เตรียมเวนคืน 350 ไร่! แก้รถติดเข้าเมือง ถ.นครอินทร์-ศาลายา

พื้นที่ระหว่างถนนกาญจนาภิเษกกับทางหลวงชนบท นฐ.3004 (ถนนสายหลักในแนวเหนือ-ใต้) และ ถนนบรมราชชนนีกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 (สายบางใหญ่–กาญจนบุรี) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างตามแนวตะวันตก-ตะวันออก เนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่ปิดล้อมขนาดใหญ่ (Super Block) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 90 ตร.กม. กรมทางหลวงชนบทจึงริเริ่มโครงการเพิ่มเติมโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ถ.นครอินทร์-ศาลายา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่ง และพัฒนาพื้นที่สองข้างทางให้มีความเจริญมากขึ้น รวมถึงเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่
 

ล็อค 8,722 ล้านบาทพัฒนากรุงเทพตะวันตก

ปัจจุบันอยู่ในช่วงแรก งบประมาณ 29 ลบ. 
มีการแจกแจงการศึกษาและสำรวจอสังหาริมทรัพย์
เป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่

1. งานสำรวจภาพสนาม รวบรวม
   และทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. งานศึกษาด้านวิศวกรรมจราจร
3. งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
4. งานออกแบบเบื้องต้นและวิเคราะห์โครงการ
5. งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. งานสำรวจภาคสนามและรวบรวมข้อมูล
7. งานสำรวจออกแบบรายละเอียด  
 

รูปแบบถนนโครงการ

ถนนทั่วไปของโครงการมีขนาด 6 ช่องจราจร (3 ช่องจราจรสำหรับขาไป และ 3 ช่องจราจรสำหรับขากลับ) ขนาดช่องจราจร 3.25 เมตร  แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางถนน พร้อมไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางถนนกว้าง 3.00 เมตร ใช้เขตทาง 40 เมตร ทั้งนี้ ไม่มีการเปิดเกาะกลางถนน และในพื้นที่ชุมชนกำหนดให้มีทางเท้าเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้สัญจร สำหรับถนนโครงการช่วงที่เป็นสะพานข้ามถนนเดิม กำหนดเป็นสะพานคู่ขนาด 6 ช่องจราจรเช่นเดิม ซึ่งจะมีถนนกลับรถใต้สะพานระดับดินขนาด 2 ช่องจราจร อีกทั้งถนนด้านข้างสะพานจะเชื่อมต่อกับถนนท้องถิ่นนั้นๆ อีกทิศทางละ 2 ช่องจราจร บนเขตทางรวม 50 เมตร

รูปแบบทางแยกต่างระดับ

ทางแยกต่างระดับศาลายา (จุดเริ่มต้นโครงการ) เชื่อมต่อกับทางหลวงชนบท นฐ.3004 และ นฐ.5035 และเพื่อข้ามคลองนราภิรมย์ และ ทางแยกต่างระดับบางคูเวียง (จุดสิ้นสุดโครงการ) จากถนนกาญจนาภิเษก (รถจากทางแยกต่างระดับฉิมพลี) เข้าถนนนครอินทรยกระดับข้ามทางหลัก ของโครงการที่เชิงลาดสะพานทางหลักเข้าต่อเชื่อมกับสะพานเดิมเพื่อมุ่งหน้าไปถนนนครอินทร์ 

 

รูปแบบสะพานข้ามถนนท้องถิ่นเดิม

สะพานข้ามถนนท้องถิ่นเดิม มีจำาวน 2 จุด คือ นบ.1001 และ นบ.5035 กำหนดสำหรับถนนโครงการ ช่วงที่เป็นสะพานข้ามถนนเดิม กำหนดเป็นสะพานคู่ขนาด สะพานละ 3 ช่องจราจร ขนาดช่องจราจรละ 3.25 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.00 เมตร มีถนนกลับรถใต้สะพานระดับดินช่องลอด 5.50 เมตร ขนาด 1 ช่องจราจร จราจร ละ 3.25 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร ถนนด้านข้างสะพานเชื่อมต่อกับถนนท้องถิ่นนั้นๆ อีกทิศทางละ 1 ช่องจราจร บนเขตทาง 50 เมตร ถนนด้านข้างสะพานเชื่อมต่อกับถนนท้องถิ่นอีกทิศทางละ 2 ช่องจราจร โครงสร้างสะพานใช้คานคอนกรีตอัดแรง      

 

รูปแบบสะพานข้ามคลอง

สะพานข้ามคลองประปาต่อเนื่องถึงคลองบางนา เป็นแนวเส้นทางที่เป็นทางโค้งสะพาน ขนาด 6 ช่องจราจร ขนาดช่องจราจรละ 3.25 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.00 เมตร มีจุดกลับรถ ช่องลอดใต้สะพาน 2.50 เมตร สำหรับฝั่งตะวันออกและ 5.50 เมตร สำหรับฝั่งตะวันตก บนเขตทาง 40-50 เมตร ถนนด้านข้างสะพานเชื่อมต่อกับถนนท้องถิ่นอีกทิศทางละ 2 ช่องจราจร
แต่ถ้าหากเป็นสะพานข้ามคลองขนาดเล็ก จะถูกจัดให้เป็นสะพานคู่ สะพานละ 3 ช่องจราจร ขนาดช่อง จราจรละ 3.25 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร ไม่มีจุดกลับรถ สะพานที่มีความยาวช่วงไม่เกิน 10 เมตร ใช้ระบบเสาและคานแบบแผ่นพื้นตัน (Plank girder) ส่วนสะพานที่มีความยาวช่วงสะพานไม่เกิน 20 เมตร ใช้ระบบเสาและคานกล่อง (Box girder) ทั้งนี้กำหนดให้มีสะพานข้ามคลองขนาดเล็ก จำนวน 7 แห่ง ดังนี้  1) สะพานข้ามคลอง ตาพริ้ง 2) สะพานข้ามคลองสามท้าว 3) สะพานข้ามคลองจีนบ่าย 4) สะพานข้ามคลองขุนเจน 5) สะพาน ข้ามคลองลาดละมุด 6) สะพานข้ามคลองโสนน้อย และ 7) สะพานข้ามคลองหัวคู
 

สรุปพื้นที่ศึกษาและการดำเนินงานของโครงการ