โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ประเดิม N2 ภาพรวมโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ     ภาพรวมแนวเส้นทางโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือในตอนแรกนั้นจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางรวมประมาณ 42.9 กม. แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ตอน...Read More