รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) เป็นโครงการที่มีแนวคิดมาจากการศึกษาทบทวนโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ที่มีการก่อสร้างเสาตอม่อเตรียมไว้แล้วบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์) ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กำหนดให้เป็นเส้นทางเชื่อมกับระบบทางพิเศษระหว่างเมืองด้านตะวันออก-ตะวันตก ทั้งนี้การพัฒนาของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือได้หยุดชะงักลงตั้งแต่ปี 2556 กระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลเป็นการทดแทนโดยใช้เสาตอม่อโครงการทางด่วนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์และได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้น 
โดยมีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากแยกแคราย (เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีชมพู) ไปตามแนวถนนงามวงศ์วาน (เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง บริเวณสถานีบางเขน) ผ่านแยกเกษตร (เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม บริเวณสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวมินทร์ และไปสิ้นสุดบริเวณถนนรามคำแหง (เชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม บริเวณแยกลำสาลี) ระยะทางรวมประมาณ 21.5 กม. ทั้งนี้การเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม จะมีการพิจารณาความเหมาะสมของแนวเส้นทาง ในช่วงที่ผ่านพื้นที่บริเวณเขตบึงกุ่ม และพื้นที่บริเวณแยกลำสาลี เขตบางกะปิ)
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ได้มีมติมอบหมายให้ สนข. ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) โดยพิจารณาความเหมาะสมและผลกระทบของการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าเพื่อทดแทนการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 N2 N3 ก่อนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการออกแบบโครงการต่อไป หากผลการศึกษามีความเหมาะสม 

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด (พ.ค. 2564)

วันที่ 30 มี.ค. 63 มีการอนุมัติให้ รฟม. ดำเนินโครงการ รฟฟ. สายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) ตามขั้นตอนใน พ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) โดยให้ รฟม. นำเสนอขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการ รฟฟ. สายสีน้ำตาลฯ จากกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป 
สำหรับการก่อสร้างนั้น มีมติให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ ไปพร้อมกับโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยมีกรอบวงเงินรวม 1,470 ลบ. ประกอบด้วย ค่างานก่อสร้างฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ ในส่วนที่ซ้อนทับกับโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 จำนวน 1,418 ลบ. (รวมค่า Provisional Sum) และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 52 ลบ.  
ซึ่งขณะนี้  รฟม. กำลังเร่งรัดนำเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณานำเรื่องเสนอขออนุมัติจาก ครม.โดยเร็ว เพื่อพิจารณานำเรื่องเสนอขออนุมัติจาก ครม.โดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องไปกับการดำเนินงานโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และลดภาระค่าก่อสร้าง ย่นระยะเวลาการก่อสร้าง และลดปัญหาการจราจรระหว่างการก่อสร้าง ทั้งยังช่วยลดผลกระทบในระหว่างก่อสร้างต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดอีกด้วย
รายละเอียด รฟฟ. สายสีน้ำตาล 
รฟฟ. สายสีน้ำตาล เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) มีโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 20 สถานี ระยะทาง 22.1 กิโลเมตร โดยพื้นที่โครงการฯ มีส่วนซ้อนทับกับโครงสร้างทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N2 บนแนวถนนประเสริฐมนูกิจ เป็นระยะทาง 7.2 กิโลเมตร (จำนวน 6 สถานี) ซึ่งรูปแบบเบื้องต้นของฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ จะก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งเป็นคานคอนกรีตที่วางบนคานขวาง และ Bearing Shoe และออกแบบให้มีเสาตอม่อสายสีน้ำตาลแทรกระหว่างเสาทางด่วนที่ก่อสร้างไว้แล้ว มีระยะระหว่างช่วงตอม่อโดยทั่วไปประมาณ 25 – 30 เมตร  
การเชื่อมต่อ รฟฟ. สายสีน้ำตาล มีจุดเชื่อมรถไฟฟ้า 7 สาย ได้แก่ สีม่วง ชมพู แดง เขียว เทา ส้ม และเหลือง ซึ่งสถานีลำสาลีจะเป็นชุมทางรถไฟฟ้า 3 สาย ทั้งสีส้ม มีนบุรี-ศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ สีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง และสีน้ำตาลเกษตร แคราย 
งบประมาณ สายสีน้ำตาลลงทุน 48,386 ลบ. มีค่าเวนคืน 7,257 ลบ. งานโยธา 20,564 ลบ. ระบบ 19,013 ลบ. ปีนี้ต้องจ้างที่ปรึกษาศึกษา PPP น่าจะเป็น net cost 30 ปี เหมือนสีชมพู เหลือง คาดขออนุมัติคณะรัฐมนตรีประมูลปี 2565”  
การเวนคืน ทั้งโครงการต้องเวนคืน 7,228.72 ลบ. ค่าเวนคืนที่ดิน 79 ไร่ 6,115.29 ล้านบาท นอกนั้นเป็นอาคาร 268 หลัง วงเงิน 1,113.42 ล้านบาท

 ที่มา : สนข.

