THE PALM กะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตของเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เป็นอันดับต้นๆของประเทศ สิ่งหนึ่งที่ทำให้จ.ภูเก็ต ดึงดูดผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ให้มาเยือน มาลงทุน หรือแม้แต่ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่อย่างถาวรคือธรรมชาติที่งดงามของหมู่เกาะ และวัฒนธรรมเก่าแก่ของจังหวัด ทั้งสถาปัตยกรรม อาหารและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา แต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน เมื่อเมืองมีการเติบโต และผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามา อุปสงค์ในด้านที่อยู่อาศัยจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดโครงการต่างๆขึ้นมารองรับความต้องการซึ่งมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง...Read More