดับเหนือถ.สุขุมวิท บริเวณสามแยกแบริ่ง ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดเขตการปกครองของกรุงเทพฯ ก่อนเข้าสู่พื้นที่จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

  ในปี 2560 สถานีแบริ่งไม่ใช่สถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทอีกต่อไป เพราะได้มี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะที่ 1 แบริ่ง-สำโรง ทำให้มีการเดินรถเพิ่ม 1 สถานีจากแบริ่งไปจนถึงสำโรง เนื่องจากเป็นเขตที่สิ้นสุดกับเขตจ.สมุทรปราการ จึงทำให้ผู้ที่พำนักอยู่ในจ.สมุทรปราการมาใช้งานมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็น

  จากการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและการเข้าออกตัวเมืองที่สะดวก ย่านแบริ่งจึงมีอัตราการเติบโตของย่านอย่างต่อเนื่อง 

  .

  ย่านแบริ่ง เป็นอีกหนึ่งย่านที่ทาง Realist อยากพาทุกคนไปทำความรู้จัก เพราะเราคาดการณ์ว่าย่านนี้จะเป็นอีกหนึ่งทำเลที่มีศักยภาพในการลงทุนในอนาคต โดยหัวข้อต่างๆที่จะกล่าวถึงคือ เรื่อง Transportation (ถนน และแนวรถไฟฟ้า) , Commercial Mall , Condo (ความคุ้มค่าในการลงทุน)

  โดยเฉพาะโครงการพักอาศัยแนวตั้งอย่างคอนโด ย่านนี้จึงกลายเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการที่พักอาศัยใกล้กับสถานที่ทำงานซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพชั้นใน ซึ่งย่านแบริ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างชานเมืองกับภายในเมือง รวมถึงที่อยู่อาศัยยังมีราคาที่จับต้องได้ 

  อีกทั้งเรื่องการลงทุนในด้านอสังหา ย่านนี้ก็มีแนวโน้มจะมีราคาสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้นครั้งนี้ Realist จึงอยากจะพามาดูภาพรวมของย่านนี้ไปพร้อมกัน

  .

  Transportation

  ถนน และทางพิเศษยกระดับ

  การเดินทางด้วยถนนโดยรอบย่านแบริ่งถือว่าสามารถใช้งานได้โดยสะดวกโดยการใช้ถนนเส้นหลักคือ ถ.สุขุมวิท

  ในทิศเหนือยังมีทางพิเศษยกระดับ ซึ่งถ้าเราใช้เดินทางไปยังทิศตะวันตกจะเป็นเส้น ทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยสามารถวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพชั้นในได้โดยตรง ถ้าใช้ทางพิเศษไปยังทิศตะวันออกจะเป็นเส้น ทางพิเศษบูรพาวิถี สามารถใช้เดินทางออกไปยังฝั่งชลบุรีได้โดยสะดวก (ด้านล่างของทางพิเศษเป็น ถ.บางนา-ตราด สามารถใช้เส้นทางนี้ออกไปยังนอกเมืองได้เช่นกัน)

  ถนนเส้นหลักอื่นๆในย่าน คือ ถ.ลาซาล และ ถ.แบริ่ง โดยทั้งสองเส้นสามารถวิ่งเชื่อมต่อระหว่าง ถ.สุขุมวิท และ ถ.ศรีนครินทร์ เข้าด้วยกัน ทำให้สองเส้นนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในชั่วโมงเร่งด่วน

  ถนนเส้นหลักของย่านแบริ่ง

  ถ.สุขุมวิท

  จากย่านแบริ่งฝั่งขาออก ถ.สุขุมวิทจะไปบรรจบกับเส้นวงแหวนรอบนอกฝั่งใต้และถ.กาญจนาภิเษก

  ส่วนฝั่งขาเข้าถ.สุขุมวิทจะไปตัดกับ ถ.บางนา-ตราด กับ ถ.สรรพาวุธ ซึ่งด้านบนเป็นทางพิเศษยกระดับ (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษบูรพาวิถี) ตรงขึ้นไปทางทิศเหนือจะวิ่งเข้าสู่กรุงเทพฝั่งชั้นใน

  ถ.ลาซาล (ซ.สุขุมวิท 105)

  ชื่อลาซาลมาจากชื่อของนักบุญ จอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนลาซาลซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยนี้ ถนนเส้นนี้เป็นเส้นที่เชื่อมถ.สุขุมวิทเข้ากับ ถ.ศรีนครินทร์ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ซ.สุขุมวิท 105 

  ถ.แบริ่ง (ซ.สุขุมวิท 107)

  เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่ตัดขนานกับถ.ลาซาล ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อระหว่างถ.สุขุมวิทกับถ.ศรีนครินทร์เช่นดียวกัน ความกว้างของถนนเส้นนี้จะกว้าง 4 เลน ซึ่งกว้างกว่าถ.ลาซาล ซึ่งมี 2 เลน ส่วนใหญ่ภายในย่านจะเป็นชุมชน อาคารพาณิชย์และโรงเรียน

  .

  ระบบขนส่งสาธารณะ

  รถไฟฟ้าเส้นหลักที่ตัดผ่านย่านนี้คือ รฟฟ.สายสีเขียว ซึ่งแต่ก่อนสถานีแบริ่งคือสถานีปลายทางของสายสีเขียว แต่ปัจจุบันมีการขยายเส้นทางต่อ เป็น โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว แบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทางรวม 13 กิโลเมตร มีจำนวน 9 สถานี

  โดยเริ่มจากส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1 ช่วงอ่อนนุช – แบริ่ง บริเวณซอยสุขุมวิท 107 ไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท ข้ามคลองสำโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย

  เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ แนวจะเบี่ยงจากเกาะกลางไปทางด้านทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท เพื่อข้ามทางต่างระดับสุขุมวิท จากนั้นจึงเบี่ยง กลับมาอยู่ในแนวเกาะกลางถนนสุขุมวิท ผ่านแยกศาลากลาง แยกการไฟฟ้า แยกแพรกษา แยกสายลวด จนถึง จุดสิ้นสุดโครงการที่ สถานีเคหะฯ จ.สมุทปราการ

  โครงการ รฟฟ.สายสีเขียว ในย่านแบริ่งถือเป็นส่วนต่อขยาย อ่อนนุช – แบริ่ง ทำให้ต้องเสียค่าบริการเพิ่มอีก 10 บาท แต่ ภาพรวมก็ทำให้มีความสะดวกในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนจากจังหวัดสมุทรปราการที่เดินทางเข้าตัวเมืองได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

  อีกหนึ่งเส้นคือฟฟ.สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ที่ตัดเข้ามาที่เส้นถ.เทพารักษ์ เชื่อมกับสถานีสำโรง ทำให้สถานีนี้เป็นอีกหนึ่งสาย interchange เพื่อการเดินทางเข้าสู่ย่านอื่นๆอีกเส้นทางหนึ่ง ก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่การมาถึงของโครงการรถไฟฟ้าทั้งสองสายทำให้ย่านแบริ่งเติบโตและขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

   

  อ่านรายละเอียด รฟฟ.สายสีเหลืองเพิ่มเติม คลิก

  .

  Commercial Area

  โครงการ Commercial  ใหญ่ๆบริเวณที่ใกล้เคียงย่านที่สุดจะอยู่ใกล้กับสถานีบางนา คือ Bitec Bangna และ The Bangkok mall ส่วนที่ใกล้สถานีสำโรงจะเป็น Imperial World ซึ่งจากผังจะสังเกตได้ว่าตัวบริเวณย่านแบริ่งเองไม่มี Landmark อยู่เลย เพราะส่วนใหญ่ในย่านนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์เป็นส่วนมาก และค่อนข้างหนาแน่น ทำให้ไม่เหลือพื้นที่ให้เกิดโครงการใหญ่ๆเป็น mall ต่างๆอีก

  แต่เมื่อพิจารณาจากระยะทางระหว่าง 3 สถานีคือ สำโรง แบริ่ง และบางนา ก็ไม่ได้ไกลมากนักในการเดินทางไปยัง Commercial Area แต่ละจุด โดยโครงการที่น่าจับตามองคือ The Bangkok mall ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเป็น magnate สำคัญของย่านในอนาคต

  อ่านรายละเอียด Bangkok Mall เพิ่มเติม คลิก

  The Bangkok Mall

  Bitec Bangna

  Imperial World

  .

