All posts by suppakorn

UPDATE!! แผนขนส่งมวลชน เมืองอุดรฯ

UPDATE!! แผนขนส่งมวลชน เมืองอุดรฯ เทรนด์การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดกำลังมาแรง โดยภาครัฐมีการผลักดันโครงการอยู่ตลอด เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภาคอื่นๆ โดยเจาะจงจังหวัดที่มีศักยภาพและมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นเมืองรองจากกรุงเทพฯ ปัจจบุันการพัฒนาต่างๆ มีความคล่องตัว และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยตัวอย่างของเมืองที่มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามเมืองใหญ่ที่โดดเด่นได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ภูเก็ต จ.ขอนแก่น เป็นต้น โดยจะเป็นการวางผังแม่บทการพัฒนาเพื่อวางแผนเตรียมการในลำดับถัดไป จ.อุดรธานีเองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการเติบโตของเมือง และเศรษฐกิจที่สูงมากๆ จนทำให้ต้องมีการวางแผนระบบขนส่งภายในเมืองในระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ...Read More

ข้อดีคอนโดริมน้ำ เจริญกรุง-เจริญนคร

คอนโดริมน้ำ “เจริญนคร-เจริญกรุง” ให้ Lifestyle ที่มาก กว่าการอยู่อาศัย พื้นที่ริมน้ำแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องบรรยากาศ กายภาพความเป็นเมือง และการสัญจร ซึ่งคอนโดริมน้ำสามารถแบ่งออกมาได้เป็นหลากหลายระดับ โดยทำเลที่กำลังเป็นที่สนใจและเรียกได้ว่า Prime สุดๆ ในเวลานี้คือ คอนโดริมน้ำเจริญกรุง-เจริญนคร ซึ่งเป็นทำเลที่ทางเรามองว่ามีทั้งศักยภาพและข้อดีต่างๆ หลายเรื่องด้วยกัน ในบทความนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อดีกันให้ครบทุกด้านว่า คอนโดริมน้ำเจริญกรุง-เจริญนครมีความพิเศษอย่างไรและเหมาะกับ Lifestyle...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here