• ปากบารา

  ปากบารา ท่าเรือน้ำลึก ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย

  ปัจจุบัน ประเทศไทยมีท่าเรือขนาดใหญ่ ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลอยู่หลายแห่ง แต่ในภาคใต้มีเพียงท่าเรือน้ำลึกสงขลาในฝั่งอ่าวไทยเท่านั้นที่เป็นท่าเรือหลัก ส่วนในฝั่งอันดามันไม่มีท่าเรือน้ำลึกที่มีศักยภาพเพียงพอ ต้องอาศัยท่าเรือของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ต้องเสียเงินให้ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก หากประเทศไทยสร้างท่าเรือน้ำลึกในฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้น และสามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกสงขลาทางฝั่งอ่าวไทยได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ จะก่อให้เกิดประโยชน์และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศได้อย่างมหาศาล

  ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – รัฐควรฟัง! เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล แจ้ง 3 เหตุผลเบื้องต้นที่เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ค.1) โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล “ควรยกเลิก”


  Photos : Facebook – Somboon Khamhang

         ตามที่จะมีการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา ที่ใกล้จะถึงนี้ (คาดว่าจะจัดในเดือนมีนาคม 2560) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่อยู่ในแผนงานโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่กรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างให้บริษัทเอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด ด้วยงบประมาณเกือบ 120 ลบ. และได้ว่าจ้างให้บริษัทแห่งหนึ่งใน จ.สตูล เป็นผู้รับช่วงงานอีกทอดหนึ่ง 
         ทั้งที่เรื่องนี้ เครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ได้มีการทำจดหมายสอบถาม และเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ว่า ไม่เห็นด้วยต่อขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว ด้วยเห็นว่ายังขัดต่อหลักความจริง และรวมถึงรูปแบบกระบวนการที่ไม่ได้สนใจการศึกษาผลกระทบภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้อนุมัติให้มีการศึกษาไปก่อนหน้านี้

  1.กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในทุกระดับขั้นตอน และยังมีเจตนาที่ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นผลกระทบด้านลบ 

  2.รัฐบาลต้องทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในภาพรวมของโครงการอย่างน้อย 3 โครงการร่วมกัน คือ 1.โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา 2.โครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 และ 3.โครงการรถไฟรางคู่เชื่อม  ทั้งหมดนี้คือโครงการแลนด์บริดจ์สงขลา-สตูล ที่ต้องการเชื่อมโครงข่ายการคมนาคมระหว่างทะเลอันดามัน และอ่าวไทย 

  3.รัฐบาลควรจะต้องศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ โดยนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญที่แท้จริง ด้วยโครงการดังกล่าวเป็นชุดโครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในวงกว้าง และจะต้องแลกต่อฐานทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ตลอดถึงสังคมวัฒนธรรมของ จ.สตูล โดยรวม ที่หากสูญเสียไปแล้วซึ่งไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้

  เหตุผลเบื้องต้นดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลอื่นๆ ยังให้มีความเห็นว่า กิจกรรมการรับเวทีรับฟังความคิดเห็นต้องยุติไว้ก่อน ซึ่งที่ผ่านมา ต้องสูญเสียงบประมาณไปกับงานศึกษาครั้งแล้วครั้งเล่า นับร่วมพันล้านบาท รัฐบาลเองก็ไม่เคยมีข้อสรุปที่ชัดเจนต่อนโยบายดังกล่าวนี้ มีแต่เพียงความแปลกแยกแตกต่างในสังคมคนสตูล ที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบรู้สิ้น และยิ่งจะหนักขึ้นทุกวันท่ามกลางผลประโยชน์

  Info : ผู้จัดการออนไลน์ 02/2/2560

   


  Photo : marinerthai.net 06/2/2560

  1. เปิดประตูการค้าฝั่งตะวันตก ประเทศไทยมีการค้ากับประเทศทางฝั่งตะวันตกประมาณ 30% ของปริมาณการค้าทั้งหมด แต่ทางฝั่งตะวันตกกับขาดท่าเรือน้ำลึกหลัก ที่มีศักยภาพเพียงพอ ทำให้ต้องส่งสินค้า ออกจากท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือกรุงเทพ แล้วอ้อมแหลมมะลายูไปด้านตะวันตก แม้ว่าจะมีท่าเรือภูเก็ตและท่าเรือระนอง ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกแล้ว แต่ก็เป็นเพียงท่าเรือ Feeder ให้กับท่าเรือของมาเลเซียและสิงคโปร์เท่านั้น

  2. ลดการพึ่งพาท่าเรือต่างประเทศ ในปี 2547 สินค้าในภาคใต้ส่งออกโดยใช้ท่าเรือไทย (ท่าเรือสงขลา ภูเก็ต ระนอง) เพียง 25% ที่เหลือ 75% ส่งออกตามด่านชายแดนเข้าไปในมาเลเซีย ซึ่งในจำนวนนี้ 30% เป็นสินค้าที่บริโภคภายในมาเลเซีย ส่วนที่เหลืออีก 45% ส่งออกไปประเทศที่ 3 โดยผ่านท่าเรือของประเทศมาเลเซีย จะเห็นได้ว่าสินค้าจากไทยส่งไปประเทศที่ 3 โดยใช้ท่าเรือในประเทศมาเลเซียเกือบ 2 เท่าของสินค้าที่ผ่านท่าเรือไทย ทำให้เราต้องสูญเสียเงินมากมายให้กับต่างประเทศ และยังช่วยประหยัดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ


  Info : กรมเจ้าท่า 06/2/2560

  3. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงในภาคใต้ หากไม่นับเรื่องการท่องเที่ยวพบว่าปัจจุบันพื้นที่ภาคใต้ได้รับการพัฒนาไม่มากเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับศักยภาพที่มี ประชากรส่วนใหญ่จึงมีรายได้ต่ำกว่ามาเลเซียซึ่งมีชายแดนติดกัน ชาวใต้จำนวนมากจึงต้องข้ามไปทำงานในประเทศมาเลเซีย แต่หากมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกขึ้นจากเป็นการจุดประกายให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในภาคใต้ นักลงทุนจะมองเห็นโอกาสและเริ่มเข้ามาลงทุนพัฒนาช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่น

  4. เป็นทางเลือกในการขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งปัจจุบันมีการจราจรทางเรือที่คับคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และในอนาคตอาจจะคับคั่งจนเดินเรือได้ไม่สะดวก หากมีเส้นทางเดินเรือที่เป็นทางเลือกในการขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา ก็จะช่วยประหยัดเวลา และช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้

   

  โครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ เป็นการเปิดเส้นทางการค้าไหมเชื่อมโลกตะวันออกจากฝั่งอ่าวไทยและโลกตะวันตกจากทะเลอันดามัน เพื่อช่วยร่นเวลาลดระยะทางประหยัดต้นทุน และเพิ่มความมั่นคงปลอดภัย เพราะไม่ต้องเสียเวลาอ้อมผ่านไปทางช่องแคบมะละกา นอกจากจะเป็นทางเลือกใหม่ให้ต่างประเทศหันมาใช้บริการแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศจากการพึ่งพาทางเลือกประเทศเพื่อนบ้านได้ปีละมหาศาล

  รัฐบาลมีนโยบายจะสร้างท่าเรือน้ำลึกขึ้นในฝั่งทะเลอันดามัน และมอบหมายให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ พบว่ามีสีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมได้แก่

  1. คลองบุโบย อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  2. เกาะเขาใหญ่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  3. แหลมสะเตะ กิ่งอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
  4. เขาเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

  แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียแล้วพบว่า พื้นที่บริเวณชายหาดปากบารา ตำบลปากน้ำอำเภอละงู จังหวัดสตูล มีความเหมาะสมที่สุดที่จะก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งทะเลอันดามัน

  ตำแหน่งที่ตั้งเหมาะสม ยังอยู่ส่วนบนของช่องแคบมะละกาโดยอยู่ระหว่างส่วนหนึ่งของเกาะสุมาตราและคาบสมุทรมลายู ห่างจากชายแดนประเทศมาเลเซียประมาณ 40 กม.ใกล้กับเส้นทางเดินเรือหลักของโลก เรือแม่ ส่วนใหญ่สามารถเทียบท่าได้ มีระดับน้ำลึกที่อยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งมาก มีร่องน้ำลึกเพียงพอที่จะเข้าถึงท่าเรือได้โดยสะดวก มีเกาะเขาใหญ่และเกาะลินเต๊ะ อยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของท่าเรือ ช่วยกำบังคลื่นลม มีถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคพร้อมรองรับโครงการ มีโครงข่ายคมนาคมทางบกเชื่อมต่อกับท่าเรือน้ำลึกสงขลา และกำลังจะก่อสร้างใหม่แห่งที่ 2 ซึ่งเป็นประตูสู่อ่าวไทย ได้ด้วยระยะทางที่สั้นเพียง 130 กม. ตามโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการขยายฐานในอนาคต

   


  Photo :กรมเจ้าท่า 06/2/2560

  โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา

  ที่ตั้ง : บริเวณชายหาดปากบารา อุทยาแห่งชาติเภตรา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  ขนาด : 2,000 ไร่ ท่าเรือมีขนาด 292 ไร่ กว้าง 430 ม. ยาว 1086 ม. ห่างจากชายหาด 4.5 กม.

  วงเงินลงทุน : 29,000 ลบ.

  สถานะการก่อสร้าง : ยังไม่เริ่มก่อสร้าง อยู่ในระหว่างยื่นผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  การลงทุน : กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
  ปีที่สร้างเสร็จ : N/A
  ปีที่เปิดให้บริการ : N/A

  Info : กรมเจ้าท่า (02/02/2560)

  กรมเจ้าท่ามุ่งมั่นพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบาราให้เป็นท่าเรือมาตรฐานสากล ประโยชน์สูงสุดแต่ประหยัดมากที่สุดและมีผลกระทบน้อยที่สุด แนวทางการออกแบบก่อสร้าง คำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องทั้งในด้าน วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคนิคการก่อสร้าง การบริหารจัดการ การขนถ่ายสินค้า การจราจรในเขตท่าเรือ ภูมิสถาปัตย์ของคนท้องถิ่น งบประมาณค่าก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตลอดจนการบำรุงรักษา 

  โครงสร้างและองค์ประกอบท่าเทียบเรือค่อนข้างเรียบง่าย และครอบคลุมทุกประโยชน์ใช้สอย บำรุงรักษาง่าย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อย ใช้เวลาก่อสร้างไม่นาน มีรูปแบบที่สวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมไม่ทำลายทัศนียภาพของพื้นที่ข้างเคียง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดไม่ขัดต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพื้นที่ทั้งนี้ในระหว่างการก่อสร้างต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทั้งทางน้ำและทางบกตลอดจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาทางน้ำน้อยที่สุด


  Picture from Video : กรมเจ้าท่า 06/2/2560

  กลุ่มอาคารและท่าเทียบ

  Photo :กรมเจ้าท่า 06/2/2560

  1.  ท่าเทียบเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ จำนวน 3 ท่า ความยาวท่า 750 ม. พร้อมติดตั้งเครนยาวตลอดหน้าท่า สำหรับเทียบคอนเทอเนอร์ขนาด 70,000 ตัน ได้พร้อมกัน 2 ลำหรือเทียบเรือขนาดกลางได้ 3 ลำ
  2. ท่าเทียบเรือบริการ ความยาวหน้าท่า 250 ม.
  3. ลานกองตู้คอนเทอเนอร์ ขนาดยาว 700 ม. กว้าง 280 ม.
  4. อาคารต่างๆ เช่น อาคารปฏิบัติการหน้าท่า อาคารด่านชั่งน้ำหนัก อาคารซ่อมบำรุง อาคารบำบัด อาคารกรมเจ้าท่า อาคารอำนวยการ อาคารนำร่อง และพื้นที่เก็บสินค้า

   


  Photo :กรมเจ้าท่า 06/2/2560

  ระยะที่ 1 รองรับตู้สินค้า 825,000 TEU*/ปี

  ท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 เป็นท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้น ประกอบด้วย

  1. ตัวท่าเรือ ถมเป็นเกาะ ขนาดกว้าง 430 ม. ยาว 1086 ม.เนื้อที่ประมาณ 292 ไร่ อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 4 กม.โดยมีสะพานคอนกรีตเชื่อมจากชายฝั่งสู่ตัวท่าเรือ
  2. สะพานทางเข้าอออกท่าเรือ เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร เข้า 2 ช่องออก 2 ช่อง ความยาว 4,500 ม. เชื่อมจากชายฝั่งสู่ตัวท่าเรือ
  3. ร่องน้ำเดินเรือ มีความลึก -16.2 ม. จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยขุดร่องน้ำกว้าง 180 ม. และแอ่งกลับเรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ม.
  4. เขื่อนกันคลื่น สร้างด้วยหินมีความยาว 1,700 ม. เพื่อป้องกันคลื่นที่มาจากทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของท่าเรือเป็นหลัก เนื่องจากด้านตะวันตกมีเกาะเป็นแนวกำบังอยู่แล้ว
  5. พื้นที่ถมเป็นท่าเรือ มีอาคารก่อสร้างและอำนวยความสะดวก
  6. ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเก็บขยะมูลฝอยและระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง โทรศัพท์
  7. ระบบรักษาความปลอดภัย สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเตือนภัยสึนามิ
  8. ทางรถไฟเข้าท่าเรือ

  ระยะที่ 2 รองรับตู้สินค้า 1,375,000 TEU*/ปี

  ก่อสร้างหน้าท่าเรือ โดยการถมทะเลให้มีความยาวหน้าท่า อีก 500ม. รวมเป็น 1250 ม. ลานกองตู้คอนเทนเนอร์ มีความยาวเพิ่มอีก 500 ม.

  ระยะที่ 3 รองรับตู้สินค้า 2,475,000 TEU*/ปี

  ก่อสร้างหน้าท่าเรือ โดยการถมทะเลให้มีความยาวหน้าท่าเพิ่มจากระยะที่ 2 อีก 1000 ม. ลานกองตู้คอนเทนเนอร์ มีความยาวรวม 2,250 ม.

  *TEU ย่อมาจาก Twenty-Equivalent Unit คือ หน่วยนับสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ความยาว 20 ฟุต โดยตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต เท่ากับ 1 ทีอียู ตู้คอนเทอนเนอร์ 40 ฟุต เท่ากับ 2 ทีอียู

   

  Video :กรมเจ้าท่า 06/2/2560

   

 • คอนโดปล่อยเช่านักศึกษา

  รู้ก่อนเลือก “คอนโดปล่อยเช่านักศึกษา”

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  ทุกวันนี้การอยู่ใกล้ออฟฟิศ มหาวิทยาลัย และโรงเรียน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เนื่องจากช่วยร่นระยะเวลาการเดินทาง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วน ทำให้มีการเช่าหอพัก, คอนโดที่ใกล้แหล่งงาน หรือสถานศึกษาเพื่ออยู่อาศัย บางคนก็เป็นการลงทุนซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่า หรือซื้ออยู่เองก็มี

  ซึ่งการลงทุนซื้อคอนโดนั้นมีทั้งการปล่อยเช่า และเป็นการซื้อเพื่อเก็งกำไร ถ้าพูดถึงการปล่อยเช่า หนึ่งใน TARGET หลักสำหรับการลงทุนปล่อยเช่าของคอนโด คือ นักศึกษา ที่บางคนต้องย้ายจากบ้านเกิดเข้ามาอยู่ใกล้กับสถาบัน

  วันนี้ทาง REALIST ได้ลองเลือกข้อควรรู้ก่อนลงทุนคอนโดเพื่อปล่อยเช่านักศึกษามา 6 ข้อ ว่าเราต้องเลือกคอนโดแบบไหนที่เข้าตานักศึกษา มีแนวโน้มที่จะถูกใจเด็กวัยรุ่น โดยที่เราก็ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีไปตามๆกัน จะมีอะไรบ้าง ไปชมกันครับ

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

   

   


  ข้อแรกในการลงทุนคอนโด สิ่งที่ควรจะได้รับคือ ผลตอบแทนที่ดี ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนของคอนโด แบ่งออกเป็นสองแบบ คือ
  CAPITAL GAIN เป็นกำไรที่ได้จากการขาย
  RENTAL YIELD เป็นกำไรที่ได้จากการปล่อยเช่า

  ในที่นี่จะขออธิบายแต่เรื่อง RENTAL YIELD ก่อนนะครับ ซึ่ง RENTAL YIELD เป็นกำไรจากการปล่อยเช่า

  RENTAL YIELD =
  ( ค่าเช่าทั้งปี – ค่าใช้จ่ายทั้งปี ) / ราคาซื้อคอนโด

  โดยระหว่างการปล่อยเช่าจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • ค่านายหน้า 3% จากมูลค่าเช่าตลอดอายุสัญญา
  (ประมาณค่าเช่า 1 เดือน)
  • ค่าส่วนกลาง
  • ค่าประกันที่อยู่อาศัย
  • ค่าซ่อมแซม (แล้วแต่เจ้าของห้อง)

  ยกตัวอย่าง : ห้องขนาด 25 ตร.ม. ซื้อมา 2 ลบ. ปล่อยเช่าเดือนละ 10,000 บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,000 บาท/เดือน สัญญาเช่า 1 ปี
  RENTAL YIELD = (( 10,000 – 2,000 ) x12 ) / 2,000,000 = 4.8%

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  ต่อมาเป็นเรื่องของ LOCATION ในขั้นตอนแรก ถ้าจะปล่อยเช่านักศึกษา ต้องแน่ใจก่อนว่าโครงการที่เราเลือกนั้นอยู่ใกล้สถาบันจริงๆ หรือเป็นตำแหน่งที่เดินทางได้ง่ายๆ ใช้เวลาเพียง 5-15 นาที ก็สามารถเดินทางถึงแล้ว ยิ่งถ้าเป็นตำแหน่งที่ใกล้ๆมากๆขนาดเดินเท้าได้ ยิ่งดีเลยทีเดียว เผื่อว่าน้องๆคนไหนตื่นสายจะได้ไปเรียนทัน และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเดินทางได้มากขึ้นอีกด้วย หรือถ้านั่งรถเมล์ รถไฟฟ้าก็ไม่ว่ากัน จำไว้ว่าต้องเป็นตำแหน่งที่เดินทางง่ายใช้เวลาไม่นาน

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  นอกจากนั้นยังต้องเป็นตำแหน่งที่มีร้านค้าให้บริการ เชื่อได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จำเป็นต้องพึ่งร้านสะดวกซื้อ เพื่อซื้อของใช้เล็กๆน้อยๆที่ใช้เป็นประจำ หรือแม้แต่เวลาหิวยามดึก การอยู่ใกล้แหล่งร้านค้าที่คึกคักย่อมเป็นสิ่งที่ดึงดูดในการเข้ามาอยู่อาศัย บางโครงการจึงได้มีพื้นที่ร้านค้าไว้ในโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกลูกบ้าน หรือถ้าโครงการไหนไม่มี ในละแวกโครงการก็ควรจะมีร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่เป็นแหล่งชอปปิ้งได้ด้วย

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  ส่วนนี้จะเป็นการรวมเรื่อง FACILITIES ไว้ด้วยกัน โดยเรื่องแรกเน้นไปที่ความปลอดภัย ซึ่งถ้าโครงการไหนมีความปลอดภัยแลระบบ Security 24 ชม. ก็ทำให้พ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านไว้วางใจได้บ้าง ซึ่งปัจจุบันโครงการส่วนใหญ่จะให้มาเป็นพื้นฐาน คือ ยามของโครงการ, กล้องวงจรปิด และเป็นระบบคีย์การ์ดที่ไว้เข้าตัวโครงการ หรือเข้าแต่ละห้อง นอกจากนั้นจะมีระบบ Digital Doorlock หรือ Finger Prints ที่ทันสมัยขึ้นมาหน่อย บางโครงการจะเป็นแบบนี้แล้ว หรือจริงๆถ้าเป็นเจ้าของห้องเอง เราสามารถเปลี่ยนเป็นประตูระบบ Digital Doorlock หรือ Finger Prints แทนได้ เพื่อความปลอดภัย

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  เรื่องที่สองของ FACILITIES เน้นไปที่ LEARNING AREA คือการมีพื้นที่ไว้นั่งทำงาน หรืออ่านหนังสือด้วยกันกับเพื่อนๆ ทำให้น้องๆนักศึกษาไม่ต้องไปหาร้านนั่งทำงาน เพราะบางทีต้องทำงานถึงดึกดื่น ถ้ามี Reading Lounge หรือ CO-Woking Space ก็อาจจะให้การหาสถานที่ทำงานกับเพื่อนๆง่ายมากขึ้น

   

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  ตัวอย่าง Library จากโครงการ Modiz Station สะพานใหม่

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  ตัวอย่าง Co-working Space จากโครงการ Modiz Interchange สะพานใหม่

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

   

   

   

  ในเรื่อง FULLY FURNISHED ถือเป็นการช่วยผู้ลงทุนให้ประหยัดงบในเรื่องของการตกแต่งห้อง แต่โดยส่วนใหญ่ทางโครงการจะขายมาแบบ FULLY FITTED คือ
  • Built-in ชุดครัว
  • Hob & Hood
  • ชุดสุขภัณฑ์ที่มีอยู่ในห้องน้ำ
  • ตู้เสื้อผ้า Built-in
  รวมถึงบางโครงการอาจมีโปรโมชั่น ให้เครื่องปรับอากาศมาให้ด้วย อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการตกแต่งห้องเพิ่ม เช่น ซื้อโต๊ะทานข้าว, โซฟา หรือเตียงนอน

  ดังนั้นถ้าโครงการขายแบบ FULLY FURNISHED จึงช่วยผู้ลงทุนให้ตกแต่งห้องได้ประหยัดมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นของที่เพิ่มขึ้นมาจากแบบ FULLY FITTED คือ เพิ่ม
  • Built-in Furniture ชั้นวางทีวีในห้องนั่งเล่น
  • Coffee Table
  • Sofa
  • ชุดเซทโต๊ะ+เก้าอี้ทานข้าว
  • เตียง
  • Built-in โต๊ะเครื่องแป้ง
  • กระจก หรือ Built-in ชั้นวางให้บางส่วน

  นอกจากพวกเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องปรับอากาศแล้ว อย่างอื่นที่เจ้าของห้องควรจะเตรียมไว้ให้ผู้เช่าคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น, ตู้เย็น, ทีวี, ไมโครเวฟ, เครื่องซักผ้า รวมถึงเครื่องครัวต่างๆ เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดใจการเช่าอยู่อาศัย ผู้เช่าไม่จำเป็นต้องเตรียมของมากก็สามารถอยู่ห้องนี้ได้เลย

   

  ตัวอย่างคอนโดย่านมหาวิทยาลัยชั้นนำ

  มศว.

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  จุฬาฯ

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  ม.กรุงเทพ

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  ม.มหิดล

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  ทาง REALIST ได้ยกตัวอย่างโครงการคอนโดที่อยู่ในทำเลที่ใกล้มหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งมองว่าน่าจะมีนักศึกษาเป็นลูกบ้านอยู่เยอะ โดยทั้งแบบที่ทางครอบครัวลงทุนซื้อคอนโดให้อยู่เลย และแบบเช่าอยู่โดยแบ่งเป็น
  • ในย่าน CBD 2 สถาบัน
  • ย่านนอกเมืองอีก 2 สถาบัน

  คอนโดใกล้มหาวิทยาลัย
  ย่าน CBD

  ส่วนใหญ่โครงการใน CBD จะมีราคาเริ่มต้น 100,000 บาท/ตร.ม. ขึ้นไป ขนาดเริ่มต้นของห้องมีทั้งแบบไม่เกิน 30 ตร.ม. และมากกว่า 30 ตร.ม. ส่วนใหญ่เป็นขนาด 1 ห้องนอน ขายแบบ Fully Fitted

  ส่วน FACILITIES พื้นฐาน เช่น สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, สวน และระบบความปลอดภัยมีให้ครบอยู่แล้ว บางโครงการที่มีเพิ่มขึ้นมาก็เป็นพวกห้องสมุด, Co-working space และ Digital Doorlock

  สำหรับการเดินทางสามารถเดินทางได้ด้วยเท้า หรือนั่งวินมอเตอร์ไซค์, รถเมล์ ที่ผ่านหน้าสถาบันก็ได้ มีเวลาการเดินทางไม่เกิน 20 นาที

  คอนโดใกล้มหาวิทยาลัย
  ย่านชานเมือง

  ในขณะที่โครงการแถบเขตชานเมือง ขนาดเริ่มต้นของห้องไม่เกิน 30 ตร.ม. มีทั้งแบบ Fully Fitted และ Fully Furnished มีราคาเริ่มต้นไม่เกิน 100,000 บาท/ตร.ม. ทำให้ค่าเช่าสำหรับการอยู่อาศัยไม่แพง เมื่อมองในส่วนของ FACILITIES พื้นฐาน ก็มีให้ครบครันถึงแม้จะเป็น Condo แบบ Low-rise ก็ตาม

  สำหรับการเดินทางสามารถเดินทางได้ด้วยเท้า หรือนั่งวินมอเตอร์ไซค์, รถเมล์ ที่ผ่านหน้าสถาบันก็ได้เช่นกัน เช่น KAVE CONDO ในย่านรังสิต เดินข้ามสะพานลอยมาก็ถึงมหาวิทยาลัยเลยทีเดียว แต่สำหรับย่านศาลายาอาจจะต้องขับรถไปถึงจะเดินทางได้รวดเร็วและสะดวกกว่า เนื่องจากในย่านไม่ค่อยมีรถเมล์ผ่าน

  ย่านอโศก Rental Yield 3.2%

  ใกล้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒฯ จะมีผู้เช่าที่หลากหลายอาจจะเป็นทั้งนักศึกษา และพนักงานออฟฟิศในย่าน จากการสำรวจค่าเช่าห้องขนาดไม่เกิน 30 ตร.ม.ในปัจจุบัน พบว่ามีราคาเช่าประมาณ 20,000 บาท/เดือน เมื่อคิด REATAL YIELD ออกมาจะได้ 3.2% ต่อปี

  วิธีคำนวณ RENTAL YIELD =
  ( 20,000 – 2,000 ) x 12 ) / 6,840,000 = 3.2
  %

  ย่านรังสิต Rental Yield 7.3%

  ที่ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ห้องขนาดไม่เกิน 30 ตร.ม. พบว่ามีราคาเช่าประมาณ 8,000 บาท/เดือน เมื่อคิด REATAL YIELD ออกมาจะได้ 7.3% ต่อปี

   

  วิธีคำนวณ RENTAL YIELD =
  ( 8,000 – 2,000 ) x12 ) / 990,000 = 7.3%

  ย่านสยาม-สามย่าน Rental Yield 4.5%

  ทำเลใกล้มหาวิทยาลัยจุฬาฯ โดยส่วนใหญ่อาจจะนั่งรถเมล์สายที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย หรือเดินมาก็ได้เช่นกัน มีราคาเช่าคอนโดเฉลี่ยประมาณ 17,000 บาท/เดือน REATAL YIELD 4.5% ต่อปี ซึ่งไม่ต่างกันกับย่านอโศกมากเท่าไหร่นัก

  วิธีคำนวณ RENTAL YIELD =
  ( 17,000 – 2,000 ) x12 ) / 4,000,000 = 4.5%

  ย่านศาลายา Rental Yield 5.5%

  ทำเลใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล มีราคาเช่าคอนโดเฉลี่ยประมาณ 9,000 บาท/เดือน REATAL YIELD 5.5% ต่อปี

   

  วิธีคำนวณ RENTAL YIELD =
  ( 9,000 – 2,000 ) x12 ) / 1,530,000 = 5.5%

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  โดยสรุปแล้วย่านชานเมืองมี REATAL YIELD สูงกว่าของคอนโดในเมืองอยู่ 2-3% ทำให้มองว่าการลงทุนคอนโดที่ใกล้มหาวิทยาลัยในย่านชานเมืองอาจจะเป็นอีกทำเลน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการปล่อยเช่านักศึกษา

  *RENTAL YIELD = (ค่าเช่าทั้งปี – ค่าใช้จ่ายทั้งปี ) / ราคาซื้อคอนโด
  ค่าเช่า : เฉลี่ยมาจากราคาเช่าป้จจุบันของห้องขนาดไม่เกิน 30 ตร.ม.
  ค่าใช้จ่าย : สมมุติเป็นค่าใช้จ่ายเบิ้องต้น 2,000 บาท/เดือน
  ราคาคอนโด : เฉลี่ยมาจากราคาเริ่มต้นปัจจุบันของห้องขนาดไม่เกิน  30 ตร.ม.

