เจ๊เล้ง เฮ!! เจ๊เกียว เฮ่ออ ดอนเมืองพร้อมฟื้นคืนชีพ ส.ค. นี้   ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ Image : Airliners หลังจากกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ประกอบด้วย สายการบินแอร์เอเชีย...Read More