  Condo

  หลังจากส่วนต่อขยาย อ่อนนุช – แบริ่ง เปิดใช้บริการเมื่อปี 2554 บริเวณโดยรอบย่านแบริ่งก็มีโครงการคอนโดเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งบนถ.สุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนเส้นหลัก หรือภายในซอยอย่าง ถ.ลาซาล และ ถ.แบริ่ง ก็มีทั้ง High Rise คอนโด และ Low Rise คอนโดเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงปีหลังๆ จนมาถึงปัจจุบัน

  ในหัวข้อนี้ Realist ได้เลือกโครงการคอนโด High Rise เปิดใหม่ 6 โครงการมาวิเคราะห์ เพื่อดูศักยภาพและความคุ้มค่าในการลงทุน ให้ผู้ที่สนใจโครงการพักอาศัยในย่านนี้ใช้ประกอบการตัดสินใจ สำหรับทั้งผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยเองและผู้ที่ต้องการซื้อเพื่อการลงทุน

  ศักยภาพของพื้นที่ และการลงทุน

  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบอัตราส่วนต่างกำไรหรือที่เรียกว่า Capital gain  เเละรูปแบบการสร้างรายได้กระเเสเงินสดจากการปล่อยเช่า หรือที่เรียกว่า Gross Rental Yield

  ครั้งนี้ทาง Realist จะนำโครงการคอนโด High Rise 6 โครงการมาคำนวณหา Capital gain เเละ Gross Rental Yield ว่าคุ้มค่าเเก่การลงทุนหรือไม่

  ดูตัวอย่างการวิเคราะห์ Capital gain และ Gross Rental Yield โครงการคอนโดลาดพร้าว – รัชดา คลิก

  .

  อัตราส่วนต่างกำไร(Capital gain)

  Capital gain (อัตราส่วนต่างกำไร) คือ การเปรียบเทียบกำไรที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์กับราคาที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์มา เเละนำมาหาว่าถ้าหากซื้อมาในราคา 100 บาท จะขายได้กำไรกี่บาท ซึ่งก็คือการทำออกมาให้อยู่ในรูปเปอร์เซนต์หรือร้อยละ 

  โดยในที่นี้เนื่องจากคอนโดมีระยะเวลาในการเริ่มโครงการที่เเตกต่างกันจึงต้องนำมาหาเฉลี่ยเพื่อที่จะทราบถึง Capital gain เฉลี่ยต่อปีของเเต่ละโครงการ (เนื่องจากโครงการ NICHE MONO เป็นโครงการใหม่ที่กำลังจะเปิดขาย ดังนั้นจึงยังไม่สามารถคำนวณหา Capital gain ได้)

  ราคาซื้อขายในการคำนวณนี้ ทาง Realist อ้างอิงจากการสำรวจราคาซื้อขายเริ่มต้นต่อ ตร.ม. ของห้อง 1 bedroom ขนาด 26-30.24 ตร.ม. โดยนำ ‘ราคาขายเริ่มต้น’ ของโครงการนั้นๆในการมาคิด

  **Capital gain  = [ (ราคาขายลบราคาซื้อ/ราคาขายเริ่มต้น)* x 100 ] / จำนวนปีที่ซื้อ
  AVERAGE CAPITAL GAIN = ค่าเฉลี่ยของ Capital gain ทั้ง 5 โครงการ [ (2.83+3.14+2.22+5.60+5.46)/5 ]

  *ราคาขาย = ราคาที่กำลังขาย ณ ปัจจุบัน , ราคาซื้อ = ราคา ณ วันที่เริ่มซื้อ

  .

  อัตราผลตอบเเทน(Gross Rental Yield)

  Gross Rental Yield คือ กำไรจากการปล่อยเช่าโดย ไม่หักค่าใช้จ่าย (ถ้าเป็น Net Rental Yield จะเป็นกำไรจากการปล่อยเช่าที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว เนื่องจากแต่ละโครงการก็จะมีค่าใช้จ่ายระหว่างการปล่อยเช่าที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับราคาส่วนกลาง บาท/ตร.ม. ที่แต่ละโครงการกำหนดมา, ค่านายหน้าที่บางคนต้องจ่ายเพื่อให้ Agent มาดูแล รวมถึงค่าประกันที่อยู่อาศัย และค่าซ่อมแซม บำรุงห้องซึ่งราคาพวกนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเจ้าของห้องดูแลจัดการ )

  อัตราเฉลี่ย Gross Rental Yield ของโครงการคอนโดที่น่าลงทุนอยู่ที่ 3-5% จากการคำนวณ  Gross Rental Yield ของคอนโด 5 โครงการ (เนื่องจากโครงการ  NICHE MONO Sukhumvit-Bearing และ  Ideo O2 ยังสร้างไม่เเล้วเสร็จจึงยังไม่มีผู้ปล่อยเช่า ทำให้ยังไม่สามารถนำมาคำนวณหา Gross Rental Yield ได้ ) โดยตัวเลขที่นำมาคิดคือ ‘ราคาขายเฉลี่ย’ ของทั้งโครงการ ซึ่งแตกต่างจาก Capital gain ด้านบนที่นำราคาเริ่มต้นของโครงการมาคิด

  **GROSS RENTAL YIELD = [ (ค่าเช่าทั้งปี / ราคาซื้อขายคอนโด*) x 100 ]
  AVERAGE GROSS RENTAL YIELD = ค่าเฉลี่ยของ GROSS RENTAL YIELD ทั้ง 4 โครงการ
  [ (3.38+4.05+4.49+3.96)/4 ]

  *ราคาซื้อ = ราคา ณ วันที่เริ่มซื้อ

  .

  สรุปความคุ้มค่าในด้านการลงทุน

  เมื่อพิจารณาจากตัวเลขค่าเฉลี่ยทั้งสองพบว่า AVERAGE CAPITAL GAIN  3.85% และ AVERAGE GROSS RENTAL YIELD 3.97% เป็นตัวเลขที่บ่งบอกว่าย่านแบริ่งโดยรอบมีแนวโน้มที่ดีในระดับหนึ่งในการลงทุนด้านอสังหา ถ้าจะซื้อเพื่อขายต่ออาจจะปล่อยได้ไม่เร็วนัก แต่ก็สามารถทำได้และมีอัตราค่าตอบแทนที่น่าพอใจ แต่ถ้าซื้อเพื่อปล่อยเช่าก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเพราะ 3-5% ถือเป็นตัวเลขที่คุ้มค่าในการลงทุนซื้อเพื่อปล่อยเช่า

  เมื่อมองภาพรวมของย่านจากหัวข้อนี้พบว่า คอนโดที่กำลังจะเกิดใหม่ หรือกำลังสร้างอยู่ ณ ขณะนี้ มีความคุ้มค่าพอที่จะลงทุน โดยโครงการ NICHE MONO Sukhumvit-Bearing เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ในย่าน และมีความน่าใจ ด้วยศักยภาพของทำเล ซึ่งตัวโครงการอยู่บนถนนใหญ่ สุขุมวิท70 และห่างจาก BTS แบริ่ง เพียง 250ม. 

  .

  NICHE MONO Sukhumvit-Bearing

  NICHE MONO Sukhumvit-Bearing

  ที่ตั้ง
  สุขุมวิท70 , ถ.สุขุมวิท , 250 ม. จาก BTS แบริ่ง

  ลักษณะโครงการ
  High Rise Condo 1 อาคาร

  เจ้าของโครงการ
  บริษัท เสนา ฮันคิว 2 จากัด

  ความสูงอาคาร
  34 ชั้น

  ขนาดที่ดิน
  4-3-59.8 ไร่

  จำนวนยูนิต
  1,275 ยูนิต

  ราคาเริ่มต้น
  2.3 ลบ.(Fully-Furnished)
  (เริ่มต้น 82,000 บ./ตร.ม.)
  ผ่อน 8,000 บาท/เดือน

  สถานีแบริ่ง

  คอนโดแนวคิดใหม่ กับการสร้างที่อยู่อาศัยตามแบบฉบับคนญี่ปุ่น ที่ร่วมทุนกันระหว่าง “SENA” ผู้ประกอบการอสังหาฯ แนวหน้าของไทย ร่วมกับ “Hankyu Realty” ผู้ประกอบการอสังหาฯ รายใหญ่ผู้มีความชำนาญด้านพัฒนาอสังหาฯ ในประเทศญี่ปุ่นกว่า 100 ปี ร่วมกันพัฒนาโครงการใหม่

  อีกทั้งยังมีปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยสร้างความคุ้มค่าในการลงทุน คือ ทำเลโครงการ สิ่งอำนวยความสะดวก ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม.
  ซึ่งเริ่มต้นที่ 82,000 บาท/ตร.ม. และมาพร้อมกับ Fully Furnished เมื่อเทียบกับคู่แข่งในย่านเดียวกัน ที่มีราคา
  ประมาณ 100,000 บาท/ตร.ม. ขึ้นไป

  .

  สถานีแบริ่ง

  .

  สถานีแบริ่ง

  พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ , สระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge ระบบเกลือยาว 88 เมตร ห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ครบครันด้วยพื้นที่ 250 ตรม 

  Boxing Room , Panoramic Sky Lounge, Jogging Track ในสวน และ Yoga Room

  .