   

   

  คอนโดใหม่ในย่าน CBD ใกล้สถาบันศึกษา

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  FYNN
  SUKHUMVIT 31

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  THE ESSE
  ASOKE

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  THE RESERVE
  KASEMSAN 3

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  IDEO Q
  CHULA-SAMYAN

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

   

  คอนโดใหม่ในย่านชานเมืองใกล้สถาบันศึกษา

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  THE ZELLE
  SALAYA 3

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  ELITE
  SALAYA

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  PLUM CONDO  PARK
  RANGSIT

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  KAVE CONDO RANGSIT
  คอนโดใกล้ ม.กรุงเทพ เพียงแค่ข้ามถนน

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  รังสิต, วิภาวดี-รังสิต, พหลโยธิน, ปทุมธานี, ดอนเมืองโทล์เวย์, เซียร์ รังสิต, ฟิวเจอร์รังสิต, สเปล, Zpell, โบ๊เบ๊ รังสิต 2, Central M, The Hub, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม, บางซื่อ-รังสิต, สถานีดอนเมือง, สนามบินดอนเมือง, AQ Rungsit, AQ Rangsit, AQ Shadi, Rangsit Biz Park, เกษตร, ม.กรุงเทพ, ม.ธ., ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Realist, Realist Blog

  ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท  : http://kavecondo.com/

  คอนโดปล่อยเช่า

 • จองตั๋วรถไฟออนไลน์

  จองตั๋วรถไฟออนไลน์ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์นี้

  ระบบ E-Ticket (e-TSRT)

  ข่าวจองตั๋วรถไฟ, จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต, จองตั๋วออนไลน์, จองตั๋วรถไฟออนไลน์, จองตั๋วรถไฟ, จองรถไฟ, จองตั๋วโดยสาร, จองตั๋วโดยสารรถไฟ, รถไฟหัวลำโพง, E-Ticket, E-Ticket SRT, E-TSRT, จองตั๋วล่วงหน้า, จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า, การรถไฟแห้งประเทศไทย, จองตั๋ว, รถไฟชั้น 1, รถไฟชั้น 2, รถไฟชั้น 3, รถไฟด่วน, รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟเร็ว, รถไฟท่องเที่ยว, Realist, Realist Blog

  การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดมิติใหม่ให้บริการจองและซื้อตั๋วโดยสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ต E-Ticket (e-TSRT) ผ่านหน้าเว็บไซต์การรถไฟฯ

  www.railway.co.th
  www.thairailwayticket.com

  ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้ทันที เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการรถไฟไทยสู่สากล และสนับสนุนนโยบาย “ ประเทศไทย 4.0 ” ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  เป็นการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาการบริหารและบริการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมในยุคใหม่ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับบริษัทปรีดาปราโมทย์ จำกัด

  นายวุฒิชาติฯ กล่าวต่อว่า สำหรับเงื่อนไขการจองและซื้อตั๋วผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-TSRT) คือ ให้บริการเฉพาะตั๋วผู้ใหญ่ (เต็มราคาที่ไม่ใช้สิทธิ์ลดราคาใดๆ) และตั๋วเด็ก (มีสิทธิ์ลดราคา 50% และมีส่วนสูงตั้งแต่ 100 ซม. ขึ้นไปและไม่เกิน 150 ซม. เท่านั้น) และให้บริการจองตั๋วได้เฉพาะขบวนรถเชิงพาณิชย์ ใน 3 เส้นทาง (ไม่รวมขบวนรถนำเที่ยวและรถไฟฟรี) ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางสายใต้

  ส่วนวิธีการจองอันดับแรกผู้โดยสารต้องสมัครสมาชิกที่ระบบ e-TSRT ก่อนเพื่อใช้ในการสำรองที่นั่ง โดยมีระยะเวลาการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าไม่เกิน 60 วัน จนถึงอย่างช้าก่อนขบวนรถออก 2 ชั่วโมง สามารถสำรองที่นั่งได้ 4 ที่นั่งต่อการทำรายการ 1 ครั้ง สามารถเลือกที่นั่งได้เองหรือให้ระบบทำการเลือกที่นั่งให้โดยอัตโนมัติ และที่สำคัญเมื่อทำรายการจบผู้โดยสารต้องสั่งพิมพ์ตั๋วที่ได้จากระบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในวันเดินทางด้วย ไม่สามารถแสดงตั๋วผ่านสมาร์ทโฟนได้

  ขณะที่วิธีการชำระเงินค่าตั๋ว สามารถเลือกชำระได้ผ่านบัตรเครดิตทั้งระบบวีซ่า, มาสเตอร์ การ์ด , เจซีบี และบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ โดยมีค่าบริการ ดังนี้
  • ตั๋วโดยสาร ชั้น 1 ค่าบริการ 40 บาทต่อ 1 ที่นั่ง
  • ตั๋วโดยสาร ชั้น 2 ค่าบริการ 30 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง
  • ตั๋วโดยสาร ชั้น 3 ค่าบริการ 20 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง

  ส่วนการยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงิน ผู้โดยสารสามารถยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินผ่านระบบ e-TSRT โดยจะมีการโอนเงินที่ได้คืน เข้าสู่บัญชีบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ในการซื้อ หรือผู้โดยสารสามารถนำตั๋วไปยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกสถานี โดยเจ้าหน้าที่ที่สถานีจะทำการรับเรื่องไว้ และจะทำการคืนเงินเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ในการซื้อเช่นกัน โดยการยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินมีค่าบริการ ราคาเดียวกันกับขั้นตอนการจองตั๋ว

   

  สำรองที่นั่งผ่านหน้าเว็บไซต์ของการรถไฟฯ www.railway.co.th หรือที่ www.thairailwayticket.com


  สรุปเงื่อนไขการจองและซื้อตั๋วผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-TSRT)

  • ผู้โดยสารต้องสมัครสมาชิกที่ระบบ e-TSRT ก่อนเพื่อใช้ในการสำรองที่นั่ง
  • ระยะเวลาการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่งล่วงหน้าไม่เกิน 60 วัน
  • สามารถสำรองที่นั่งก่อนขบวนรถออก 2 ชั่วโมง
  • ให้บริการเฉพาะขบวนรถเชิงพาณิชย์ใน 3 เส้นทาง (ไม่รวมขบวนรถนำเที่ยว) ดังนี้ เส้นทางสายเหนือ, เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ และเส้นทางสายใต้
  • ให้บริการเฉพาะตั๋วผู้ใหญ่ (เต็มราคาที่ไม่ใช้สิทธิ์ลดราคาใดๆ) และตั๋วเด็ก (มีสิทธิ์ลดราคา 50% และมีส่วนสูงตั้งแต่ 100 เซนติเมตร ขึ้นไป
  และไม่เกิน 150 เซนติเมตร เท่านั้น)
  • การสำรองที่นั่งทาง Internet สามารถสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 4 ที่นั่งต่อการทำรายการ 1 ครั้ง
  • ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง หรือให้ระบบ e-TSRT ทำการเลือกที่นั่งให้โดยอัตโนมัติ
  • การชำระเงินค่าตั๋วจะรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตระบบ Visa Master Card, JCB และบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
  • การจองและซื้อตั๋วผ่านระบบ e-TSRT จะต้องเสียค่าบริการเพิ่ม ดังนี้
  ชั้น 1 ค่าบริการ 40 บาทต่อ 1 ที่นั่ง ชั้น 2 ค่าบริการ 30 บาทต่อ 1 ที่นั่ง และชั้น 3 ค่าบริการ 20 บาทต่อ 1 ที่นั่ง
  • ผู้โดยสารต้องพิมพ์ตั๋วที่ได้จากระบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในวันเดินทางด้วย (ไม่สามารถแสดงตั๋วผ่านสมาร์ทโฟนได้)
  • การเลื่อนชั้น/เปลี่ยนแปลงตั๋ว ผู้โดยสารติดต่อขอเลื่อนชั้น/เปลี่ยนแปลงตั๋วได้ที่สถานีรถไฟเท่านั้น

   

  4 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  ข่าวจองตั๋วรถไฟ, จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต, จองตั๋วออนไลน์, จองตั๋วรถไฟออนไลน์, จองตั๋วรถไฟ, จองรถไฟ, จองตั๋วโดยสาร, จองตั๋วโดยสารรถไฟ, รถไฟหัวลำโพง, E-Ticket, E-Ticket SRT, E-TSRT, จองตั๋วล่วงหน้า, จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า, การรถไฟแห้งประเทศไทย, จองตั๋ว, รถไฟชั้น 1, รถไฟชั้น 2, รถไฟชั้น 3, รถไฟด่วน, รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟเร็ว, รถไฟท่องเที่ยว, Realist, Realist Blog

   

  6 ขั้นตอนการจองตั๋วโดยสาร และการยกเลิกตั๋ว

  ข่าวจองตั๋วรถไฟ, จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต, จองตั๋วออนไลน์, จองตั๋วรถไฟออนไลน์, จองตั๋วรถไฟ, จองรถไฟ, จองตั๋วโดยสาร, จองตั๋วโดยสารรถไฟ, รถไฟหัวลำโพง, E-Ticket, E-Ticket SRT, E-TSRT, จองตั๋วล่วงหน้า, จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า, การรถไฟแห้งประเทศไทย, จองตั๋ว, รถไฟชั้น 1, รถไฟชั้น 2, รถไฟชั้น 3, รถไฟด่วน, รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟเร็ว, รถไฟท่องเที่ยว, Realist, Realist Blog

  ข่าวจองตั๋วรถไฟ, จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต, จองตั๋วออนไลน์, จองตั๋วรถไฟออนไลน์, จองตั๋วรถไฟ, จองรถไฟ, จองตั๋วโดยสาร, จองตั๋วโดยสารรถไฟ, รถไฟหัวลำโพง, E-Ticket, E-Ticket SRT, E-TSRT, จองตั๋วล่วงหน้า, จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า, การรถไฟแห้งประเทศไทย, จองตั๋ว, รถไฟชั้น 1, รถไฟชั้น 2, รถไฟชั้น 3, รถไฟด่วน, รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟเร็ว, รถไฟท่องเที่ยว, Realist, Realist Blog

  ข่าวจองตั๋วรถไฟ, จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต, จองตั๋วออนไลน์, จองตั๋วรถไฟออนไลน์, จองตั๋วรถไฟ, จองรถไฟ, จองตั๋วโดยสาร, จองตั๋วโดยสารรถไฟ, รถไฟหัวลำโพง, E-Ticket, E-Ticket SRT, E-TSRT, จองตั๋วล่วงหน้า, จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า, การรถไฟแห้งประเทศไทย, จองตั๋ว, รถไฟชั้น 1, รถไฟชั้น 2, รถไฟชั้น 3, รถไฟด่วน, รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟเร็ว, รถไฟท่องเที่ยว, Realist, Realist Blog

  ข่าวจองตั๋วรถไฟ, จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต, จองตั๋วออนไลน์, จองตั๋วรถไฟออนไลน์, จองตั๋วรถไฟ, จองรถไฟ, จองตั๋วโดยสาร, จองตั๋วโดยสารรถไฟ, รถไฟหัวลำโพง, E-Ticket, E-Ticket SRT, E-TSRT, จองตั๋วล่วงหน้า, จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า, การรถไฟแห้งประเทศไทย, จองตั๋ว, รถไฟชั้น 1, รถไฟชั้น 2, รถไฟชั้น 3, รถไฟด่วน, รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟเร็ว, รถไฟท่องเที่ยว, Realist, Realist Blog

  เงื่อนไขการยกเลิกตั๋วและขอคืนเงิน

  • ผู้โดยสารสามารถยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินผ่านระบบ e-TSRT โดยจำนวนเงินที่ได้คืน ระบบจะทำการคืนเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ในการซื้อ หรือ
  • ผู้โดยสารสามารถนำตั๋วไปยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกสถานี โดยเจ้าหน้าที่ที่สถานีจะทำการรับเรื่องไว้ และจะทำการคืนเงินเข้าสู่บัญชี
  บัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ในการซื้อ
  • ยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินค่าโดยสาร จะต้องเสียค่าบริการเพิ่ม ดังนี้ ชั้น 1 ค่าบริการ 40 บาทต่อ 1 ที่นั่ง, ชั้น 2 ค่าบริการ 30 บาทต่อ 1 ที่นั่ง
  และชั้น 3 ค่าบริการ 20 บาทต่อ 1 ที่นั่ง

   

  ค่าธรรมเนียมต่างๆ

  ข่าวจองตั๋วรถไฟ, จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต, จองตั๋วออนไลน์, จองตั๋วรถไฟออนไลน์, จองตั๋วรถไฟ, จองรถไฟ, จองตั๋วโดยสาร, จองตั๋วโดยสารรถไฟ, รถไฟหัวลำโพง, E-Ticket, E-Ticket SRT, E-TSRT, จองตั๋วล่วงหน้า, จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า, การรถไฟแห้งประเทศไทย, จองตั๋ว, รถไฟชั้น 1, รถไฟชั้น 2, รถไฟชั้น 3, รถไฟด่วน, รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟเร็ว, รถไฟท่องเที่ยว, Realist, Realist Blog

  ข่าวจองตั๋วรถไฟ, จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต, จองตั๋วออนไลน์, จองตั๋วรถไฟออนไลน์, จองตั๋วรถไฟ, จองรถไฟ, จองตั๋วโดยสาร, จองตั๋วโดยสารรถไฟ, รถไฟหัวลำโพง, E-Ticket, E-Ticket SRT, E-TSRT, จองตั๋วล่วงหน้า, จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า, การรถไฟแห้งประเทศไทย, จองตั๋ว, รถไฟชั้น 1, รถไฟชั้น 2, รถไฟชั้น 3, รถไฟด่วน, รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟเร็ว, รถไฟท่องเที่ยว, Realist, Realist Blog

  ข่าวจองตั๋วรถไฟ, จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต, จองตั๋วออนไลน์, จองตั๋วรถไฟออนไลน์, จองตั๋วรถไฟ, จองรถไฟ, จองตั๋วโดยสาร, จองตั๋วโดยสารรถไฟ, รถไฟหัวลำโพง, E-Ticket, E-Ticket SRT, E-TSRT, จองตั๋วล่วงหน้า, จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า, การรถไฟแห้งประเทศไทย, จองตั๋ว, รถไฟชั้น 1, รถไฟชั้น 2, รถไฟชั้น 3, รถไฟด่วน, รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟเร็ว, รถไฟท่องเที่ยว, Realist, Realist Blog

  ข้อมูล : www.thairailwayticket.com และ www.railway.co.th

 • เปิดอาณาจักรธุรกิจเครือ BTS Group Holding

  เปิดอาณาจักรธุรกิจเครือ BTS Group Holding

  i372_bts

  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจให้บริการ และธุรกิจระบบขนส่งมวลชน โดยประกอบธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเป็นหลัก หลังจากที่บริษัทได้เข้าถือหุ้นสามัญร้อยละ 94.60 ของบีทีเอสซี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 โดยบีทีเอสซีเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานดำเนินการระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสจากกทม. โดยมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินงาน 

  บีทีเอส ก่อตั้งบริษัทใหม่ในนาม ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อยึดพื้นที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบขายขาดและยังมี บมจ. ยูซิตี้ เป็นหัวหอกสำคัญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงการเช่าและบริหาร กลยุทธ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ คือ การร่วมมือกับพันธมิตร บีทีเอสได้ประกาศร่วมมือเป็นพันธมิตรกับแสนสิริ ซึ่งบีทีเอสและแสนสิริได้ทำการลงนามพันธะสัญญาข้อตกลง สัดส่วน 50:50 ของการถือหุ้น 

  และในปีนี้ คุณคีรีประกาศเปิดที่ดินย่านพหลโยธิน สร้างถนนตัดเพื่อสาธารณะประโยชน์ตัดไปเส้นวิภาวดี แก้ปัญหาจราจรในช่วงที่สร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย เป็นการตัดถนนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน ซึ่งได้มาจากการชนะการประมูลของ บมจ. เบย์วอเตอร์ ซึ่งบีทีเอสร่วมทุนกับ บมจ. จีแลนด์ พัฒนาเป็นโครงการ Mixed Use ขนาด 48 ไร่ ย่านพหลโยธิน

  headmain

  i372_mainhead

  BTS Group เป็นบริษัทที่ให้บริการระบบโดยสารขนาดใหญ่ในประเทศไทย บริการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนอีกด้วย ปัจจุบัน BTS Group เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 50 อันดับแรก ในเชิงของมูลค่าตลาด

   

  i372_bts-timeline-revised

   

   

  head-tran

  กลุ่มบริษัท บีทีเอส ประกอบธุรกิจขนส่งมวลชนเป็นธุรกิจหลัก โดยบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บีทีเอสซี ประกอบธุรกิจบริหารรถไฟฟ้าภายใต้สัมปทนาจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมไปถึงยังได้รับเลือกให้เดินรถและซ่อมบำรุงในส่วนต่อขยายสายสีเขียวในปัจจุบันและรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT

  BTS – Bangkok Mass Transit System

  i372_btss01

  รถไฟฟ้าระบบราง บีทีเอสซีเป็นบริษัทฯที่ได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครในการให้บริการรถไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยระบบรถไฟฟ้าบนทางวิ่งยกระดับ ระยะทาง 5 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 23 สถานี ทั้งสายสีลม (สีเขียวเข้ม) และสายสุขุมวิท (สีเขียวอ่อน) ซึ่งรถไฟฟ้าทั้งสองสายนี้ได้ให้บริการเดินรถในย่านธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยวใจกลางกรุงเทพมหานคร 

  BRT – Bus Rapid Transit

  i372_brt01

  รถโดยสารด่วนพิเศษ – บีทีเอสซี ได้รับเลือกให้ดำเนินการและบำรุงรักษารถโดยสารด่วนพิเศษ (บีอาร์ที) ซึ่งประกอบไปด้วยสถานีรถประจำทางบีอาร์ที 12 สถานี โดยรถประจำทางจะวิ่งในช่องทางพิเศษเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีจุดเชื่อมต่อโดยตรง (โดยสะพานลอย) ระหว่างสถานีบีอาร์ทีสาทรและสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี

  เส้นทางที่บีทีเอสเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

  ntworkmap

  ในเดือนเมษายน 2556 บีทีเอสซี ขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจากรถไฟฟ้าสายหลักที่เหลืออยู่ของสัมปทานที่ทำกับกทม. ให้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงเป็นผู้รับสัมปทาน เป็นผู้ให้บริการเดินระบบรถไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว และยังเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ที่สุด โดยบริษัทฯ ลงทุนในหน่วยลงทุน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดใน BTSGIF กรุงธนบุรี วงเวียนใหญ่ โพธินิมิตร ตลาดพลู วุฒากาศ บางหว้า

  รถไฟฟ้าในอนาคตที่ BTS ได้สัมปทานเดินรถและก่อสร้าง

  futuremapnetwork

  รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและสายสีเขียวใต้

  สายสีเขียวใต้แนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งกรุงเทพมหานคร ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ มีโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับตลอดเส้นทาง ระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail Transit System) แนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1 ช่วงอ่อนนุช – แบริ่ง บริเวณซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท ผ่านคลองสำโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้แนวจะเบี่ยงจากเกาะกลางไปทางทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท เพื่อข้ามทางต่างระดับสุขุมวิท จากนั้นจึงเบี่ยงกลับมาอยู่ในแนวเกาะกลางถนนสุขุมวิท ผ่านแยกศาลากลาง แยกการไฟฟ้า แยกแพรกษา แยกสายลวด จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกทางด้านทิศตะวันตก และลดระดับเพื่อเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง

   

  MRT_Greenline

  สายสีเขียวเหนือ – โครงการมีระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ลักษณะเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดเส้นทาง มีสถานียกระดับจำนวน 16 สถานี แนวเส้นทางเริ่มต้น ต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) ที่สถานีหมอชิต ข้ามทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์บริเวณห้าแยก ลาดพร้าว ผ่านแยกรัชโยธิน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปจนถึงบริเวณแยกหลักสี่และเบี่ยงออกด้านขวาเลียบไปตามขอบอุโมงค์ลอกแยกหลักสี่ และเบี่ยงเข้าสู่เกาะกลางดังเดิม ไปจนถึงบริเวณสะพานใหม่หน้าตลาดยิ่งเจริญ โดยเมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่ 25 ของถนนพหลโยธิน แนวเส้นทาง จะเบี่ยงไปทางด้านทิศตะวันออก (ด้านเหนือของพื้นที่ประตูกรุงเทพฯ) ข้ามคลางสอง ผ่านบริเวณด้านข้างของสถานีตำรวจภูธรคูคต เข้าสู่บริเวณเกาะ กลางของถนนลำลูกกา และสิ้นสุดที่บริเวณคลองสอง (บริเวณสถานีคูคต) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารจอดรถ มีสถานียกระดับ 16 สถานี

  รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู-เหลือง

  ข่าวรถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, ความคืบหน้ารถไฟฟ้า, บีทีเอส, รถไฟฟ้าบีทีเอส, ประมูลรถไฟฟ้า

  รถไฟฟ้าสายสีชมพู – ระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพูฯ เป็นระบบขนส่งมวลชนสายรองประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเขตมีนบุรีและจังหวัดนนทบุรี โดยแนวเส้นทางเริ่มต้นบนถนนรัตนาธิเบศร์บริเวณระหว่าง ศูนย์ราชการนนทบุรีและแยกแคราย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) บริเวณสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี จากนั้นจะวิ่งเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกแครายเข้าถนนติวานนท์ วิ่งตามถนนติวานนท์จนถึงแยกปากเกร็ด เลี้ยวขวาเข้าถนนแจ้งวัฒนะผ่านเมืองทองธานี ผ่านศูนย์ราชการ ผ่านทางแยกหลักสี่ เชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่สถานีหลักสี่ ลอดใต้ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลเวย์) และผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ โดยมีสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเป็นสถานีเชื่อมต่อ (Interchange Station) เพื่อเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างรถไฟฟ้าสาย สีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ จากนั้นแนวเส้นทางจะวิ่งตามถนนรามอินทรา ยกระดับข้ามทางพิเศษฉลองรัชบริเวณแยกวัชรพล จนถึงแยกมีนบุรีแล้ววิ่งเข้าเมืองมีนบุรีตามถนนสีหบุรานุกิจ จากนั้นจะข้ามคลองสามวาและเลี้ยวขวาข้ามคลองแสนแสบผ่านพื้นที่ว่างและข้ามเข้าถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3 ) จนสิ้นสุดบริเวณทางแยกร่มเกล้า ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี ที่สถานีมีนบุรี มีความยาวของแนวเส้นทางทั้งสิ้นประมาณ 34.5 กิโลเมตร

  รถไฟฟ้าสายสีเหลือง – โดยแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินระยะแรก) ที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว ไปตามแนวถนนลาดพร้าว โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาของกรุงเทพมหานครที่แยกฉลองรัช และยกระดับข้ามทางด่วนฉลองรัชจนถึงทางแยกบางกะปิ จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ทางแยกลำสาลี ต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะยกระดับข้ามทางแยกต่างระดับพระราม 9 โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาอีกครั้งไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนเทพารักษ์ ผ่านจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่สถานีสำโรง และสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 30.4 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 23 แห่ง โรงจอดรถศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง อาคารและลานจอดแล้วจร 1 แห่ง บริเวณพื้นที่ทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม

  รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เผยว่า ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กำลังดำเนินการคัดเลือกผู้รับสัมปทานการลงทุนออกแบบและก่อสร้างงานโยธาการจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี แลโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรงนั้น คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ.2556 ได้ประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 1 (ด้านคุณสมบัติและเทคนิค) และเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลสรุปว่า กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) เป็นเอกชนผู้ผ่านการประเมินสูงสุด พร้อมมีการเสนอเส้นทางต่อขยายสายสีชมพู 2.8 กม. เข้าเมืองทองธานี สายสีเหลืองขยาย 2.6 กม. เชื่อมสถานีรัชโยธิน สายสีเขียว

  r045-1-01-01-01

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีมูลค่าลงทุนรวม 53,519.50 ลบ. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ มีมูลค่าลงทุนรวม 51,931.15 ลบ. โดยกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ ได้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมจากขอบเขตโครงการเดิม

  • สายสีชมพู เสนอให้มีการต่อเส้นทางระยะทางประมาณ 2.8 กม.จากสถานีศรีรัชบนถนนแจ้งวัฒนะเข้าไปเมืองทองธานี
  • สายสีเหลืองได้เสนอให้มีการต่อขยายออกไปอีกประมาณ 2.6 กม.เริ่มจากสถานีรัชดาไปทางทิศเหนือตามถนนรัชดาภิเษกและสิ้นสุดบริเวณแยกรัชโยธินซึ่งเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายหมอชิต-คูคตทีอยู่ระหว่างก่อสร้าง

   

  i372_transortrevis

   

  head-adver

  กลุ่มบริษัท บีทีเอส ประกอบธุรกิจระบบสื่อโฆษณาโดยบริษัทย่อย บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) วีจีไอเป็นบริษัททำสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home Media) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยวีจีไอได้รับสัมปทาน ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาบนพื้นที่ทั้งหมดของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และวีจีไอยังมีรายได้จากสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน และสื่อโฆษณาตามท้องถนน นอกจากนี้ วีจีไอยังมีธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง โดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัททำสื่อโฆษณากลางแจ้งอื่นๆ

  i372_advertising

  1. สื่อโฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้า – วีจีไอได้รับสัมปทานการจัดสรรพื้นที่โฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหลักซึ่งประกอบไปด้วยตัวสถานีรถไฟฟ้าและตัวรถไฟฟ้า สื่อโฆษณาหลักบนเครือข่ายรถไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น LCD ในรถไฟฟ้า สติ๊กเกอร์ที่ติดรอบขบวนรถไฟฟ้า และป้ายโฆษณาทั้งที่เป็นภาพนิ่งและดิจิตัลบนสถานีรถไฟฟ้า นอกจากนี้ วีจีไอ ยังได้รับสัมปทานในการจัดสรรพื้นที่โฆษณาบนรถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที และส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าสายหลัก ทั้งหมด 7 สถานี(สะพานตากสิน, กรุงธนบุรี, วงเวียนใหญ่, โพธินิมิตร, ตลาดพลู, วุฒากาศ, บางหว้า)

  2. สื่อโฆษณาในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ – ธุรกิจสื่อโฆษณาของบีทีเอสกรุ๊ปฯ ได้ขยายเข้าไปในส่วนของอาคารสำนักงานชั้นนำในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเครือข่ายจอโทรทัศน์ติดตั้งอยู่ในลิฟท์และบริเวณโถงของอาคารชั้นนำ กว่า 130 อาคาร 

  3. สื่อโฆษณาในพื้นที่เชิงพาณิชย์ – วีจีไอได้ก้าวเข้าไปในธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง โดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัททำสื่อโฆษณากลางแจ้งอื่น เช่น การเข้าไปถือหุ้นในบริษัทมาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) – MACO จำนวน 37.42% และถือหุ้น 20% บริษัทแอร์โร มีเดีย จำกัด – AERO Media

   

  i372_advertisingincome

   

  head-service

  ธุรกิจบริการมีหน้าที่สนับสนุนธุรกิจในส่วนอื่นๆของบีทีเอสกรุ๊ปฯ และยังเป็นแหล่งที่มาของการเติบโตของรายได้ในอนาคต

  1. ธุรกิจเงินสดอีเล็คทรอนิกส์ – บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด หรือ แรบบิทการ์ด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบีทีเอสกรุ๊ปฯ (บีเอสเอส) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันพัฒนาระบบตั๋วโดยสารร่วมระหว่างเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร บีเอสเอสยังใช้พื้นฐานจากสมาร์ทการ์ดและเงินสดอีเล็คทรอนิกส์ เพื่อที่จะขยายเครือข่ายจากระบบขนส่งมวลชนไปยังส่วนของร้านค้า ธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว

  2. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง – บีทีเอสกรุ๊ปฯ ได้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยผ่านการดำเนินงานของบริษัท ฮิบเฮง คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งให้บริการด้านการก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในสำหรับบริษัทในเครือของบีทีเอสกรุ๊ปฯ และบริษัทภายนอก ฮิบเฮงเป็นบริษัทที่ บีทีเอสกรุ๊ปฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท ฮิบเฮง คอนสตรัคชั่นซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม นิวเวิร์ล รวมทั้งยังเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในประเทศฮ่องกง

  3. ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม – บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมโดยผ่านการดำเนินงานของบริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน (50%) โดยบริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัดได้ดำเนินการบริหารจัดการโรงแรมภายใต้เครือ ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท, อิสติน, อิสติน เรสซิเดนซ์ และ อิสติน อีซี่ และให้บริการด้านคำปรึกษา จากสำนักงานทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และอินเดีย

  4. ธุรกิจสนามกอล์ฟ – บีทีเอสกรุ๊ปฯ เป็นเจ้าของและบริหารจัดการการดำเนินงานของธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม 6,966 หลา 72 พาร์ โดยสนามกอล์ฟแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดย เกรก นอร์แมน

   

  i372_serviceincome

   

  head-real

  เดิมที่บริษัทถูกก่อตั้งมาเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บีทีเอสกรุ๊ปฯ ได้เริ่มพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 โดยมุ่งเน้นพัฒนาทั้งทางด้านที่พักอาศัย (บ้านและคอนโดมิเนียม) และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (โรงแรม, เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และอาคารสำนักงาน) และที่ดิน บีทีเอสกรุ๊ปฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีอยู่และเส้นทางในอนาคตของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ของบีทีเอส

  i372_realestatesituation-revised

  1dx_14261

  กลยุทธ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ คือ การร่วมมือกับพันธมิตร บีทีเอสได้ประกาศร่วมมือเป็นพันธมิตรกับแสนสิริ ซึ่งบีทีเอสและแสนสิริได้ทำการลงนามพันธะสัญญาข้อตกลง สัดส่วน 50:50 ของการถือหุ้น บนโครงการพัฒนาการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ภายใน 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า ภายใน 5 ปีข้างหน้า บีทีเอสและแสนสิริตั้งเป้ามูลค่าโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้กรอบความร่วมมือไว้ที่ 100,000 ลบ.