เบื้องต้นได้กำหนดสถานีต่างๆ ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล รวม 20 สถานี ประกอบไปด้วย 
1.ศูนย์ราชการนนทบุรี 
2.งามวงศ์วาน 2 
3.งามวงศ์วาน 18
4.ชินเขต 
5.บางเขน 
6.ม.เกษตรฯ ประตูงามวงศ์วาน 
7.แยกเกษตร 
8.คลองบางบัว 
9.ประเสริฐมนูกิจ-ลาดปลาเค้า 
10.ประเสริฐมนูกิจ-เสนานิคม
11.สตรีวิทยา 2
12.ทางต่างระดับฉลองรัช 
13.คลองลำเจียก
14.นวลจันทร์
15.ประเสริฐมนูกิจ-นวมินทร์
16.โพธิ์แก้ว
17.อินทรารักษ์
18.สวนนวมินทร์ภิรมย์
19.การเคหะแห่งชาติ
20.ลำสาลี 
 
  • ปี 2560 : ได้มีการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การออกแบบเบื้องต้นโครงการ แนวเส้นทาง รูปแบบและองค์ประกอบของโครงการรวมทั้งมาตรการในการจัดการกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  • ปี 2561 :จากการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ได้ข้อสรุปให้มีการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล และโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 ไปพร้อม ๆ กัน โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินงาน และทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ N2 ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนนงาน 
  • ปี 2562 : คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติเห็นชอบในผลการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการว่า รฟม. เตรียมยื่นรายงานการศึกษาเพื่อขออนุมัติการดำเนินโครงการกับคณะรัฐมนตรี โดยหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็จะส่งแผนการศึกษากลับไปให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
  • ปี 2563 : คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติเห็นชอบให้รฟม.ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออกแบบฐานรากตอม่อโครงการ รฟฟ. ขณะนี้รฟม.อยู่ระหว่างการออกแบบฐานรากตอม่อเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลบริเวณตอน N2 (ช่วงแยกเกษตร-นวมินทร์ ) และได้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) อีกด้วย
  • ปี 2564 : มีมติให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ ไปพร้อมกับโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
โครงสร้างทางวิ่งยกระดับ อยู่ในแนวเขต ถ. รามคำแหง โดยเป็นสะพานรูปกล่องรองรับขบวนรถไฟ 2 ขบวน โครงสร้างมีความหนาประมาณ 2 ม. และความยาวช่วงสะพานอยู่ที่ 35 ม. ตั้งอยู่บนเสาตอม่อเดี่ยว 
โครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน เริ่มช่วงถ.รามคำแหง ตั้งแต่แยกลำสาลีถึงบริเวณคลองบ้านม้า เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินที่แบ่งเส้นทางออกเป็น 3 ตอนย่อยๆ ดังนี้ 1. ช่วงอุโมงค์ลึก 2. ช่องอุโมงค์ตื้น 3. ช่วงขุดเปิดหน้าดินแล้วถมกลับ 
สถานีรถไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 ชั้นคือ 1. ระดับดินอยู่บนทางเท้า (ทางเข้า-ออก) 2. ระดับชั้นจำหน่ายตั๋วอยู่กลางถนน 3.ระดับชั้นชานชาลาอยู่บนชั้นจำหน่ายตั๋ว โดยสถานีมีรางสำหรับกลับขบวนรถไฟที่อยู่ด้านข้างของสถานี ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 4 ขบวน (2 ขบวนสำหรับผู้โดยสาย และ อีก 2 ขบวนสำหรับ กลับขบวน)
 

Perspective แสดงรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลที่มีโครงสร้างทางวิ่ง 2 แบบ ได้แก่ โครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน ในช่วงถ.รามคำแหง ตั้งแต่แยกลำสาลีถึงบริเวณคลองบ้านม้า และ โครงสร้างทางวิ่งยกระดับ ที่เหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไป และมีส่วนซ้อนทับกับโครงสร้างทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N2 บนแนวถนนประเสริฐมนูกิจ เป็นระยะทาง 7.2 กิโลเมตร (จำนวน 6 สถานี)
 

คลิ๊ก! เพื่ออ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง