Motorway กรุงเทพ – วังมะนาว Big Project ใหม่ของกระทรวงคมนาคม  เพื่อลดการจราจรติดขัดและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้สะดวกสบายมากขึ้นถ.พระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี–ปากท่อ) มีการจราจรประมาณ 100,000 – 150,000 คันต่อวัน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล ทางกระทรวงคมนาคมจึงวางแผนลงทุน...Read More