  ในช่วงปีที่ผ่านมา นับได้ว่าบีทีเอสประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัย โดยบริษัทฯ และแสนสิริได้เปิดตัวคอนโดมิเนียม เดอะไลน์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างบีทีเอสและ แสนสิริทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต,เดอะไลน์ สุขุมวิท 71 และเดอะไลน์ ราชเทวี รวมทั้งสิ้น 1,363 ยูนิต ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท โดยมีการเปิดตัวอย่างประสบความสำเร็จจากการปิดการขายได้หมด100% ภายใน 2 วันแรกของช่วง pre-sale สะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบของที่ตั้งโครงการซึ่งอยู่ในแนวรถไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ในปี 2559/60 บีทีเอส และแสนสิริคาดว่าจะเปิดตัวคอนโดมิเนียมอีก 6 โครงการในปี 2559 มูลค่าโครงการรวมประมาณ 23,000
  ล้านบาท ภายในปีนี้ บีทีเอสและแสนสิริ ได้เปิดตัวโครงการ The Line ใหม่ The Line Asoke-Ratchada, The Line Ratchathewi และ Sold Out เรียบร้อยแล้ว และไวๆนี้ได้เปิดตัว The Line Sukhumvit 101 และ The Line Pradipat-Pahonyothin ที่กำลังขายอยู่ และนอกจากข้างต้นแล้ว แสนสิริกับบีทีเอสยังมีโครงการอื่นอีก คือ The Base Garden Rama 9 โครงการนี้ไม่ได้อยู่ใกล้ บีทีเอส แต่ไปใกล้กับ Airport Rial Link สถานีรามคำแหง และ โครงการสุด Hi-End ย่านทองหล่อกับแบรนด์คอนโดมิเนียมสุดหรู Yoo ที่ทางแสนสิริได้นำมาเปิดตัวในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Khun by Yoo ได้ Philip Starck  ดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับโลกมาเป็นผู้ออกแบบให้อีกด้วย

  banner-01
  Khun by Yoo Inspired by Philip Starck

   

  ไม่ได้มีแค่แสนสิริที่ BTS ได้ทำสัญญาร่วมมือ หลังจากนั้น BTS ยังร่วมทุนกับ G Land ผู้พัฒนาโครงการ Rama 9 The New CBD ก่อตั้งบริษัท Bay Water เข้าประมูลที่ดินย่านถนนพหลโยธิน มูลค่ากว่า 7000 ลบ. ขนาด 48 ไร่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสีเขียวส่วนต่อขยาย สถานี N10 เพื่อเตรียมพัฒนาโครงการ Mega Project อาคารสำนักงานที่อยู่อาศัย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ปัจจุบันบริษัทได้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตรงนี้อย่างเป็นทางการ และมีโครงการสร้างถนนเพื่อระบายรถจากถนนพหลโยธินไปยังถนนวิภาวดีรังสิต แก้ปัญหาจราจรระหว่างก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย


  “ถนนจะสร้างใหญ่เท่ากับถนนพหลโยธิน จะเปิดให้ประชาชนใช้ก่อน ส่วนจะยกให้รัฐหรือเก็บค่าใช้ทางหรือไม่ อยู่ที่นโยบายผู้บริหาร ตอนนี้คุณคีรีคิดคอนเซ็ปต์กว้าง ๆ ไว้แบบนี้ เหมือนเมืองทองธานีที่ตัดถนนและพัฒนาเป็นเมืองขึ้นมา”

   

  นอกจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบซื้อขายแล้ว BTS ยังสนใจลงทุนในรูปแบบของการเช่า โดยมีโครงการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ผ่านการลงทุนในยูซิตี้ โดยยูซิตี้คาดว่าจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559/60 โดยโครงการแรกจะมีลักษณะโครงการเป็นอาคารเอนกประสงค์(mixed-use) เนื้อที่โดยประมาณ 120,000 ตารางเมตร ติดกับสถานีรถไฟฟ้าพญาไท

  payathai

  mochit

   

  i372_realestateincome

  BTS Group

 • สถานีกลางบางซื่อ

  BANGSUE GRAND STATION

  ASEAN TRANSPORTATION HUB

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

  ในอนาคตอันใกล้ บางซื่อได้ถูกพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

  เนื่องจากเป็นสถานีที่มีรถไฟฟ้าผ่าน 4 สาย ได้แก่ สายสีแดงชานเมือง สายสีแดงอ่อน สายสีน้ำเงิน สายสีเขียว และนอกจากนั้นยังมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมต่อจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้

  และบริเวณโดยรอบสถานีมีการพัฒนาเป็น TOD (Transit Oriented Development) ที่รองรับประชากรที่เข้ามาได้มากขึ้นถึง 2,000,000 คน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน อย่างครบวงจร ทั้งแหล่งกินดื่ม พาณิชยกรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โรงแรม รวมไปถึงสถานนี้จัดประชุมสัมมนา

  ทำให้บริเวณสถานีบางซื่อ เป็นแหล่งทำเลทองแห่งใหม่ที่น่าจับตามอง

   

   

  สถานีกลางบางซื่อ สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลาย

  map_mackro2-01

  เนื่องจากสถานีบางซื่อเป็นสถานีที่มีรถไฟฟ้าผ่านถึง 4 สายด้วยกัน ทำให้เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายไปยังโซนต่างๆ ภายในกรุงเทพได้อย่างสะดวก โดยสามารถเข้าถึงย่านธุรกิจและแหล่งงาน เช่น สีลม สาทร สุขุมวิท เพียง 12 สถานี โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าสายสีเขียว ย่านพาณิชยกรรมใจกลางเมือง เช่น สยาม เพียง 10 สถานี โดยรถไฟฟ้าสายสีเขียว ย่านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เช่น จตุจักร เพียง 3 สถานี โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เป็นต้น

  นอกจากนั้นสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ได้ที่สถานีเตาปูน ซึ่งห่างจากสถานีบางซื่อเพียง 1 สถานี และสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ได้ที่สถานีลาดพร้าว ซึ่งห่างจากสถานีบางซื่อเพียง 4 สถานี

   

   

  สถานีกลางบางซื่อ จุดเปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมทางราง

  map_trains

   

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

  PERSPECTIVES

  i249_grand-station-bangsue-12

  i249_grand-station-bangsue-5

  i249_grand-station-bangsue-4

  i249_grand-station-bangsue-6

  i249_grand-station-bangsue-3

  STATION SECTION

  i249_grand-station-bangsue-11

  Pictures by Render Thailand

   

  รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

  ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ

  ระยะทาง 11.08 กม. เป็นเส้นทางยกระดับทั้งหมดมี 8 สถานี โครงการจะเริ่มต้นโดยการต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล บริเวณสถานีบางซื่อ และสิ้นสุดที่แยกท่าพระ โดยเชื่อมต่อกับโครงการฯ สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค

  ช่วงหัวลำโพง – บางแค

  ระยะทาง 15.9 กม. ในช่วงหัวลำโพง – ท่าพระ ระยะทาง 5.4 กม. มีสถานีใต้ดินจำนวน 4 สถานี และทางวิ่งยกระดับในช่วงท่าพระ – บางแค ระยะทาง 10.5 กม. มีสถานียกระดับจำนวน 7 สถานี โครงการจะเริ่มต้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง และสิ้นสุดสายทางที่บริเวณวงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก

  คลิ๊ก! เพื่ออ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
  click button-20

   

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

  ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

  โครงการมีระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ลักษณะเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดเส้นทาง มีสถานียกระดับจำนวน 16 สถานี แนวเส้นทางเริ่มต้น ต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) ที่สถานีหมอชิต

  สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 16 สถานี โดยบางสถานีจะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสายอื่นๆ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีบันไดเลื่อน ลิฟท์ ห้องน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อผู้พิการอีกด้วย

  คลิ๊ก! เพื่ออ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
  click button-05

   

  รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

  ช่วงบางซื่อ – รังสิต

  มีจุดเริ่มต้นโครงการทางทิศใต้ของสถานีบางซื่อ ไปตามแนวเขตทางรถไฟในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ผ่านเขตจตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระยะทางรวมประมาณ 26.3 กิโลเมตร โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะต่อขยายไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  โดยการก่อสร้างเป็นทางยกระดับจากบางซื่อ ไปยังดอนเมือง ระยะทาง 19.2 กิโลเมตร และลดระดับลงอยู่ระดับพื้นดินจากสถานีดอนเมือง ถึงรังสิต  ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร โดยมีทั้งหมด 10 สถานี

  คลิ๊ก! เพื่ออ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
  click button-07

   

  รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

  รถไฟชานเมืองสายตะวันออก – ตะวันตก พื้นที่โครงการจะมีระยะทาง 127.5 กิโลเมตร จากนครปฐมถึงชุมทางฉะเชิงเทรา ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการก่อสร้างช่วง ชุมทางตลิ่งชัน-สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 96.80 %

  ช่วงตลิ่งชัน – สถานีกลางบางซื่อ

  โครงสร้างทางวิ่งช่วงตลิ่งชัน-บางซื่อ ระยะทาง 15 กิโลเมตร เริ่มต้นเป็นทางรถไฟระดับดิน ที่สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน จากนั้นแนวสายทางตรงไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางรถไฟสายใต้ ผ่านสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน สถานีรถไฟบางบำหรุโครงสร้างเปลี่ยนเป็นทางยกระดับ และเข้าสู่สถานีบางซื่อ

   

   

  โครงการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

   

  ZONE การพัฒนารอบสถานีกลางบางซื่อ

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

  แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “To become ASEAN Linkage and Business Hub” โดยทำเป็นคอมเพล็กซิตี้ เช่น สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ที่พักอาศัย และพื้นที่นันทนาการ ซึ่งจะช่วยยกระดับให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟของประเทศ  มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 218 ไร่

  โซน A: Smart Business Complex เนื้อที่ 35 ไร่

  โซน B: ASEAN Commercial and Business Hub เนื้อที่ 78 ไร่

  โซน C: SMART Healthy and Vibrant Town เนื้อที่ 105 ไร่

  โซน D : World Renowned Garden Interchange Plaza เนื้อที่ 87.5 ไร่

   

  เส้นทางBRT เชื่อมต่อพื้นที่รอบสถานีกลางบางซื่อ

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

  เป็นโครงข่ายเชื่อมการเดินทางภายในย่านพหลโยธิน ระยะทางรวม 10.3 กิโลเมตร

  แนวเส้นทางวิ่งเป็นวงกลม จากสถานีกลางบางซื่อ ผ่านรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีจตุจักร ห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โครงการพัฒนาย่าน กม.11 มาสิ้นสุดที่สถานีจตุจักรของรถไฟสายสีแดง

  รูปแบบก่อสร้างจะเป็นโครงสร้างยกระดับ 3.14 กิโลเมตร ขณะที่การพัฒนาแบ่งเป็น 2 เฟส ระยะแรกเริ่มต้นสถานีกลางบางซื่อ-ห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว มี 6 สถานี จะเริ่มปี 2560 มูลค่าลงทุน 3,793.6 ล้านบาท ส่วนสถานีที่ 7-13 เริ่มจากเซ็นทรัล ลาดพร้าว-สถานีกลางบางซื่อ ให้พัฒนาเป็นเฟสที่ 2 เริ่มปี 2565 เงินลงทุน 4,504.8 ล้านบาท

   

   

  4 แหล่งการค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

  TESCO

  LOTUS

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

  JATUJAK

  MARKET

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

  CENTRAL

  LADPRAO

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

  UNION MALL

   

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

   

   

  4 คอนโดมิเนียม ย่านสถานีกลางบางซื่อ

  map_zone-02

   

  table-04

  ข้อมูล ณ ตุลาคม 2015

  IDEO MOBI BANGSUE

  GRAND INTERCHANGE

  สถานีกลางบางซื่อ, Grand station, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, Interchange station, สวนจตุจักร, ideo mobi ประชาชื่น

  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2.3 ไร่ สูง 32 ชั้น

  IDEO MOBI บางซื่อ เป็นโครงการที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความเป็น Triple facilities ที่จัดเต็มไล่ระดับให้ถึง 3 ชั้น ไล่ตั้งแต่ชั้น Ground Floor สู่ชั้น 8 จนถึงชั้นบนสูงสุดของอาคาร

  โดยมีสวนที่เป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการให้ถึง 2 แห่ง นอกจากนี้โครงการ IDEO MOBI บางซื่อ ยังถือเป็นคอนโดแห่งแรกในประเทศไทย ที่มี Stack Garden พื้นที่ออกกำลังกายและบริหารกล้ามเนื้อ  ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเทศญี่ปุ่น ไล่ระดับจากชั้น 1 สู่สวน Greenery Cascade ในชั้น 8 รวมถึงห้องสมุด Poolside library ชมวิวสวนสวยที่ให้บรรยากาศผ่อนคลาย

   

  tive926

   

  Sunset Infinity Edge Pool : (สระว่ายน้ำระบบเกลือ พร้อมระบบปรับอุณหภูมิคงที่ แบบ Infinity Edge Pool เผยให้เห็นทัศนียภาพยามพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของวิวเมืองและวิวแม่น้ำเจ้าพระยา)

  นอกจากนั้นชั้นสูงสุดของอาคาร ประกอบไปด้วย Social Club ที่สามารถเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อน หรือ เป็นพื้นที่สำหรับทำงานพร้อมชมวิวเมือง 280 องศา  และวิวรัฐสภาใหม่ , Infinity Edge Pool (สระว่ายน้ำระบบเกลือ มีระบบปรับอุณภูมิให้คงที่) พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกดินและแม่น้ำเจ้าพระยา  , Stardust and Yoga Privacy Area มุมพื้นที่ส่วนตัวสำหรับชมดาวยามค่ำคื่น, Panoramic Sky Fitness ฟิตเนตชั้น Roof top เผยทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงเทพมหานคร, Locker room ที่แยกพื้นที่ส่วนเปียกและส่วนแห้ง

  IDEO MOBI บางซื่อจึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดี ในการที่จะเลือกเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของการพักผ่อนหย่อนใจอย่างแท้จริงบนทำเลทองของกรุงเทพมหานคร

   

  tive691

  Stardust and Yoga Area : (ลานดูดาวและลานโยคะแบบส่วนตัว เปิดมุมมองรับวิวท้องฟ้าและวิวเมืองยามค่ำคืน)

  โครงการ IDEO MOBI บางซื่อเปิดใหม่ล่าสุด ตั้งอยู่บนทำเลทองในอนาคต คือใกล้กับสถานีกลางบางซื่อ ที่มีรถไฟฟ้าผ่านถึง 4 สาย โดยห่างเพียง 0.8 กิโลเมตร และใกล้กับสถานี Interchange เตาปูน เพียง 0.3 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังติดถนนใหญ่ คือ ถนนประชาชื่น และ ถนนประชาราษฎร์ สาย2  ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนศรีรัช เพียง 2.4 กิโลเมตรเท่านั้น

  ทำให้การเดินทางสะดวกไม่ว่าจะเดินทางไปยังย่านต่างๆในกรุงเทพมหานคร เช่น ศูนย์รวมธุรกิจ สีลม สาทร สุขุมวิท ศูนย์รวมการค้าและแหล่งชอปปิ้ง สยาม สวนจตุจักรเป็นต้น นอกจากนั้นการเดินทางออกสู่ต่างจังหวัดก็สะดวกเช่นกัน ทั้งรถไฟชานเมือง รถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะเปิดให้บริการปี 2563  ก็มีจุดเปลี่ยนถ่ายที่สถานีกลางบางซื่อ

   

 • สะพานคนเดิน เจ้าพระยา

  สะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
  เชื่อมท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช

  r046-info-news926

  นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา (สนย.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจ และออกแบบสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราชว่า ที่ปรึกษาได้สรุปผลการศึกษาเบื้องต้น จากการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่ประชาชนเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 

  คณะที่ปรึกษาได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนและดำเนินงานประมาณ 2,458.4 ลบ. ในส่วนนี้ยืนยันว่า ไม่มีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการฯ ส่วนรูปแบบสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำนั้นจะมีความสูงเท่ากับสะพานพระปิ่นเกล้าฯ มีความยาวประมาณ 240 ม. กว้างประมาณ 10-15 ม. 

  หลังจากนี้ คณะที่ปรึกษาจะรวบรวมผลการศึกษาทั้งหมดส่งสำนักการโยธาภายในเดือนมกราคม จากนั้นสำนักการโยธาจะนำเสนอคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ ควบคู่กับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ (EIA)

  0111

  20161219-170435-bridge12

  สำหรับโครงการสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสะพานสำหรับคนเดิน, ทางจักรยาน, ทางสำหรับผู้พิการ, สวนสาธารณะและอื่นๆ โดยจะต้องคำนึงถึงชีวิตตามวัฒนธรรมแบบไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสริมภาพลักษณ์ของประเทศ  

  สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจ และออกแบบสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช สนย.ได้ลงนามว่าจ้าง 4 บริษัทที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ประกอบด้วย 1.บริษัท เอกซิลอน จำกัด 2.บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3.บริษัท แพลนโปร จำกัด และ 4.บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด วงเงินงบประมาณ 49.4 ลบ. ระยะเวลา 9 เดือน

  78999999999999

  ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า มีความคิดเห็นอย่างไรที่ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มเฟรน ออฟ เดอะ ริเวอร์ (Friends of the river) ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าและความจำเป็นเมื่อเทียบกับเรือข้ามฟาก นายไทวุฒิกล่าวว่า

  โครงการฯ มีความคุ้มค่าแน่นอน ทั้งการอำนวยความสะดวกผู้ที่สัญจรทั้งสองฝั่ง ซึ่งเฉลี่ยต่อวันวันละ 7,000 คน ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติ ซึ่งเรายังไม่มีสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลย หากก่อสร้างสะพานเสร็จ จะทำให้ผู้คนสัญจรได้เห็นทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ริมแม่น้ำอีกด้วย

  นอกจากนี้ บนสะพานจะออกแบบพื้นที่สำหรับรถพยาบาลขนาดเล็กเท่ารถกอล์ฟวิ่งรับส่งผู้ป่วยข้ามฝั่งได้อย่างสะดวก โดยจะเชื่อมต่อไปยังอาคารของโรงพยาบาลศิริราช แต่ไม่ได้ออกแบบสำหรับรถยนต์ทั่วไปใช้งาน


  Video : สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา

  Information : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
  Photos : สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา

   

   

  Foreign Case Studies

  จากที่เราได้เห็นรูปแบบสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของไทยไปแล้ว เราลองศึกษาจาก Case studies ต่างประเทศกันบ้างครับ มีหลายที่น่าสนใจและประสบความสำเร็จในเชิงการท่องเที่ยว กลายเป็น Tourist Attraction สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ

  Millennium Bridge of London (Norman Foster)

  r046_pedestrian-bridge-7
  Photo : Don munro Photography

  Millennium Bridge of London คือหนึ่งในโครงการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อฟื้นฟูเมืองลอนดอนและแม่น้ำเทมส์ ผ่านการสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น ศูนย์แสดงงาน Millennium Dome , จุดชมวิว London Eye , พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย Tate Modern ด้วยเล็งเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเมืองในย่านอื่นๆที่ซบเซาให้กลับมามีชีวิตชีวาเพราะแต่ก่อน การพัฒนาจะกระจุกตัวอยู่บางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งการพัฒนาเมืองดังกล่าวยังดูแผนแม่บทการเชื่อมโยงโครงข่ายการสัญจรและการพัฒนาย่านไปพร้อมๆกันด้วย

  สะพาน Millenium Bridge คือสะพานคนข้ามแห่งแรกที่สร้างขึ้นในรอบ 100 ปีหลังจากการก่อสร้าง London Bridge เพื่อข้ามแม่นํ้าเทมส์และเชื่อมย่านธุรกิจของลอนดอนเข้ากับย่าน South Bank ทั้งนี้เพื่อกระจายการพัฒนาเมืองมาอีกฝั่งของแม่น้ำ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมให้นักท่องเที่ยวและคนลอนดอนสามารถเดินมายัง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกฝากของแม่นำ้รวมถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Tate Modern ที่สร้างขึ้นใหม่ ได้สะดวกและรื่นรมย์

  สะพานนี้เป็นผลจากการประกวดแบบในระดับนานาชาติที่จัดโดยสมาคมสถาปนิกที่อังกฤษและได้เงินสนับสนุนการก่อสร้างผ่านการระดมทุนและการบริจาค โดยเจ้าของผลงานชิ้นนี้นำโดย Norman Foster สถาปนิกชื่อดังชาวอังกฤษ

  แนวคิดการออกแบบสะท้อนภาพลักษณ์สมัยใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจนโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบโครงสร้างสะพานให้มีความบางและไม่มีเสาสูงขนาดใหญ่เพื่อรับนำ้หนักแบบสะพานอื่นๆโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้คนที่อยู่บนสะพานสามารถเห็นทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่นำ้เทมส์ได้โดยรอบ และด้วยความบางและความงามของโครงสร้างสะพานทำให้ตัวสะพานสามารถอยู่ร่วมกับภูมิทัศน์โดยรอบได้

  Millennium Bridge of London มีความยาว 300 ม. มีความสูงจากแม่น้ำ 10 ม. ใช้งบก่อสร้าง 820 ลบ. ใช้เวลาออกแบบ 2 ปี ก่อสร้าง 2 ปีและปรับปรุงโครงสร้างอีก 2 ปี

  จะเห็นได้ว่าการสร้างสะพานคนข้ามแม่น้ำ สามารถทำได้หากผ่านการศึกษาที่”รอบด้าน”และบูรณาการความคิด ความต้องการ และวิสัยทัศน์เข้าไว้ด้วยกันโดยคำนึงถึง”บริบทและคุณค่าเดิม”ในพื้นที่ ที่สำคัญการสร้างสะพานคือเครื่องมือในการฟื้นฟูเมืองที่ต้องคิดควบคู่กันไปไม่ใช่มุ่งเน้นเพื่อสร้าง landmark ให้กับแม่นำ้แต่เพียงอย่างเดียว เพราะหาไม่แล้วการสร้างอาจเป็นการทำลายก็เป็นได้

  Information : Friend of River 

   

  Gateshead Millenium Bridge (WilkinsonEyre)

  england-gateshead-millennium-bridge-pictures
  Photo : Umberto Callegari 

  สะพานข้ามแม่น้ำไทน์ ที่คั่นระหว่างเมืองเกทเฮด และนิวคาสเซิล ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ นามว่า The Gateshead Millennium Bridge ซึ่งตัวสะพานมีความกว้าง 8 เมตร ความยาว 126 เมตร โดยทุนสร้างกว่า 22 ล้านปอนด์ ดำเนินการก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2000 และเปิดให้ประชาชนใช้อย่างเป็นทางการ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2002

   

  gateshead-millenium-birdge-at-night-photography
  Photo : Hilya Safa 

  Gateshead Millennium Bridge เป็นสะพานแห่งแรกของโลก ที่เป็นงานวิศวกรรมขั้นสูง ใช้กลไกและความโค้งเพื่อสร้างทางเข้าออกให้เรือสามารถสัญจรไปมาได้ ทำให้คนทั่วไปเห็นทั้งความสวยงาม และประโยชน์การใช้งานไปพร้อมๆกัน กลไกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากจอมอนิเตอร์ 8 จอ และให้กำลังแรงม้ายกตัวสะพานขึ้นมา โดยปกติสะพานโค้งนี้ใช้สำหรับคนเดินและปั่นจักรยานข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำ และในกรณีที่มีเรือต้องการจะผ่าน จะเปิดแกนหมุนจะยกสะพานอีกส่วนหนึ่ง ให้ยกสูงเหนือน้ำประมาณ 164 ฟุต ออกแบบโดย สถาปนิก วิลกินสันแอร์ และจากสถาบันสถาปนิกแห่งอังกฤษ เมื่อปี 2002 ต่อมาได้ถูกยกย่องให้เป็นสะพานที่ถูกยกด้วยเครนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

   

  Garden Bridge London (Thomas Heatherwick and Arup)

  r046_pedestrian-bridge-3
  Rendering Photo : Arup and Heatherwick Studio

  ภาพผู้ชนะจากการประกวดแบบ Garden Bridge สะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเทมส์ แห่งที่สองใน London โดยผู้ชนะคือ  Thomas Heatherwick and Arup

  r046_pedestrian-bridge-4
  Rendering Photo : Arup and Heatherwick Studio

   

  Helix Bridge, Singapore (COX Group)

  r046_pedestrian-bridge-8
  Photo : Christopher Frederick Jones

  สะพานเกลียว เฮลิกซ์ (Helix Bridge) เป็นสะพานสำหรับคนเดินที่มีรูปทรงทันสมัยที่สุดสะพานหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ อยู่ที่อ่าวมาริน่า (Marina Bay) เชื่อมต่อระหว่างฝั่ง Marina Center ที่มีชิงช้าสวรรค์ Singapore Flyer กับฝั่ง Marina South ที่มีตึกเรือ Marina Bay Sands และ Garden by the Bay ในช่วงค่ำจะมีการเปิดไฟที่สะพานเป็นสีต่างๆ

   

  r046_pedestrian-bridge-10
  Photo : Peter’s Big Adventure

  สะพานเฮลิกซ์ (Helix Bridge) เดิมมีชื่อว่า Double Helix Bridge เป็นสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นๆแล้วยังมีความน่าสนใจตั้งแต่คอนเซ็บของการออกแบบ คือมีการใช้ท่อเหล็กหมุนพันกันไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพาน ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบของ DNA  ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย สะพานมีความยาวทั้งหมด 280 ม.

   

  Passerelle Simone de Beauvoir, Paris (Dietmar Feichtinger)

  r046_pedestrian-bridge-2
  Photo : Feichtinger Architectes

  สะพาน Passerelle Simone de Beauvoir ชื่อเดิม คือ Passerelle Bercy-Tolbiac เป็นสะพานสำหรับคนเดินและจักรยาน โดยเป็นสะพานข้ามแม่น้ำ Seine ในเมืองปารีสลำดับที่ 37 เปิดในปี 2006 มีความกว้าง 12 ม. ยาว 106 ม.

  สะพานนี้เชื่อมต่อย่านใหม่ในปารีส 2 ย่านเข้าด้วยกันคือ  Bercy กับ Tolbiac ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อพื้นที่ของ Public Plaza ของ National Library เข้ากับ New Bercy Park ตัวสะพานจะแบ่งออกเป็น 2 layers layer บนสำหรับเดินและขี่จักรยาน ส่วน layer ด้านล่างมีม้านั่งหลายจุด สำหรับนั่งชมวิวแม่น้ำ

   

 • มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ

  มอเตอร์เวย์ “นครปฐม-ชะอำ” คาดเปิดปี 2565

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโครงการ มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. เม็ดเงินลงทุน 63,998 ลบ. ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการเร่งด่วน (Action Plan) ปี 2560 ของกระทรวงคมนาคม 

  โดย “ทล.-กรมทางหลวง” เปิดให้เอกชนลงทุนทั้งโครงการ รูปแบบ PPP Net Cost คือรัฐเวนคืนที่ดิน ส่วนเอกชนลงทุนงานก่อสร้าง ดำเนินการ บำรุงรักษาและที่พักริมทางหลวง มูลค่าลงทุน 54,510 ลบ. โดยเอกชนจะได้สัมปทาน 30 ปี มีรายได้จากค่าผ่านทางและรายได้จากที่พักริมทางตลอดอายุสัญญา คาดเปิดให้บริการปี 2565 

   

   

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  โครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ เส้นทาง “นครปฐม-ชะอำ”

   

  เส้นทาง : นครปฐม-ชะอำ
  ระยะทาง
   : 109 กม.

  วงเงินลงทุน : 63,998 ลบ. แบ่งเป็น
  • ค่าก่อสร้าง 54,510 ลบ
  • ค่าเวนคืนที่ดิน 9,488 ลบ. (คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 18,000 ลบ.)

