ภูเก็ต เมืองหลวงแห่งอันดามัน

Infographic 191 - Phuket - 691

LRT

ระบบขนส่งมวลชนขนาดเบา ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติจ.ภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ระยะทาง 41 กม. I191 - LRT Map I191 - Tramway จัดทำเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว + แก้ปัญหาจราจร + พัฒนาระบบขนส่งที่มีความยืดหยุ่น สามารถขยายต่อได้อีกในอนาคต รูปแบบโครงการ จากข้อมูลสรุปการประชุมของสนข.กระทรวงคมนาคมกับประชาชนในพื้นที่ ในเดือน พย. 2557 ทึ่ผ่านมาสรุปว่า จะใช้ระบบขนส่งเป็น LRT/Tramway ด้วยเหตุผลดังนี้ – เดินรถในระดับดินสะดวกต่อการเชื่อมต่อกับการเดินทางระบบอื่น – ความจุของระบบเหมาะสมกับปริมาณการเดินทาง – กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและชุมชนเมือ – มีความยืดหยุ่นของระบบทั้งด้านแนวเส้นทาง การต่อขยาย และการดำเนินการในสภาวะฉุกเฉิน ขบวนสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ดีกว่า – ชานชาลาแคบ ง่ายต่อการใช้ในเขตเมือง – มีผู้ผลิตหลายราย – ค่าลงทุนและบำรุงรักษาไม่แพง – เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัด เส้นทาง สถานีรถไฟท่านุ่น จ.พังงาสู่ท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต โดยใช้สะพานสารสิน มุ่งหน้าไปตามทางหลวงหมายเลข 402 (ถ.เทพกระษัตรี) จนถึงทางแยกทางหลวงชนบท ภก.3033 ซึ่งเป็นเส้นทางไปยังหาดไม้ขาว โดยมุ่งหน้าไปตามทางหลวง 402 เลี้ยวขวาเข้าสู่ airport ภูเก็ต ตามทางหลวง 4031 ขนานไปกับแนวทางวิ่ง (Runway) จากนั้นออกจาก airport ไปตามทางหลวง 4026 ออกไปบรรจบกับทางหลวง 402 โดยเลี้ยวขวาแล้วตรงไปจนถึงแยกถนนดอนจอมเฒ่า จากนั้นแนวเส้นทางจะไปตาม 402 จนไปบรรจบสามแยกบางคู ตรงไปทางทิศใต้เข้าสู่เมืองเทศบาลนครภูเก็ต จนถึงแยกรัษฎา ตรงไปตามถนนภูเก็ต แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถ.ศักดิเดชน์ไปบรรจบ 4021 (ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก) มุ่งหน้าสู่แยกฉลอง ความคิบหน้า อยู่ในระหว่างการพบปะหารือกับประชาชน โดยจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 28 กพ. 57  

