Railway

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีกำหนดเสร็จสมบูรณ์ ทุกภาคส่วนย่อมได้รับผลกระทบ เนื่องจากการขยายตัวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค อีกทั้งผลกระทบของความร่วมมืออื่น ๆ เช่น กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง (GMS) ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาพื้นที่เขตการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นประตูรองรับการเชื่อมโยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการกำหนดพื้นที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ คือระยะแรก ประกอบด้วย ตาก สระแก้ว สงขลา...Read More

บ้านเดี่ยว ศาลายา

เส้นทางคมนาคมนำมาซึ่งความเจริญ พื้นที่ย่านนี้เริ่มต้นความเจริญมาจากการขุดคลองมหาสวัสดิ์เพื่อเป็นเส้นทางสัญจร ทำให้ชาวบ้านเริ่มขยับขยายที่อยู่อาศัยมาตลอดสองฝั่งคลองเกิดเป็นชุมชนริมน้ำหลายชุมชน และเริ่มทำการค้าโดยใช้คลองเป็นเส้นทางในการขนส่ง หลังจากนั้นก็มีคมนาคมทางบกโดยรถไฟ ซึ่งเป็นทางรถไฟลงภาคใต้ การตั้งถิ่นฐานชุมชนริมน้ำเริ่มลดบทบาทเป็นบนบกแทน เมื่อมีการตัดถนนเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาไปตามยุคสมัย การตั้งถิ่นฐานจากชุมชน เริ่มกลายมาเป็นหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งบริเวณนี้เป็นทำเลที่มีศักยภาพทำเลหนึ่งที่สามารถเข้าสู่ใจกลางเมืองสะดวกโดยใช้ถนนบรมราชชนนี และในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน เปิดใช้บริการปี 2562 นอกจากนั้น ศาลายายังมีมหาวิทยาลัยชื่อดัง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอีกด้วย     ทำไมต้อง...Read More