  การก่อสร้าง : ทางขนาด 4 ช่องจราจร 
  • มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน
  • มีทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง
  • มีพื้นที่บริการทางหลวง 5 แห่ง

  สถานะ : อยู่ระหว่างรอผลสรุปการศึกษา
  การลงทุน :
  เปิดให้เอกชนลงทุนทั้งโครงการ รูปแบบ PPP Net Cost
  ปีที่สร้างเสร็จ :
  2564
  ปีที่เปิดให้บริการ :
   2565

  Info : Prachachat Online (11 Nov 2016)

   

   

  info-r044-v2-02

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ", มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. เป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์เวย์สาย 8 นครชัยศรี-นราธิวาส (สุไหงโก-ลก) มีจุดเริ่มต้นจากจุดเชื่อมมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจนบุรี”ที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ผ่านไป จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม สิ้นสุดที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ขนาด 4 ช่องจราจร ตลอดแนวเส้นทางจะเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ใหม่ตามพ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินจะมีเขตทางกว้าง 200-1,000 ม. จะพาดผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 41 ตำบล 13 อำเภอ ได้แก่

   

  1. จ.นครปฐม มี 7 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่

  • อ.เมืองนครปฐม – ต.ดอนยายหอม

  • อ.นครชัยศรี – ต.โคกพระเจดีย์, ต.บางระกำ, ต.ท่ากระชับ, ต.บางแก้ว, ต.ท่าตำหนัก

  • อ.สามพราน – ต.ตลาดจินดา 

  2. จ.ราชบุรี มี 17 ตำบล 5 อำเภอ ได้แก่

  • อ.เมืองราชบุรี – ต.พงสวาย, ต.บางป่า, ต.คุ้งกระถิน 

  • อ.บางแพ – ต.ดอนคา, ต.โพหัก, ต.หัวโพ, ต.วัดแก้ว

  • อ.สามพราน – ต.ดอนคลัง, ต.ดอนกรวย, ต.บ้านไร่, ต.แพงพวย

  • อ.วัดเพลง – ต.เกาะศาลพระ, ต.วัดเพลง, ต.จอมประทัด

  • อ.ปากท่อ – ต.วัดยางงาม, ต.วันดาว, ต.วังมะนาว

  3. จ.สมุทรสงคราม มี 2 ตำบล 1 อำเภอ ได้แก่

  • อ.อัมพวา – ต.แพรกหนามแดง, ต.ยี่สาร

  4. จ.เพชรบุรี มี 15 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่

  • อ.เขาย้อย – ต.ห้วยโรง, ต.บางเค็ม, ต.เขาย้อย, ต.หนองปบาไหล

  • อ.เมืองเพชรบุรี – ต.มะพร้าว, ต.หนองปรง, ต.หัวสะพาน 

  • อ.บ้านลาด – ต.บ้านทาน, ต.โรงเข้, ต.หนองกะปุ, ต.ไร่สะท้อน, ต.ห้วยลึก อำเภอ

  • อ.ท่ายาง – ต.ท่าแลง, ต.ท่าคอย, ต.ท่ายาง

   

  เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มทางเลือกความสะดวกสบาย ให้กับประชาชนในการเดินทาง ลดการจราจรแออัดบนถนนเพชรเกษม และเพิ่มศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกส์ ในปีแรกที่เปิดให้บริการ (ปี 2565) คาดว่าจะมีปริมาณจราจรอยู่ที่ 43,000 คัน/วัน จากนั้นปี 2594 จะเพิ่มขึ้นเป็น 122,108 คัน/วัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3.5%

   

   

  info-r044-v2-03

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ",มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  ด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน ได้แก่

  1. ด่านนครชัยศรี
  2. ด่านตลาดจินดา
  3. ด่านบางแพ
  4. ด่านราชบุรี
  5. ด่านวัดเพลง
  6. ด่านปากท่อ 1 
  7. ด่านปากท่อ 2
  8. ด่าน เขาย้อย
  9. ด่านท่ายาง

  ทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง ได้แก่

  1. ทางต่างระดับนครชัยศรี
  2. ทางต่างระดับตลาดจินดา
  3. ทางต่างระดับบางแพ
  4. ทางต่างระดับราชบุรี
  5. ทางต่างระดับวัดเพลง 
  6. ทางต่างระดับปากท่อ
  7. ทางต่างระดับเขาย้อย
  8. ทางต่างระดับท่ายาง

   

   

  info-r044-v2-04

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ",มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  ที่พักริมทางหลวง 5 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์บริการทางหลวงราชบุรี  2.สถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรี  3.สถานที่บริการทางหลวงบ้านลาด 4.สถานที่พักริมทางหลวงบางแพ และ 5.สถานที่พักริมทางหลวงเขาย้อย ด้านอัตราค่าผ่านทาง รถยนต์ 4 ล้อ ค่าแรกเข้า 10 บ. เพิ่มขึ้น1.5 บาท/กม. รถยนต์ 6 ล้อ ค่าแรกเข้า 16 บ./คัน ปรับเพิ่ม กิโลเมตรละ 2.4 บ. และรถยนต์ขนาด 10 ล้อ ค่าแรกเข้า 23 บ./คัน ปรับเพิ่ม กิโลเมตรละ 3.4 บ.

   

   

  info-r044-v2-05

  มอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ",มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อัมพวา, โครงการทางพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอำ, มอเตอร์เวย์ใหม่

  รูปแบบการลงทุน

  เป็นแบบ PPP Net Cost คือรัฐเวนคืนที่ดิน เอกชนลงทุนงานก่อสร้าง ดำเนินการ บำรุงรักษาและที่พักริมทางหลวง มูลค่าลงทุน 54,510 ลบ. โดยเอกชนจะได้สัมปทาน 30 ปี มีรายได้จากค่าผ่านทางและรายได้จากที่พักริมทางตลอดอายุสัญญา

  Info : Prachachat Online (11 Nov 2016)

   

   

  info-r044-v2-06

  วีดิทัศน์ประกอบการประเมินความสนใจของภาคเอกชนในการร่วมลงทุน (Market Sounding) สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ – Daoreuk Studio (1 Nov 2016)

   

   

   

 • ข่าวรถไฟฟ้า ชมพู เหลือง

  BTS คว้าสัมปทาน โมโนเรล 2 สาย
  สายสีชมพู-สายสีเหลือง

  r045-691

  รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เผยว่า ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กำลังดำเนินการคัดเลือกผู้รับสัมปทานการลงทุนออกแบบและก่อสร้างงานโยธาการจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรงนั้น คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ.2556 ได้ประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 1 (ด้านคุณสมบัติและเทคนิค) และเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลสรุปว่า กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) เป็นเอกชนผู้ผ่านการประเมินสูงสุด พร้อมมีการเสนอเส้นทางต่อขยาย สายสีชมพู 2.8 กม. เข้าเมืองทองธานี สายสีเหลืองขยาย 2.6 กม. เชื่อมสถานีรัชโยธิน สายสีเขียว

   

  ข่าวรถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, ความคืบหน้ารถไฟฟ้า, บีทีเอส, รถไฟฟ้าบีทีเอส, ประมูลรถไฟฟ้า

  หลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณากำหนดประเด็นเจรจาต่อรองกับกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ให้ได้ข้อสรุปก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติประมาณ มี.ค. – เม.ย. 2560

  ตอนนี้รฟม. เร่งรัดประเมินข้อเสนอเอกชนร่วมลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสายสีเหลืองฯ เป็นไปตามนโยบายที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายไว้ ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่วางไว้ประมาณ 1 เดือน โดยคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาสัมปทานได้ภายใน เม.ย. 2560

  ข่าวรถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, ความคืบหน้ารถไฟฟ้า, บีทีเอส, รถไฟฟ้าบีทีเอส, ประมูลรถไฟฟ้า

  สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสายสีเหลืองฯ นั้น เป็นโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน โดย รฟม. ลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและเอกชนผู้รับสัมปทานลงทุนด้านโครงสร้างงานโยธา งานระบบและขบวนรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบคร่อมราง หรือเรียกว่า โมโนเรล)

  และให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา รวมถึงเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร (PPP Net Cost) มีระยะเวลาสัมปทานทั้งสิ้น 33 ปี 3 เดือน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ

  ระยะที่ 1: งานออกแบบและก่อสร้างงานโยธา พร้อมติดตั้งระบบและขบวนรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน
  ระยะที่ 2: งานให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา เป็นระยะเวลา 30 ปี

  ข่าวรถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, ความคืบหน้ารถไฟฟ้า, บีทีเอส, รถไฟฟ้าบีทีเอส, ประมูลรถไฟฟ้า

  กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture)ประกอบด้วย
  • บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS Group)
  • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน))

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีมูลค่าลงทุนรวม 53,519.50 ลบ. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ มีมูลค่าลงทุนรวม 51,931.15 ลบ. โดยกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ ได้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมจากขอบเขตโครงการเดิม

  • สายสีชมพู เสนอให้มีการต่อเส้นทางระยะทางประมาณ 2.8 กม.จากสถานีศรีรัชบนถนนแจ้งวัฒนะเข้าไปเมืองทองธานี
  • สายสีเหลืองได้เสนอให้มีการต่อขยายออกไปอีกประมาณ 2.6 กม.เริ่มจากสถานีรัชดาไปทางทิศเหนือตามถนนรัชดาภิเษกและสิ้นสุดบริเวณแยกรัชโยธินซึ่งเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายหมอชิต-คูคตทีอยู่ระหว่างก่อสร้าง

   

  ข้อมูล : เดินหน้าลงทุน รถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง (เนชั่น 15 ธ.ค. 59)
  กิจการร่วมค้า BSR ผ่านประเมินสูงสุดสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง (ฐานเศรษฐกิจ 6 ธ.ค. 59)

   

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  click-button-24

  click-button-25

  click-button-26

   

 • สนามบินอู่ตะเภา

  เปิดแผนพัฒนา สนามบินอู่ตะเภา

  ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 และ นิคมอุตสาหกรรมการบิน พร้อมพัฒนาคมนาคมควบคู่

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  แผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เป็น 1 ในแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จากทั้งหมด 48 โครงการ ซึ่งโครงการพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน, รถไฟ, ท่าเรือ และสนามบิน ซึ่งสนามบินอู่ตะเภาจะใกล้กับท่าเรือจุกเสม็ด (หรือที่คุ้นหูคือ เป็นท่าเรือที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรได้จอดประจำอยู่นั่นเอง) ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเช่นกัน

  สรุปการพัฒนากันก่อนนะครับ 

  การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาตามนโยบายของกองทัพเรือ  เน้นให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ (รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง) ซึ่งจะมีอาคารผู้โดยสารใหม่ เปิดใช้งานราวกลางปีหน้า (ตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่) รองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคน/ปี และในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้ามีเป้าหมายให้การพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 60 ล้านคน/ปี

   

  รวมถึงมีการผลักดันให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน และศูนย์ซ่อมอากาศยาน ล่าสุดการบินไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนพัฒนาศูนย์ซ่อมเครื่องบินที่อู่ตะเภา(ระยะที่ 1 ก่อน) โดยมีกระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือศึกษาและออกแบบไว้ นอกจากนั้นยังเป็นการรวม ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ (Air Cargo and Logistics Hub) และ ศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินในทุกเรื่อง เน้นเรื่อง Job Training ไม่ว่าจะเป็น ช่าง, นักบิน และการให้บริการด้านภาคพื้น อยู่ในการพัฒนาส่วนนี้ด้วย

  ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะขาดเรื่องการคมคมนาไปไม่ได้ จะต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปด้วย จึงมีแนวทางการพัฒนาที่จะขยายถนนทางหลวงที่เป็นทางเข้า-ออกสู่สนามบิน และการก่อสร้างมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด รวมถึงแนวทางการเชื่อมต่อผู้โดยสารจาก Airport Rail Link จากสุวรรณภูมิ 

  *Landside – พื้นที่ที่อยู่ภายนอกท่าอากาศยาน เช่น ลานจอดรถ ขนส่งมวลชน สถานีรถไฟ ถนน และตึกต่างๆ
  *Airside – พื้นที่ที่สามารถเข้าถึงอากาศยานได้ เช่น  รันเวย์ แท๊กซี่เวย์ ลานจอดอากาศยาน

   

   

  i368-artwork-18

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) เป็นโครงการที่จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน, รถไฟ, ท่าเรือ และสนามบิน เพื่อพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดึงดูดนักลงทุนและส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นี้ เพิ่มศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการพัฒนาเมือง โดยมีจังหวัดในภาคตะวันออกที่อยู่ในการพัฒนา คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

  ล่าสุดมีความเห็นชอบโครงการภายใต้แผนงานพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564) ที่ต้องเร่งดำเนินการในปี 2560 จำนวน 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.67 ลบ. โดยให้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป

  ซึ่งในตอนนี้กำลังเร่งศึกษาแผนพัฒนาดังนี้ พัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบเป็น จุดจอดเรือยอชต์, ขยายท่าเรือแหลมฉบัง – ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด, เร่งปรับท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นสนามบินร่วมระหว่างพลเรือนและทหาร และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน

  ใน Blog นี้ ทาง Realist จึงได้รวบรวมแผนการพัฒนาและข่าวอัพเดทของการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภามาให้ชมกันก่อนนะครับ โดยตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ส่วนของท่าอากาศยานอู่ตะเภา ประจำปี 2560-2564 มีแผนการพัฒนาที่ต่อจากการพัฒนาในปัจจุบันที่กำลังก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ซึ่งมีแผนพัฒนาคร่าวๆดังนี้

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  ข้อมูล : นโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560
  : คลอดแผน 4 ปี “ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก” บิ๊กตู่ ย้ำ 1-3 ปีต้องเกิด ดัน 48 โครงการ 6.9 พัน ลบ.
  (ผู้จัดการ 17 พ.ย. 59)

  ระยะที่ 1

  • โครงการในสนามบินอู่ตะเภา (Aviation Hub) ระยะแรก-ศึกษาความเหมาะสม และ EIA/EHIA (ภาพรวมการพัฒนาสนามบิน และรายกิจกรรมสำคัญ)
  • ติดตั้งระบบ IT กล้องวงจรปิด เครื่อง X-Ray และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2
  • ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านการบิน

  ระยะที่ 2

  • ก่อสร้าง High Speed Taxiway และ Taxiway
  • ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 (รองรับอากาศยาน Code 4F /การขนส่งทางอากาศ/ อุตสาหกรรมการบิน/ MRO และท่องเที่ยว)
  • ก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO (Commercial Airplane และ Private Jet/Helicopter / 2Hangars / 72 aircraft (144engines))
  • ก่อสร้างศูนย์ขนส่งทางอากาศ Air Cargo

  ระยะที่ 3

  • ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 (รองรับผู้โดยสาร 15 ล้านคน/ปี)
  • ก่อสร้าง Commercial Gateway (headquarter/ Technology/ Research/ Recreation Center)
  • พัฒนาพื้นที่ Free trade zone และ Medical Hub

   

   

  i368-artwork-02

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  อู่ตะเภา TIMELINE

  2504 – เริ่มโครงการสนามบินอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของกองทัพเรือไทย ตั้งอยู่ใน จ. ระยอง

  2508 – คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภา เพื่อเป็นหน่วยในการลำเลียงหน่วยรบไปยังจุดต่างๆภายในประเทศ การก่อสร้างใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยใช้ชื่อว่า “สนามบินอู่ตะเภา”

  2519 – กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ถอนกำลังทหารออก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ และเป็นสนามบินสำรองของท่าอากาศยานดอนเมือง

  ต่อมาพัฒนาเป็นท่าอากาศยานสากล โดยใช้ชื่อว่า “สนามบินนานาชาติระยอง-อู่ตะเภา” ภายใต้สังกัดของกองทัพเรือ มีการใช้งานด้านการทหาร และศูนย์ซ่อมบำรุงของบริษัทการบินไทยเป็นหลัก

  2551 – แต่หลังจากเหตุการณ์ทางการเมือง และน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพ รัฐบาลมีโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินสำรองของกรุงเทพ โดยมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ ขนาดรองรับผู้โดยสาร 3 ล้านคนต่อปี มาตั้งแต่ปี 2554

  2558 – ล่าสุด 3 มิ.ย. 2558 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ แห่งที่ 3 ซึ่งมีแผนพัฒนาต่างๆเกิดขึ้นมาในอนาคต

   

   

  i368-artwork-04

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา โดยผลักดันให้เป็นทั้งท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ และเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงขยายการรองรับการเติบโตของการขนส่งทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา สำหรับการขยายตัวของของสนามบินอู่ตะเภา ขณะนี้ได้กันพื้นที่ไว้ร่วม 2,000 ไร่ สำหรับรองรับการขยายการลงทุนของสนามบิน ทั้งของภาครัฐ (กองทัพเรือ, กระทรวงคมนาคม) และ ภาคเอกชน (เช่น การบินไทย เป็นต้น) ที่จะเกิดขึ้นภายในสนามบิน รวมมูลค่าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นราว 20,000 ลบ. แบ่งเป็น

  • การพัฒนาเชิงพาณิชย์

  ปัจจุบันอาคารผู้โดยสารรองรับได้ 8 แสนคน/ปี และกำลังจะเปิดอาคารผู้โดยสารหลังใหม่รองรับได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านคน/ปีในราวกลางปีหน้า ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ในระยะ ที่ 2 และ 3 ต่อไป โดยคาดการณ์ผู้ใช้งานสูงสุดในอนาคต  60 ล้านคน/ปี

  • นิคมอุตสาหกรรมการบิน

  ขณะนี้การบินไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนพัฒนาศูนย์ซ่อมเครื่องบินที่อู่ตะเภา คาดใช้งบฯลงทุนหลักหมื่นล้าน โดยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินในภูมิภาคเอเชีย โดยจะผลักดันให้เกิดการลงทุนระยะที่ 1 (ปี 2559-2561)ก่อน จากทั้งหมดมี 3 ระยะ

  • พัฒนาคมนาคมควบคู่

  ส่วนใหญ่เป็นการขยายถนนที่เข้าถึงสนามบินอู่ตะเภา เพื่อให้รองรับการสัญจรให้มากขึ้น รวมถึงมีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุดเพิ่มเติม นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาในระยะยาวเรื่องระบบราง คือ สถานีรถไฟอู่ตะเภา และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง

  จำนวนเที่ยวบิน

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  จำนวนผู้โดยสาร

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  (สถิติปี 2559 เป็นปีคาดการณ์เมื่อเปิดใช้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่แล้ว)
  ข้อมูล : เปิดพิมพ์เขียวสนามบินอู่ตะเภาฯ (ฐานเศรษฐกิจ 10-12 พ.ย. 59)

   

  i368-artwork-07

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  ในส่วนของการขยายการให้บริการของสนามบินอู่ตะเภา ปัจจุบันอาคารผู้โดยสารเดิมมีขนาด 2,610 ตร.ม.
  รองรับได้ 8 แสนคน/ปี

  และกำลังจะเปิดอาคารผู้โดยสารหลังใหม่มีขนาด 22,000 ตร.ม. ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่อยู่ในระยะที่ 1 สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านคน/ปีในราวกลางปีหน้า (2560)

  โดยมีสายการบินที่มีเที่ยวบินขึ้น-ลง 5 สายการบิน คือ
  • แอร์เอเชีย
  • บางกอก แอร์เวย์
  • กานต์แอร์
  • อาร์แอร์ไลน์
  • ไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  IMAGE : Pakin Khrueakamla
  ข้อมูล : ข่าวกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 131/2558
  นายกตู่ เห็นชอบแผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
  (ผู้จัดการออนไลน์ 22 มิ.ย. 59)

  ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ในระยะที่ 2 และ 3 ต่อไป โดยจะใช้งบประมาณปี 2560 ในการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาใช้เวลาในการศึกษาราว 12 เดือน

  ซึ่งเบื้องต้นได้แบ่งระยะการพัฒนาเป็น 3 ระยะ โดยเน้นการปรับวิธีบริหารจัดการระหว่างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ กับอาคารผู้โดยสารเดิม ให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น โดย
  ระยะสั้น     : รองรับผู้โดยสารได้ 5 ล้านคน
  ระยะกลาง : เพิ่มการรองรับเป็น 15 ล้านคน
  ระยะยาว    : มองไว้เผื่อถึง 60 ล้านคน ทั้งยังกันพื้นที่ไว้สำหรับสร้างทางวิ่งเส้นที่ 2 ในอนาคตอีกด้วย

  ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาที่จะผลักดันให้สนามบินอู่ตะเภา เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 ตามมติการประชุมของกระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือ เมื่อ 30 เม.ย. 2558 ตามแผนพัฒนามีการแบ่งระยะ ออกเป็น 3 ระยะ (ตามตารางด้านบน) ดังนี้

  ระยะที่ 1 (ปี 2558 – 2560)

  เป็นการเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารเป็น 3 ล้านคน/ปี โดยใช้อาคารผู้โดยสารที่มีอยู่เดิมและอาคารผู้โดยสารใหม่ รวมทั้งทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน การบริการทางภาคพื้น ระบบเติมน้ำมัน และหอบังคับการบินที่มีอยู่เดิม

  • ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 331 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 36 (พนมสารคาม) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (อ.สัตหีบ) ขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร
  • ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (Moterway) ระหว่างเมืองสายพัทยา – มาบตาพุด
  ปรับถนนทางเข้า – ออกหลักในฝั่งตะวันตกของท่าอากาศยานให้สอดคล้องกับการบริการเชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยาน

  ระยะที่ 2 (ปี 2561 – 2563)

  เพื่อรองรับผู้โดยสารเป็น 5 ล้านคน/ปี โดยการเพิ่มการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในฝั่งตะวันตกให้มากขึ้น โดยยึดหลัก One Airport Two Mission ในการบริหารจัดการพื้นที่การให้บริการเชิงพาณิชย์และความมั่นคง ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ

  ระยะที่ 3 (ปี 2563 เป็นต้นไป)

  การศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ Landside และ Airside รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้รองรับการเติบโตของกิจการการบินในอนาคต

   

  i368-artwork-08

  ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะพัฒนาให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน เนื่องจากเห็นศักยภาพของศูนย์ซ่อมแห่งนี้

  ศูนย์ซ่อมแห่งนี้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 พื้นที่ 150 ไร่ มีขีดความสามารถในการซ่อมใหญ่ (Heavy Maintenance) สำหรับเครื่องบินลำ ตัวกว้างแบบ Boeing 747, Boeing 777, Airbus A330 และเครื่องบินลำตัวแคบแบบBoeing 737 โดย มีโรงซ่อมอากาศยาน(Hangar) ขนาดใหญ่สามารถนำเครื่องบินเข้าซ่อมบำรุงพร้อมกันได้ 3 ลำ ดำเนินการซ่อมเฉลี่ยปีละ 20 ลำ

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  ขณะนี้การบินไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนพัฒนาศูนย์ซ่อมเครื่องบินที่อู่ตะเภา คาดใช้งบฯลงทุนหลักหมื่นล้าน โดยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินในภูมิภาคเอเชีย โดยจะผลักดันให้เกิดการลงทุนระยะที่ 1 (ปี 2559-2561)ก่อน

  ซึ่งระยะที่ 1 จะมีการก่อสร้างโรงซ่อมและโรงจอดเครื่องบินขนาดใหญ่ สามารถนำเครื่องบินพาณิชย์ใหญ่ที่สุดในโลก Airbus A380 จอดพร้อมกัน 2 ลำในโรงจอด และเจาะตลาดเครื่องบินรุ่นใหม่ เช่น Boeing 787 และ Airbus A350 เบื้องต้นลงทุนราว 5 พัน ลบ.

  และในส่วนการพัฒนาระยะที่ 2 และ 3 ต้องรอรายละเอียดต่อไป

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมเครื่องบินที่อู่ตะเภา เป็นการลงทุนของภาคเอกชน ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สร้างความแข็งแกร่งขององค์กร ตามแผนปฏิรูปของการบินไทยอยู่แล้ว ซึ่งต้องการให้การบินไทยแตกไลน์บริการใหม่ ๆ เพื่อหารายได้เพิ่มเติม

  นอกจากศูนย์ซ่อมอากาศยานที่เป็นการลงทุนของภาคเอกชนแล้ว ยังมีการลงทุนเป็น
  – ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ (Air Cargo and Logistics Hub)
  – ศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินในทุกเรื่อง เน้นเรื่อง On The Job Training ไม่ว่าจะเป็น ช่าง, นักบิน และการให้บริการด้านภาคพื้น

  ข้อมูล : บินไทยทุ่มหมื่น ล. ผุดศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาฯ  (ประชาชาติธุรกิจ 12 ก.ค. 59)
  : นายกฯ เยี่ยมศูนย์ซ่อมเครื่องบิน อู่ตะเภา  (คมชัดลึก 22 มิ.ย. 59)
  : คิกออฟ‘ศูนย์ซ่อมอู่ตะเภา’ โปรเจ็กต์นำร่องฯ  (ฐานเศรษฐกิจ 1 ก.ย. 58)

   

  i368-artwork-09

  ในส่วนของการพัฒนาด้านคมนาคมถือเป็นโครงข่ายที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนท่าอากาศยานอู่ตะเภานั้นแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ

  1. เส้นทางหลวง

  โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายถนนให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับการใช้งาน ในฐานะที่เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ และนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยาน ซึ่งส่วนนี้จะรับผิดชอบโดยกรมทางหลวง

  2. เส้นรางรถไฟ

  เป็นการขยายเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่สนามบินด้วยระบบรางให้ง่ายขึ้นที่ ส่วนนี้จะรับผิดชอบโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย

  เรียบเรียงโดย REALIST
  – คลิกที่สี่เหลี่ยมด้านซ้ายบนของแผนที่เพื่อเปิด Side Bar เลือกดูชั้นข้อมูลสนามบิน, เส้นทางหลวง และเส้นทางรฟฟ.
  – ด้านล่างสุดภายใน Side Bar Map สามารถคลิกเพื่อเปลี่ยน Map Background ได้
  – แผนที่สามารถขยายได้เพื่อดูตำแหน่งโดยละเอียด


  1. เส้นทางหลวง

  สำหรับโครงข่ายถนนที่กรมทางหลวงจะเป็นผู้รับผิดชอบ แบ่งเป็นโครงการที่กำลังก่อสร้าง และเป็นแผนงานในอนาคต ดังนี้

  โครงการที่กำลังก่อสร้าง (ในแผนที่เส้นสีแดง)

  • ขยายทางหลวงหมายเลข 331 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 36 (พนมสารคาม)-ทางหลวงหมายเลข 3 (อ.สัตหีบ) จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 25.923 กม. วงเงิน 607.650 ลบ. คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560

  Google Street หน้าทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทางหลวง 3126

  • ขยายเส้นทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนพลูตาหลวง-ท่าเรือจุดเสม็ด (แสมสาร) จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 11.163 กม. โดยระยะเร่งด่วนจะดำเนินการช่วงด้านหน้าสนามบินอู่ตะเภา ระยะทางประมาณ 2.5 กม. ซึ่งล่าสุด ครม. อนุมัติงบประมาณ วงเงินรวม 221 ลบ. สร้างทางหลวงหมายเลข 3126 จากสามแยกทางหลวงหมายเลข 3 เข้าสนามบินอู่ตะเภาแล้ว

  นอกจากนั้นจะมีการเพิ่มภูมิสถาปัตยกรรมสองข้างทางเพื่อความสวยงาม โดยอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ ส่วนระยะทางที่เหลือจนถึงท่าเรือจุดเสม็ดจะดำเนินการในปี 2560

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog
  IMAGE : รูปแบบการขยายชองจราจรของโครงการขยายทางหลวง

  มอเตอร์เวย์สาย 7 หรือ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (พัทยา-มาบตาพุด) มูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านบาท โดยกรมทางหลวงแบ่ง 13 ตอนเริ่มก่อสร้างปี 2559 ให้แล้วเสร็จในปี 2562

  แผนงานในอนาคต (ในแผนที่เส้นสีชมพู)

  • ขยายทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบ้านฉาง-ระยอง จาก 4 เป็น 8 ช่องจราจร ดำเนินการในปี 2560-2562 และ ตอนสัตหีบ-บ้านฉาง จาก 4 เป็น 8 ช่องจราจร ดำเนินการในปี 2561-2563

  • ขยายทางหลวงหมายเลข 332 ตอนแยกเจ-แยกสนามบินอู่ตะเภา จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ดำเนินการปี 2562-2564


  2. เส้นรางรถไฟ

  สำหรับการวางแผนด้านระบบรางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าออกสนามบินอู่ตะเภานั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้จัดทำแผนปรับปรุงเส้นทางรถไฟและก่อสร้างสถานี คือ เพิ่มสถานีอู่ตะเภา เพื่อรองรับผู้โดยสาร ซึ่งกองทัพเรือยินดีจะยกพื้นที่ให้สร้าง และยังมองถึงการเดินรถไฟถึงท่าเรือสัตหีบ (ท่าเรือจุกเสม็ด) โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปี 2560 ในการลงทุนอยู่ที่ราว 70 ลบ. คาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเปิดประมูลได้ในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ใช้เวลาดำเนินการ 18 เดือนแล้วเสร็จ

