WORLD EXPO 2015

world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist
World Exposition เป็นงานแสดงเทคโนโลยี วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ จัดมายาวนานกว่า 163 ปี เป็นเวทีแสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ และประชันความสามารถของแต่ละประเทศในทุกด้าน ในครั้งนี้ จัดขึ้นในปี 2015 ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ภายใต้หัวข้อ FEEDING THE PLANET, ENERGY FOR LIFE ระยะเวลาในการจัดงานตั้งแต่ 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2558 ระยะเวลารวม 6 เดือน ในครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วมกว่า 147 ประเทศ พื้นที่ในการจัดงานกว่า 1.1 ล้านตร.ม. คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 20 ล้านคน
World Expo เป็นงานมหกรรมโลกที่จัดต่อเนื่องและหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพที่เป็นภาคีสมาชิกภายใต้การกำกับดูแลของ ‘สำนักงานมหกรรมโลก (Bureau of International Exposition : BIE) ที่มีฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ และมีหน้าที่บริหารจัดการให้เกิดงานมหกรรมโลก ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 100 ประเทศ ซึ่งงานนี้จัดเป็นประจำทุก 5 ปี 
   

world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist

world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist

THAILAND PAVILION

เนื่องด้วยประเด็นปัญหาการขาดแคลนอาหารทั่วโลกในอนาคต ประเทศไทยจึงนำเสนอแนวคิด “Nourishing and Delighting the World” หรือ การเลี้ยงดูโลกอย่างยั่งยืนเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านเกษตรกรรมของไทยอันอุดมสมบูรณ์ และการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีรสชาติอันขึ้นชื่อ แสดงถึงความพร้อมสู่การเป็นครัวโลกของประเทศไทย
อาคารแสดงประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นที่จัดแสดง N18 ขนาด 2,947 ตร.ม. ซึ่งเป็นจุดผ่านของ 60% ของผู้เข้าชมงานทั้งหมดจากทางเข้างานโดยระบบ โดยสารสาธารณะ จึงเป็นโอกาสที่จะสามารถดึงดูดผู้ชมจำนวนมากได้ อีกทั้งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่จัดแสดงหลักของประเทศอิตาลีและจุดน่าสนใจอื่นๆ เช่น Children Park, Theme Pavilion และกลุ่มอาคารแสดงประเทศต่างๆ
world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist

ACTUAL VIEW

world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง (23 เม.ย. 2558)

งานนิทรรศการจะแบ่งเป็น 5 ส่วนได้แก่ 1. ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ (A Land of Plenty, Spirit of Thailand) 2. สุวรรณภูมิ (Golden Land) 3. ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen to the World) 4. กษัตริย์แห่งเกษตร (King of Agriculture) 5. อาหารแห่งอนาคต (Food for the future)
HALL A สุวรรณภูมิ  “ดินดำ น้ำชุ่ม โอบอุ้มสรรพชีวิต ธรรมชาติมอบความอุดมแก่การเกษตรของไทยเสมอมา” พบกับ ความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย ตั้งแต่ทิวเขา ทุ่งราบจนถึงท้องทะเล พร้อมชมระบบนิเวศที่หลากหลาย จนได้ชื่อว่าเป็น “อู่ข้าว-อู่น้ำ” หรือฐานการผลิตอาหารที่มีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สมชื่อ “สุวรรณภูมิ” ด้วยเทคนิคโฮโลแกรม 3 มิติ ผสมผสานกับการฉายภาพรอบทิศทาง
HALL B ครัวไทยสู่ครัวโลก พบกับเทคนิคการฉายภาพบนพื้นผิวรอบทิศทาง เปิดเผยทุกขั้นตอนของครัวไทยตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การปรุงรส การแปรรูป การเก็บรักษา การถนอมอาหาร และการบรรจุหีบห่อ ต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีอันทันสมัย กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมาตรฐานระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และวัตถุดิบจากประเทศไทย ประกาศศักยภาพและความพร้อมในการเป็นครัวโลก
HALL C กษัตริย์แห่งเกษตร ซาบซึ้งไปกับสายพระเนตรอันกว้างไกลในด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นปราชญ์ แห่งดินและน้ำ ทรงงานมากมายเพื่อพสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เคยว่างเว้น กว่า 4,000 โครงการตลอด 60 ปี ที่ทรงครองราชย์ และยังทรงแนะแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ในการดำเนินชีวิตให้กับพสกนิกรชาวไทยจน ทั่วโลกให้การยกย่อง
world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist

PARTICIPANTS’ PAVILIONS

 

ITALY

The Nursery of Italy

world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist

AUSTRIA

Breathe. Austria

world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist

AZERBAIJAN

Protection of Organic Food and Biodiversity for Future Generations

world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist

CHINA

Land of Hope, Food for Life

world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist

FRANCE

Different Ways of Producing and Providing Food

world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist

JAPAN

Harmonious Diversity

world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist

MOROCCO

Morocco, A Journey of Flavors

world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist

SLOVENIA

I Feel Slovenia. Green. Active. Healthy

world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist

UAE

Food for Thought – Shaping and Sharing the Future

world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist

UK

Grown in Britain: Shared Globally

world expo 2015, world expo, world expo milano 2015, เวิล์ด เอ็กซ์โป, thailand pavilion, thailand pavilion 2015, งาน world expo, งาน world expo 2015, austria pavilion 2015, china pavilion 2015, italy pavilion 2015, realist   Images& Info : World Expo Milano 2015, Thailand Pavilion 2015