ทางด่วน

โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง Fig03-21.ai   จัดทำเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เชื่อมพื้นที่ด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ตสู่หาดป่าตอง ซึ่งปัจจุบันการเดินทางจากตัวเมืองภูเก็ตไปสู่หาดป่าตองจะใช้เส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ตอนทางเลี่ยงเมือง) เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จนถึงอ าเภอกะทู้ แล้วเดินทางต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 อีก 5 กิโลเมตร จนถึงหาดป่าตองโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมพื้นที่ด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ตสู่หาดป่าตอง สภาพเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร มีเขตทางแคบ เส้นทางมีความคดเคี้ยวและลาดชัน ตามลักษณะภูมิประเทศของภูเขาที่ถนนตัดผ่านโดยเฉพาะช่วง กม. 1+100 ถึง 3+500 ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการก่อสร้างโครงการ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการศึกษา 15 เดือน จะเสร็จสิ้นในเดือน พค. 2557 รูปแบบโครงการ I191 - EP3 ทางยกระดับ : เป็นทางยกระดับและอุโมงค์ขนาด 6 ช่องจราจร (3 ช่องจราจรต่อทิศทาง) โดยแบ่งเป็น ช่องทางส าหรับรถยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง มีความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางด้านขวากว้าง 0.50 เมตร และไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร และรถจักรยานยนต์ 1 ช่องจราจร ต่อทิศทาง มีความกว้างช่องจราจรละ 3.00 เมตรไหล่ทางด้านซ้ายและขวากว้างช่องละ 0.50 เมตร โดยมีก าแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) แบ่งแยกช่องทางสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตลอดเส้นทาง I191 - EP4 อุโมงค์ : เป็นอุโมงค์คู่ ขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง โดยแต่ละอุโมงค์มีความกว้างภายใน 16.60 เมตร แบ่งเป็นช่องทางส าหรับรถยนต์ 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางด้านขวากว้าง 0.50 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตรและช่องทางส าหรับรถจักรยานยนต์กว้าง 3.00 เมตร มีไหล่ทางซ้ายและขวากว้าง 0.50 เมตร มีราวกันชน คอนกรีต (Concrete Barrier) เพื่อแบ่งแยกช่องทางส าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการจราจร มีทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร เพื่อการซ่อมบ ารุงและกรณีฉุกเฉิน รูปที่5-3 รูปแบบอุโมงค์ เส้นทาง I191 - EP2 แนวเส้นทางเชื่อมจากถนนตามผังเมืองรวมสาย ก ก่อนถึงอาคาร APK Resortมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์บริเวณใกล้ทางแยกตัดกับถนนห้าสิบปี แล้วเข้าสู่อุโมงค์ฝั่งตำบลป่าตอง แนวเส้นทางจะลอดใต้เทือกเขานาคเกิดและออกจากอุโมงค์ในฝั่งตำบลกะทู้ผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางและสิ้นสุดโครงการ โดยเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ที่ประมาณ กม.0+850 มีความยาวรวมประมาณ 3.9 กม. โดยเป็นโครงสร้างอุโมงค์ความยาวรวมประมาณ 1.9 กม. และทางยกระดับความยาวประมาณ 2.0 กม ค่าผ่านทาง I191 - EP5 ระบบเก็บค่าผ่านทางของโครงการเป็นระบบเก็บเงินสดและระบบเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีอัตราค่าผ่านทาง ตามประเภทของรถ อัตราค่าผ่านทางต่อเที่ยวรถจักรยานยนต์ 10 บาท รถ 4 ล้อ 20 บาท รถ 6-10 ล้อ 40 บาทและรถมากกว่า 10 ล้อ 60 บาท (จากรูปคือ ด่านเก็บค่าผ่านทาง) ผลดีต่อการจราจร การพัฒนาโครงการที่เป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น จะทำให้มีปริมาณการจราจรเปลี่ยนมาใช้ทางพิเศษ จากการศึกษาด้านจราจรและขนส่งโดยใช้แบบจ าลองด้านการขนส่งและจราจรที่พัฒนาขึ้นส าหรับวิเคราะห์พื้นที่ศึกษาภายในเกาะภูเก็ต พบว่ามีปริมาณจราจรเข้ามาใช้โครงการทางพิเศษในปี 2564 ประมาณ 64,000 คันต่อวัน ดังแสดงในตารางที่ 5.1-1 ทั้งนี้ จะส่งผลให้การเดินทางในภาพรวมดีขึ้น โดยในปี 2564 สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากกว่า 9,000 ชั่วโมงต่อวัน และสามารถเดินทางด้วยระยะทางที่สั้นลงมากกว่า 80,000 กิโลเมตรต่อวัน และมีความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางดีขึ้นประมาณ 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความคืบหน้า I191 - EP6 ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด และจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างในปี 2560 ใช้เวลา 48 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2564

RETAIL : CPN VS THE MALL

Central Phuket

ขนาดพื้นที่ : 300,000 ตร.ม. จำนวนร้านค้า : 400 ร้าน โดยมี concept เป็น World Class Luxury Brand มี ลานไอซ์สเก็ต Aquarium กำหนดเปิดให้บริการ : 2017 I191 - CPN1 I191 - CPN2

Blu Pearl

ขนาดพื้นที่ : 650,000 ตร.ม. บนที่ดิน 150 ไร่ กำหนดเปิดให้บริการ : 2017 I191 - BLU1 I191 - BLU2