  นอกจากนั้นอาจจะมีปรับปรุงทางให้แข็งแรงช่วงสถานีบ้านพลูตาหลวง-สถานีอู่ตะเภา ระยะทางประมาณ 4 กม. โดยจะมีการจัด Shuttle Bus ให้บริการระหว่างสถานีรถไฟอู่ตะเภาเข้าไปยังสนามบิน

  สนามบินอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, อู่ตะเภา, ระยอง, ท่าเรือจุกเสม็ด, แผนพัฒนาท่าเรืออู่ตะเภา, ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์, สนามบินสุววรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Eastern Economic Corridor Development, EEC, ระเบียงเศรษฐกิจ, พื้นที่เศรษฐกิจ, อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา, ทางหลวง 3126, ทางหลวง 3, มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภา, Realist, Realist Blog

  ข้อมูล : ครม.อนุมัติงบฯ สร้างทางหลวงหมายเลข 3126 เข้าสนามบินอู่ตะเภา (ไทยรัฐ 6 ก.ย. 59)
  คมนาคมเร่งแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับสนามบินอู่ตะเภา (ผู้จัดการ 22 ก.ย. 58)

  ในอนาคตจะมีการพัฒนาส่วนต่อขยายจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาไปเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-พัทยา

  ซึ่งในเฟส 1 รถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้จะไปเชื่อมกับเส้นทางแอร์พอร์ตลิ้งค์ที่สถานีลาดกระบัง

  และเฟส 2 จึงจะมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไปยังท่าอากาศสุวรรณภูมิ ซึ่งต้องรอติดตามรายละเอียดความคืบหน้ากันต่อไป

   

  PRESENTATION

  i368-4

  มอเตอร์เวย์สาย 7
  ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

  โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์)หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด มูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านบาท โดยกรมทางหลวงแบ่ง 13 ตอน รวมระยะทาง 31 กม. ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง 4 ปี เริ่มก่อสร้างปี 2559 ให้แล้วเสร็จในปี 2562

  จะดำเนินการก่อสร้างเชื่อมต่อเส้นทางจากช่วงชลบุรี – พัทยา บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

  และการก่อสร้างปรับปรุงถนนโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณตำบลบ้านอำเภอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ควบคู่ไปด้วย ระยะทาง 7.856 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ในเขตทางกว้าง 80 เมตร มีทางแยกต่างระดับ ได้แก่ ทางแยกต่างระดับมาบประชัน ทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่ ทางแยกต่างระดับบ้านเขาซีโอน

  นอกจากนี้ ยังมีสถานีบริการทางหลวง ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณตำบลห้วยใหญ่ (ประมาณ กม.20) ด่านจัดเก็บเงินค่าผ่านทางแบบระบบปิด 3 แห่ง ได้แก่ ด่านห้วยใหญ่ ด่านเขาชีโอน และด่านอู่ตะเภา

   

  ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกได้อย่างสมบูรณ์ นับเป็นเส้นทางสายหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทั้งในภาคธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว ด้วยแนวเส้นทางที่สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกไปยังทั่วทุกภูมิภาค เชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการขนส่งทางรถไฟ และการขนส่งทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน

  ข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ 19 – 21 พ.ค. 59

  i368-6

  i368-7

  IMAGE : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

  i368-8

  รถไฟความเร็วสูง
  ช่วงกรุงเทพ-ระยอง

  • ระยะทางรวม 193.5 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากสถานีลาดกระบังไปจนถึงสถานีระยอง
  • ใช้เขตทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นหลัก
  • ระบบรางคู่ (Double Track) และมีความกว้างรางขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร (Standard Gauge)
  • โครงสร้างทางยกระดับ (Elevated) เกือบทั้งหมด และมีอุโมงค์เดี่ยวทางคู่ (Single Large Tunnel for Double Track) ความยาว 300 ม. บริเวณทางเบี่ยงเขาชีจรรย์
  • ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) พื้นที่กว่า 400 ไร่ จะตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • คาดว่าจะเปิดเดินรถได้ในปี 2563 (ข้อมูล วันที่ 12 พ.ค. 59)
  • ในอนาคตจะมีการพัฒนาส่วนต่อขยายจากสถานีระยองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และจังหวัดตราด รวมระยะทางอีก 160 กม.
  • เป็นระบบรถไฟความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.05 ชั่วโมง (65 นาที)
  • ขบวนรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยจำแนกการให้บริการทั้งระดับชั้นวีไอพี (VIP Class) ชั้น 1 (First Class) และชั้นธรรมดา (Standard Class)

  i368-9

  i368-artwork-14

  IMAGE : สถานีรถไฟความเร็วสูงระยอง

  • สถานีรถไฟความเร็วสูงทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ลาดกระบัง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา พัทยา และระยอง
  • ที่ตั้งของสถานีมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านผังเมืองและแนวคิดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่สอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD)
  • มีทางเข้า-ออกสถานีที่เชื่อมต่อระหว่างย่านสถานีกับถนนโดยรอบ พร้อมทั้งจัดให้มีพื้นที่จอดรับส่งผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง (INTER-MODAL PLANNING) ไปยังระบบขนส่งอื่นๆ เช่น Airport Link รถไฟความเร็วสูงสายแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา ระบบขนส่งมวลชนทางรางขนาดเบา (Monorail) ของเมืองพัทยา
  • สถาปัตยกรรมภายในอาคารบ่งบอกเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีความทนทานต่อสภาพอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก ตามมาตรฐานสากล (Universal Design) รวมถึงพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

  ข้อมูล : โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ – ระยอง (ระยองฮิพ 18 พ.ค. 59)

  สนามบินอู่ตะเภา

  สนามบินอู่ตะเภา

 • รถไฟฟ้าสายสีส้ม

  รถไฟฟ้าสายสีส้ม

  mrta-or-line-infor-v13

  โครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับระยะทาง 9 กม. สถานียกระดับ 7 สถานี และโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบใต้ดินระยะทาง 30.6 กม. สถานีใต้ดิน 23 สถานี

  โครงการเริ่มต้นจากสถานีรถไฟตลิ่งชัน จากนั้นใช้แนวเขตรถไฟสายบางกอกน้อย ผ่านโรงพยาบาลศิริราช ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ผ่านใต้ถนนราชดำเนินแล้วเบี่ยง ใช้แนวถนนหลานหลวง ผ่านยมราชแล้วเข้าสู่แนวถนนเพชรบุรี เลี้ยวเข้าถนนราชปรารภถึงดินแดงแล้วเลี้ยว ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ผ่านศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตัดตรงไปเชื่อมกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แล้วเบี้ยงเข้าแนวถนนพระรามเก้า ตัดผ่านถนนประดิษฐ์มนูธรรม เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามคำแหง ผ่านแยกลำสาลี แยกถนนกาญจนาภิเษก ไปสิ้นสุดที่สถานีสุวินทวงศ์บริเวณมีนบุรี

  main-ead

  route55b

  Image : MRTA Orange Line

  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม Metropolitan Rapid Transit Orange Line, MRT Orange Line เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินและยกระดับ มีแนวเส้นทางที่รองรับการเดินทางภายในเขตเมืองตามแนวตะวันออก-ตะวันตก เริ่มต้นจากสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน ชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี เข้าสู่ย่านบางกอกน้อย แล้วลอดแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่ย่านเมืองเก่าในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตดุสิต ผ่านสถานที่สำคัญเช่น สนามหลวง ถนนราชดำเนิน ภูเขาทอง ตลาดมหานาค เข้าสู่ใจกลางเมืองย่านราชเทวี ประตูน้ำ ดินแดง ไปยังชุมชนประชาสงเคราะห์ ถนนวัฒนธรรม ออกสู่ถนนรามคำแหง บางกะปิ สะพานสูง มาสิ้นสุดเส้นทางที่เขตมีนบุรี ชานเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ

  มีระยะทางรวม 35.4 กม. เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 26.2 กม. และเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 9.2 กม. มีสถานีทั้งสิ้น 29 สถานี แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน 22 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี

   

  tlingchun-head

  mrta-or-line-infor-v12

  แนวเส้นทางในส่วนตะวันตกเป็นเส้นทางใต้ดินทั้งหมด เริ่มต้นจากที่สถานีบางขุนนนท์ ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน จากนั้นวิ่งผ่านสถานีรถไฟธนบุรี โรงพยาบาลศิริราช ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่แนวถนนราชดำเนินกลาง ผ่านสนามหลวง เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วงที่สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผ่านสะพานผ่านฟ้าลีลาศเข้าสู่แนวถนนหลานหลวง ผ่านตลาดมหานาค เข้าสู่แนวถนนเพชรบุรีที่แยกยมราช ผ่านแยกอุรุพงษ์ แยกเพชรพระราม มาเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สถานีราชเทวี เลี้ยวซ้ายที่แยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามแนวถนนราชปรารภ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สถานีราชปรารภ เบี่ยงขวาที่แยกสามเหลี่ยมดินแดงเข้าสู่ถนนดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภาวดี-รังสิต และเลี้ยวขวาลอดโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เข้าสู่ชุมชนประชาสงเคราะห์ และทะลุออกสู่ถนนรัชดาภิเษภ เพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

   

  2nd-head

  mrta-or-line-infor-v1

  เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากนั้นวิ่งตามแนวถนนวัฒนธรรม ออกสู่ถนนพระราม 9 ที่บริเวณหน้าที่ทำการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านแยกพระราม 9 – ประดิษฐ์มนูธรรม แล้วเข้าสู่ถนนรามคำแหง บริเวณแยกรามคำแหง ผ่านมหาวิทยาลัยรามคำแหง ราชมังคลากีฬาสถาน ไปสิ้นสุดเส้นทางที่แยกลำสาลีในย่านบางกะปิ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง หลังจากนั้นจะเป็นสถานียกระดับตามแนวถนนรามคำแหง เริ่มต้นจากโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินที่แยกลำสาลีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับเส้นทางช่วงก่อนหน้านี้ จากนั้นจึงเริ่มยกระดับตามแนวเกาะกลางถนนเข้าสู่สถานีบ้านม้า ผ่านหมู่บ้านสัมมากร ยกข้ามทางแยกต่างระดับรามคำแหงจุดตัดถนนกาญจนภิเษก ผ่านแยกลาดบัวขาวจุดตัดถนนมีนพัฒนา ผ่านเคหะรามคำแหง ไปสิ้นสุดเส้นทางที่สถานีมีนบุรี บริเวณก่อนถึงแยกรามคำแหง-ร่มเกล้าซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบำรุงสำหรับเส้นทางส่วนนี้ร่วมกับสายสีชมพู รวมระยะทางทั้งสิ้น 11 กม.

   

  update-head

  Orange Artwwork 02

  รถไฟฟ้าสายสีส้มเตรียมเปิดขายซองหาผู้รับเหมา 1 ก.ค.นี้

  พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดรฟม. เห็นชอบร่างเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี(สุวินทวงศ์) ระยะทาง 21.2 กม. และเห็นชอบกรอบราคากลางค่าก่อสร้าง 79,777 ล้านบาท (มีค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด หรือ Provisional Sum 3,486 ล้านบาท) 

    สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้น จะแบ่งออกเป็น 6 สัญญา รวมค่างานโยธา 76,240 ล้านบาท ประกอบด้วย

    สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงศูนย์วัฒนธรรม-รามคำแหง 12 ระยะทาง 6.9 กม. มี 3 สถานี ราคากลาง 19,829 ลบ.
    สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงรามคำแหง 12-หัวหมาก ระยะทาง 3.44 กม. จำนวน 4 สถานี ราคากลาง 20,659 ลบ.
    สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า ระยะทาง 4.04 กม. จำนวน 3 สถานี ราคากลาง 17,839 ลบ.
    สัญญาที่ 4 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับช่วงคลองบ้านมา-สุวินทวงศ์ ระยะทาง 8.80 กม. จำนวน 7 สถานี ราคากลาง 9,586 ลบ.
    สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดและจร วงเงิน 4,700 ลบ.
    สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบราง ระยะทาง 22.50 กม. ราคากลาง 3,624 ลบ.

   

  route-head

  ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ ได้กำหนดให้โครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม เป็นระบบขนส่งมวลชนสายหลักที่เชื่อมโยงฝั่งตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานคร และผลการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและแนวเส้นทางของโครงการ โดยเป็นความเห็นร่วมกันของ สนข. และ รฟม. กำหนดให้จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่สถานีบางขุนนนท์

  โดยเชื่อมต่อกับเส้นทางจากระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงที่บริเวณสถานีบางขุนนนท์ จากนั้นใช้แนวเขตรถไฟสายบางกอกน้อย ผ่านโรงพยาบาลศิริราช ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ผ่านใต้ถนนราชดำเนิน แล้วเบี่ยงใช้ใต้ถนนหลานหลวง ผ่านแยกยมราชแล้วเข้าสู่แนวถนนเพชรบุรี เลี้ยวเข้าถนนราชปรารภถึงดินแดง แล้วเลี้ยวไปตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต จากนั้นเลี้ยวขวาผ่านศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตัดตรงไปเชื่อมกับ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรม แล้วเบี่ยงเข้าแนว แล้วเบี่ยงเข้าแนว ถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามคำแหง ผ่านแยกลำสาลี ถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนร่มเกล้าเขตมีนบุรี สิ้นสุดที่ทางแยกถนนสุวินทวงศ์

  เรียบเรียงโดย REALIST
  – คลิกที่สี่เหลี่ยมด้านซ้ายบนของแผนที่เพื่อเปิด Side Bar เลือกดูชั้นข้อมูลตำแหน่งสถานี, สถานีเชื่อมต่อ และเส้นทางรฟฟ.
  – ด้านล่างสุดภายใน Side Bar Map สามารถคลิกเพื่อเปลี่ยน Map Background ได้
  – แผนที่สามารถขยายได้เพื่อดูตำแหน่งโดยละเอียด

   

  architecture-head

  มีระยะทางรวม 35.4 กม. เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 26.2 กม. และเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 9.2 กม. มีสถานีทั้งสิ้น 29 สถานี แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน 22 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี

  • ทางวิ่งใต้ดินทั้งหมด 22 สถานี เป็นอุโมงค์คู่ ยกเว้นช่วงที่มีเนื้อที่จำกัดและมีประชาชนอาศัยหนาแน่นจะเป็นอุโมงค์เดี่ยว และเป็นสถานียกระดับ 7 สถานี
  • ขนาดราง 1.435 เมตร (standard gauge) โดยมีรางที่ 3 ขนานไปกับรางวิ่งสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวรถ
  • ตัวรถใช้ระบบเดียวกันกับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน เป็นรถปรับอากาศขนาดกว้าง 3.2 เมตร ยาว 20-24 เมตร สูงประมาณ 3.7 เมตร ความจุ 320 คนต่อคัน เดินรถ 3-6 คันต่อขบวน ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 750 โวลท์ ป้อนระบบขับเคลื่อนรถ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง
  • ใช้ระบบอาณัติสัญญาณเดินรถด้วยระบบอัตโนมัติจากศูนย์ควบคุมการเดินรถ และใช้ระบบเก็บค่าโดยสาร

  รูปแบบสถานี

  Untitled-1

  สถานียกระดับ

  สถานียกระดับ เป็นโครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่ หลังคาโครงเหล็ก มีพื้นที่ใช้งานทั้งหมด 3 ชั้น คือ ชั้น At grade, Concourse และ Platform ตามลำดับ ใช้ระบบทางเข้าชานชาลา ระบบ AFC Gate สถานีมีความยาวประมาณ 150 เมตร กว้างประมาณ 25 เมตร มีทางขึ้นทั้งหมด 4 ทาง แและมีลิฟท์ขึ้นสู่ชั้น Concourse 2 ตัว มีทั้งแบบ Central Platform และ Side Platform

  Untitled5-1

  สถานีใต้ดิน

  สถานีใต้ดินยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 20 เมตร มีประตูชานชาลา (platform screen door) ส่วนสถานียกระดับยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 18 เมตร มีประตูชานชาลาความสูงแบบ Half-Height มีทั้งแบบ Central Platform และ Side Platform

   

  utilitie

  รถไฟฟ้าสายสีส้มมีอาคารซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถไว้ไว้บริการดังนี้ เส้นทางช่วงบางขุนนนท์-บางกะปิใช้ศูนย์ซ่อมบำรุงใหญ่ รฟม. พระราม 9 (ที่ทำการ กิจการรถไฟฟ้า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) ร่วมกับรถไฟฟ้าสายมหานคร สายเฉลิมรัชมงคลส่วนเส้นทางช่วงบางกะปิ-มีนบุรีใช้ศูนย์ซ่อมบำรุงร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู และอาคารจอดแล้วจรไว้บริการบริเวณสถานีคลองบ้านม้า

  Untitled-3-01

  อาคารจอดรถ
  สถานีคลองบ้านม้า

  อาคารจอดแล้วจร

  ในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม มีอาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง ดังนี้
  1. อาคารจอดรถสถานีคลองบ้านม้า เป็นอาคาร 10 ชั้น จอดรถยนต์ได้ประมาณ 1,200 คัน
  2. อาคารจอดรถสถานีมีนบุรี เป็นของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เป็นสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสชมพูกับสีส้ม เป็นคาร 10 ชั้น จอดรถยนต์ได้ประมาณ 3,000 คัน

  Untitled-3-01

  อาคารซ่อมบำรุงบริเวณพื้นที่ของ รฟม.

  ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

  ศูนย์ซ่อมบำรุงตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 155 ไร่ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พระราม 9

  ประกอบด้วยกลุ่มอาคารทีสำคัญดังนี้

  1. ศูนย์ควบคุมการเดินรถ (Operation Control Center)
  2. กลุ่มอาคารซ่อมบำรุง ( Main Workshop)
  3. สำนักงานบริหารและจัดการ (Administrator Office)
  4. รางทดสอบ (Test Track)
  5. โรงจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard)

   

  position-head

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีบางขุนนนท์

  ตั้งอยู่ใต้ถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีศิริราช

  ตั้งอยู่ใต้สะพานอรุณอัมรินทร์ บริเวณใกล้โรงพยาบาลศิริราช

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีสนามหลวง

  ตั้งอยู่ใต้ถนนราชินี บริเวณด้านหน้าโรงละครแห่งชาติ

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

  ตั้งอยู่ใต้ถนนราชดำเนินกลาง บริเวณด้านตะวันออกของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ด้านหน้าลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีหลานหลวง

  ตั้งอยู่ใต้ถนนราชินี บริเวณด้านหน้าโรงละครแห่งชาติ

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานียมราช

  ตั้งอยู่ใต้ถนนหลานหลวง บริเวณบ้านมนังคศิลาเป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

  AC07_resize

  สถานีราชเทวี

  ตั้งอยู่ใต้ถนนเพชรบุรี บริเวณซอยเพชรบุรี 3-7 ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกราชเทวีเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีราชเทวี

  AC08_resize

  สถานีประตูน้ำ

  ตั้งอยู่ใต้ถนนเพชรบุรี บริเวณด้านหน้าห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า

  AC09_resize

  สถานีราชปรารภ

  ตั้งอยู่ใต้ถนนราชปรารภบริเวณด้านหน้าห้างอินทรา แควร์ เป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงค์ สถานีราชปรารภ

  AC10_resize

  สถานีรางน้ำ

  ตั้งอยู่ใต้ถนนราชปรารภ บริเวณด้านหน้าปากซอยรางน้ำตัดกับถนนราชปรารภ

  AC11_resize

  สถานีดินแดง

  ตั้งอยู่ใต้ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

  OR29

  สถานีประชาสงเคราะห์

  ตั้งอยู่ใต้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาดรุณพิทยาหรือโรงเรียนดรุณพิทยา ปัจจุบันปิดดำเนินการแล้ว

  OR29

  สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  ตั้งอยู่ใกล้ถนนรัชดาภิเษก บริเวณด้านหน้าห้างเอสพลานาด รัชดา เป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายรัชมงคล

  OR29

  สถานี รฟม.

  ตั้งอยู่ใต้พื้นที่ของ รฟม. บริเวณประตู 1 ถนนพระราม 9

  OR29

  สถานีประดิษฐ์มนูธรรม

  ตั้งอยู่ใต้ถนนพระรามเก้า บริเวณใกล้สี่แยกพระราม 9 – ประดิษฐ์มนูธรรมหน้าปากซอยเข้าวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignment27-e

  สถานีรามคำแหง 12

  ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหง บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขารามคำแหง

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignment27-e

  สถานีรามคำแหง

  ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignment27-e

  สถานีราชมังคลา

  ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหงบริเวณด้านหน้าสนามกีฬาราชมังคลา

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignment27-e

  สถานีหัวหมาก

  ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหง บริเวณด้านหน้งโรงพยาบาลรามคำแหง

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีลำสาลี

  ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหง บริเวณด้านใต้แยกลำสาลี เป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง สถานีลำสาลี

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีศรีบูรพา

  ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหง บริเวณสามแยกถนนรามคำแหงตัดถนนศรีบูรพาหรือด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สุขาภิบาล 3

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีคลองบ้านม้า

  ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหง บริเวณระหว่างซอยรามคำแหง 92-94 และมีอาคารจอดแล้วจร ฝั่งขาเข้าติดกับสถานี

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignmentAAA-

  สถานีสัมมากร

  ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง บริเวณใกล้หมู่บ้านสัมมากร

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignment27-e

  สถานีน้อมเกล้า

  ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

  D:DATA-2555 - 2สีส้ม07-01-56�6-04-56-alignment27-e

  สถานีราษฏร์พัฒนา

  ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง บริเวณสามแยกถนนรามคำแหง-ราษฏร์พัฒนาด้านหน้าสำนักงานใหญ่บริษัทมิสทีน

  OR29

  สถานีมีนพัฒนา

  ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดบางเพ็ญใต้ ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมบางขัน

  OR29

  สถานีเคหะรามคำแหง

  ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง บริเวณด้านปากซอยรามคำแหง 184 ใกล้เคหะรามคำแหง

  OR29

  สถานีมีนบุรี

  ตั้งอยู่ริมถนนรามคำแหงด้านทิศใต้ บริเวณสะพานข้ามคลองสองต้นนุ่น เป็นสถานีสำหรับเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี สถานีมีนบุรี

  OR29

  สถานีสุวินทวงศ์

  ตั้งอยู่ริมถนนรามคำแหงด้านทิศใต้ บริเวณใกล้แยกสุวินทวงศ์

  Image : MRTA Orange Line

   

  video-head

 • BTS

  i372-news-head-both

   

  “ BTS ปะทะ BEM” ศึกชิงโมโนเรลสายสีชมพู, เหลือง

  i372-3

  ด้วยเม็ดเงินลงทุนร่วม 1 แสนล้านบาทที่เอกชนต้องควักลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) กับสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) จึงไม่เหนือความคาดหมายจะมีเพียงกลุ่มบีเอสอาร์กับ “บีอีเอ็ม-บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ” ในเครือ บมจ.ช.การช่างที่ชิงดำ

  “แนวโน้มกลุ่ม BTS จะเป็นผู้ชนะทั้ง 2 สายเพราะเป็นระบบจะมาเชื่อมกับ BTS ต่อขยายสายเหนือและใต้ อีกทั้งดูจากการเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว แสดงว่าทำการบ้านมาอย่างดีและเอาจริง กล้าได้กล้าเสีย เหมือนกับเมื่อครั้งลงทุน 100% รถไฟฟ้าBTS

  ขณะที่กลุ่ม ช.การช่าง ด้วยสไตล์แล้ว จะไม่ค่อยเข้าไปลงทุนหากโครงการนั้นมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะก่อสร้างหรือรับสัมปทานโครงการ ขณะที่การต่อเชื่อมเส้นทางจะไม่ได้ประโยชน์เท่ากับกลุ่ม BTS ” แหล่งข่าวจากวงการรับเหมาก่อสร้างกล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ”

  “คีรี” รีเทิร์นในรอบ 20 ปี

  หากครั้งนี้ “BTS” ทำสำเร็จเท่ากับ “คีรี กาญจนพาสน์” รีเทิร์นลงทุนรถไฟฟ้าเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 20 ปี หลังเข็ดขยาดกับครั้งแรกแบกหนี้หลายหมื่นล้านบาทที่ใช้ทุ่มบุกเบิกรถไฟลอยฟ้าสายแรกของประเทศไทย

  ในแผนปฎิบัติการเที่ยวล่าสุด “คีรี” ปรับสูตรการลงทุนใหม่ จะไม่รับความเสี่ยงเองทั้งหมด เพราะรู้เต็มอกรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายกว่าจะคุ้มทุนต้องใช้เวลาเกิน 10 ปีไปแล้ว จึงดึงพันธมิตรร่วมลงขันเพื่อกระจายความเสี่ยง แยกเป็น BTS 75% บมจ.ซิโน-ไทยฯรับเหมาใต้ปีก “ตระกูลชาญวีรกูล” 15%

  ที่เหลือ 10% เป็นของ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งที่แตกไลน์จากธุรกิจพลังงานมาชิมลางธุรกิจรถไฟฟ้า ซึ่งทั้ง 3 บริษัทจะใช้เงินลงทุนรถไฟฟ้า 2 สายประมาณ 1 แสนล้านบาท มาจากการลงขันกัน 2.8 หมื่นล้านบาทจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ ส่วนที่เหลือ 7.2 หมื่นล้านบาทจะมาจากเงินกู้

  ควงบีแลนด์ดึงสีชมพูเข้าเมืองทอง

  สเต็ปต่อไป “คีรี” จะผนึกกำลังกับพี่ชาย “เสี่ยช้าง-อนันต์ กาญจนพาสน์” เจ้าของแลนด์ลอร์ดและศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี ร่วมด้วยช่วยกันดึงรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้าไปจอดป้ายในอิมแพ็คอารีน่า ขณะที่สายสีเหลืองจะขยายเส้นทางจากแยกรัชดา-ลาดพร้าวไปบรรจบกับสถานีรัชโยธินเชื่อมกับสายสีเขียวต่อขยาย

  เป็นออปชั่นเสริมปิดผนึกเป็นซองที่3ที่”คีรี”ให้”รฟม.-การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย”รับไว้พิจารณานอกเหนือจากทีโออาร์

  และมีทีท่าว่าจะได้รับการตอบรับ เพราะแนวคิดนี้อยู่ในใจ รฟม.อยู่แล้ว เมื่อเอกชนเสนอจึงพร้อมที่จะสนอง เพราะรัฐไม่ต้องควักเงินสักแดงเดียวแค่เปิดไฟเขียวเท่านั้น

  หาก “BTS” คว้าสายสีชมพู-สีเหลืองไปครอง จะเป็นรถไฟฟ้าสายรองป้อนคนเข้ามาเติม BTS ต่อขยายที่สถานีอนุสาวรีย์หลักสี่ของ “หมอชิต-คูคต” และสถานีสำโรงของช่วง “แบริ่ง-สมุทรปราการ” ซึ่ง BTS รับจ้างเดินรถให้ “กทม.-กรุงเทพมหานคร”

  “เราลงทุนรถไฟฟ้ามา 20 ปี ดูจากทีโออาร์ไม่ง่าย ถ้าบริหารจัดการดีจะมีกำไรในอนาคต ซึ่งทั้ง 3 บริษัทมีศักยภาพแข็งแกร่งที่สุด ดึงราชบุรีโฮลดิ้งกับซิโน-ไทยฯเข้ามาร่วม เพื่อเป็นทัพเสริมให้เราแข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ำ

  ซึ่งเราคงจะให้รัฐช่วยอุดหนุนบ้าง ต้น ธ.ค.จะสรุปผลชนะ เพราะรัฐก็เร่งให้จบโดยเร็ว ทั้งนี้มีความกังวลการส่งมอบพื้นที่ เพราะเรากู้เงินมาลงทุน ดอกเบี้ยเดินทุกวัน ขอให้ รฟม.ส่งมอบพื้นที่ในเวลา” นายคีรีกล่าวและว่า

  ยึดสีเหลืองเชื่อมสีเขียวรัชโยธิน

  ได้ร่วมกับ บมจ.บางกอกแลนด์ (บีแลนด์) ขยายสายสีชมพูเข้าไปเมืองทองธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนอยู่อาศัยและมาเที่ยวงานที่อิมแพ็ค ปัจจุบันเมืองทองธานีกลายเป็นเมืองอยู่อาศัย และศูนย์กลางการแสดงสินค้าและการประชุมของประเทศไทยไปแล้ว เป็นข้อเสนอที่จะลงทุนเพิ่มหากชนะประมูล ถ้าไม่ชนะก็ไม่ทำเพราะไม่คุ้ม

  ส่วนสายสีเหลืองขยายอีก 2.6 กม. สร้างเพิ่ม 2 สถานีเชื่อมกับ BTS ที่รัชโยธินไม่ใช่ว่า รฟม.คิดไม่รอบคอบ แต่ให้ตอบโจทย์การเดินทางของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่ง รฟม.ก็ให้ความสนใจ เพราะช่วยแก้ไขจราจร

  “ต้องเปิดซองที่ 1 และ 2 ให้รู้ผู้ชนะก่อน ถึงจะพิจารณาซองที่ 3 ซึ่งเงินที่จะลงทุนเพิ่มกว่า 6 พันล้านบาท ไม่รวมกับเงินลงทุน 2 สายทางจำนวน 80,000-100,000 ล้านบาท และต้องให้ รฟม.อนุมัติถึงจะดำเนินการได้ หากเราชนะขอให้รัฐพิจารณาซองที่ 3 โดยเร็ว เป็นข้อเสนอที่เราอยากให้โครงข่ายสมบูรณ์ที่สุด”

  ผนึกแสนสิริตุนที่ 2 หมื่นล้าน

  ขณะเดียวกัน “คีรี” ยังร่วมกับ “แสนสิริ” ตุนที่ดินมูลค่า 2 หมื่นล้านบาทไว้ในมือรอพัฒนาคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้า เป็นการต่อยอดธุรกิจในระยะยาว นอกเหนือจากค่าโดยสารและพื้นที่สถานีที่จะได้รับสัมปทาน 30 ปีจาก รฟม.