  โครงการนำแนวคิด Geo Fit+ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่น มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ Lifestyle คนไทย ยกตัวอย่างเช่น การวางโซนพยาบาลไว้ในโครงการเพื่อเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยของลูกบ้าน หรือการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ EV Charger ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แทนการใช้ไฟฟ้าในโครงการ

  รวมถึงมีการออกแบบฟังก์ชั่นห้องชุด ให้ตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัย เช่น ชั้นปรับระดับได้ที่สามารถปรับฟังก์ชั่นการใช้งานตู้ภายในห้องชุด ได้ตามการใช้งานจริง

  อ่านแนวคิด Geo Fit+ ของฮันคิวเพิ่มเติม คลิก

  สถานีแบริ่ง

  .

  สถานีแบริ่ง

  สำหรับผู้ที่สนใจ NICHE MONO สุขุมวิท-แบริ่ง คอนโดใหม่ติดถนนใหญ่ 1 นอน 28 ตร.ม. Fully Furnished!! เริ่ม 2.3 ล้าน* ผ่อนเพียง 8,000 บาท/เดือน*

  PRE-SALES 30 ก.ย.นี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดพิเศษ 50,000 บาท ที่นี่ http://sena.co.th/register/niche-mono-sukhumvit-bearing หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1775 กด 70

 • ASHTON ASOKE – RAMA9

  มุมแยกอโศก – พระราม 9 ทุกยูนิตเป็นห้องมุม

   

  ร้อนแรงกว่านี้มีแต่ดวงอาทิตย์เท่านั้น สำหรับคอนโดตัว TOP ของ Ananda ใน พ.ศ. นี้ อย่าง ASHTON ASOKE RAMA – 9 ที่พึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปช่วงกลางปีนี้ (2560)

  คอนโด High Rise ระดับ Super Luxury 2 ทาวเวอร์ บนที่ดินมุมถนนหน้ากว้างกว่า 200 ม. แยกอโศก – พระราม 9 ห่างจากทางออก 3 MRT พระราม 9 เพียง 230 ม.

  บนทำเลที่น่าจับตามองสุดๆ เพราะเป็น CBD (Central business district )

  ใหม่ของกรุงเทพ ที่เอกชนหลายเจ้าจ้องลงทุนกัน ไม่ว่าจะเป็นเมกะโปรเจค
  อย่าง The Grand Rama9 ที่กำลังก่อสร้าง The Super Tower ว่าที่ตึกสูงที่สุดในอาเซียน ใกล้ CBD ปัจจุบันอย่างอโศก
  และยังใกล้กับ มักกะสัน ที่ดินเกือบ 500 ไร่ของ รฟท. ที่มีสถานี Airport Rail Link เชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิ และเป็นพื้นที่ที่ญี่ปุ่นอยากมาลงทุนเป็นศูนย์อสังหาริมทรัพย์มากที่สุด ทำเลนี้จึงเป็นแหล่งงานสำคัญในอนาคตอย่างแน่นอน

  โดยปกติที่ดินมุมถนน มักถูกพัฒนาเป็นห้างสรรพสินค้า หรืออาคาร Mixed – Use เพราะเป็นที่ดินที่มีศักยภาพในการเข้าถึงจากหลายทาง และมีความโดดเด่น เนื่องจากมีหน้าอาคารติดถนนถึง 2 ด้าน แต่ Ananda กลับเอาข้อดีเหล่านี้มาสร้างคอนโด นี่คือโจทย์ที่ท้าทายทีมงานของ Ananda ไม่น้อย เพราะศักยภาพที่สูงมากของที่ดินเป็นตัวเปรียบเทียบอย่างชัดเจนว่าโครงการที่สร้างขึ้นมาคู่ควรกับทำเลหรือไม่

  ซึ่งจากภาพที่ Ananda เปิดเผยออกมา และเมื่อได้เข้าไปชมห้องตัวอย่างใน Sales gallery ที่แนะนำให้ลองไปชมสักครั้ง ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง แม้ว่า Ananda ยัง

  คงคุมความเป็น American classic ในภาพลักษณ์ของชายใส่สูทสวมหมวกสีดำ ตามสไตล์แบรนด์ ASHTON ซึ่งเป็นแบรนด์ Segment สูงสุดของ Ananda แต่เราจะเริ่มเห็นความทันสมัย ความกล้า และความขบถเล็กๆ ออกมาในงานนี้ ทำให้รู้สึกว่าผู้ชายในชุดสูทนั้นดูหนุ่มขึ้น และดูเหมือนว่าครั้งนี้ Ananda จะพาชายในชุดสูทมาให้เรารู้จักพร้อมๆ กันถึง 2 คน 

  อาคารทั้ง 2 ทาวเวอร์ (ALPHA & OMEGA) ถูกออกแบบให้มีคาแรคเตอร์แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนไปยัง Facilities ต่างๆภายในอาคาร รวมถึงการตกแต่งภายใน นอกจากนี้ Ananda ยังทลายกรอบการออกแบบเดิมๆ โดยไม่จำกัดว่าห้องจะต้องมีขนาด กว้าง x ยาว เท่าไหร่อีกต่อไป โดยเฉพาะห้องขนาดใหญ่ๆที่ไม่ได้เป็นห้องสี่เหลี่ยมทั้งหมดมาต่อกัน หรือความกล้าท้าทายโดยการออกแบบให้ทุกยูนิตเป็นห้องมุม ที่มีหน้าต่างบานใหญ่เชื่อมต่อกันเป็นแนวยาว

  ทำให้เรามองเห็นภาพ ASHTON ASOKE RAMA – 9 เป็นภาพลักษณ์ของคนสมัยใหม่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต กล้าที่จะลองเลือกอะไรใหม่ๆที่ดีกว่า แต่ก็ยังคงเป็นคนที่มีรสนิยมดี สามารถ Match ทุกอย่างได้อย่างลงตัว

  พิเศษยิ่งกว่านั้นเมื่อ Ananda สามารถเอาร้าน Dean & Deluca คาเฟ่ชื่อดังจาก New York มาอยู่ที่ชั้น 1 ทาวเวอร์ ALPHA ได้ ด้วยขนาดพอๆกับที่ตึกมหานคร

  ลองนึกดูว่าจะดีแค่ไหนถ้าได้อยู่บนห้องสูงๆของคอนโดที่ Luxury ที่สุดในโซนพระราม 9 ทำเลมุมถนนที่หาไม่ได้อีกแล้ว มองเห็นตึกที่สูงที่สุดในอาเซียน ในขณะที่คนส่วนใหญ่ต้องตื่นเช้าฝ่าฝันรถติดมาทำงานในย่านนี้ แต่คุณจะเป็นคนส่วนน้อยที่มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น มีเวลามาเลือกของว่างและทานกาแฟในร้าน Dean & Deluca ที่เพียงแค่ลงลิฟต์มาก็ถึง ก่อนที่จะไปทำงานที่อยู่ใกล้ๆ

  FACT

  26 JUL 2017

  GENERAL INFORMATION

  Project :
  ASHTON ASOKE-RAMA9

  Developer :
  Ananda Development

  Tenure : Freehold

  Area : 3 – 3 – 0 ไร่

  Location แยกอโศก – พระราม 9

  Type : High Rise Condo

  Total Floors : 2 อาคาร
  – อาคาร Alpha 46 ชั้น
  – อาคาร Omega 50 ชั้น

  Website :
  ASHTON ASOKE-RAMA9

  UNIT TYPE 

  Total Units : 593 ยูนิต
  – อาคาร Alpha : 353 ยูนิต
  – อาคาร Omega : 240 ยูนิต

  Fully Fitted

  Type A 
  – 1 Bedroom
  – 32.50 – 34.00 ตร.ม.

  Type B
  – 1 Bedroom
  – 38.00 – 46.00 ตร.ม.

  Type C
  – 1 Bedroom หน้ากว้าง
  – 40.00 – 46.50 ตร.ม.

  Type D
  – 2 Bedroom 
  – 61.00 ตร.ม.

  Type E
  – 2 Bedroom 
  – 66.00 – 68.50 ตร.ม. 

  FACILITIES

  ที่จอดรถ : 396 คัน
  รวมที่จอดรถสาธารณะ 4 คัน
  และที่จอดรถร้านค้า 30 คัน
  มีระบบจอดรถอัตโนมัติ

  – Lobby
  – ร้านค้า
  – สวน & สวนดาดฟ้า
  – สระว่ายน้ำ
  – อ่างน้ำวน
  – ห้องสตรีม & ห้องซาวน่า
  – ฟิตเนส

  – ห้องมวย
  – ห้องจักรยานจำลอง
  – Functional training studio

  – ห้องโยคะ
  – ห้องนวด

  – ห้องดูหนัง
  – Sky social club
  – Co – working space
  – Co – kitchen
  – ห้องซักล้าง
  – ห้องจดหมาย

  – ฯลฯ

  PRICE

  ราคาเริ่มต้น : 6.3 ลบ.
  200,000 บ./ตร.ม.

