มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองปี 2560-2579 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา โครงการสร้างโครงข่ายหนุนการค้าชายแดนไทย-เมียนมาและเขตเศรษฐกิจแม่สอด ของกรมทางหลวง มอเตอร์เวย์จะเชื่อมต่อระหว่าง อ.ตาก กับ อ.แม่สอดเข้าด้วยกัน โดยจะมีระยะทาง 70 กม. พาด 2 อำเภอ 9 ตำบล ปัจจุบันอยู่ในช่วงศึกษาความเหมาะสมโครงการ...Read More