Middle Sukhumvit ย่านเพื่อการปล่อยเช่าชาวต่างชาติ ก่อนอื่นเลย กลุ่มนักลงทุนปล่อยเช่าโครงการคอนโดมิเนียม ในสุขุมวิทตอนกลาง อาจมองถึงแค่กลุ่มผู้เช่าไม่กี่ประเภท เช่น Expat หรือ กลุ่มพนักงานออฟฟิศ ที่เช่าที่พักใกล้ที่ทำงานของตนเอง แต่อาจจะนึกไม่ถึงกลุ่มชาวต่างชาติอื่นๆ ที่เข้ามาอยู่อาศัย เช่น กลุ่มที่มีวีซ่าพำนักยาว, กลุ่ม Medical Tourism และ กลุ่มคนอาเซียน กลุ่มทั้งหมดที่กล่าวมาเหล่านี้ ถือว่ามี...Read More