  ราคาเฉลี่ย :
  247,000 บ./ตร.ม.

  ค่าจอง : 150,000 บ.

  ทำสัญญา : 5 %

  ค่าดาวน์ : 10 %

  โอนกรรมสิทธิ์ : 85 %

  ค่ากองทุน 1000 บ./ตร.ม.

  ค่าส่วนกลาง : 85 บ./ตร.ม.

  ส่วนลดสูงสุด : 500,000 บ.

  PRODUCT 

  ASHTON ASOKE – RAMA9

  เป็นคอนโด High Rise ระดับ Super Luxury 2 ทาวเวอร์ บนมุมถนนหน้ากว้างกว่า 200 ม. แยกอโศก – พระราม 9

  ออกแบบ Exterior โดย A49 บริษัทสถาปนิกไทยที่มีผลงานในหลายๆประเทศ และออกแบบ Interior โดย PIA INTERIOR บริษัทออกแบบตกแต่งภายในที่เคยมีผลงานออกแบบให้กับโรงแรมระดับ 5 ดาวหลายๆเชน สวนและภูมิทัศน์ได้ TROP บริษัทออกแบบ Landscape ที่เคยฝากผลงานกับโครงการทั้งประเภท Residential และ Commercial ใหญ่ๆ มาแล้วหลายงาน

   

  – ทาวเวอร์ ALPHA สูง 46 ชั้น
     353 ยูนิต 4 ยูนิตร้านค้า

  – ทาวเวอร์ OMEGA สูง 50 ชั้น
     240 ยูนิต 2 ยูนิตร้านค้า

  Ananda วางคาแรคเตอร์ทั้ง 2 ทาวเวอร์ให้มีความต่างกัน

  ALPHA ถูกออกแบบให้ดู Active ใช้สีโทนเข้มในพื้นที่ส่วนกลาง และมี Facilities ที่เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างใช้พลังงาน ส่วน OMEGA ถูกออกแบบให้ดู Passive ลงใช้สีโทนสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง และมี Facilities ที่เน้นความผ่อนคลาย 

   

  จุดเด่นของโครงการนี้คือทุกยูนิตเป็นห้องมุม ซึ่งก็ทำออกมาเป็นห้องมุมจริงๆ หน้าต่างมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.8 ม. ไม่ใช่ยื่นมานิดๆ หน่อยๆ แล้วมาเคลมว่าเป็นห้องมุม

  จำนวนยูนิตรวม 593 ยูนิต แต่มีแบบห้องถึง 111 แบบ โดยแบ่งเป็นแบบหลัก 6 แบบ คือ แบบ A – E ซึ่งเป็นห้องแบบ Fully Fitted

  นอกจากนี้ยังมีการออกแบบทางเดินเข้ายูนิตเป็นเอเทรียมสูง 10 ชั้น โดยคำนึงถึงการระบายอากาศและแสงสว่างธรรมชาติ เพื่อให้การเดินเข้าห้องพักอาศัยไม่ใช่การเดินผ่านทางเดินแคบๆ ยาวๆ อีกต่อไป

   

   

   

  FACILITIES

  ALPHA 

  OMEGA

  อย่างที่บอกไปว่าแต่ละทาวเวอร์มีคาแรคเตอร์ของตัวเอง ดังนั้น Facilities ของแต่ละทาวเวอร์จึงมีคาแรคเตอร์ต่างกัน ชั้น Facilities ของ ALPHA อยู่ชั้น 40 และ 41 ประกอบด้วยสระว่ายน้ำแบบ Infinity pool ไร้ขอบที่มีดีไซน์โดดเด่น ขนาดประมาณ 4.4 x 24 ม. ยื่นออกมาจากอาคารประมาณ 7 – 8 ม. ทำให้เหมือนว่ายน้ำอยู่บนท้องฟ้าเลยทีเดียว เนื่องจากคาแรคเตอร์ของ ALPHA คือ Active ดังนั้นจึงมี Facilities ที่ค่อนข้างใช้พลังงาน อย่าง ฟิตเนส ซาวน่า มวย จักรยานจำลอง Functional training studio (การออกกำลังกายที่เน้นการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย) และ Sky social club

  ส่วนชั้น Facilities ของ OMEGA อยู่ชั้น 41 และ 42 มีสระว่ายน้ำแบบ Infinity pool ขนาดประมาณ 5.1 x 22 ม. ยื่นออกมาจากอาคารประมาณ 7 – 8 ม. เช่นเดียวกัน และมีฟิตเนสซึ่งเป็น Facilities หลักเหมือนกัน แต่เนื่องจากคาแรคเตอร์ของ ALPHA คือ Passive ดังนั้นจึงมี Facilities ที่ค่อนข้างเน้นการผ่อนคลาย และไม่ได้ใช้พลังงานมาก อย่างเช่น ห้อง Steam ห้องโยคะ ห้องนวด ห้องดูหนัง Co-working space และ Co-kitchen

  โดยลูกบ้านแต่ละทาวเวอร์จะมีคีย์การ์ดซึ่งสามารถเข้าใช้ Facilities ทั้ง 2 ทาวเวอร์ได้ นอกจากนี้ ชั้น 1 ของแต่ละทาวเวอร์ยังมี  Lobby ห้องจดหมาย ห้องซักล้าง และร้านค้าอำนวยความสะดวก รวมถึงพื้นที่สวนเกือบ 1 ไร่

  ที่จอดรถอัตโนมัติของลูกบ้านมีจำนวน 362 คัน (61%) แยกออกจากและที่จอดรถอัตโนมัติของร้านค้า 30 คัน และยังมีที่จอดรถสาธารณะอีก 4 คัน 

  ชั้นล่างของทาวเวอร์ ALPHA มีร้าน DEAN & DELUCA คาเฟ่เชนชื่อดังจาก New York มาเปิดให้บริการ 

  ภาพประกอบ : ร้าน  DEAN & DELUCA 
  สาขา ตึกมหานคร
  ที่มา : Foto Grafier Nan

   

  LOCATION

  ที่ตั้งโครงการอยู่มุมถนนแยกอโศก – พระราม 9 จุดตัดระหว่าง ถ.พระราม 9 กับ ถ.อโศก – ดินแดง และ ถ.รัชดาภิเษก ห่างจากทางออก 3 MRT พระราม 9 เพียง 230 ม. เป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงมาก เพราะเป็น CBD ใหม่ของกรุงเทพ ใกล้ THE GRAND RAMA9 ซึ่งจะเป็นแหล่งงานสำคัญในอนาคตอันใกล้เพียงข้ามถนน

  โดยเฉพาะ THE SUPER TOWER ที่กำลังจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในอาเซียน น่าจะดึงดูดบริษัทใหญ่ๆให้มาเช่าพื้นที่สำนักงานกัน ในอนาคตทำเลนี้จะต้องคึกคักมากเพราะมีผู้คนเข้ามาทำงานกัน

  โครงการนี้ห่างจากอโศกซึ่งเป็น CBD ปัจจุบันเพียง 2 สถานี MRT นอกจากนี้ยังใกล้กับมักกะสัน ซึ่งเป็นทำเลที่ญี่ปุ่นสนใจลงทุนพัฒนาเป็นศูนย์อสังหาริมทรัพย์ (ข่าวสด 10 มิ.ย. 2560)

   

  ACCESSIBILITIES

   

  จุดที่ 1 

  แยกอโศก

  ตรงไปประมาณ 2.2 กม. จนถึงแยก อโศก – พระราม 9 โครงการอยู่มุมซ้ายมือ

  จุดที่ 2

  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

  ตรงไปประมาณ 3.2 กม. จนถึงแยก อโศก – พระราม 9 โครงการอยู่มุมขวามือ

  จุดที่ 3

  แยกรัชดา – สุทธิสาร

  ตรงไปประมาณ 4.0 กม. จนถึงแยก อโศก – พระราม 9 ข้ามแยก โครงการอยู่มุมขวามือ

  จุดที่ 4

  แยกพระราม 9 – ประดิษฐ์มนูธรรม

  ตรงไปประมาณ 3.2 กม. จนถึงแยก อโศก – พระราม 9 ข้ามแยก โครงการอยู่มุมซ้ายมือ

   

  SURROUNDINGS

  NORTH

  ทิศเหนือตรงหัวมุมถนน ฝั่งตรงข้าม ถ.พระราม 9 เป็นโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน และศูนย์การค้าทาวน์ ข้างๆเป็นตึกแถวสูง 3 – 4 ชั้น และบ้านพักอาศัย 1 – 2 ชั้น 

  EAST

  ทิศตะวันออกฝั่งตรงข้าม ถ. อโศก – ดินแดง เป็นคอนโดมิเนียม โครงการ IDEO MOBI RAMA9 สูง 28 ชั้น และโครงการ CONDOLETTE THE MIST RAMA9  สูง 30 ชั้น

  WEST

  ทิศตะวันตกเป็นเต้นท์รถมือสอง ซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นโครงการอื่นในอนาคต ถัดไปเป็นคอนโดมิเนียม โครงการ THE LINE ASOKE – RATCHADA สูง 38 ชั้น

  SOUTH

  ทิศใต้ฝั่งตรงข้ามคลองสามเสน เป็นอพาร์ทเม้นท์ ตึกแถว และบ้านพักอาศัยที่รอการทุบ เพราะเป็นที่ตั้งโครงการ LIFE ASOKE – RAMA9 ที่กำลังจะเกิดขึ้น

  THE GRAND RAMA9

  ประกอบด้วย

  คอนโดมิเนียม
  -BELLE GRAND RAMA9 

  อาคารสำนักงาน
  -G LAND TOWER
  -THE NINTH TOWER
  -UNILEVER HEADQUARTER

  โรงแรม
  -HOTEL GRAND RAMA9 

  ช็อปปิ้งอาร์เขด
  -CENTRAL PLAZA GRAND RAMA9
  -THE SHOPPES GRAND RAMA9

  THE SUPER TOWER

  The Super Tower เป็นอาคารสูง 125 ชั้น 615 เมตร สูงเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และสูงติด 1 ใน 10 ของโลก ประกอบด้วย

  -อาคารสำนักงานเกรดเอ 
  -โรงแรมระดับ 6 ดาว
  -ห้องจัดเลี้ยงและศูนย์ประชุม
  -ภัตตาคารลอยฟ้า 
  -จุดชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศไทย

  สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

   

  SALES GALLERY

  Sales gallery อยู่บนที่ตั้งจริงของโครงการ จุดสังเกตคืออาคารสีทองแดง แหลมๆ บนหัวมุมถนน บรรยากาศภายในตกแต่งคล้าย Art gallery ที่มี Cafe หรูอยู่ด้านหน้า ภายใต้ Concept “Journey” ซึ่ง PIA ตีความออกมาเป็นเหมือนการสั่งสมประสบการณ์ ที่ทับถมกัน จนตกผลึก ก่อให้เกิดเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นใหม่ โดยมีสัจจะวัสดุต่างๆเป็นตัวแทนของเรื่องราว เมื่อเข้ามาจะพบพนักงานเปิดประตูต้อนรับ และได้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหย มีพนักงานขายพร้อมพาชมโครงการคอยอยู่ที่เคาน์เตอร์ ซึ่งก็จะให้เราชม โมเดลโครงการพร้อมอธิบาย ก่อนที่จะเราไปห้องชมวิดิโอ 

  ภายในมีห้องตัวอย่าง 3 แบบ คือ

  แบบ B2  1 ห้องนอน
  แบบ C2  1 ห้องนอน + 1 ห้องอเนกประสงค์
  แบบ E1  2 ห้องนอน

  ห้องชมวิดีโอเป็นไฮไลต์ของโครงการนี้ ซึ่งมั่นใจว่าทุกคนที่มาเยี่ยมชมโครงการนี้ต้องจำได้

  ภายในมีโมเดลของแยกอโศก – พระราม 9 แสดงตำแหน่งโครงการและอาคารอื่นๆรอบโครงการ โดยมีการฉายวิดีโอประกอบการเล่า Concept ต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานจากทีม DEC MEDIA พร้อมการฉายแสงสีลงบนโมเดล


   

  MASTER PLAN

   

   

  LEVEL & FUNCTIONS

  Building ALPHA

  Basement 1 Automatic Parking
  Ground floor Lobby, Mail Room, Property Management Office,
  Laundry Collection Point, Retail, Garden, Normal Parking,
  Automatic Parking , M&E
  2nd floor Retail, Automatic Parking
  3rd – 8th floor Automatic Parking
  10th – 38th floor Residential Units
  40th – 41st floor Swimming Pool, Jacuzzi, Fitness, Changing Rooms & WC, Sauna Room, Boxing*,
  Bike Simulator*, Functional Training Studio*, Sky Social Club, Balcony
  42nd – 43rd floor Residential Units
  46th floor Roof Deck

  Building OMEGA

  Basement 1 Automatic Parking
  Ground floor Lobby, Mail Room, Property Management Office,
  Laundry Collection Point, Retail, Garden, Normal Parking,
  Automatic Parking, M&E
  2nd floor Retail, Automatic Parking
  3rd – 11th floor Automatic Parking
  12Ath – 39th floor Residential Units
  41st – 42nd floor Swimming Pool, Jacuzzi, Fitness, Changing Rooms & WC, Steam Room, Yoga Room**,
  Massage Room**, Cinema Room**, Co-Kitchen**, Co-Working Space, Balcony
  43rd – 47th floor Residential Units
  50th floor Roof Deck

   

   

  UNIT TYPE

   

  ทาวเวอร์ ALPHA

   

  Type A 
  – 1 Bedroom
  – 32.50 – 34.00 ตร.ม.

  Type C
  – 1 Bedroom หน้ากว้าง
  – 40.00 – 46.50 ตร.ม.

  Type E
  – 2 Bedroom 
  – 66.00 – 68.50 ตร.ม. 

   

  Type B
  – 1 Bedroom
  – 38.00 – 46.00 ตร.ม.

   

  ทาวเวอร์ OMEGA

   

  Type A 
  – 1 Bedroom
  – 32.50 – 34.00 ตร.ม.

  Type B
  – 1 Bedroom
  – 38.00 – 46.00 ตร.ม.

   

  Type C
  – 1 Bedroom หน้ากว้าง
  – 40.00 – 46.50 ตร.ม.

  Type D
  – 2 Bedroom 
  – 61.00 ตร.ม.

   

  SHOW UNIT

   

  B2  1 ห้องนอน 38.00 ตร.ม.

  Living Room

  ห้องนั่งเล่นค่อนข้างกว้าง ใช้งานสะดวก มีระยะดู TV พอสมควร สามารถวาง TV จอใหญ่ได้

  เนื่องจากเป็นห้องมุม ดังนั้นจึงมีผนังกระจก 2 ด้าน ทำให้ห้องยิ่งดูกว้างขึ้น แต่ก็แลกกับบางครั้งอาจรู้สึกไม่สบายตาเวลาดู TV เนื่องจากแสงภายนอกจ้าเกินไป ซึ่งทางโครงการก็ได้แถมผ้าม่านทึบให้

  ห้องสูง 2.8 ม. พื้นไม้ Engineering wood ปูสลับขนาด ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสัมผัสของไม้จริง เชื่อมต่อกับส่วนรับประทานอาหาร และครัว

  Dining Area

  ส่วนรับประทานอาหาร อยู่ระหว่างห้องนั่งเล่นและครัว สามารถวางโต๊ะทานข้าว 2 ที่นั่งได้ โดยที่ยังเหลือทางเดินแบบสบายๆ และมองเห็นวิวผ่านผนังกระจกห้องนั่งเล่น

  ห้องสูง 2.8 ม. พื้นไม้ Engineering wood ปูสลับขนาด ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสัมผัสของไม้จริง

  Kitchen

  ห้องครัวที่ทางโครงการให้มาค่อนข้างครบสำหรับคนทำอาหาร มีเตาแม่เหล็ก Induction ที่ดูดควัน และอ่างล้างจานที่มีฝาปิดสำหรับใช้เป็นที่เตรียมอาหารได้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่วาง ตู้เย็นและไมโครเวฟ โดยระยะการทำครัวก็ค่อนกว้างสามารถช่วยกันทำครัว 2 คนได้สบายๆ

  แต่ไม่ได้กั้นส่วนครัวให้ เวลาทำครัวจึงอาจมีกลิ่นควันรบกวนพื้นที่อื่นๆ ซึ่งสามารถมาติดตั้งเองภายหลังได้

  ห้องสูง 2.6 ม. เนื่องจากซ่อนแอร์ไว้ใต้ฝ้า ดังนั้นจึงต้องลดความสูงฝ้าลง พื้นส่วนนี้เป็นกระเบื้องพอร์ซเลนลายหินอ่อนแบบเดียวกับห้องน้ำ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เพราะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่สะสมเชื้อโรค มี Built – in ตู้วางเครื่องซักผ้าให้ในส่วนนี้

  Bedroom

  ห้องนอนขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ใช้งานได้สะดวก เมื่อวางเตียงแล้วยังมีพื้นที่วางโต๊ะหัวเตียงได้ทั้ง 2 ข้าง ทำความสะอาดสะดวก ไม่สะสมฝุ่น แต่พื้นที่วางตู้เสื้อผ้าอาจเล็กไปสักนิดสำหรับคนที่มีเสื้อผ้าเยอะ