  เป็นความพร้อมเต็มอัตราศึกที่ “BTS” จัดเต็มทั้งเงินตราและพันธมิตร เพื่อพิชิตรถไฟฟ้าที่รอคอยมานาน

  “ปลิว” สู้ไม่ถอย

  ด้านความเคลื่อนไหวของ “บีอีเอ็ม” ทาง “ปลิว ตรีวิศวเวทย์” บอสใหญ่ ถึงสไตล์จะพูดน้อย แต่ย้ำเสียงดังฟังชัด “ทางกลุ่มพร้อมทุกด้าน ทั้งการเงินจะใช้เงินทุน 30% และเงินกู้ 70%”

  ส่วนก่อสร้างทาง ช.การช่างเคยสร้างรถไฟฟ้ามาทั้งใต้ดินและบนดิน ขณะที่ บีอีเอ็ม มีประสบการณ์เดินรถไฟฟ้าและบริหารพื้นที่สถานีของรถไฟฟ้าใต้ดินและรับจ้างเดินรถสายสีม่วง (เตาปูน-บางใหญ่)

  โดยบริษัทยื่นข้อเสนอ 2 ซองคือ ด้านเทคนิค กับราคาและผลตอบแทนที่จะให้รัฐ จะไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติมเหมือนBTS และมั่นใจว่าจะมีโอกาสได้งานทั้ง 2 สายทาง

  ออกตัวบลั๊ฟกันขนาดนี้ อีกไม่กี่วัน คงได้รู้กันใครจะกำชัยชนะ แต่ไม่ว่าใครจะถึงเส้นชัย จะกลายเป็นผู้ผูกขาด “ระบบโมโนเรล” ในประเทศไทยโดยอัตโนมัติ!

  Info : ประชาชาติธุรกิจ

  ตารางแสดงธุรกิจของทั้งสองฝั่งทั้ง BTS และ BEM

  i372-bembts

   

   

  “คีรี” เฉือน 10 ไร่เยื้องแดนเนรมิต ทุ่ม200ล้าน แก้รถติดรัชโยธิน

  info-v2

   

  “คีรี กาญจนพาสน์” เจ้าพ่อ BTS เฉือน 10 ไร่เยื้องแดนเนรมิต ทุ่ม 200 ล้านตัดถนน 8 เลน เชื่อมพหลโยธินทะลุวิภาวดีฯ แก้รถติดแยกรัชโยธิน เปิดใช้ฟรี ปีหน้าขึ้นโครงการอสังหาฯ 2 หมื่นล้าน ดึง “จีแลนด์-แสนสิริ” ร่วมทุน ผุดห้าง คอนโดฯหรู รับรถไฟฟ้าสีเขียว “หมอชิต-คูคต” ลุยต่อคอมเพล็กซ์หมื่นล้านอีก 2 ทำเล “พญาไท-จตุจักร”

  นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ  BTS Group Holding  หรือBTS เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังได้ร่วมทุนกับ บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์ (จีแลนด์) สัดส่วน 50 : 50 จัดตั้งบริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด ประมูลซื้อที่ดินจากกรมบังคับคดี 48 ไร่ ที่เคยเป็นที่ตั้งโครงการบางกอกโดม ตรงข้ามแดนเนรมิตเดิม ด้วยวงเงิน 7,350 ล้านบาท เมื่อปี 2557

  bts-1

  ซ้าย ภาพโครงการ Bangkok Dome ที่เคยออกแบบไว้
  ขวา ภาพด้านหน้าของที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน

   

  เฉือนที่ 10 ไร่ทำทางลัด

  ล่าสุด ได้เริ่มพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโครงการแล้ว พร้อมนำที่ดิน 10 ไร่ ช่วงระหว่างกลางก่อสร้างเป็นถนนขนาด 30 เมตร ประมาณ 7-8 ช่องจราจร เชื่อมการเดินทางจากถนนพหลโยธินซอย 19/1 ทะลุถนนวิภาวดีรังสิต ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 200 ล้านบาท

  ส่วนนี้จะเปิดให้ประชาชนใช้โดยไม่เก็บค่าผ่านทาง เพื่อเป็นเส้นทางลัด เลี่ยงรถติดบริเวณแยกรัชโยธิน ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะปิดการจราจร เพื่อรื้อสะพานสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อขยาย (หมอชิต-คูคต) วันที่ 22 พ.ย.นี้เป็นต้นไป

  “เรากำลังเร่งสร้างถนนให้เสร็จก่อน ให้คนได้ใช้ก่อนปีใหม่ ช่วยรัฐแก้ปัญหารถติด ส่วนการพัฒนาอสังหาฯจะเริ่มได้หลังจากนี้ มีแผนจะทำโครงการมิกซ์ยูส ทั้งห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศและคอนโดมิเนียมเกรดเอ มูลค่าลงทุนกว่า 20,000 ล้านบาท” นายคีรีกล่าว

  ผนึกแสนสิริ-จีแลนด์

  นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ BTS GROUP HOLDING กล่าวเพิ่มว่า เมื่อตัดที่ดิน 10 ไร่สร้างถนนในโครงการไปแล้ว ที่ดินทำเลนี้จะเหลืออีก 38 ไร่ เพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ ร่วมทุนกับกลุ่มจีแลนด์ และอาจมีผู้ประกอบการรายอื่นสนใจเข้าร่วมด้วย

  อาทิ บมจ.แสนสิริ ที่ร่วมทุนกับBTS พัฒนาคอนโดฯ “เดอะไลน์” ตามแนวรถไฟฟ้าไปแล้ว ก็สนใจจะร่วมพัฒนาที่แปลงนี้ด้วย เนื่องจากเป็นทำเลศักยภาพติดถนนพหลโยธิน และห่างจากสถานีพหลโยธิน 24 ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพียง 200 เมตร

  “ที่มีขนาดใหญ่มาก ต้องทำแบบมิกซ์ยูสแน่นอน เราเปิดกว้างหากใครสนใจจะร่วมพัฒนา ไม่ว่าผู้ประกอบการด้านโรงแรม ออฟฟิศ หรือที่อยู่อาศัย ซึ่งแสนสิริก็สนใจ ตอนนี้ก็ร่วมกันลงทุนไปแล้ว 16 โครงการจาก 25 โครงการ มูลค่า 100,000 ล้านบาท”

  เนรมิต 38 ไร่สู่มิกซ์ยูส

  ด้านแหล่งข่าวใน บมจ.BTS GROUP HOLDING กล่าวว่า การที่บริษัทยอมเฉือนที่ 10 ไร่สร้างถนนขนาดใหญ่เป็นทางลัดการเดินทางนั้น เพราะต้องการเพิ่มมูลค่าที่ดิน หลังจากภาครัฐไม่มีแผนลงทุนในย่านนี้ ซึ่งในอนาคตทางกลุ่มบริษัทมีแผนจะพัฒนาโครงการดังกล่าวในรูปแบบมิกซ์ยูส เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีทุกอย่างครบ ทั้งแหล่งช็อปปิ้ง แหล่งงาน ร้านอาหาร ที่อยู่อาศัย มีถนนให้สัญจร และทางเชื่อมรถไฟฟ้า

  i372-artworks

  “ถนนจะสร้างใหญ่เท่ากับถนนพหลโยธิน จะเปิดให้ประชาชนใช้ก่อน ส่วนจะยกให้รัฐหรือเก็บค่าใช้ทางหรือไม่ อยู่ที่นโยบายผู้บริหาร ตอนนี้คุณคีรีคิดคอนเซ็ปต์กว้าง ๆ ไว้แบบนี้ เหมือนเมืองทองธานีที่ตัดถนนและพัฒนาเป็นเมืองขึ้นมา”

  ได้ฤกษ์ลุย 2 ทำเลทอง

  นอกจากนี้ นายกวินเปิดเผยอีกว่า ในเร็ว ๆ นี้จะลงทุนพัฒนา 2 โครงการ มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท แปลงแรกเป็นที่ดินพญาไทติดรถไฟฟ้าBTS GROUP HOLDING พื้นที่ 6 ไร่เศษ จะร่วมกับ บมจ.ยู ซิตี้ (บมจ.แนเชอรัลพาร์คเดิม) พัฒนาเป็นมิกซ์ยูสคอมเพล็กซ์ สูง 50 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร มีร้านค้า สำนักงานเกรดเอ โรงแรม อาคารจอดรถ มูลค่า 6,000 ล้านบาท อีก 3 เดือนจะเริ่มตอกเสาเข็ม ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี กำหนดเสร็จปลายปี 2563

  แปลงที่ 2 เป็นที่ดินจตุจักร-หมอชิต ยังเหลือ 11 ไร่เศษ จากการพัฒนาคอนโดฯเดอะไลน์ บริษัทจะลงทุนเองทำเป็นอาคารประเภทมิกซ์ยูสคอมเพล็กซ์ สูง 40-50 ชั้น เท่ากับตึกทหารไทย จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 100,000 ตร.ม. ที่นี่จะมีทุกอย่าง ระหว่างนี้รอการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปลายปี 2560 ใช้เวลา 42-48 เดือน ตามแผนจะแล้วเสร็จปลายปี 2564

  Info : ประชาชาติธุรกิจ

   

 • คอนโด บางจาก

  อ่อนนุชขยาย กระจายความเจริญ
  สู่ “บางจาก”

  info I259 - V1

  รฟฟ. สายสีเขียว อ่อนนุช-แบริ่ง เป็นเส้น BTS ที่วิ่งเข้า-ออกใจกลางเมืองอยู่ในปัจจุบัน เข้าสู่สยาม, ทองหล่อ, เอกมัย และในอนาคต (ปี 2563) จะขยายออกสู่พื้นที่สมุทรปราการผ่านช่วงสำโรง-สมุทรปราการ

  รฟฟ.ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง เป็นทำเลที่มีการเปิดตัวคอนโดสูงสุด ซึ่งใน Q4’59 มีโครงการเปิดใหม่ 4 โครงการ รวมเป็น 16 โครงการ กว่า 7,900 ยูนิต นับว่าเป็นสัญญาณของแหล่งที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมสูง

  สายสีเขียว อ่อนนุช-แบริ่ง มีสถานีบางจากที่นับเป็น “สถานีชิดติดเมือง” สถานีแรกของสายนี้ คาแรคเตอร์ของสถานีบางจาก ถือว่ามีความคึกคักอยู่ในรูปแบบของที่อยู่อาศัย ตลาด-แหล่งรวม street food แบบไม่มีอดและแหล่งงานที่กระจายมาจากอ่อนนุช ที่เป็นทีอยู่อาศัยหนาแน่น และพื้นที่ว่างรอการพัฒนาใกล้ๆสถานีเกือบเต็มหมดแล้ว

  ล่าสุดรอบสถานีบางจากจะมีอาคารสำนักงาน M Tower และคอนโดเปิดใหม่ Ideo Sukhumvit 93 ทำให้มองว่าในอนาคตโครงการเหล่านี้จะมาพลิกโฉมบางจากให้ทันสมัยและเจริญเทียบเท่าสถานีอ่อนนุช

   

  i361-04

  i361-10-20-20

  เส้นทางรถไฟฟ้าส่วนที่ขยายออกสู่พื้นที่กรุงเทพฯรอบนอกและปริมณฑลนั้น ปัจจุบันมีอยู่ 2 เส้นทาง คือ
  1. สายสีเขียว อ่อนนุช-แบริ่ง และจะขยายต่อไปยังสมุทรปราการในอนาคต ในช่วงสำโรง-สมุทรปราการ
  2. สายสีม่วง เตาปูน-บางใหญ่ ที่เพิ่งเปิดให้บริการมาไม่นาน

  ถ้ามองในมุมกว้างของรถไฟฟ้าเส้นทางสายสีเขียวหรือสายสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง จะไปต่อกับช่วงสำโรง-สมุทรปราการ ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2561

  และมีส่วนต่อขยายของสายสีเขียวไปยังฝั่งสนามบินสุวรรณภูมิ หรือเรียกว่าช่วงบางนา-สุวรรณภูมิ ที่ปัจจุบันได้ทำการศึกษา EIA เสร็จสิ้นแล้วและส่งผลการศึกษาไปยังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาผลการศึกษา หากผ่านการพิจารณาก็จะเข้าสู่การดำเนินการโครงการต่อไป โดยจะสามารถก่อสร้างได้ในปี 2561 และคาดว่าจะเปิดบริการในปี 2564

  นอกจากนั้นยังมีโครงการรถไฟฟ้าอีกสายหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่นี้ คือ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง โดยในช่วงพัฒนาการ-สำโรง จะวิ่งตามถนนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นถนนฝั่งตะวันออกที่วิ่งขนานไปกับถนนสุขุมวิท สายนี้จะมีสถานี interchange กับสายสีเขียวที่สถานีสำโรง และสถานีศรีเอี่ยม ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมา ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับเหมาในปลายปี และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2561

  i361-01-01

  และในส่วนสายสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง จะเป็นส่วนที่ต่อมาจากสถานีสยาม ที่เป็นสถานี interchange ของสายสีลมและสายสุขุมวิท สถานีฝั่งนี้จะมีความคึกคักและความเจริญตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้มาเรื่อยๆ และโดยรอบพื้นที่แต่ละสถานีก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกัน อย่างเช่นสถานี สยาม เป็นแหล่งชอปปิ้งของนักท่องเที่ยว และศูนย์รวมวัยรุ่น-นักศึกษา , ทองหล่อ-เอกมัย เป็นย่าน hangout และร้านอาหาร , สถานีอ่อนนุช ที่เป็นแหล่งงาน และที่อยู่อาศัย ซึ่งมาพร้อมกับ retail ขนาดใหญ่อย่างบิ๊กซี และโลตัส

  รวมถึงสถานีบางจากที่นับเป็นสถานีชิดติดเมืองสถานีแรกของสายนี้ (อยู่ถัดจากอ่อนนุช) คาแรคเตอร์ของสถานีบางจาก อาจจะไม่ได้ทันสมัยเท่าทองหล่อ-เอกมัย แต่ถือว่ามีความคึกคักอยู่ในรูปแบบของที่อยู่อาศัย และแหล่งงานไม่ต่างจากสถานีอ่อนนุชเลย เนื่องจากโดยรอบมีสำนักงานใหญ่ของ DKSH ทำให้มีพนักงานออฟฟิศอยู่มาก รวมถึงมีตึกแถวที่เป็นร้านค้าเรียงรายอยู่ สร้างความมีชีวิตชีวา

  การพัฒนาโดยรอบสถานีนี้จะมีอาคารสำนักงาน M Tower และคอนโดเปิดใหม่ Ideo Sukhumvit 93 เพื่อรองรับการขยายความเจริญที่มาจากอ่อนนุช ทำให้มองว่าในอนาคตโครงการเหล่านี้จะมาพลิกโฉมบางจากให้ทันสมัยและเจริญเทียบเท่าสถานีอื่นๆ ในสายนี้

   

   

  i361-artwork-02

  บนถนนสุขุมวิทที่ติดกับแนวรถไฟฟ้ามีราคาประเมินเพิ่มสูงขึ้นทุกปี รวมถึงฝั่งที่เลยไปทางบางนา สมุทรปราการ ก็มีราคาที่ดินเพิ่มสูงเกือบเท่าตัว เช่น

  แนวถนนสุขุมวิท 93      จากราคาต่ำสุด 50,000 บาท/ตร.วา -> ราคาเพิ่มขึ้น 100%   อยู่ที่ 100,000 บาท/ตร.วา
  แนวถนนสุขุมวิท 95      จากราคาต่ำสุด 80,000 บาท/ตร.วา -> ราคาเพิ่มขึ้น 75%     อยู่ที่ 140,000 บาท/ตร.วา
  แนวถนนสุขุมวิท 101/1 จากราคาต่ำสุด 60,000 บาท/ตร.วา -> ราคาเพิ่มขึ้น 83 %    อยู่ที่ 110,000 บาท/ตร.วา

  ซึ่งปัจจุบันราคาขายจริง ยกตัวอย่าง
  แนวถนนสุขุมวิท 81 ใกล้ BTS อ่อนนุช   มีราคาสูงถึง ตร.วา ละ 300,000-380,000 บาท (ข้อมูลวันที่  11 พ.ย. 59)
  แนวถนนสุขุมวิท 95 ใกล้ BTS บางจาก มีราคาสูงถึง ตร.วา ละ 400,000 – 470,000 บาท (ข้อมูลวันที่ 17 พ.ย. 59)

  i361-03

  ทำให้มองว่าในอนาคตราคาที่ดินในพื้นที่นี้จะมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพื้นที่ดินในแถบนี้ค่อนข้างหายากและเป็นที่ดินขนาดเล็ก ไม่สามารถสร้างโครงการขนาดใหญ่ได้ การสร้างโครงการใหม่ๆจึงมีไม่บ่อยนัก ส่งผลให้โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคตจะต้องมีราคาที่สูงต่างจากเดิม

  ส่วนที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมในย่านนี้นั้น ก็มีแนวโน้มที่ดี จากบางโครงการที่มีห้องเก่าเหลือขายมาเป็นเวลานาน พอรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย อ่อนนุช-แบริ่ง เปิดให้บริการห้องชุดในโครงการดังกล่าวก็สามารถขายได้ หรือบางโครงการสามารถปิดการขายได้เลย

  นอกจากนี้ การที่ส่วนต่อขยายจากแบริ่งไปยังสมุทรปราการเริ่มดำเนินก่อสร้างแล้วนั้น ส่งผลให้ ราคาของคอนโดฯ ในย่านบางนายาวไปตามเส้นรถไฟฟ้ามีการปรับตัวขึ้นกว่า 16 % ในช่วงระยะเวลา 2 ปี จากราคาขายประมาณ 80,000 บาท/ตร.ม. ในปี 55 มาอยู่ที่ประมาณ 95,000 บาท/ตร.ม. ในปี 58 และในปัจจุบันปี 59 มีราคาปรับตัวขึ้นเป็น 100,000 – 140,000 บาท/ตร.ม. แล้ว แถมยังส่งผลให้เป็นทำเลที่มีการเปิดตัวของคอนโดสูงสุดอีกด้วย

  ดังนั้นการลงทุนในขณะที่ราคาที่ดินหรืออสังหาฯในช่วงที่ราคายังไม่ดีดตัวสูงขึ้น น่าจะเป็นผลดีกับการผู้ซื้อมากกว่า ไม่ว่าจะทั้งไว้อาศัยอยู่เอง หรือจะปล่อยเช่าก็ตาม

  ข้อมูล : ราคาประเมินที่ดิน รอบปี 2555-2558 และ รอบปี 2559-2562 จาก กรมธนารักษ์
  ราคาที่ดิน-คอนโดฯ พุ่งต่อเนื่อง จาก Property Today

   

  i361-artwork-05

  i361-1

  ผลการสำรวจตลาดคอนโด 9 เดือนแรกปี 59 (Q1-Q3 ’59) จาก สำนักวิจัยและพัฒนา LPN พบว่า มีโครงการคอนโดเปิดขายใหม่ทั้งหมด 80 โครงการ รวม 42,464 หน่วย

  โดยทำเลที่มีการตัวโครงการใหม่มากที่สุด 3 ลำดับแรกคือ
  อันดับ 1
  ทำเลรถไฟฟ้าสายสีเขียว (อ่อนนุช-แบริ่ง)
  อันดับ 2
  ทำเลรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ-สะพานพระนั่งเกล้า)
  อันดับ 3
  ทำเลรังสิต-นครนายก

  โดยเฉพาะสายสีเขียว (อ่อนนุช-แบริ่ง) ที่ครองอันดับ 1 มาเป็นเวลา 2 ปี และใน 9 เดือนแรกมีโครงการเปิดขายใหม่ 12 โครงการ จำนวนประมาณ 5,400 หน่วย อัตราการขายอยู่ที่ประมาณ 37%

  โครงการที่เปิดขายส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กไม่เกิน 500 – 600 หน่วย/โครงการ จากเดิมในปี 58 จะเป็นโครงการใหญ่ 1,000 หน่วย/โครงการ ระดับราคาที่เปิดขายส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 2 – 3 ลบ.หรือกลุ่มกลาง-ล่าง คิดเป็นสัดส่วนที่ประมาณ 70-80% ของสินค้าทั้งหมดในพื้นที่

  เหตุผลที่ผู้ประกอบการลดขนาดโครงการลง ก็เพราะต้องการลดความเสี่ยง เนื่องจากการสร้างโครงการขนาดใหญ่อาจจะต้องลงทุนมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันรถไฟฟ้าสายสีเขียว (อ่อนนุช-แบริ่ง) เป็นสายที่สามารถเดินทางเข้าสู่ในกลางเมืองกรุงเทพฯได้สะดวก ส่งผลให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการจึงเดินหน้าพัฒนาโครงการ

  และมองว่าในอนาคตราคาที่ดินในพื้นที่นี้จะมีราคาสูงมากขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะไม่สามารถพัฒนาโครงการในราคานี้ได้อีก

  i361-10-10-10

  ทาง Realist จึงได้รวบรวม โครงการที่มีการเปิดตัวในปี 2559 ตั้งแต่ Q1-Q4 ตามแนวรฟฟ.สายสีเขียว ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง พบว่ามีทั้งหมด 16 โครงการ 7,900 ยูนิต เป็น Q1-Q3 จำนวน 14 โครงการ กว่า 5,400 ยูนิต

  โครงการที่เปิดใน Q4 เป็น
  โครงการ High-rise 2 โครงการคือ

  1. IDEO Sukhumvit 93
  ที่จะพรีเซลในวันที่ 19-27 พ.ย. 2559 ถือเป็นโครงการใหญ่ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากใกล้สถานี BTS บางจาก 15 ม. และมีราคาที่คุ้มค่า เหมาะกับทำเลนี้เพียง 2.49 ลบ.

  2. The Line Sukhumvit 101
  ที่อยู่ใกล้กับสถานี BTS ปุณณวิถี

  และเป็นโครงการ Low-rise อีก 2 โครงการคือ

  1. The Tree Sukhumvit 64
  เป็น location ที่อยู่ใกล้กับสถานี BTS ปุณณวิถีเช่นกัน
  2. The Excel Groove Phase 2
  เป็นส่วนที่ขยายมากจาก The Excel Groove Phase 1 โดยทั้งโครงการจะมีทั้งหมด 3 Phase

  รวมถึงมีโครงการพัฒนาอาคารสำนักงาน M Tower ที่เป็นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ สูง 21 ชั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของแหล่งงานมาจากถ.สุขุมวิท ฝั่งอ่อนนุช

   

   

  i361-artwork-21

  i361-01-11

  i361-artwork-1-09

  M TOWER OFFICE

  ที่ตั้ง              : สุขุมวิท 62
  จำนวน           : 21 ชั้น
  ที่จอดรถ       : 250 คัน
  พื้นที่เช่ารวม : 14,715 ตร.ม.
  พื้นที่แบ่งเช่า
  : 100-1,035 ตร.ม.

  ราคาเช่า
  : 575 บ./ตร.ม./เดือน
  สร้างเสร็จ       : 2560
  ระยะเวลาเช่า : 3 ปี

  สิ่งอำนวยความสะดวก
  : ธนาคาร
  : ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
  : ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
  : เลาจ์, สวนบนชั้น 10

  ผิวอาคารสร้างด้วยกระจกขนาดใหญ่ทั้งบานทำให้เห็นทัศนียภาพโดยรอบ ภายในพื้นที่สำนักงานได้รับการออกแบบให้มีความสูงจากพื้นจรดฝ้าถึง 3.20 ม.

  i361-artwork-1-18

  i361-artwork-1-19

   

  i361-artwork-08

  IDEO
  SUKHUMVIT 93

  ที่ตั้ง  : สุขุมวิท 93
  พื้นที่ : 8-3-59.6 ไร่
  จำนวนชั้น
  : โซน A – 38 ชั้น
  : โซน B – 27 ชั้น
  : โซน C – 17 ชั้น 
  จำนวน     : 1,332 ยูนิต
  ร้านค้า     : 2 ยูนิต
  ที่จอดรถ : 612 คัน

  สิ่งอำนวยความสะดวก
  : Multi-sports courtyard
  : Dynamic Fitness
  : Energetic 2 lap pools
  : Hyper grand lobby
  : Motivation space

  ราคาเริ่มต้น : 2.49 ลบ.
  ราคาเฉลี่ย : 130,000 บ./ตร.ม.

