Park Origin Phayathai ภูเขากลางเมืองกรุงเทพฯ 1. กรุงเทพฯ กับพื้นที่สีเขียวที่หายไป ท่ามกลางการเติบโตของเมืองในปัจจุบัน ความเจริญต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายและต่อเนื่องเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตคนเมือง (Urban Life) จนกระทั่งผู้คนเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่ค่อยๆ ลดลงสวนทางกับความเจริญนั้น คือ “พื้นที่สีเขียว” นั่นเอง…. กรุงเทพฯ เมืองหลวงขนาดใหญ่ของไทย ศูนย์รวมความเจริญต่างๆ...Read More