Land

จับตามอง Intersection บางหว้า ศูนย์กลางความเจริญฝั่งธนฯ

จับตามอง Intersection บางหว้า ศูนย์กลางความเจริญฝั่งธนฯ จากภาพฝั่งธนฯในสมัยก่อนที่สิ่งแวดล้อมดูเป็นชานเมือง มองเห็นเป็นทุ่งหญ้า บ้านเรือน ตึกแถว อาคารพาณิชย์เก่า ที่ดินรกร้าง มาตอนนี้ทั้งถนนตัดใหม่และแนวรถไฟฟ้าต่างๆทำให้ทุกอย่างขยับขยายเจริญเติบโตขึ้น หลายโซนที่รถไฟฟ้าเพิ่งเปิดให้บริการจะสังเกตได้ว่ามีคอนโดมิเนียมผุดขึ้นหลายสิบโครงการ ผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังมีที่ดินว่างที่รอการพัฒนา รอการเปลี่ยนมือเจ้าของอยู่หลายผืน ซึ่งเชื่อแน่ว่าจากภาพในเวลานี้ไปอีก 5-10 ปีถัดไป ภาพความเป็นเมืองจะเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน… ตั้งแต่รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเปิดให้บริการในฝั่งธนฯ...Read More

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนภูมิพล เกิดขึ้นจากความต้องการแก้ปัญหาเรื่องทรัพยากรที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในหลายจังหวัด โดยเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพราะส่วนใหญ่แล้ว ประชาชนในต่างจังหวัดจะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก อันเป็นอาชีพสำคัญของประเทศไทยที่มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งพระองค์ทรงทราบถึง ปัญหาในการทำเกษตร นั่นคือเรื่องของน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อเลี้ยงผลผลิตการเพาะปลูก จึงเริ่มมีพระราชดำริเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำแก่พื้นที่เหล่านั้น  รวมถึงปัญหาสำคัญการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในหลายจังหวัดของประเทศ ที่เริ่มจากภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงจักรไฟฟ้าถูกระเบิดเสียหาย ในขณะเดียวกัน ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีมากขึ้น แม้รัฐบาลจะพยายามซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเริ่มมีแนวคิดโครงการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเทศไทยมีแม่น้ำหลายสาย ถ้าสามารถสร้างเขื่อนขนาดใหญ่และโรงไฟฟ้าขวางทางแม่น้ำได้ จะเป็นการประหยัด กว่าการสร้างโรงไฟฟ้ากังหันน้ำหรือเครื่องยนต์ดีเซล...Read More