  ห้องสูง 2.7 ม. พื้นไม้ Engineering wood ปูสลับขนาด ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสัมผัสของไม้จริง เชื่อมต่อกับห้องน้ำ สะดวกในการแต่งตัว สามารถมองวิวด้านนอก หรือเดินออกไปรับลมที่ระเบียงได้

  ข้อแนะนำคือ TV ติดผนังควรบางนิดนึง ไม่อย่างนั้นจะเป็นอุปสรรคเวลาเดินจากห้องนั่งเล่นเข้าห้องน้ำ   

  Bathroom

  ตำแหน่งห้องน้ำอยู่ลึกจากห้องนั่งเล่นกับครัวไปสักนิด แต่ห้องน้ำค่อนข้างกว้าง ใช้งานสะดวก

  มีการวางผังดี โถสุขภัณฑ์วางเป็นสัดส่วน มีผนังกระจกแยกส่วนเปียกส่วนแห้ง พร้อมฝักบัว Rain shower และยังมีดีไซน์ที่วางของค่อนข้างเยอะ เหมาะกับคนที่มีของเยอะ หรืออาจวางของตกแต่งแทนได้ ที่สำคัญคือให้กระจกเงาบานใหญ่เต็มผนังไว้ให้ส่องความเป๊ะของตัวเองกันแบบสะใจ

  ห้องสูง 2.6 ม. พื้นและผนังเป็นกระเบื้องพอร์ซเลนลายหินอ่อนแบบเดียวกับครัว สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เพราะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่สะสมเชื้อโรค ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และเดินระบบเครื่องทำร้อนไว้ให้

  SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY

  KEY PLAN

  จุดที่ 1 – Living room 
  จุดที่ 2 – Kitchen
  จุดที่ 3 – Bedroom
  จุดที่ 4 – Bathroom

  สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา
  และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Round Me Logo) 

   

  C2  1 ห้องนอน + 1 ห้องอเนกประสงค์ 46.50 ตร.ม.

  Living Room

  ห้องนั่งเล่นขนาดเล็กกว่าห้องแบบ B2 เล็กน้อย แต่ยังค่อนข้างกว้าง ใช้งานสะดวก มีระยะดู TV พอสมควร สามารถวาง TV จอใหญ่ได้ เนื่องจากเป็นห้องมุม ดังนั้นจึงมีผนังกระจก 2 ด้าน ทำให้ห้องยิ่งดูกว้างขึ้น แต่ก็แลกกับบางครั้งอาจรู้สึกไม่สบายตาเวลาดู TV เนื่องจากแสงภายนอกจ้าเกินไป ซึ่งทางโครงการก็ได้แถมผ้าม่านทึบให้

  ห้องสูง 2.8 ม. พื้นไม้ Engineering wood ปูสลับขนาด ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสัมผัสของไม้จริง เชื่อมต่อกับส่วนรับประทานอาหารและครัว

  Dining Area

  ส่วนรับประทานอาหาร อยู่ระหว่างห้องนั่งเล่นและครัว สามารถวางโต๊ะทานข้าว 2 ที่นั่งได้ โดยที่ยังเหลือทางเดินแบบสบายๆ และมองเห็นวิวผ่านผนังกระจกห้องนั่งเล่น

  ห้องสูง 2.8 ม. พื้นไม้ Engineering wood ปูสลับขนาด ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสัมผัสของไม้จริง

  Kitchen

  ห้องครัวที่ทางโครงการให้มาค่อนข้างครบสำหรับคนทำอาหาร มีเตาแม่เหล็ก Induction ที่ดูดควัน และอ่างล้างจานที่มีฝาปิดสำหรับใช้เป็นที่เตรียมอาหารได้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่วาง ตู้เย็นและไมโครเวฟ โดยระยะการทำครัวก็ค่อนกว้างสามารถช่วยกันทำครัว 2 คนได้สบายๆ

  แต่ไม่ได้กั้นส่วนครัวให้ เวลาทำครัวจึงอาจมีกลิ่นควันรบกวนพื้นที่อื่นๆ

  ห้องสูง 2.6 ม. เนื่องจากซ่อนแอร์ไว้ใต้ฝ้า ดังนั้นจึงต้องลดความสูงฝ้าลง พื้นส่วนนี้เป็นกระเบื้องพอร์ซเลนลายหินอ่อนแบบเดียวกับห้องน้ำ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เพราะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่สะสมเชื้อโรค มี Built – in ตู้วางเครื่องซักผ้าให้ในส่วนนี้

  Extra room

  ห้องนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากห้องแบบ B2 ทำให้ห้องแบบ C2 กลายเป็นห้องหน้ากว้าง สามารถจัดเป็นห้องทำงานได้

  มีหน้าต่างเข้ามุมเห็นระเบียงห้องนอน ประตูที่กั้นกับห้องนั่งเล่นและด้านห้องน้ำเป็นกระจกช่วยทำให้ห้องกว้างขึ้นและไม่อึดอัด แม้ว่าขนาดห้องอาจไม่ใหญ่มาก 

  ห้องสูง 2.8 ม. พื้นไม้ Engineering wood ปูสลับขนาด ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสัมผัสของไม้จริง

  Bedroom

  ห้องนอนขนาดค่อนข้างกว้าง ห้องตัวอย่างวางเตียงชิดผนังข้างนึง ทำให้มีพื้นที่กว้างๆตรงส่วนแต่งตัว แนะนำว่าถ้าอยู่จริงอาจวางเตียงให้ห่างมาอย่างน้อย 0.60 ม. เพื่อให้มีระยะทำความสะอาดได้สะดวก ไม่สะสมฝุ่น และเดินออกไประเบียงได้สะดวกขึ้น พื้นที่วางตู้เสื้อผ้าค่อนข้างกว้าง สามารถวางโต๊ะแต่งตัวได้ 

  ห้องสูง 2.7 ม. พื้นไม้ Engineering wood ปูสลับขนาด ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสัมผัสของไม้จริง เชื่อมต่อกับห้องน้ำ สะดวกในการแต่งตัว สามารถมองวิวด้านนอก หรือเดินออกไปรับลมที่ระเบียงได้

  แต่ตำแหน่ง TV ที่ติดในห้องนี้ไม่อยู่ตรงกลาง เยื้องไปทางซ้ายพอสมควร  

  Bathroom

  ห้องน้ำค่อนข้างกว้าง ใช้งานสะดวก มีผนังกระจกแยกส่วนเปียกส่วนแห้ง พร้อมฝักบัว Rain shower ที่สำคัญคือให้กระจกเงาบานใหญ่เต็มผนังไว้ให้ส่องความเป๊ะของตัวเองกันแบบสะใจ และยังมีดีไซน์ที่วางของกว้างเต็มผนังเท่ากับกระจกเงา เหมาะกับคนที่มีของเยอะ หรืออาจวางของตกแต่งแทนได้

  ห้องสูง 2.6 ม. พื้นและผนังเป็นกระเบื้องพอร์ซเลนลายหินอ่อนแบบเดียวกับครัว สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เพราะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่สะสมเชื้อโรค ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และเดินระบบเครื่องทำร้อนไว้ให้

  SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY

  KEY PLAN

  จุดที่ 1 – Living room 
  จุดที่ 2 – Kitchen
  จุดที่ 3 – Extra room

  จุดที่ 4 – Bedroom
  จุดที่ 5 – Bathroom

   

  สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา
  และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Round Me Logo)

   

  E1  2 ห้องนอน  68.50 ตร.ม.