  ทําเลบนจุดเชื่อมต่อใจกลางเมืองบนสุขุมวิท ตอบสนองชีวิตทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่สะดวกสบาย ที่ใกล้ BTS สถานีบางจาก หรือ Street Food เลื่องชื่อของย่านบางจาก ที่นี่… จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ช่วยเติมสีสันให้บางจาก เพื่อปลุกทุกชีวิตเมือง ให้เคลื่อนไปอย่างไร้ขีดจํากัด

  ติดถ.สุขุมวิท ขาเข้าไปเอกมัย-อโศก-เพลินจิต และขาออกไปบางนา พร้อมเชื่อมต่อ ถ.สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) และ ถ.ศรีนครินทร์ รวมถึงใกล้ทางขึ้น-ลง ทางด่วนสุขุมวิท 62 เพียง 1 กม. สู่ 2 ทางด่วนยกระดับเฉลิมมหานคร และรามอินทรา-อาจณรงค์

   

  i361-artwork-12

  i361-artwork-13

  i361-artwork-14

  i361-artwork-15

  i361-artwork-17

  i361-artwork-16

  เป็นที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองที่ไม่หยุดนิ่งอย่างรอบด้าน IDEO New Series ออกแบบบนพื้นฐานแนวคิด Lifestyle Construction ซึ่งคำนึงถึงการใช้งานจริง ที่ทุกตารางนิ้วตอบทุกความต้องการ พร้อมรีชาร์จพลังงานและแรงบันดาลใจให้กับลูกบ้านในทุกมิติ ทั้งด้านการทำงาน ใช้ชีวิต และพักผ่อนอย่างลงตัว ใน 3 ประเด็นหลัก

  • Live Energetic

  สู่การใช้ชีวิตเมืองมุมมองใหม่ที่ทุกรายละเอียดของการอยู่อาศัยเปี่ยมไปด้วยทัศนคติแห่งความมีพลัง ผสมความคิดสร้างสรรค์ จากผลงาน Street Art ที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจแห่งการเคลื่อนไหว

  • Work Energetic

  ประจุพลังงานของคุณให้พร้อมกว่า เพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตด้วยองค์ประกอบของโครงการที่ทุกพื้นที่เปรียบเสมือน Life Power Bank

  • Play Energetic

  พื้นที่ออกกำลังกายผสมผสานพื้นที่สีเขียวทั่วทั้งโครงการให้คุณแสดงตัวตนแห่งความมีพลังของชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง

   

 • พหลโยธิน-จตุจักร

  PHAHONYOTHIN – CHATUCHAK ทำเลปัจจุบันเชื่อมต่ออนาคต

  i362-info-revised-recently-from-ananda

  พื้นที่ช่วงพหลโยธิน–จตุจักร หรือพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์ สถานีสะพานควาย ไปจนถึงสถานีหมอชิต บริเวณเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นทำเลทอง เป็นทำเลที่ครบเครื่อง ประกอบไปด้วยสวนสาธารณะขนาดใหญ่ อย่างสวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 190ไร่

  และยังใกล้แหล่งช้อปปิ้งที่ติดอันดับโลก นั่นคือ สวนจตุจักร หรือ JJ Market นอกจากนั้นยังใกล้กับ Grand Station บางซื่อ ศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เนื่องจากเป็นสถานีที่มีรถไฟฟ้าผ่านถึง 4 สาย และยังมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมต่อจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ เปิดใช้ในปี 2560
  คลิกเพื่ออ่านเรื่องสถานีบางซื่อ

   

  หลังจากที่มีรถไฟฟ้าผ่าน พื้นที่พหลโยธิน-จตุจักรนี้ได้ค่อยๆเจริญเป็นเมืองตามลำดับ ถ้ามาดูตอนนี้จะเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเกาะตามแนวรถไฟฟ้ามากมาย และปีนี้มีโครงการใหม่ 2 โครงการ คือ Ideo Phahol-Chatuchak และ The Line Phahol-Pradipat

  ในอดีตก่อนที่จะมีรถไฟฟ้าย่านนี้จะเป็นย่านข้าราชการทหาร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับฝั่งถนนทหารต่อจากถ.ประดิพัทธ์ และในอดีต ย่านนี้เป็นย่านที่ค่อนข้างคึกคักมีสถานบันเทิง และร้านอาหารมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่จะเป็นที่รู้จักของคนเก่าแก่ สำหรับในปีพศ.นี้ พื้นที่นี้ได้เจริญรุดหน้าไปมาก เรามาดูกันแต่ละเรื่องเลยนะครับว่าทำไมทำเลนี้ถึงได้เป็นทำเลที่เชื่อมต่อชีวิตเรากับอนาคตได้

  head-acces

  ประการแรก การคมนาคมหลากหลายรูปแบบ นอกจากการสัญจรไปมาด้วย BTS แล้ว การเดินทางด้วยรถยนต์ในย่านนี้ก็ถือว่าสะดวกมากครับ ถนนพหลโยธินมีทางลัดหลายทางสามารถลัดไปออกทางถ.วิภาวดีรังสิตได้ และยังใกล้กับทางด่วนศรีรัชและโทลล์เวย์ด้วยครับ โดยทางขึ้นจะอยู่บริเวณถ.กำแพงเพชรและถ.พระราม6 ยิ่งไปกว่านั้นจะมีรถโดยสารประจำทางผ่านตลอดเวลา

  i362-expressway-revised-gif

   

  mass-transit-head

  บริเวณนี้ถือว่าเป็น HUB ใหญ่ของการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้าด้วยครับ หลักๆเลยจะเป็นเส้น BTS ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่วิ่งเลียบไปกับถนนพหลโยธิน ไปจนถึงบริเวณจตุจักร ไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสวนจตุจักร และในอนาคตสายนี้จะไปเชื่อมกับสายสีม่วง บริเวณสถานีบางซื่อด้วยครับ และบางซื่อยังเป็น Grand Station ของกรุงเทพมหานคร ตอนนี่กำลังก่อสร้างกันอยู่ครับ และเมื่อสถานีกลางนี้เสร็จจะเกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดบริเวณรอบๆพื้นที่ ยิ่งทำให้ย่านนี้น่าสนใจขึ้นไปอีก และเส้น BTS ที่ผ่านบริเวณนี้ในอนาคตจะวิ่งไปต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือวิ่งข้ามโทลเวย์ ขึ้นไปทางเส้นพหลโยธินครับ ด้านล่างเป็นผังรถไฟฟ้าแต่ละสายที่ผ่านย่านนี้ครับ

  i362-mass-transit

   

   

  lfe

  ประการที่สอง สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปส่วนมากเป็นตึกแถว ร้านค้า อาคารพาณิชย์ทั้งเก่าและใหม่ และอาคารออฟฟิศผสมผสานกัน ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่อง shopping และอาหารการกิน จะมี Hyper Market อย่าง BIG C สะพานควายและ Community Mall สุดชิค อย่าง La Villa Ari และ Aqua บริเวณใกล้ๆแยกสะพานควาย มีแหล่ง shopping อย่าง JJ Mall, JJ Outlet แต่แหล่งอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของบริเวณนี้คือ ตลาด อตก.และตลาดนัดสวนจตุจักร ด้วยการจัดอันดับของ CNN เป็นตลาดที่ดีที่สุดของโลกในลำดับที่ 4 ครับ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆจะเลยขึ้นไปทางพหลโยธินจะมีห้างใหญ่ 2 ห้างคือ Central Lardprao และ Union Mall ครับ

  i362-life-gif

  Central Plaza Ladprao : ศูนย์การค้าครบวงจรแห่งแรกของเซ็นทรัล ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร้านค้าปลีกที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และคอนเวนชั่นฮอลล์ นอกจากนั้นเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวยังเป็นศูนย์การค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้มากกว่า40 ล้านคน/ปี

  Union Mall : ห้างสรรพสินค้าภายใต้แนวคิด “ Booth Brand Concept” ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว อยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เน้นการขายเสื้อผ้าแฟชั่นทั้งแบบเกาหลี ญี่ปุ่น และยังเป็นห้างสรรพสินค้ายอดนิยมของกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุเริ่มต้นตั้งแต่ 14-20 ปลายๆ ซึ่งถือเป็น 70% ของกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งหมด

  CHATUCHAK MARKET : ตลาดนัดยอดนิยมตลอดกาลของวัยรุ่นเมืองกรุงและยังเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยการรวมตัวของแผงค้ากว่า 9,000 แผง มีสินค้า 8 ประเภท ได้แก่ ผักและผลไม้ เสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ อาหารปรุง อาหารสำเร็จรูป และเบ็ดเตล็ด ถึงแม้จะเปิดให้บริการในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ แต่ก็มีผู้ใช้บริการกว่า 200,000 คน/วัน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกาหลี, ญี่ปุ่น และจีน

  MOF Market : ตลาดอตก. เป็นตลาดขายของสดขนาดใหญ่ใจกลางเมือง แหล่งนัดพบระหว่างผู้ขายผลิตผลทางการเกษตรและผู้ซื้อ จำหน่ายสินค้าประเภทผัก ผลไม้ น้ำพริก อาหารประเภทข้าวและกับข้าว ขนมไทย อีกทั้งยังเป็นตลาดสินค้าทางการเกษตรต้นแบบของประเทศไทยอีกด้วย

  พูดถึงไฮไลท์ของทำเลนี้กันอีกนิด ซึ่งก็คือ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 3 สวนครับ บนทำเลนี้ ไฮไลท์เลยจะเป็นสวนจตุจักร สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่พักผ่อนสำหรับคนในเมือง และสวนใหญ่ๆนี้ประกอบไปด้วยสวนหลักๆ 3 ที่คือ สวนจตุจักร, สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, และสวนรถไฟ สวนใหญ่ๆนี้เป็นที่นิยมมากสำหรับคนที่ชอบมาออกกำลังกายตอนเย็นและตอนเช้า มีคนมาวิ่ง เล่นโยคะ รำไทเก๊ก และเต้นแอโรบิค เราจะพามารู้จักสวนนี้กันครับ

  CHATUCHAK PARK

  park02-09

  park02-08

  สวนสาธารณะแห่งนี้เปิดเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2523 โดยมีจุดเริ่มต้นในปี 2518 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน เพื่อสร้างสวนสาธารณะ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม 2518 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมดำเนินการก่อสร้าง และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล หน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วย ต่อมาขยายพื้นที่โครงการอีก 90 ไร่ในที่ดินซึ่งการรถไฟฯ มอบให้เพิ่มเติม

  park02-map-2

  1. พิพิธภัณฑ์รถไฟ
  2. นาฬิกาดอกไม้
  3. สวนจราจร
  4. สะพานชมปลา
  5. BTS และ MRT

   

  ser

  นอกจาก character ของตึกแถว อาคารพาณิชย์ แหล่ง Shopping และแหล่งอาหารการกินที่สมบูรณ์แล้ว  ย่านนี้จะมี Standalone Office Building ค่อนข้างมาก ไล่มาตั้งแต่สถานีอารีย์ อาคาร Pruksa ที่กำลังสร้างอยู่ อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย อาคาร IBM ไปจนถึงห้าแยกลาดพร้าว สำหรับโรงพยาบาลชั้นนำ ทำเลนี้ก็มีเช่นกัน คือบนถนนพหลโยธิน มีโรงพยาบาลเปาโล เมมโมเรียล รพ.ประสานมิตร และโรงพยาบาลพญาไท 2 ที่เลยสถานีอารีย์ขึ้นไปหน่อย และบนเส้นพระราม 6 มีโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

  i362-governservice-gif

   

  condo-head

  ในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นเกาะตามแนวรถไฟฟ้าในพื้นที่นี้มากมาย  ถ้าเรา scope พื้นที่ตั้งแต่แยกสะพานควายไปจนถึงแยกกำแพงเพชร จะมีคอนโด High rise ทั้งหมด 8 คอนโด แบ่งเป็น คอนโดมิเนียมที่เปิดประมาณ 6-7 ปี ที่แล้ว 6 คอนโด และคอนโดที่เพิ่งเปิดปีนี้ 2 คอนโด

  สำหรับโครงการที่เปิดขายและขายหมดไปแล้วของย่านนี้ จะมีราคา Resale เฉลี่ยอยู่ที่ 145,000 บาท/ตร.ม.และคอนโดที่เปิดใหม่ มีราคาเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 150,000 บาท/ตร.ม. เราได้รวบรวมคอนโดทั้ง 2 ประเภท มาให้ดูกันครับ

  i362-newcondo-recent-gif

  IDEO
  PHAHON-CHATUCHAK

  i362-ideo

  By ANANDA Development

  Launched Date2016
  Land : 1-3-44.9 Rai
  High-Rise Condominium 35 Fl. 390 Unit
  Starting Price :  3.59 MB, 146k/sq.m.

  THE EDITOR
  ..

  i362-editor

  By Pruksa

  Launched Date : 2015
  Land : 1 – 1 – 73 Rai
  High-Rise Condominium 23 Fl. 240 Unit
  Starting Price :  3.89 MB, 164k/sq.m.

  THE LINE
  PHAHON-PRADIPAT

  i362-the-line

  By Sansiri

  Launched Date2016
  Land : 5 Rai
  High-Rise Condominium 46 Fl. 981 Unit
  Starting Price :  3.55 MB 155k/sq.m.

  M
  CHATUCHAK

  i362-m

  By Major Development

  Launched Date : 2014
  Land : 4 Rai
  High-Rise Condominium 32, 34 Fl. 2 Building 864 Unit
  Starting Price :  3.50 MB 150k/sq.m.

  ONYX
  BY

  i362-onyx

  By Sansiri

  Launched Date2013
  Land : 3-2-77 Rai
  High-Rise Condominium 26 Fl. 620 Unit
  Starting Price :  2.90 MB 142k/sq.m.

  RHYTHM
  PHAHON-ARI

  i362-rhythm

  By AP 

  Launched Date : 2014
  Land : 5-2-14.5 Rai
  High-Rise Condominium 53 Fl. 809 Unit
  Starting Price :  3.60 MB 122k/sq.m.

  กราฟแสดงราคาขายและราคารีเซลล์คอนโดมิเนียมย่านพหล-จตุจักร

  i362-graph-edit-recent

  จากกราฟด้านบนจะเห็นว่าราคาคอนโดย่านนี้มีมูลค่ามากขึ้น ถึงแม้ว่าจะเปิดมานานแล้วอย่างโครงการ IDEO Mix ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2010 ราคาขึ้นมากกว่า 90% และ ONYX ของแสนสิริ ที่ราคาขึ้นมากว่า 45% หลังจากนั้น ดีเวลลอปเปอร์เล็งเห็นมูลค่าของย่านนี้ ทำให้เห็นคอนโดมิเนี่ยมขึ้นมากมาย ภายในปีนี้ มีโครงการขึ้นใหม่สองโครงการคือ IDEO พหลโยธิน-จตุจักร และ The Line Pradipat ที่เปิดตัวมาด้วยราคา 146k/ตร.ม. และ 155k / ตร.ม.ตามลำดับ

   

  IDEO PAHOLYOTHIN-CHATUCHAK

  40_th

  IDEO Phaholyothin-Chatuchak  ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ช่วงสถานีบีทีเอส สะพานควาย-หมอชิต ใกล้สวนจตุจักร เป็นคอนโดมิเนียม High-Rise สูง 35 ชั้น และชั้นลอย 1 อาคาร จำนวนที่พักอาศัย 390 ยูนิต  พื้นที่ส่วนกลางสำหรับการพักผ่อนบนสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ และโครงการนี้ยังถูกออกแบบมาสำหรับคนที่รักการออกกำลังกาย ด้วยฟังก์ชั่นเพื่อความ Fit โดยเฉพาะ ด้วย ENERGETIC POOL สระว่ายน้ำความยาว 35 ม. ลู่วิ่งขนาด 200 ม. ROOFTOP INFINITE RUNNING  และ FIT SCAPE เป็น Fitness แบบ Panoramic View ส่วนพื้นที่ส่วนกลางประกอบไปด้วย URBAN LODGE (Co-working space, Library), PLAYSTUDIO (Yoga, Zumba) , Changing Rooms, Steam Rooms, Garden บนชั้น 35  ตัวโครงงการมีแบบห้องให้เลือกทั้งหมด 3 แบบ คือ studio ขนาด 24.5-27 ตร.ม., 1 Bedroom แบบปกติ 34-34.59 ตร.ม. แบบ 1 Bedroom Plus ขนาด 45-48 ตร.ม. และห้อง 2 Bedrooms ขนาด 57.5 – 72 ตร.ม. พร้อมพื้นที่จอดรถอัตโนมัติมากถึง 70% ใกล้รถไฟฟ้าเพียง 150 ม. จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานควาย และ 500 ม. จากสถานีรถไฟฟ้า MRT กำแพงเพชร 

  Information

  Location :    Phaholyothin 
  Project Type :    High-Rise Condo 35 stories and mezzanine 1 Building
  Total Area :   1-3-44.9 Rai
  Total Unit :    390 units
  Unit Type :
      Studio                    24.5-27  sq.m.
      1 Bedroom            34-34.5  sq.m.
      1 Bedroom Plus   45-48     sq.m.
      2 Bedroom            57.5-72  sq.m.

  Sale Type : Fully Furnished, Starting Price 3.59 mb.

   

  Facilities

  • ENERGETIC POOL
  • FIT SCAPE (Panoramic Fitness)
  • URBAN LODGE (Co-working space, Library)
  • PLAYSTUDIO (Yoga fly, Zumba)
  • ROOFTOP INFINITE RUNNING

  Total No. of Carparking :
  70% Carparking (Automatic Carparking)

   

  auto-parking2

  ด้านหน้าโครงการ – พื้นที่จอดรถแบบ Automatic Car parking เป็น Facade กระจกเพื่อโชว์ระบบที่จอดรถ

   

  1055953

  Sky Jogging Trail – ทางวิ่งออกกำลังกายระยะ 200 ม. และมีเส้นทางวิ่ง Trail ด้วย

  2-hero-shot-03-copy

  Energetic Pool 

  34-sqm-bedroom

  Interior

  สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนคลิกที่นี่เพื่อรับสิทธิพิเศษ

 • คอนโด BTS เอราวัณ

  i367-11

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  ช่วงแบริ่ง – เคหะสมุทรปราการ เป็นช่วงต่อขยายของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว โดยมีจุดเริ่มต้นต่อจากสถานีแบริ่ง ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง โดยมีระยะทางทั้งหมด 13 กม. รวม 9 สถานี โดยจะเปิดให้บริการครบทั้งหมดตลอดช่วงในปี 2563 แต่สถานีสำโรงจะเปิดให้บริการก่อนภายในสิ้นปี 2559 นี้ 

  ซึ่งทำเลนี้มีแนวโน้มจะพัฒนาไปพร้อมๆกับการมาของรถไฟฟ้า อีกทั้งราคาที่ดินก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกัน ด้วยความเจริญที่แผ่ขยายอย่างรวดเร็ว ทำให้ทำเลนี้เป็นอีกหนึ่งทำเลที่มีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคต ดังนั้น จึงเริ่มมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยจากแนวราบเป็นแนวสูง มีคอนโดใหม่ที่เปิดขายอยู่ ได้แก่ Aspire Erawan, The Trust Condo, The Metropolis Samrong, Ideo S115 และ Knightsbrige Sky River Condo เป็นต้น โดยราคาอยู่ที่ 76,000 – 95,000 บ./ตร.ม.

   

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  Credit : Than Setthakit (14 July 2016)

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ มีโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับตลอดเส้นทาง ระยะทาง 13 กม. เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail Transit System)  แนวเส้นทางต่อเนื่องจาก BTS ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง เริ่มต้นที่บริเวณซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท ผ่านคลองสำโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้แนวจะเบี่ยงจากเกาะกลางไปทางด้านทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท เพื่อข้ามทางต่างระดับสุขุมวิท จากนั้นจึงเบี่ยงกลับมาอยู่ในแนวเกาะกลางถนนสุขุมวิท ผ่านแยกศาลากลาง แยกการไฟฟ้า แยกแพรกษา แยกสายลวด จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกทางด้านทิศตะวันตก และลดระดับเพื่อเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง

   

   

  i367-17

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  โครงสร้าง
  รูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรูปตัดและมิติของโครงสร้างทางวิ่งยกระดับรถไฟฟ้าจะมี 3 รูปแบบ คือ ระบบรางเดี่ยว ระบบรางคู่ และระบบสามราง

  ราง
  ความกว้างขนาดทางรถไฟตามโครงการนี้ใช้ความกว้างมาตรฐาน (Standard Gauge) ขนาด 1,435 มิลลิเมตร วัดจากริมรางในของทางรถวิ่ง ต่ำจากระดับหัวราง 14 มิลลิเมตร

  ขบวนรถไฟฟ้า
  ใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง 750 โวลต์ โดยรถไฟฟ้าจะเป็นแบบ 3 ถึง 6 ตู้ต่อหนึ่งขบวน ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 50,000 คน ต่อชั่วโมงต่อทิศทาง

   

  สถานีทั้งหมดเป็นสถานียกระดับ มี 9 สถานี ได้แก่ สถานีสำโรง, สถานีปู่เจ้าสมิงพราย, สถานีเอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, สถานีศรีนครินทร์, สถานีแพรกษา, สถานีสายลวด และสถานีเคหะสมุทรปราการ (ยกตัวอย่าง 5 สถานี)

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  E 15 – สถานีสำโรง

  ตั้งอยู่ระหว่างสะพานข้ามคลองสำโรงกับแยกเทพารักษ์ บริเวณสถานีสำโรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญจุดหนึ่งของสมุทรปราการ เนื่องจากเป็นย่านการค้าแหล่งใหญ่ มีชุมชนอย่างหนาแน่น มีแยกเทพารักษ์ที่เชื่อมต่อไปยังถ.ศรีนครินทร์ ใกล้กันยังมีแยกปู่เจ้าสมิงพราย ที่สามารถเชื่อมข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าน้ำปู่เจ้าสมิงพราย ฝั่งธนบุรี รวมถึงถ.พระราม 3 ซึ่งเชื่อมต่อมายังจังหวัดสมุทรปราการได้ด้วยสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ในอนาคตสถานีสำโรงยังอาจใช้เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอีกด้วย

  E16 – สถานีปู่เจ้าสมิงพราย

  ตั้งอยู่บริเวณซอยสุขุมวิท 115

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  E17 – สถานีเอราวัณ

  บริเวณซอยสุขุมวิท 7 (เทศบาลนครสมุทรปราการ) ด้านทิศใต้ของสามแยกจุดบรรจบถ.ทางรถไฟสายเก่า และทางแยกต่างระดับสุขุมวิท ถ.กาญจนาภิเษก ในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รูปแบบสถานีกว้าง 22.6 ม. ยาว 150 ม. มีช่วงพื้นที่รองรับรางรถไฟยาว 135 เมตร ประกอบด้วยชั้นจำหน่ายตั๋ว และชั้นชานชาลา สัญลักษณ์ของสถานีเป็นรูปช้างสามเศียร สื่อถึงพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

  E18 – สถานีโรงเรียนนายเรือ

  ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนนายเรือ

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  E19 – สถานีสมุทรปราการ

  ตั้งอยู่หน้าวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

   

  i367-14

  i367-15

  ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถ

  ศูนย์ซ่อมบำรุงสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จะตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ 123 ไร่ บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการหลังสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง ประกอบด้วย อาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการเดินรถ อาคารซ่อมบำรุงหลัก อาคารจอดรถไฟฟ้ารางทดสอบ และอาคารประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ รฟม. ได้จัดให้มีอาคารจอดแล้วจร 1 แห่ง ที่บริเวณสถานีเคหะสมุทรปราการ ริมถนนสุขุมวิท เนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ สามารถจอดรถรวมได้ ทั้งหมดประมาณ 1,200 คัน

  Credit : MRTA Green line

   

  i367-12

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งใต้ (บางพลี-บางขุนเทียน) ได้เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ทำให้ถนนวงแหวนรอบนอกสามารถใช้งานได้ครบทุกด้าน โดยก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 6-8 ช่องจราจรเนื่องจากที่ดินบริเวณแนวการก่อสร้างนั้นอ่อนมาก (ทางยกระดับช่วงอื่นมีมากกว่า 8 ช่องจราจร) ระยะทาง 34 กม. แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงบางขุนเทียน-สุขสวัสดิ์ และช่วงสุขสวัสดิ์-บางพลี ซึ่งช่วงที่สองนี้เป็นส่วนของ ทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ โดยมีการก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ที่ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามสะพานแห่งนี้ว่า “สะพานกาญจนาภิเษก” พร้อมด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร ซื่งเป็นระบบปิด เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 รวมจำนวน 29 ด่าน

  ซึ่งถนนวงแหวนเป็นถนนสายสำคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมือกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย ทำให้เส้นทางถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งใต้ สามารถเชื่อมต่อไปยังที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก เช่น ไปพระราม 2 ออกสู่นอกเมือง ลงทางภาคใต้ได้, พระราม 3 เชื่อมต่สีลม สาทร, บางนา แถวสนามบินสุวรรณภูมิได้อีกด้วย โดยจุดขึ้น – ลง อยู่ใกล้บริเวณแยกปู่เจ้าสมิงพราย

   

  ทางขึ้นถ.วงแหวนรอบนอกฝั่งใต้ (แยกปู่เจ้าสมิงพราย)

  ทางแยกไปสะพานภูมิพล เพื่อไปพระราม 3

   

  i367-13

  ทำเลนี้มีข้อดีหลายอย่าง อย่างแรก คือ BTS ตัดผ่าน สามารถเข้าเมือง ไปถึงสุขุมวิท, สยาม ได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนสาย ซึ่งส่วนต่อขยาย ช่วงแบริ่ง – เคหะสมุทรปราการ นี้ ก็จะเปิดใช้ในปี 2563 นี้แล้ว

  ถ้าขับรถก็ค่อนข้างสะดวกมาก เพราะใกล้วงแหวนรอบนอก ที่เดินทางไปได้ “ทุกทิศทางในกรุงเทพฯ”

  วงแหวนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก) ข้ามไป พระราม 2 เชื่อมต่อวงแหวนอุตสาหกรรม ไป สุขสวัสดิ์, พระราม 3

  วงแหวนฝั่งตะวันออก ไป บางนา, ลาดกระบัง, สุวรรณภูมิ

  ถนนเทพารักษ์ ใช้ไป ศรีนครินทร์ เพื่อไปรามคำแหง มีนบุรี

  ทางด่วนบางนา ใช้เข้าเมืองได้ หากต้องการออกไปภาคตะวันออกก็ใช้ถนนบางนา-ตราด มีทางด่วนอำนวยความสะดวก

   

  ย่านนี้เป็นย่าน “อุตสาหกรรม” เป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนำหลายบริษัท เช่น โตโยต้า, พานาโซนิค และโกดังเก็บสินค้า เนื่องจากที่ดินตรงนี้เป็นแหล่งงานด้านอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกเกิดขึ้นมากมายตามมา เพื่อรองรับการดำรงชีวิตของคนในย่านได้อย่างครบครัน ได้แก่ โรงพยาบาล โรงเรียนนานาชาติ ห้างสรรพสินค้า และตลาด ซึ่งย่านนี้มีตลาดจำนวนมาก

  Toyota Motor Thailand

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

   

  โตโยต้า มอเตอร์ ไทยแลนด์ มีโรงงานประกอบรถยนต์หลักอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ เกตเวย์ บ้านโพธ์ และสำโรง ซึ่งใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – เคหะสมุทรปราการ เป็นที่ตั้งทำการของโรงงานสำโรง (ติดสถานี Interchange สำโรง) ในอนาคตจะสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้

  กำลังการผลิต โรงงานโตโยต้าสำโรง 240,000 คัน/ปี, โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ 220,000 คัน/ปี, โรงงานโตโยต้าเกตเวย์ 300,000 คัน/ปี

  Imperial
  Samrong

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  Samrong General
  Hospital

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  St.Andrews
  International School

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  Royal Thai
  Naval Academy

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  เปรียบเทียบ คอนโดมิเนียมเปิดใหม่ ใกล้สถานี BTS

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

   

  i367-29

  Aspire Erawan

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  Aspire Erawan
  คอนโดแต่งครบ ติดสถานีรถไฟฟ้าเพียง 1 ก้าว 

  คอนโดมิเนียมใหม่ ทำเลสุขุมวิทตอนปลาย (ขาเข้า) เรียกได้ว่าเป็นที่น่าจับตามองสำหรับคอนโดราคาไม่ถึง 2 ลบ. ที่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า (บันไดรถไฟฟ้าอยู่หน้าโครงการ) และยังได้รับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับหลังโครงการ

  ความพิเศษของโครงการ นอกจากจะติดรถไฟฟ้า วิวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนั้น พื้นที่ใช้สอยภายในห้องก็ถูกออกแบบได้อย่างลงตัว เป็นสัดส่วน โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ครัวปิด เพื่อไม่ให้กลิ่นอาหารไปรบกวนส่วนต่างๆ ของห้อง การใช้กระจก Full-high ระหว่างห้องนอนและห้องนั่งเล่น (1 Bed)  ทำให้ห้องดูกว้างโปร่ง นอกจากนั้นยังเป็นห้องแบบ Fully Furnished ที่ออกแบบมาพร้อง Option จัดเต็ม จับจองได้ในราคาที่คุ้มค่ามากกว่าโครงการอื่นในย่านนี้ 

  สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ ได้แก่ สระว่ายน้ำ ระบบเกลือ ขนาด 13 x 30 ม. สระเด็กลึก 0.5 ม. สระผู้ใหญ่ลึก 1.2 ม., ฟิตเนส, สตีม แยกชาย – หญิง และ Sky Garden

  Promotion! Final Call 19-30 พ.ย.นี้ ผ่อน 5,900 บ./เดือน

  พร้อมโปรโมชั่นจัดเต็ม ฟรี Iphone 7 Plus ฟรีสัญญา + เครื่องใช้ไฟฟ้า + Digital Door Lock

  สำหรับลูกค้าเก่าแนะนำเพื่อนมาจอง รับค่าแนะนำสูงสุด 20,000 บ. เริ่มต้น 1.79 ลบ.*

  คลิกเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

   

  สถานที่ท่องเที่ยว One Day Trip

  นอกจากทำเลนี้จะเป็นแหล่งงานด้านอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าอีกด้วย ซึ่งสถานที่เหล่านี้นิยมเป็นที่ท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ถือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด ให้คลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานอีกด้วย

  i367-28

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog

  Credit : http://pantip.com/topic/30665577

   


  พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนตัวช้างออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุมีค่า ออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุมีค่า

   เปิดทำการ เวลา 08.00 – 17.00 น. ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ โดยไม่เข้าชมภายในตัวพิพิธภัณฑ์ ผู้ใหญ่ 150 บ., เด็ก (อายุ 6-15 ปี) 50 บ.

  i367-26

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว, BTS, แบริ่ง - สมุทรปราการ, สถานีแบริ่ง, สถานีสำโรง, สถานีเอราวัณ, สถานีพิพิทภัณฑ์เอราวัณ, สถานีโรงเรียนนายเรือ, สถานีสมุทรปราการ, อิมพีเรียล สำโรง, สำโรง, สถานีปู่เจ้ามิงพราย, ปู่เจ้าสมิงพราย, สุขุมวิทตอนปลาย, สมุทรปราการ, ช้างเอราวัณ, พิพิทภัณฑ์ช้างเอราวัณ, เมกะ บางนา, ไบเทค บางนา, Aspire Erawan, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติด BTS, Realist, Realist Blog


  เมืองโบราณได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม โดยเจตนารมณ์ของผู้สร้างต้องการให้ผู้คนได้รู้คุณค่าและเข้าใจรากเหง้าของสังคมไทย นอกจากนี้ยังเห็นถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อม ให้ใกล้เคียงกับสภาพของบ้านเมืองในอดีต ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ไร้มลพิษ ซึ่งขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมภายนอก เพราะรอบเมืองโบราณรายล้อมด้วยโรงงานอุตสาหกรรม

  เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สำหรับค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (คนไทย) ผู้ใหญ่ ท่านละ 350 บ. เด็ก ท่านละ 175 บ. นำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไป (ราคาไม่รวมคนขับ) คันละ 400 บ.

  i367-27

  i367-25

  Credit : http://pantip.com/topic/31230464

   