  Foyer

  ความพิเศษของห้องแบบ E1 คือ การมีส่วน Foyer เพิ่มขึ้นมาก่อนเข้าไปยังห้องต่างๆ ช่วยให้ห้องดูหรูขึ้น เพราะมีลำดับของการเข้าถึง ไม่ได้เปิดมาแล้วเห็นทุกกิจกรรมของคนในยูนิต

  สามารถตกแต่งพื้นที่ส่วนนี้เพื่อสร้างบรรยากาศให้แก่ผู้มาเยือนได้ โดยวางโต๊ะ ตู้โชว์ แขวนงานศิลปะสวยๆ หรือวางชั้นวางรองเท้าและกระจกเงา เมื่อเช็คความมั่นใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกจากบ้าน 

  Foyer สูง 2.6 ม. เนื่องจากซ่อนแอร์ไว้ใต้ฝ้า ดังนั้นจึงต้องลดความสูงฝ้าลง เทียบกับความสูงห้องนั่งเล่นที่สูง 2.8 ม. พื้นส่วนนี้เป็นกระเบื้องพอร์ซเลนลายหินอ่อนแบบเดียวกับห้องน้ำ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เพราะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่สะสมเชื้อโรค และยังดู Luxury 

  Living Room

  ห้องนั่งเล่นค่อนข้างกว้างมาก  TV จอใหญ่แค่ไหนก็วางได้ไม่ต้องห่วง แปลนมีลักษณะเป็นรูป 5 เหลี่ยม มีผนังกระจก 2 ด้าน ทำให้ห้องยิ่งดูกว้างขึ้น

  ผนังกระจกยื่นออกมาทางวิว THE SUPER TOWER มองเห็นวิว 270 องศา สุดยอดมาก แม้ต้องแลกกับบางครั้งอาจรู้สึกไม่สบายตาเวลาดู TV เนื่องจากแสงภายนอกจ้าเกินไป โดยทางโครงการก็ได้แถมผ้าม่านทึบให้

  ห้องสูง 2.8 ม. พื้นไม้ Engineering wood ปูสลับขนาด ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสัมผัสของไม้จริง เชื่อมต่อกับส่วนรับประทานอาหาร และครัว เป็นแบบห้องที่พนักงานขายบอกเราว่าขายเกือบหมดแล้ว 

  Working Area

  พื้นที่ทำงานอยู่ในห้องนั่งเล่น สามารถดู TV ร่วมกับสมาชิกในบ้านที่นั่งอยู่บนโซฟา เมื่อวางโต๊ะทำงานแล้วก็ยังมีพื้นที่สำหรับเดินที่ค่อนข้างกว้าง 

  ห้องสูง 2.8 ม. พื้นไม้ Engineering wood ปูสลับขนาด ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสัมผัสของไม้จริง 

  Dining Area

  ส่วนรับประทานอาหาร อยู่ระหว่างห้องนั่งเล่นและครัว สามารถวางโต๊ะทานข้าว 4 ที่นั่งได้ โดยที่ยังเหลือทางเดินแบบสบายๆ และมองเห็นวิวผ่านผนังกระจกห้องนั่งเล่น

  ห้องสูง 2.8 ม. พื้นไม้ Engineering wood ปูสลับขนาด ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสัมผัสของไม้จริง

  Kitchen

  ห้องครัวที่ทางโครงการให้มาค่อนข้างครบสำหรับคนทำอาหาร มีเตาแม่เหล็ก Induction 4 เตา ที่ดูดควัน และอ่างล้างจาน 2 อ่างที่มีฝาปิดสำหรับใช้เป็นที่เตรียมอาหารได้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่วาง ตู้เย็นและไมโครเวฟ โดยระยะการทำครัวก็ค่อนกว้างสามารถช่วยกันทำครัวหลายคนได้สบายๆ

  แต่ไม่ได้กั้นส่วนครัวให้ เวลาทำครัวจึงอาจมีกลิ่นควันรบกวนพื้นที่อื่นๆ

  ห้องสูง 2.6 ม. เนื่องจากซ่อนแอร์ไว้ใต้ฝ้า ดังนั้นจึงต้องลดความสูงฝ้าลง พื้นส่วนนี้เป็นกระเบื้องพอร์ซเลนลายหินอ่อนแบบเดียวกับห้องน้ำ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เพราะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่สะสมเชื้อโรค มี Built – in ตู้วางเครื่องซักผ้าให้ในส่วนนี้

  Master Bedroom

  ห้องนอนขนาดค่อนข้างกว้าง วางเตียงแล้วยังมีพื้นที่วางโต๊ะหัวเตียงได้ 2 ข้าง ทำความสะอาดได้สะดวก ไม่สะสมฝุ่น มีพื้นที่วางตู้เสื้อผ้าและโต๊ะแต่งตัวกว้างพอสมควร เหมาะสำหรับคนที่มีเสื้อผ้าเยอะ 

  ห้องสูง 2.7 ม. พื้นไม้ Engineering wood ปูสลับขนาด ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสัมผัสของไม้จริง มีผนังกระจก 1 ด้านเต็มๆให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้ ซึ่งโครงการก็ให้ผ้าม่านทึบสำหรับคนที่อยากนอนยาวๆแบบไม่มีแดดมารบกวน เชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนตัว สะดวกในการแต่งตัว

  ตำแหน่ง TV อยู่ตรงกลาง มีระยะดูพอสมควร สามารถติดจอใหญ่ได้สบายๆ โดยที่ยังเดินได้สะดวก

  Master Bathroom

  ห้องน้ำค่อนข้างกว้าง ใช้งานสะดวก มีการวางผังดี โถสุขภัณฑ์วางเป็นสัดส่วน มีผนังกระจกแยกส่วนเปียกส่วนแห้ง พร้อมฝักบัว Rain shower และยังมีดีไซน์ที่วางของค่อนข้างเยอะ เหมาะกับคนที่มีของเยอะ หรืออาจวางของตกแต่งแทนได้ ที่สำคัญคือให้กระจกเงาบานใหญ่เต็มผนังไว้ให้ส่องความเป๊ะของตัวเองกันแบบสะใจ

  ไฮไลต์ของห้องนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ คืออ่างอาบน้ำที่ติดกับผนังกระจกเข้ามุม ควรค่าแก่การนอนแช่ ชมวิว THE SUPER TOWER แล้วร้องเพลงมหานครของดา เอ็นโดฟิน

  ห้องสูง 2.6 ม. พื้นและผนังเป็นกระเบื้องพอร์ซเลนลายหินอ่อนแบบเดียวกับครัว สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เพราะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่สะสมเชื้อโรค ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และเดินระบบเครื่องทำร้อนไว้ให้ 

  Bedroom

  ห้องนอนขนาดค่อนข้างกว้าง วางเตียงแล้วยังมีพื้นที่วางโต๊ะหัวเตียงได้ 2 ข้าง ทำความสะอาดได้สะดวก ไม่สะสมฝุ่น ห้องนี้โครงการได้เตรียมที่วางตู้เสื้อผ้าและโต๊ะแต่งตัวไว้ให้ แต่ต้องมาทำ Built – in เอาเอง ซึ่งก็จำกัดพอสมควร ผนังด้านข้างห้องตัวอย่างวางตู้ได้อีกใบ แนะว่าคนที่มีเสื้อผ้าเยอะอาจดัดแปลงพื้นที่ตรงนี้วางตู้เสื้อผ้าอีกสักใบน่าจะสะดวกขึ้น 

  ห้องสูง 2.7 ม. พื้นไม้ Engineering wood ปูสลับขนาด ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสัมผัสของไม้จริง สามารถมองวิวด้านนอก หรือเดินออกไปรับลมที่ระเบียงได้

  ข้อแนะนำคือ TV ติดผนังควรบางนิดนึง ไม่อย่างนั้นจะเป็นอุปสรรคเวลาเดินจากห้องนั่งเล่นเข้าห้องน้ำ   

  Bathroom

  ห้องน้ำค่อนข้างกว้าง ใช้งานสะดวก

  มีการวางผังดี โถสุขภัณฑ์วางเป็นสัดส่วน มีผนังกระจกแยกส่วนเปียกส่วนแห้ง พร้อมฝักบัว Rain shower และยังมีดีไซน์ที่วางของค่อนข้างเยอะ เหมาะกับคนที่มีของเยอะ หรืออาจวางของตกแต่งแทนได้ ที่สำคัญคือให้กระจกเงาบานใหญ่เต็มผนังไว้ให้ส่องความเป๊ะของตัวเองกันแบบสะใจ

  ห้องสูง 2.6 ม. พื้นและผนังเป็นกระเบื้องพอร์ซเลนลายหินอ่อนแบบเดียวกับครัว สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เพราะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่สะสมเชื้อโรค ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และเดินระบบเครื่องทำร้อนไว้ให้

  SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY

  KEY PLAN

  จุดที่ 1 – Foyer
  จุดที่ 2 – Living room
  จุดที่ 3 – Master Bedroom

  จุดที่ 4 – Master Bathroom
  จุดที่ 5 – Bedroom
  จุดที่ 6 – Bathroom

   

  สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา
  และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Round Me Logo)

   

  SPECIFICATIONS*

  Switch, Outlet & Lighting

  1

  2

  3

  Door & Window

  1

  2

  Floor

  1

  2

  Wall & Ceiling

  2

  Sanitary ware

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Kitchen

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  *Specifications อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sales Gallery ของโครงการครับ

  PRICE COMPARISON

  4 AUG 2017

  ASHTON
  ASOKE – RAMA9

  เจ้าของโครงการ
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

  ที่ตั้ง แยกอโศก – พระราม 9

  ลักษณะโครงการ
  คอนโด High Rise 2 อาคาร
  46, 50 ชั้น 

  ขนาดที่ดิน 3 – 3 – 0 ไร่

  จำนวนยูนิต 593 ยูนิต

  ที่จอดรถ 362 คัน (61%)

  ราคาเริ่มต้น  6.3 ลบ.
  (200,000 บ./ตร.ม.)

  THE LINE
  ASOKE – RATCHADA

  เจ้าของโครงการ
  บริษัท แสนสิริ จำกัด
  (มหาชน)

  ที่ตั้ง ถ.ดินแดง

  ลักษณะโครงการ
  คอนโด High Rise 1 อาคาร
  38 ชั้น 

  ขนาดที่ดิน 2 – 2 – 0 ไร่

  จำนวนยูนิต 593 ยูนิต

  ที่จอดรถ 473 คัน (48%)

  ราคาเริ่มต้น  4.1 ลบ.
  (150,000 บ./ตร.ม.)
  (ราคา Resale)

  RHYTHM
  ASOKE

  เจ้าของโครงการ
  บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  ที่ตั้ง ถ.อโศก – ดินแดง

  ลักษณะโครงการ
  คอนโด High Rise 1 อาคาร
  37 ชั้น

  ขนาดที่ดิน 1 – 2 – 86 ไร่

  จำนวนยูนิต 385 ยูนิต

  ที่จอดรถ 178 คัน (46%)

  ราคาเริ่มต้น 4.5 ลบ.
  (145,000 บ./ตร.ม.)

  RHYTHM
  ASOKE II

  เจ้าของโครงการ
  บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  ที่ตั้ง ถ.อโศก – ดินแดง

  ลักษณะโครงการ
  คอนโด High Rise 1 อาคาร
  30 ชั้น

  ขนาดที่ดิน 1 – 2 – 28 ไร่

  จำนวนยูนิต 346 ยูนิต

  ที่จอดรถ 136 คัน (40%)

  ราคาเริ่มต้น 3.8 ลบ.
  (172,000 บ./ตร.ม.)

  CHEWATHAI
  RESIDENCE ASOKE

  เจ้าของโครงการ
  บริษัทชีวาทัย จำกัด
  (มหาชน)

  ที่ตั้ง ถ.อโศก  – ดินแดง

  ลักษณะโครงการ
  คอนโด High Rise 1 อาคาร
  29 ชั้น

  ขนาดที่ดิน 1 – 2 – 66 ไร่

  จำนวนยูนิต 315 ยูนิต

  ที่จอดรถ 140 คัน (40%)

  ราคาเริ่มต้น  5.0 ลบ.
  (147,000 บ./ตร.ม.)

   

   

  REALIST’S VIEW

  LOCATION

  ทำเลของโครงการนี้ถืิอว่าดีมาก เป็นที่ดินหายาก นอกจากเป็น CBD ใหม่ของกรุงเทพ ยังใกล้กับ CBD เดิมอย่างอโศก ห่าง MRT เพียง 230 ม. ที่สำคัญคืออยู่ตรงมุมถนนแยก อโศก – พระราม 9 ไม่ต้องทำอะไรก็มีความเป็น Iconic เหมือนมี
  สปอตไลท์ส่องตลอดเวลา
  เวลาปัจจุบันก็ไม่รู้จะหาที่มุมถนนใหญ่ๆแบบนี้จากที่ไหน

  DESIGN

  ยังคงความเป็น ASHTON ที่ดูหรูและคลาสสิคแบบยุโรป โทนสีที่ดูสุขุม แต่มีความวัยรุ่นขึ้นสมกับทำเลพระราม 9 ซึ่งเหมือนวัยรุ่นที่กำลังจะเติบโตไปได้อีกไกล ดีไซน์อาคารได้ A49 ออกแบบ จะเห็นความกล้าในการออกแบบอะไรใหม่ๆ อย่าง การทำให้ทุกห้องเป็นห้องมุม เอเทรียมทางเข้าห้องที่คิดเรื่องการระบายอากาศ และสระว่ายน้ำดีไซน์แปลกตาที่ยื่นออกมาจากอาคาร นอกจากนี้ยังได้ PIA เข้ามาดูแลการตกแต่งภายในซึ่งช่วยสร้างคาแรคเตอร์ของทั้งสองทาวเวอร์ให้ชัดเจนขึ้น

  SPECIFICATION

  วัสดุที่ให้ถือว่าเป็นวัสดุระดับบนๆ (แต่วัสดุหลายรายการยังไม่นิ่ง ต้องสอบถามจากทางโครงการครับ) แล้วสำหรับโครงการนี้ ตอบสนองทั้งความสวยงามและฟังก์ชั่นการใช้งาน ครัวที่ให้ก็สามารถใช้งานได้สะดวกทำอาหารได้จริง

  FACILITIES

  สิ่งอำนวยความสะดวกโครงการนี้ค่อนข้างหลากหลาย เพราะโครงการมีการแบ่ง Concept ของทาวเวอร์เป็น Active และ Passive โดยแบ่งกิจกรรมตามคาแรคเตอร์ของแต่ละทาวเวอร์ ซึ่งลูกบ้านสามารถใช้ Facilities ร่วมกันได้ทั้ง 2 ทาวเวอร์ ส่วน Facilities หลักๆอย่าง สระว่ายน้ำแบบ Infinity pool อ่างน้ำวน หรือ ฟิทเนส ซึ่งใช้กันบ่อยๆ ก็มีอยู่ทั้ง 2 ทาวเวอร์

  ORIENTATION AND VIEW

  ORIENTATION

  ดวงอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออก ทำให้ช่วงก่อนเที่ยงทิศนี้จะร้อน และตกทางทิศตะวันตก ทิศนี้จึงร้อนในช่วงบ่าย แต่แดดตอนบ่ายจะร้อนกว่าตอนเช้าเพราะความร้อนสะสมมาตั้งแต่ช่วงเช้า โดยแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จะอ้อมทางทิศใต้เป็นช่วงเวลานานกว่าทิศเหนือในแต่ละปี ดังนั้นทิศใต้จะมีจำนวนวันที่โดนแดดมากกว่าทิศเหนือ 

  ปกติลมจะพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ยกเว้นช่วงหน้าหนาวลมจะมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

  VIEW

  ห้องที่วิวดีเป็นห้องที่มีโอกาสเห็นวิว THE SUPER TOWER ว่าที่ตึกสูงที่สุดในอาเซียน สัญลักษณ์ CBD ใหม่ของกรุงเทพในอนาคต เราจะได้ซึมซับความ “ศิวิไล” แบบใหม่ที่ CBD เก่าไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงห้องที่มีมุมก้มเห็นสวนขนาดเกือบ 1 ไร่ของโครงการ 

   

   

  RECOMMENDATION

  ห้องที่ REALIST แนะนำสำหรับโครงการนี้ ให้น้ำหนักกับเรื่องของวิวเป็นหลัก แต่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าคอนโดที่อยู่ใจกลาง CBD ขนาดนี้ไม่ว่าย่านไหน วิวที่ดีคงไม่ใช่วิวที่เปิดโล่งเป็น 10 กม. เห็นแม่น้ำ เห็นทะเล

  สำหรับโครงการนี้ ห้องที่เราแนะนำว่าดี คือ ห้องที่เห็นวิวของ  THE SUPER TOWER และเห็นสวนขนาดเกือบ 1 ไร่ของโครงการ เพราะทำเลที่ร้อนแรงขนาดนี้ต้องทำใจว่าที่ว่างรอบๆเราล้วนเป็นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา ดูได้จาก CBD รุ่นพี่ใกล้ๆอย่างอโศก ที่มีทั้งออฟฟิศ คอนโด และศูนย์การค้า ซึ่งศักยภาพของพระราม 9 มั่นใจว่าไกลเกินจะคาดเดา 

  เมื่อพิจารณาด้านการวางอาคารก็ถือว่าห้องที่แนะนำส่วนใหญ่ก็เป็นห้องที่อยู่ในเกณฑ์ Cool และ Normal เพราะหันมาทางทิศเหนือซึ่งจะมีช่วงเวลาโดนแดดน้อยกว่าทางทิศใต้ เรียกว่าก็เป็นห้องที่อยู่สบายพอดิบพอดี

  แต่ที่แนะนำสุดตัวคงเป็นห้องแบบ E1 ตรงมุมพอดี โดยเฉพาะ Master bathroom ที่มีอ่างอาบน้ำติดกับผนังกระจกเข้ามุม เห็นวิว THE SUPER TOWER ที่อยากจะเปิดเพลงมหานครวนไปวนมาให้สะใจ สำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวอาจจะเลือกยูนิตมุมอื่น แต่สำหรับคนชอบอะไรที่เป็นที่สุด แนะนำเลยครับว่าต้องห้องนี้เท่านี้ และถ้าจะมาให้สุดแบบนี้แล้ว ต้องใจนิ่งๆ แช่น้ำอุ่นๆ เปิดแอร์เย็นๆ มองดูคนติดไฟแดงข้างล่าง ที่สำคัญอย่าไปปิดม่านครับ