  สถานตากอากาศบางปู เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีดนตรี ลีลาศเพื่อสุขภาพทุกเย็นวันเสาร์ มีบ้านพัก บังกาโล และห้องสำหรับจัดเลี้ยง นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อน ดูนกนางนวลและรับประทานอาหารกันเป็นครอบครัว เปิดตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น. ฟรีไม่มีค่าเข้าชม

  คอนโด BTS เอราวัณ

 • บ้านเดี่ยว LUXURY เอกมัย-รามอินทรา

  เปิดทำเล LUXURY LIVING “เอกมัย-รามอินทรา”

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  “เอกมัย-รามอินทรา” หนึ่งในทำเลบ้านเดี่ยวหรูกลางเมือง ใกล้สุขุมวิท ทองหล่อ เอกมัย เป็นทำเลที่มีความสะดวกสบายทั้งการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารบรรยากาศดี โรงพยาบาลและสถานศึกษา อยู่ในละแวกใกล้เคียง

  จากการสำรวจในช่วง 3 ปีมานี้ (2557-2559) มีบ้านเดี่ยวหรูเปิดใหม่กว่า 300 ยูนิต โดยกว่า 48% จะมีราคาอยู่ที่ 15-20 ลบ. หากสูงกว่า 20 ลบ. จะมีประมาณ 26% โดยโครงการใหม่ล่าสุด เปิดตัวในปีนี้ (2559) คือ บ้านกลางเมือง Classe เอกมัย-รามอินทรา (พ.ย. 2559)

  จาก Infographic แสดงโครงการบ้านเดี่ยว luxury ในย่านเอกมัย-รามอินทรา ระดับราคาเริ่มต้น 13-25 ลบ. มีทั้งหมด 6 โครงการที่ยังเปิดขายอยู่ ณ ขณะนี้ (พ.ย.2559)

  ในอนาคตย่านนี้จะล้อมรอบด้วยรถไฟฟ้าถึง 4 สาย คือ สีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง), สีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) จะเปิดให้บริการในปี 2563 และ สายสีเทา (วัชรพล-ทองหล่อ) ที่จะเปิดให้บริการในปี 2564

  รวมถึงข่าวใหม่ล่าสุดว่าจะมีทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ส่วนที่เชื่อมต่อแยกเกษตรกับถนนวงแหวนตะวันออก เส้นทางจะผ่านบริเวณถนนเกษตร-นวมินทร์ ซึ่งตอนนี้กำลังหาข้อสรุป เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป แว่วข่าวมาว่า จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปีครึ่ง หากได้รับอนุมัติจะเริ่มออกแบบได้ทันที ชาวเอกมัย-รามอินทราคงต้องอดใจรอกันซักพักนะครับ

   

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  ข้อมูล : ฝ่ายวิจัย Colliers Thailand (9 พ.ค. 2559)

  ในส่วนของตลาดอสังหาฯประเภทที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์นั้น พบว่ามี 9 ทำเลหลักที่เป็นทำเลรวมที่อยู่อาศัยประเภทนี้ ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้าน

  ซึ่งทำเลของบ้านหรูนั้น มีอยู่ 5 ทำเลคือ
  – ราชพฤกษ์-วงแหวนรอบนอก
  – เกษตร-นวมินทร์ (เอกมัย-รามอินทรา)
  – พระราม 2
  – กรุงเทพฯชั้นใน
  – กรุงเทพฯทางตอนเหนือ

  เกินครึ่งหนึ่งหรือ 55% จะอยู่ในแถบราชพฤกษ์ และวงแหวนรอบนอก เป็นทำเลอันดับที่ 1 ของบ้านระดับไฮเอนด์ ซึ่งเป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวออกไปเรื่อยๆตามแถบที่อยู่อาศัยเดิมของฝั่งธนบุรี รวมถึงเป็นการขยายไปตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงบางหว้า-สะพานตากสิน ที่มีเส้นทางไปตามถนนราชพฤกษ์

  และอันดับสอง 15% อยู่ในแถบเกษตร-นวมินทร์ (เอกมัย-รามอินทรา) เนื่องจากแถบนี้ถือเป็นย่านที่ใกล้กับเมืองเป็นอย่างมาก เช่น พระราม 9, รัชดา, ลาดพร้าว ใกล้กับทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ส่งผลให้การเดินทางเข้าออกเมืองเป็นไปได้ง่าย และรวดเร็ว นอกจากนั้นในอนาคตยังเป็นย่านที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าล้อมทั้งสี่ทิศ มีแนวโน้มที่ทำให้การเดินทางไปไหนสะดวกสบาย นอกจากนั้นเป็นทำเลพระราม2, กรุงเทพชั้นใน และกรุงเทพฯตอนเหนือตามลำดับ

  ในส่วนของตลาดคอนโดระดับไฮเอนด์ แน่นอนว่ามีทำเลที่ค่อนข้างจะอยู่ในเมืองมากๆต่างจากทำเลของบ้าน โดย 4 ทำเลหลัก คือ อันดับหนึ่ง สุขุมวิท 1-55 หรือตั้งแต่ช่วง BTS สถานีนานา-ทองหล่อ มองว่าเป็นเป็นอีกย่านไฮโซในกรุงเทพฯ รวมทั้งที่อยู่อาศัยของนักธุรกิจชาวต่างชาติทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อันดับสอง ริมเจ้าพระยา ถือเป็นทำเลริมแม่น้ำ อันดับสามเป็นทำเลสีลม-สาทร ทำเลของย่านธุรกิจ และอันดับสุดท้ายเป็นสวนกลางเมือง อย่างสวนลุมพินี

   

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  ข้อมูล : AP Research Classe Press Conference 21 ก.ย. 59

  จาก research ในช่วง Q1-Q2 2559 หากมองในส่วนของตลาดบ้านเดี่ยวทุกทำเลในกรุงเทพ บ้านเดี่ยวทั่วไป < 15 ล้าน มีมากถึง 93% ทำให้แต่ละโครงการที่เกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ที่ต้องมีการแข่งขันสูง และทำเลของบ้านเหล่านี้จะอยู่ไกลออกไปนอกเมืองอย่างกระจัดกระจาย ส่งผลให้ผู้ซื้อมีตัวเลือกมาก ไม่เจาะจงกลุ่มผู้ซื้อ

  ในขณะเดียวกันบ้านเดียวระดับไฮเอนด์ (> 15 ล้านขึ้นไป) มีอยู่ไม่มาก เพียง 7% เท่านั้น โดยเฉพาะในเมืองยิ่งไม่ค่อยมี นานๆทีถึงจะมีอยู่ในโซนที่ใกลเมือง ส่งผลให้บ้านเดี่ยวระดับไฮเอนด์เจาะจงกลุ่มผู้ซื้อได้มากกว่า บวกกับการมีทำเลที่คุ้มค่า จึงเหมาะกับการอยู่อาศัย 

   

  วันนี้ทาง Realist ได้ยกหนึ่งในทำเลยอดฮิตของบ้านเดี่ยวระดับไฮเอนด์มาให้ชมกัน ว่าทำเลเหล่านี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ
  นั่นก็คือ
  ทำเลเอกมัย-รามอินทรา นั่นเอง

  i357-artwork-1-05

  ทำเลเอกมัย-รามอินทรา เป็นทำเลกรุงเทพฯฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมเขตลาดพร้าว, บึ่งกุ่ม, สะพานสูง และคันนายาว มีอัตราการเติบโตของเมืองค่อนข้างสูง เนื่องจากการพัฒนาและขยายตัวของเมือง

  ย่านนี้ถือว่าใกล้เมือง เข้าออกเมืองได้ง่ายใกล้กับโซนออฟฟิศอย่างพระราม 9 และพหลโยธิน-วิภาวดี ทำให้ย่านนี้เป็นทางเลือกของที่อยู่อาศัยอีกย่านหนึ่งของคนเมือง เพราะต้องการลดระยะเวลาการเดินทาง

  นอกจากนั้นยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งร้านอาหารบรรยากาศดีๆ, ห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน และโรงพยาบาล รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตถึง 4 สาย และโครงการทางด่วนเส้นทางใหม่ ทำให้การลงทุนซื้ออสังหาในย่านนี้ไม่เป็นเพียงแต่การลงทุนเพื่อการอยู่อาศัย แต่เป็นการซื้อ “Lifestyle” ให้กับชีวิตด้วย

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

   

  Print

  ทำเลเอกมัย-รามอินทรา ในปัจจุบันจะมี ถ.นวมินทร์ และถ.เกษตร-นวมินทร์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ถ.ประเสริฐมนูกิจ เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง มีขนาดถนนกว้างถึง 8 ช่องจราจร และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ภายนอก บนถนนมีสัญลักษณ์ที่จดจำได้ง่ายนั่นก็คือ ตอม่อ ซึ่งอาจหลายเป็นแนวเส้นทางด่วนในอนาคต

  ในพื้นที่ยังใกล้กับทางขึ้น-ลงทางด่วน รามอินทรา-อาจณรงค์ ช่วยให้การเดินทางไปยังย่านอื่นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เช่น ไปพระราม 4 หรือ สุวรรณภูมิ ได้ภายใน 20 นาที

  และปัจจุบันกำลังศึกษาทบทวนการดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ N3 ส่วนที่เชื่อมต่อแยกเกษตรกับถนนวงแหวนตะวันออก เส้นทางนี้จะพาดผ่านถ.เกษตร-นวมินทร์โดยตรง ลดความหนาแน่นของการจราจรบนถนน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษ กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)

  และนอกจากนั้นในอนาคตยังมีโครงการรถไฟฟ้าถึง 4 สาย คือ สายสีเหลือง สายสีเทา สายสีชมพู และสายสีเขียว

   

  NEW EXPRESS WAY

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เตรียมปัดฝุ่นโครงการทางด่วนช่วงถนนลาดปลาเค้า เชื่อมมอเตอร์เวย์ โดยก่อสร้างบนตอม่อที่มีอยู่เดิม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดหนัก

  กทพ.เตรียมผลักดันโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N2 และ N3 จากถนนงามวงศ์วาน ไป เชื่อมกับถนนมอเตอร์เวย์ วงแหวนกาญจนาภิเษกตะวันออก และมอเตอร์เวย์สาย 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง นวมินทร์ 42, ทาวน์โฮม, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  โดยระยะแรก จะเดินหน้าก่อสร้าง ช่วง N2 ก่อน โดยเริ่มที่บริเวณถนนลาดปลาเค้า ถึง จุดเชื่อมต่อวงแหวนกาญจนาภิเษกตะวันออก รูปแบบการก่อสร้างเป็นทางด่วนยกระดับไปตามแนว ถ.นวมินทร์ โดยใช้โครงสร้างฐานรากตอม่อเดิม ที่ กทพ.ก่อสร้างไว้ตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งใช้เงินก่อสร้างไปกว่า 800 ลบ. และถ้ารวมดอกเบี้ยถึงขณะนี้ ก็กว่า 1,000 ลบ. แล้ว

  จากนั้นจะทำช่วง N3 เชื่อมกับมอเตอร์เวย์สาย 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี ซึ่งจากการหารือกับกรมทางหลวง เห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบน ถ.เกษตร-นวมินทร์ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนทำให้การจราจรติดขัดตลอดทั้งวัน 

  โดยการก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 3 ช่วง N2 และ N3 มีระยะทางประมาณ 12 กม. ค่าก่อสร้าประมาณ 1.7-1.8 หมื่นลบ. ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปีครึ่ง หากได้รับอนุมัติจะเริ่มออกแบบได้ทันที 

  ขณะที่ผู้ใช้รถเส้นทางเกษตร-นวมินทร์ เห็นด้วยกับการก่อสร้างทางด่วน เนื่องจากปัจจุบัน ถนนเกษตร-นวมินทร์ มีปัญหาการจราจรติดขัดสะสมตลอดทั้งวัน ยิ่งช่วงนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าบน ถ.พหลโยธิน ทำให้รถเลี่ยงมาใช้เส้นทางนี้จำนวนมาก 

  ข้อมูลข่าว : “การทางพิเศษฯ เตรียมก่อสร้างทางด่วนถนนเกษตร-นวมินทร์” ครอบครัวข่าว 3 (8 ก.ย. 59)

   

  NEW TRAINS

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

  ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กม. เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ความคืบหน้าตอนนี้ คือ มีมติเห็นชอบของคณะกรรมการ PPP อนุมัติให้เอกชนเข้าลงทุนกับภาครัฐ (PPP) ในรูปแบบ PPP Net Cost ในย่านเกษตร-นวมินทร์จะมีเส้นทางอยู่ตามแนวถนนลาดพร้าว และเป็นต้นสถานีของโครงการอีกด้วย กำหนดสร้างเสร็จปี 2563

  click button-02

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  รถไฟฟ้าสายสีชมพู

  ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม. เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ความคืบหน้าตอน คือ มีมติเห็นชอบของคณะกรรมการ PPP อนุมัติให้เอกชนเข้าลงทุนกับภาครัฐ (PPP) ในรูปแบบ PPP Net Cost ในย่านเกษตร-นวมินทร์จะมีเส้นทางอยู่ตามแนวถนนรามอินทรา และมีสถานีเชื่อมต่อสถานีวัชรพล กับสายสีเทา กำหนดสร้างเสร็จปี 2563

  click-button-01

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว

  ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ที่กำลังก่อสร้างอยู่ จะสร้างเสร็จปี พ.ศ. 2562 และเปิดให้บริการปี พ.ศ. 2563 โดยเส้นทางก่อสร้างระยะทางประมาณ 19 กม. เป็นทางวิ่งยกระดับตลอดเส้นทาง เริ่มต้นต่อเนื่องจาก BTS หมอชิตไปตามถนนพหลโยธิน และสิ้นสุดที่บริเวณคลองสองที่สถานีคูคต

   

  click-button-05

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  รถไฟฟ้าสายสีเทา

  เป็นโมโนเรลลอยฟ้า ที่วิ่งผ่านตั้งแต่ช่วงวัชรพลผ่านเส้นประดิษฐ์มนูธรรม เข้าเพชรบุรี เลี้ยวเข้าทองหล่อมาต่อกับ BTS สถานีทองหล่อ (เป็นช่วงที่ 1) ส่วนอีกช่วงหนึ่งจากพระโขนง (น่าจะไม่เชื่อมกับ BTS พระโขนง) ผ่านเส้นพระราม 4 เข้านราธิวาสฯ (เป็นช่วงที่ 2) แล้วเข้าสู่พระราม 3 แทนที่เส้น BRT เดิม (เป็นช่วงที่ 3)โดยสายสีเทานี้ กทม.จะเป็นผู้ดูแล คาดเสร็จปี 2564

  click button-14

   

   

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  ทำเลเอกมัย-รามอินทรา หนึ่งในย่านครึกครื้นอีกแห่งของกรุงเทพฯ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง คอมมูนิตี้มอลล์หลากหลายสไตล์ ที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วกลายเป็นย่านท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่น่าจับตามอง ด้วยความที่เป็นแหล่งรวมร้านอาหารบรรยากาศดีไว้มาก ทำให้ผู้คนมักจะแวะเวียนมาแถวนี้อยู่อย่างไม่ขาดสาย

  และห้างที่เปิดใหม่แกะกล่องในปีนี้คือ Central Eastville โมเดลใหม่ของ ‘เซ็นทรัลเฟสติวัล’ แห่งแรกของกรุงเทพฝั่งตะวันออก ที่ผสมผสานพื้นที่ Indoor และ Outdoor บนพื้นที่ 51 ไร่ ด้วยคอนเซ็ปต์ BANGKOK ESCAPE เกิดจากโลเคชั่น ที่ตั้งใจจะให้เป็นที่หลบความวุ่นวายของเมืองใหญ่ ซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมของคนในย่านอย่างมาก

  RETAIL

  CENTRAL EASTVILLE

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  THE WALK

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  SCHOOL

  KEERAPAT

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  LERTLAH

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  HOSPITAL

  VIBAWADI

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  PAOLO MEMORIAL

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

   

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  ในส่วนของที่อยู่อาศัยบ้านเดี่ยว ระดับไฮเอนด์ที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่ข้างต้นนั้น จากการสำรวจพบว่า มีในช่วง 3 ปีมานี้ (2557-2559) โครงการเปิดใหม่ 7 โครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการจากผู้พัฒนาโครงการรายใหญ่ เช่น AP, Pruksa และNirvana ที่ร่วมมือกับ สิงห์ เอสเตท ได้ไม่นานนัก โดยแต่ละโครงการมีที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่ 50 ตร.ว. ขึ้นไป พื้นที่ใช้สอยประมาณ 200-550 ตร.ม.

  จากการสำรวจพบว่ามีบ้านเดี่ยวหรูเปิดใหม่กว่า 300 ยูนิต โดยส่วนใหญ่ 48% จะมีราคาอยู่ที่ 15-20 ลบ.

   

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  หากสูงกว่า 20 ลบ. จะมี 26% หรือ  83 ยูนิต มีราคาสูงสุด 25 ลบ. โดยโครงการที่เปิดตัวล่าสุด คือ  บ้านกลางเมือง Classe เปิดตัว พ.ย. 2559 นอกจากนั้นมีบ้านราคา 58 ลบ. ถือเป็นระดับ Super Luxury คือ Royal Residence เพิ่มมาอีกหนึ่งโครงการ

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  ในปัจจุบัน เป็นยุคของเทคโนโลยี บ้านหรูบางโครงการจะจัดเตรียมระบบ Home automation ไว้ให้เนื่องจากจะช่วยให้การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยบ้านสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่ง ระบบ Home automation หรือ smart home คือระบบควบคุมการทำงานในบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ เช่น การควบคุมแสงสว่าง การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การควบคุมการปิด-เปิดประตูหน้าต่าง ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งสามารถการควบคุมได้ผ่านทาง Smart Phone หรือสั่งการจากเสียงได้

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  Voice Command (Alexa) การสั่งงานด้วยเสียง ให้คุณเข้าใกล้บ้านในอนาคตไปอีกขั้น หนึ่งในระบบ Internet of Things หรือ IoT ที่กำลังถูกพัฒนาให้ก้าวล้ำไปยิ่งขึ้น เทคโนโลยี “Voice Control” ได้ถูกนำมาใช้ในบ้านสมาร์ทโฮมแบบ Automation 

  Amazon Echo และ Google Home คือตัวอย่างของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยจัดการระบบการทำงานของอุปกรณ์ IoT ภายในบ้านให้สามารถสื่อสารและประมวลผลร่วมกันได้ นอกจากจะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเสียงแล้ว ยังสามารถคิด คำนวณและตอบโต้กับเจ้าของบ้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวในการจัดการงานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

  Smart switch 
  การสั่งงานทั้งระยะไกล (นอกบ้าน) หรือในบ้าน ด้วย Application สำหรับเปิด-ปิดไฟส่องสว่าง หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

  Magnetic sensor คือ อุปกรณ์ตรวจจับการเปิด/ปิด ประตู/หน้าต่าง ประกอบด้วยอุปกรณ์สองชิ้น ชิ้นหนึ่งติดตั้งที่วงกบประตู/หน้าต่าง ซึ่งอยู่ประจำที่และอีกชิ้นหนึ่งติดอยู่ที่บานประตูหรือหน้าต่าง เมื่อแม่เหล็กสองชิ้นนี้แยกจากกัน ทำให้แผงควบคุมหลักรู้ได้ทันทีว่ามีการเปิดประตู/หน้าต่าง ซึ่งต้องติดตั้งไว้ที่ประตูทางด้านในบ้านเท่านั้น

  Motion detector คือ อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายใน นิยมติดตั้งในส่วนที่เราคาดว่าผู้บุกรุกจะต้องผ่าน เช่น โถงบันได ห้องรับแขกหน้าบ้าน ห้องครัวด้านหลังบ้าน เป็นต้น

  LED Motion sensor คือ เซ็นเซอร์อัตโนมัติ จับความเคลื่อนไหว เปิด-ปิดอัตโนมัติ เหมาะสำหรับกลางคืน เหมาะสำหรับติดไว้ลานจอดรถ ทางเดิน ห้องเก็บของ ห้องน้ำ 

  CCTV ย่อมาจาก Closed-circuit television คือ โทรทัศน์วงจรปิดหรือกล้องวงจรปิดนั่นเองครับ

  Video door phone หรือ Video Intercom เป็นระบบรักษาความปลอดภัยระบบหนึ่ง คือ กริ่งประตูหน้าบ้าน สามารถเห็นหน้าแขกผู้มาเยือนได้ นอกจากนั้นในเรื่องระบบความปลอดภัย ผู้มาเยือนยังต้องผ่านประตู 2 ชั้น ชั้นแรกรปภ.จะ skype ไปยังเจ้าของบ้านเพื่อให้เจ้าของบ้านอนุมัติให้เข้า จากนั้นจะผ่านประตูที่เป็น sub zone ในโครงการ แล้วจึงไปยังบ้านนั้นๆได้

   

   

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  บ้านกลางเมือง คลาสเซ่ เอกมัย – รามอินทรา บ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ 3 ชั้น โครงการบ้านที่ผสานนวัตกรรม “Digital Living” ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยจริง ที่ช่วยการใช้ชีวิตในบ้านสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

  จุดเด่นด้านการออกแบบโครงการนี้ คือ วิธีคิดในการออกแบบพื้นที่แนวตั้งและแนวนอนพร้อมกัน  ทำให้เกิดมิติด้านพื้นที่ใช้สอย และ flow การใช้งานที่เชื่อมต่อระหว่างทุกพื้นที่ของทั้ง 3 ชั้น หรือเรียกว่า “Multi-Dimension Space”

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog

   

  Fact

  บ้านกลางเมืองคลาสเซ่
  เอกมัย-รามอินทรา
  ที่ตั้ง
   : ถ.สุคนธสวัสดิ์

  พื้นที่ : 32.3 ไร่ 
  ขนาดที่ดิน : เริ่มต้น 50 ตร.ว.
  จำนวนยูนิต : 56 ยูนิต

  รูปแบบบ้าน : 
  MONTE
  พื้นที่ใช้สอย 454 ตร.ม.
  4 ห้องนอนใหญ่ 2 ห้องนั่งเล่น
  6 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์
  1 ห้องแม่บ้าน ที่จอดรถ 3 คัน

  ETNA
  พื้นที่ใช้สอย 346 ตร.ม.
  3 ห้องนอนใหญ่ 2 ห้องนั่งเล่น
  5 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์
  1 ห้องแม่บ้าน ที่จอดรถ 3 คัน

  สิ่งอำนวยความสะดวก
  • คลับเฮาส์ 2 ชั้น
  • พร้อมห้องพักผ่อน 
  • ห้องออกกำลังกาย
  • ลานเอนกประสงค์
  • สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ
  • สวนพักผ่อนขนาด 1 ไร่

  ระบบรักษาความปลอดภัย
  • Security Guard 24 ชม.
  • ระบบ Key card access
  • รั้วโครงการสูง 3 ม.
  • ติดตั้งระบบ CCTV รอบโครงการ

  ราคาเริ่มต้น : 25 ลบ.

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog, เอกมัย-รามอินทรา, บ้าน เอกมัย-รามอินทรา, บ้านกลางเมืองคลาสเซ่, บ้านกลางเมือง classe

  Facility

  ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานและความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัว ทางลาดเพื่อเชื่อมการใช้งานของคนทุกวัย พื้นที่รอบสระว่ายน้ำ สามารถเข็นรถเข็นเด็ก หรือรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ หรือคนพิการขึ้นมาใช้งานได้ นอกจากนี้ยังมีสวนขนาดกว่า 1 ไร่ เป็นพื้นที่พักผ่อนในสไตล์รีสอร์ทอีกด้วยครับ

  บ้านกลางเมือง classe

  Home Automation

  เกษตร-นวมินทร์, นวมินทร์, รามอินทรา, ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, รถไฟฟ้าสายสีเทา, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, คู้บอน, fashion island, เดอะ พรอมานาด, ap, เอพี, บ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมืองเกษตร-นวมินทร์, บ้านกลางเมือง, บ้านเดี่ยวเอกมัย-รามอินทรา, บ้านเดี่ยวเกษตร-นวมินทร์, Classe ekkamai-ramintra, classe, bkm classe, classe ap,บ้านเดี่ยว, บ้านเดี่ยว ap, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, เซ็นทรัล อีสวิลล์, the walk, ร้านอาหารเกษตร-นวมินทร์, realist, realist blog, เอกมัย-รามอินทรา, บ้าน เอกมัย-รามอินทรา, บ้านกลางเมืองคลาสเซ่, บ้านกลางเมือง classe, alexa classe, alaxa บ้านกลางเมือง

  สำหรับคอนเซปต์ ‘AP Intelligent Living’ ซึ่งทาง AP จะเริ่มนำร่องใช้จริงที่โครงการบ้านกลางเมือง คลาสเซ่ เอกมัย-รามอินทรา เป็นที่แรก ซึ่งจะพร้อมเปิดให้เข้าชมที่สุดของนวัตกรรมการอยู่อาศัยได้ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

  ก่อนที่จะขยายคอนเซปต์ดังกล่าวต่อไปในโครงการระดับซูเปอร์ลักชัวรี่โครงการอื่นๆ ของเอพีในอนาคต โดยแนวคิดหลักของ ‘AP Intelligent Living’ จะประกอบด้วย

  1. Convenient สะดวกสบายในการใช้ชีวิต ด้วยการเชื่อมต่อทุกสิ่งให้เป็นหนึ่งเดียว ครั้งแรกที่มีการนำเทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียงเข้ามาผสาน เอื้อให้รูปแบบการใช้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแสงไฟ แอร์ ม่าน ทีวี เครื่องเสียง หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทุกชิ้นสามารถควบคุมการทำงานด้วยเสียง ผ่านอุปกรณ์สำคัญคือ ‘Alexa Voice Command’ ที่เอพีและซัมซุงวางระบบไว้ให้ เพื่อเชื่อมต่อทุกความต้องการด้วยเสียงเท่านั้น นอกจาก ‘Alexa Voice Command’ จะควบคุมทุกระบบและเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเสียงแล้ว ‘Alexa Voice Command’ นี้ยังทำงานร่วมกับสมองกลอัจฉริยะ ที่พัฒนาขั้นสูงไปจนถึงสามารถตอบโต้กับเจ้าของบ้านตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากจะเลือกสั่งงานผ่าน AP Intelligent Living Application ก็ทำได้เช่นกัน นอกจากนั้น Application ยังสามารถควบคุมการเปิด-ปิดของประตูรั้วบ้าน (Automatic Entrance) ง่ายและสะดวกสบายต่อการนำรถเข้าบ้าน
  2. Safety ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงในการอยู่อาศัย ด้วยการวางระบบดวงไฟส่องสว่างอัตโนมัติ (Automatic Lighting) เมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ทั้งภายในและภายนอกบ้าน เช่น บริเวณที่จอดรถ พื้นที่โดยรอบบ้าน และบริเวณบันไดทั้ง 3 ชั้น รวมถึงการให้ความสำคัญกับทุกนาทีในการอยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ด้วยการวางระบบ Panic Bottom Alert ใน 2 จุดสำคัญภายในห้องผู้สูงอายุ คือข้างเตียงนอนและห้องน้ำ เมื่อกดสวิตซ์ระบบจะส่งสัญญาณฉุกเฉินเป็นข้อความไปยัง AP Intelligent Living Application และรปภ.ประจำโครงการเพื่อรีบให้การช่วยเหลือในทันที
  3. Connected Home ต่อติดทุกระบบการรักษาความปลอดภัยให้เป็นหนึ่งเดียว ใช้งานง่ายผ่าน AP Intelligent Living Application เครื่องมือสำคัญที่เชื่อมคุณเข้ากับบ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการเฝ้าระวังประตู-หน้าต่าง กรณีที่มีการบุกรุกระบบจะแจ้งเตือนไปยัง Application และรปภ.โครงการ การควบคุมการเปิด-ปิดดวงไฟตามที่ต้องการผ่าน Application และเจ้าของบ้านดูภาพสดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกจากกล้อง CCTV ภายในบ้าน

  จากแนวคิด “Internet of Things” ภายใต้วิสัยทัศน์ AP Digital Community ทำให้ บ้านกลางเมือง Classe ที่รวมเอาเทคโนโลยี Home Automation หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัวและครบครัน ซึ่งการเดินระบบอินเตอร์เนตและสายไฟภายในโครงการก็ยังเดินสายลงดิน ไม่รบกวนภูมิทัศน์โครงการ เรียกว่าคิดมาค่อนข้างครบและตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองอย่างแท้จริง

  คลิกลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

  PRE-SALE วันที่ 19-20 พฤศจิกายนนี้ ณ เซลส์ แกลเลอรีโครงการ ถนนสุคนธสวัสดิ์ (ซ.19)

  บ้านเดี่ยว LUXURY เอกมัย-รามอินทรา

เพิ่มเพื่อน

Subscribe to our mailing list

* indicates required

A photo posted by REALIST (@realist.co.th) on

Latest Posts

March 2017
SMTWTFS
« Feb  
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Monthly Archives